Ze Společnosti pro církevní právo

 

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht

Dalla Società per il diritto delle Chiese

 

 

Gratulujeme členům naší Společnosti

 

Dne 27. června 2009 do manželského svazku vstoupili Mgr. Hana Molíková a Josef Klíma, a to svatebním obřadem v římskokatolické kapli Nejsvětější Trojice na zámku Vranov nad Dyjí.

 

K 1. červenci 2009 byl ICLic. Michal Podzimek, Th.D., kněz diecéze litoměřické, jmenován kaplanem pro pastoraci vysokoškoláků, inteligence a pro kulturně výchovnou činnost v městě Liberci (v římskokatolických farnostech na jeho území). Tuto informaci jsme převzali z úředního listu Acta curiæ Episcopalis Litomericensis č. 06/2009, bod 11 b.

 

K 1. červenci 2009 byl římskokatolický novokněz Mag. theol. Stanislav Brožka ustanoven farním vikářem v Táboře a excurrendo administrátorem farností Miličín a Neustupov v diecézi českobudějovické.

 

Úmrtí

Loňského roku byl z našeho středu na věčnost odvolán právní historik JUDr. Václav Šolle, CSc. Patřil k oporám Společnosti pro církevní právo zejména na samém počátku její činnosti roku 1995, kdy se stal jejím členem. Jeho přičiněním se mnoha našich počátečních akcí účastnil i jeho bratr, známý archeolog PhDr. Miloš Šolle.

 

Letos, 2. května 2009, zemřel člen naší společnosti a známý kanonista doc. ThDr. Vladimír Poláček. Narodil se roku 1925 v Plzni. Již od svých studií teologie se jeho zájem soustředil na kanonické právo východních katolických církví, zejména církve řeckokatolické.

 

Působení řeckokatolické bylo státem na území Československa v mezidobí let 1950–1968 fakticky znemožněno. Na základě změny politického klimatu za „československého jara 1968“, zejména pak vydáním vládního nařízení č. 70/1968 Sb. bylo řeckokatolické církvi jako takové umožněno opět na území Československa působit. Roku 1969 byl Vladimír Poláček vysvěcen na řeckokatolického kněze v Prešově, avšak nedostal státní souhlas k činnosti v této církvi.

 

V letech 1990–1995 byl Mons. Vladimír Poláček děkanem Řeckokatolické bohoslovecké fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešově a vedoucím katedry církevního práva na této fakultě. V důsledku rozdělení státu přesídlil roku 1995 do České republiky. Působil ve farnosti Domaslavice u Frýdku-Místku. Byl jmenován soudcem Interdiecézního soudu v Olomouci. Na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vyučoval morální teologii.

 

Requiescant in pace!

 

 

jrt

 


 

Krátké zprávy

 

Kurze Nachrichten

Le notizie corte

 

 

Konference Náboženství a veřejná moc v zemích EU, Olomouc 2009

Ve dnech 11. – 12. června 2009 se v budově Arcibiskupského muzea v Olomouci konala mezinárodní konference na uvedené téma, jejímž organizátorem bylo Ministerstvo kultury České republiky, pod vedením náměstka ministra kultury Ing. Jaromíra Talíře a ředitelky odboru církví Ing. Pavly Bendové. Konference se zúčastnilo na 30 odborníků z většího počtu členských zemí Evropské unie. Konference věnovala zvláštní pozornost srovnání metod financování církví v různých zemích a narovnání majetkových křivd. Jednotlivé bloky moderovali JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., a Mgr. Jakub Kříž. Úvodní přednášku Financování církví v zemích Evropské unie přednesl Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera.

 

Zřízení metropolitního církevního soudu v Praze

Na základě dekretu prefekta Nejvyššího soudu Apoštolské signatury a po dohodě biskupů České církevní provincie zřídil římskokatolický arcibiskup pražský svým dekretem č. 4722/2009 ke dni 1. 7. 2009 Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské. K tomuto dni zanikl Interdiecézní soud České církevní provincie, zřízený dekretem arcibiskupa pražského a ordinářů diecéze litoměřické, královéhradecké a českobudějovické ze dne 30. 5. 1982.

Metropolitní soud v Praze se stane s účinností ode dne 1. 7. 2011 odvolacím soudem pro diecézní soudy v Hradci Králové a v Plzni, zřízené ke dni 1. 7. 2009. Do té doby je odvolacím soudem pro tyto soudy Interdiecézní soud Moravské církevní provincie v Olomouci.

Dekret Nejvyššího soudu Apoštolské signatury stanoví, že odvolacím soudem pro Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské je Interdiecézní soud Moravské církevní provincie v Olomouci. Tento vztah je vzájemný: metropolitní soud v Praze je druhou instancí pro prvoinstanční rozhodnutí interdiecézního soudu v Olomouci.

S přivolením Nejvyššího soudu Apoštolské signatury a na žádost ordinářů litoměřického a českobudějovického, jakož i apoštolského exarchy Řeckokatolické církve v ČR, bude Metropolitní soud v Praze projednávat i ty záležitosti, které by jinak příslušely jejich diecézním soudům, až do doby, kdy tyto soudy budou zřízeny.

Soudním vikářem Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské byl jmenován P. prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem. Zástupcem soudního vikáře tohoto soudu byl jmenován ThDr. Jiří Svoboda, JC.D.

 

Zřízení diecézních církevních soudů v Hradci Králové a v Plzni

Dekretem římskokatolického diecézního biskupa královéhradeckého N.E. 1525/2009 byl k 1. 7. 2009 zřízen Diecézní církevní soud Diecéze královéhradecké. Soudním vikářem byl jmenován Mons. Josef Růt, papežský prelát. Zástupcem soudního vikáře tohoto soudu byl jmenován ICLic. Václav Hegr.

Dekretem římskokatolického diecézního biskupa plzeňského č.j. 919/2009 byl k 1. 7. 2009 zřízen Diecézní církevní soud Diecéze plzeňské. Soudním vikářem byl jmenován Mons. ICLic. Vladimír Gajdušek.

 

15. ročník konference Církev a stát, Brno 2009

Dne 8. září 2009 uspořádala Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, katedra ústavního práva a politologie, konferenci na téma Šedesát let církevních zákonů. Organizace se ujali JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., Mgr. Petr Jäger, JUDr. Pavel Molek a Mgr. Ladislav Vyhnánek. S příspěvky vystoupilo 13 přednášejících z celé republiky.

 

 

Sympozium na téma „Petrův úřad – o službě římského biskupa“ v Hradci Králové

Diecézní teologický institut v Hradci Králové oznámil, že na sobotu 19. září 2009 svolává do Nového Adalbertina jednodenní sympozium pro kněze, jáhny, pastorační asistenty a další zájemce z řad odborné i široké veřejnosti na uvedené téma. Mezi přednášejícími jsou ThLic. Prokop Brož, Th.D., Mgr. Pavel Kavalír, ThLic. Karel Sládek, Th.D., prof. PhDr. František X. Halas, CSc., a PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.

 

jrt