Ze Společnosti pro církevní právo

 

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht

Dalla Società per il diritto delle Chiese

 

 

Gratulujeme

 

Do uzávěrky textu tohoto čísla dne 30. 4. 2009 jsme obdrželi tyto informace o úspěších členů naší Společnosti:

 

Mgr. Monika Menke, Th.D., notářka Interdiecézního církevního soudu v Olomouci, obhájila v září 2008 disertační práci na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na téma „Podíl laiků na výkonu soudní moci Římskokatolické církve (na úrovni diecéze) s přihlédnutím k situaci v České republice“ a byl jí udělen akademický titul Th.D.

 

JUDr. Miloš Holub, Ph.D., advokát, obhájil dne 18. prosince 2008 disertační práci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a byl mu udělen akademický titul Ph.D.

 

JUDr. Jan Klail, advokát, obhájil na Právnické fakultě Západočeské univerzity rigorózní práci na téma „Ústavněprávní ochrana svobody myšlení, náboženského vyznání, autonomie církví a náboženských společností“ a byl mu udělen akademický titul JUDr.

 

Paní Věra Dospělová, která patří mezi zakládající členy Společnosti pro církevní právo a která se po řadu let účastnila přednášek v oboru církevní právo jak v této Společnosti, tak na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, byla s účinností od 15. března 2009 jmenována notářkou Interdiecézního církevního soudu v Praze. Jmenování bylo oznámeno v Aktech kurie pražského arcibiskupství č. 3/2009 pod bodem 26.

 

Prof. Dr.jur. Heiner Marré z Gladbecku, čestný člen naší Společnosti pro církevní právo, emeritní justiciář Římskokatolického biskupství v Essenu, spoluzakladatel konference Essenské rozhovory o vztahu státu a církve, oslavil dne 23. dubna 2009 významné životní jubileum. Ad multos annos!

 

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., obhájil dne 28. dubna 2009 doktorskou disertační práci na téma „Pohřeb a hřbitov v legislativě Kodexu kanonického práva s přihlédnutím k právu České republiky“ na Katolické teologické fakultě UK v Praze a získal akademický titul Th.D.

 

 

Výstava obrazů architekta Josefa Hyzlera v Českém Dubu

 

Ing. arch. Josef Hyzler, člen naší Společnosti, autor jejího loga a obálky Revue církevního práva, je znám jako spoluautor záchranných prací areálu kláštera sv. Anežky v Praze, projektant obnovy tachovského hradu a oprav celé řady českých kostelů. Jeho zvláštní zálibou je také malování obrazů staveb v krajinném kontextu. Veřejnost je srdečně zvána na výstavu těchto obrazů nazvanou „Člověk, krajina a jeho sídla“. Výstava se koná od 5. dubna 2009 do 30. září 2009 v Podještědském muzeu v Českém Dubu; otevřena je každý týden od středy do neděle od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod.

 

Úmrtí

S lítostí oznamujeme, že 11. ledna 2009 zemřel ve věku nedožitých 67 let člen naší Společnosti P. Josef Šťastný, osobní arciděkan, kněz pražské a později plzeňské diecéze, který před několika lety absolvoval fakultu práva, kanonického práva a správy Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu.

 

Dále jsme obdrželi smutnou zprávu, že 15. ledna 2009 zemřel v požehnaném věku člen naší Společnosti PhDr. Jaroslav Macek, historik a archivář, bývalý kancléř římskokatolického biskupství litoměřického.

 

Requiescant in pace!

 

Přednáška v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi

 

Po téměř rok trvající přestávce vynucené naším stěhováním a ztrátou přednáškových prostor jsme konečně dne 31. března 2009 obnovili pravidelné konání přednášek v uvedeném cyklu!

 

59. večer se konal v Collegiu maximu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přednášel Dr.jur. Wolfgang Wieshaider z Vídně na téma Současné rakouské konfesní právo ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

 

jrt

 


 

Krátké zprávy

 

Kurze Nachrichten

Le notizie corte

 

 

 

Mgr. Jiří Jirsa účastníkem 5. celosvětového shromáždění křesťanských právníků ve Washingtonu, D.C.

Ve dnech 6. – 12. října 2008 se konalo ve Washingtonu 5. celosvětové shromáždění křesťanských právníků – Christian Lawyer Global Convocation. Zasedání se zúčastnilo šest právníků z České republiky, mezi nimi i člen naší Společnosti pro církevní právo a bývalý redaktor časopisu Revue církevního práva Mgr. Jiří Jirsa z Prahy. O zasedání podrobněji informuje Bulletin advokacie č. 1–2/2009 na s. 89–90.

 

Výuka kanonického práva na KTF UK pro veřejnost

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze otevírá od 25. února 2009 kurz Celoživotního vzdělání (2 semestry) z oboru „Kanonické právo“, složený ze tří předmětů: Kanonické právo 1, Kanonické právo 2 a Konfesní právo o celkovém rozsahu 8 semestrálních hodin, tj. celkem 104 hodin. Bližší informace naleznete na stránkách http://www.ktf.cuni.cz/KTF-730.html.

 

Z reprezentačního plesu Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Také letos se pražský právnický ples konal na starobylém místě v Paláci Žofín na Slovanském ostrově na Vltavě, v městské části Praha 1, tedy v místě tolika významných společenských setkání českých vzdělanců již od dob národního obrození v 19. století. Slavnost proběhla v pátek 20. března 2009. Jako obvykle se jí zúčastnil větší počet zástupců vedení i členů naší Společnosti pro církevní právo.

 

Novelizace Statutu havarijního fondu Arcibiskupství olomouckého

V aktech arcibiskupské kurie olomoucké ACO 2009/3 byl na s. 24 uveřejněn uvedený statut v novelizovaném znění. Jde o účelový fond „pro financování oprav církevních budov (kostelů, kaplí a farních budov) v arcidiecézi olomoucké v důsledku havárií po živelních pohromách, tzn. vichřice, krupobití, povodeň, nezaviněný požár; škody vzniklé poruchou vodovodního potrubí, nikoliv však na mobiliáři, a škody z násilného vloupání, nikoliv však náhrady ukradených věcí“.

 

jrt