Ze Společnosti pro církevní právo

 

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht

Dalla Società per il diritto delle Chiese

 

 

Přednáška v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi

 

V pondělí 30. listopadu 2009 uspořádala Společnost pro církevní právo spolu s právní sekcí České křesťanské akademie 60. večer v uvedeném cyklu, a to na téma „Rozhodnutí Ústavního soudu ČR v konfesněprávních záležitostech“. Setkání mělo ráz panelové diskuse a konalo se tentokrát v posluchárně č. 220 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy za hojné účasti veřejnosti i členů Společnosti pro církevní právo z Čech i z Moravy.

 

K problematice postavení ústavních soudů v moderních demokraciích přednášel doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., z Katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dále přednášel JUDr. Jan Klail, advokát a právní zástupce římskokatolického biskupství plzeňského, o průběhu soudního sporu Mešní nadace děkana Josefa Schönigera, Olšová Vrata, a dalších sporů církevních subjektů před soudy České republiky. V bohaté diskusi vystoupil větší počet účastníků.

 

Návštěva z kantonu Thurgau

 

V pátek 11. prosince 2009 jsme měli ve vedení naší Společnosti pro církevní právo v Praze 3, Sudoměřské 25, vzácnou návštěvu. Skupinu zástupců Katolické církevní rady kantonu Thurgau tvořili pan Peter Hungerbühler, prezident církevní rady, pan Urs Brosi, jednatel a generální sekretář a pan August Biedermann, aktuár, s chotí. Hosté se seznámili s činností Společnosti od jejího přestěhování na novou adresu, a vyjádřili jí svou plnou podporu.

 

Uznání z Říma

 

Své uznání našemu časopisu opětovně vyjádřil při své vánoční gratulaci dlouholetý přítel naší Společnosti pro církevní právo, Jeho Eminence S.E.R.C. Zenon Grocholewski, prefekt římské kongregace pro katolickou výchovu. S vděčností vzpomínáme jeho neutuchající podpory konferencím kanonického práva, pořádaným Slovenskou spoločností kánonického práva každoročně v sídle diecézního biskupa ve Spišské kapitule (Slovensko), jejichž účastníky byla i řada členů naší Společnosti pro církevní právo. Také jeho přednáška během návštěvy pražského církevního soudu v roce 1994 byla pro nás velmi poučná. Jeho tehdejší latinsky proslovené kázání v benediktinském klášterním kostele sv. Markéty v Praze-Břevnově, určené členům církevních soudů, jsme i s překladem otiskli v naší Revue č. 2/95, na ss. 123–125.

Člen naší Společnosti, A.R.P. Roberto Ombres OP, generální prokurátor řádu dominikánů, pravidelně sleduje náš časopis. Velice nás těší hřejivá slova povzbuzení, která nám po obdržení každého čísla, zejména v posledních letech, zasílá. Tak se stalo i nyní, v prosinci 2009. Připomnělo nám to krásné chvíle pobytu tří zástupců naší Společnosti v červnu roku v 2000 u něho v dominikánském klášteře v Oxfordu, a opět naší návštěvy u něho v dominikánské generální kurii u sv. Sabiny během poutní cesty do Říma v září 2005.

 

Gratulujeme

 

Dne 4. prosince 2009 byl ustanoven děkanem Fakulty kanonického práva Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského v Římě (Angelicum) P. prof. ICDr. Mgr. MVDr. Konštanc Miroslav Adam, OP, a dne 10. 12. 2009 byl ustanoven prorektorem (Vice Rettore) této univerzity.

 

Narodil se roku 1963 v Michalovcích na Slovensku, ve svém rodišti působil v letech 1987 – 1990 jako veterinární lékař a bakteriolog. V únoru 1989 vstoupil do tajného noviciátu řehole dominikánů, v letech 1990 – 1995 studoval teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Pracoval v duchovní správě ve farnosti Bratislava – Kalvária. Kanonické právo studoval na Angeliku v Římě v letech 1996 – 2001, kde získal titul doktora kanonického práva. V roce 2001 byl ustanoven provinciálem nedávno předtím založené Slovenské provincie dominikánů. Vyučoval kanonické právo na Trnavské univerzitě na Slovensku a Teologickém institutu sv. Tomáše Akvinského v Kyjevě (Ukrajina), byl soudcem Metropolitního tribunálu v Košicích.

 

Od října 2005 působí jako profesor kanonického práva na Angeliku v Římě, od roku 2006 také jako soudce Interdiecézního tribunálu pro římskou diecézi a ostatní diecéze oblasti Latia. Dva roky působil též jako obhájce svazku na Metropolitním tribunále v Los Angeles (Ca., USA). Studijně pobýval na Katolické univerzitě v Lille, Papežské univerzitě v Salamance a Providence College (Rhode Island, USA).

Patří mezi zakládající členy Společnosti pro církevní právo se sídlem v Praze, do níž vstoupil v lednu 1995.

Dne 15. prosince 2009 byl Svatým otcem za soudce Apoštolské signatury v Římě ustanoven Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, metropolita arcibiskup bratislavský, po řadu let vedoucí Katedry kanonického práva na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Členem naší Společnosti pro církevní právo je od 26. 8. 1998.

red

 


 

Krátké zprávy

 

Kurze Nachrichten

Le notizie corte

 

 

Prezentace českého překladu Jeruzalémské bible

 

Dne 30. listopadu 2009 proběhla v historickém barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze prezentace uvedeného díla, připravovaného po více než 30 let, které nyní vyšlo péčí Karmelitánského nakladatelství v Kostelním Vydří a Nakladatelství Krystal OP v Praze. Překlad pořídili manželé Prof. PhDr. František X. Halas a PhDr. Dagmar Halasová, za trvalé součinnosti dominikánského řádu již od dob skryté činnosti před rokem 1989, zejména pak za stálé pomoci bývalého provinciála tohoto řádu a nynějšího diecézního biskupa královéhradeckého Mons. ThLic. Dominika Duky OP. Na odborných korekturách překladu se podílela řada předních teologů z Čech i Moravy, obdivuhodná byla doslova mravenčí práce technických spolupracovníků.

 

Motu proprio Benedikta XVI. Omnium in mentem měnící některá ustanovení Kodexu kanonického práva

 

Dne 15. prosince 2009 byl prezentován ve Vatikánu text motu proprio Benedikta XVI. Omnium in mentem (datovaného dnem 26. října 2009), kterým se ve dvou oblastech mění některá ustanovení Kodexu kanonického práva.

 

První oblastí je ordinační právo, kde se jasněji vyjadřuje úkol jáhnů: diakonie liturgie, slova a lásky. Proto jim nadále není připisováno jednání v osobě Krista – Hlavy (in persona Christi Capitis).

 

Druhou oblastí je manželské právo, kde se odbourávají výjimky ze závaznosti požadavku kanonické formy uzavření manželství, překážky různosti náboženství a zákazu smíšeného manželství pro ty katolíky, kteří formálním úkonem odpadli od katolické církve (actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica); význam a formální náležitosti tohoto právního úkonu nedávno (roku 2006) zpřesnila Papežská rada pro výklad legislativních textů. Tímto se právní regulace vrací do situace, jaká platila podle dřívějšího Kodexu kanonického práva promulgovaného r. 1917.

 

Dosud však toto motu proprio nebylo úředně promulgováno – k tomu má dojít jeho zveřejněním v Acta Apotolicæ Sedis (AAS), takže podle ustanovení kán. 8 CIC/1983 tato norma nabude účinnosti po uplynutí tří měsíců od datace příslušné částky AAS. Z toho důvodu zveřejníme již připravený překlad dokumentu až po jeho úřední promulgaci (spolu s přílohou dokumentující změny CIC/1983 i CCEO, jak byly zavedeny tímto motu proprio i motu proprio Jana Pavla II. Ad tuendam fidem z roku 1998, jehož překlad byl publikován v našem časopise v č. 10 – 2/98 na s. 124–127), zároveň již připravujeme odborné články věnující se této problematice.