REVUE č. 29 3/2004

 

Ze Společnosti pro církevní právo

 

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht

Dalla Società per il diritto delle chiese

 

Dne 18. září 2004 převzal v Bratislavě člen naší Společnosti pro církevní právo ICDr. PaedDr. Marián Feduš, PhD., soudní vikář diecézního církevního soudu v Rožňavě, od Apoštolského nuncia na Slovensku papežský dekret, kterým byl jmenován kaplanem Jeho Svatosti s titulem Monsignor. Srdečně Mons. Mariánu Fedušovi gratulujeme. Mons. Eugen Kočiš, auxiliární biskup pražského řeckokatolického exarchátu, nám daroval Kodex kánonů východních církví, který obsahuje úřední překlad do ukrajinštiny. Patří mu náš hluboký dík.

 

O jubilejní, desáté konferenci Církev a stát, kterou Společnost pro církevní právo, místní skupina v Brně, uspořádala 29. září 2004 opět na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, přinášíme zprávu z pera účastníka této konference na s. 236.

 

S účinností od října 2004 byl britský člen naší Společnosti P. Robert Ombres OP jmenován členem generální kurie dominikánského řádu u sv. Sabiny v Římě, jako Procurator Generalis. Tento významný britský kanonista vykonával až dosud funkci dominikánského novicmistra v Cambridgi (dříve v Oxfordu, kde ho v červnu 2000 navštívili tři členové našeho pracovního výboru).

 

Krátké zprávy

 

Kurze Nachrichten

Le notizie corte

 

Charita pomáhá obětem teroristického útoku v Beslanu

Jednou z prvních humanitárních organizací, která nabídla pomoc obětem teroristického útoku v Beslanu (Ingušsko), byla Charita. Humanitární mise České katolické charity, působící na Severním Kavkaze, předala jménem mezinárodní federace národních Charit - Caritas Internationalis - a prostřednictvím místní Caritas Vladikavkaz i farnosti Vladikavkaz do rukou hlavních lékařů v pátek 3. září 2004 patnáct druhů v danou chvíli nejpotřebnějších léků a zdravotnického materiálu v hodnotě 60 tisíc rublů, tj. 2 tisíce USD. Pomoc převzali lékaři Republikánské dětské nemocnice, kde bylo 282 zraněných dětí, a Kliniky rychlé záchranné služby, kde bylo více než 200 zraněných dospělých. Církevní sdružení Česká katolická charita vyhlásilo poté v českých a moravských diecézích veřejnou sbírku na pomoc obětem útoku v Beslanu s tím, že také další pomoc bude podle rad představitelů Světové zdravotnické organizace (WHO) předávána nejen rychle, ale při současné nepřehlednosti situace vždy adresně.

 

Českobratrská církev evangelická členem Světového luterského svazu

Tato druhá nejpočetnější církev v Českých zemích patří nejen k zakládajícím členům ekumenických (nadkonfesních) svazů církví jakou je Světová rada církví, Konference evropských církví a Ekumenická rada církví v České republice, ale účastní se i činnosti konfesních svazů, tj. světových sdružení denominací stejného vyznání (jde o církevní "konfederace"1 sui generis). Již při svém vzniku sloučením evangelických církví augsburského vyznání (a. v.) a helvetského vyznání (h. v.) českého jazyka v Čechách a na Moravě dne 17. prosince 1918 do jediné církve přejala dosavadní členství evangelické církve h. v. ve Světové alianci reformovaných a presbyterních církví (dnes Světový svaz reformovaných církví).

Nyní nám došla zpráva, že Světový luterský svaz přijal na svém zasedání v Ženevě 7. září 2004 tři nové členské církve: Českobratrskou církev evangelickou, Protestantskou církev v Holandsku (Nizozemí) a Evangelickou luterskou církev v Ghaně.

Do Světového luterského svazu tedy v současnosti patří 138 církví v 77 zemích světa, s celkovým počtem 65 milionů členů.

Světový luterský svaz byl založen v roce 1947 ve Švédsku, sídlem jeho ústředí je dnes Ženeva. Jde o světovou organizaci církví hlásících se k luterskému augsburskému vyznání (1530), které chtějí prohlubovat spolupráci v oblasti teologie a diakonie a navzájem se inspirovat při hledání společného svědectví evangelia.

Zpravidla bývají každá z protestantských církví členem jednoho konfesního svazu - té konfese, k níž se hlásí. Českobratrská církev evangelická se však hlásí ke čtyřem konfesím: české (1570), bratrské (1662), augsburské (1530) a druhé helvetské (1566). A je od letošního roku členem dvou světovým konfesních svazů.

 

Sympozium kanonického práva ve Spiši

Ve dnech 6.-10. září 2004 se konalo v pořadí již dvanácté sympozium kanonického práva ve Spišské Kapitule. První ročník sympozia proběhl v září 1991. Kromě stovky účastníků ze Slovenska se sympozia už od počátku také účastnili a na přednáškách se podíleli i zástupci církevních soudů a právní vědy z českých zemí. Osobní a vědeckou záštitu nad konáním sympózií od samého počátku převzali velký přítel Slováků a Čechů kardinál Zenon Grocholewski, tehdy prefekt Nejvyššího soudu Apoštolské signatury, dnes prefekt římské Kongregace pro katolickou výchovu, a Mons. Daniel Faltin, soudce Římské roty, spišský rodák. Pořadateli jsou Slovenská společnost kanonického práva a Kněžský seminář biskupa Jána Vojtaššáka ve Spišské Kapitule.

V letech 1991-2000 se konalo sympozium každý rok, zpravidla koncem srpna. Nyní je svoláváno každým druhým rokem. Jedenácté sympozium se konalo v září 2002 a dvanácté, jak už řečeno, v září 2004. Podrobné informace o posledním ročníku z pera člena naší Společnosti Ing. Mgr. Pavla Boukala, vicekancléře královéhradeckého biskupství, přinášíme v tomto čísle Revue na s. 237, stejně jako písemnou verzi přednášky ICDr. JUDr. Stanislava Přibyla, PhD. (s. 202).

 

Pařížská konference La Pologne religieuse aux XIX-XX siècles dans le contexte international

Ve dnech 21. a 22. října 2004 se ve velkém amfiteatru Katolického institutu v Paříži konala mezinárodní konference věnovaná postavení náboženství a náboženských společenství v Polsku v 19. a 20. století v mezinárodním kontextu. Konferenci uspořádal Katolický institut v Paříži a Institut středovýchodní Evropy Katolické univerzity v Lublinu. Mezi řečníky vystoupili Prof. Jean-Paul Durand OP, děkan fakulty kanonického práva Katolického institutu v Paříži, Jerzy Kloczowski, ředitel Institutu středovýchodní Evropy Katolické univerzity v Lublinu, a Andrzej Paczkowski z Polské akademie věd ve Varšavě.

 

Boloňská konference Il Codice di Diritto Canonico e il nuovo Concordato vent'anni dopo

Ve dnech 29. a 30. října 2004 se na boloňské univerzitě uskutečnila konference o revizi Kodexu kanonického práva a konkordátů. Mezi mnoha příspěvky odborníků z většího počtu zemí vystoupili Prof. G. Ghirlanda na téma "Fondamenti teologici del diritto ecclesiale", kardinál J. Herranz na téma "Dal Concilio Vaticano II alla nuova codificazione canonica", kardinál A. Silvestrini na téma "La revisione del Concordato come punto di approdo nell'ordinamento della Chiesa" a Prof. F. Margiotta-Broglio na téma "La revisione del Concordato come punto di approdo nell´ordinamento dello Stato".