Revue církevního práva č. 47 3/2010

 

Ze Společnosti pro církevní právo

 

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht

Dalla Società per il diritto delle Chiese

 

 

Valná hromada Společnosti pro církevní právo zasedala

 

V pondělí 19. dubna 2010 se uskutečnilo zasedání Valné hromady SPCP. Místem jednání byla posluchárna č. 220 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Oznámení o svolání Valné hromady bylo umístěno na internetové stránky SPCP  dne 13. 3. 2010 a téhož dne uveřejněno v Bulletinu SPCP.

 

Valná hromada vyslechla zprávu o činnosti SPCP za poslední dva roky, zprávu o hospodaření a zprávu revizorů hospodaření a udělila odstupujícímu výboru absolutorium.

 

V tajném hlasování bylo zvoleno vedení Společnosti v tomto složení:

Předseda: J.R.Tretera; místopředseda: Z. Horák; členové pracovního výboru: A. Furek, M. Holub, Š. Hůlka, J. Mindlová, S. Přibyl, S. Pšenička; náhradníci: A. Bašný, J. Czernin, M. Heldenburg, D. Němec, D. Spratek, J. Šafránek. Revizoři hospodaření: S. Pšenička, J. Šafránek; náhradníci revizorů hospodaření: M. Uhlířová, T. Zadražil.

 

Valná hromada rozhodla o změně sídla Společnosti, kterým je aktuální adresa její kanceláře 130 00 Praha 3, Sudoměřská 25.

 

SPCP měla ke dni konání Valné hromady 411 členů. Od poslední valné hromady do SPCP ze dne 26. března 2008 vstoupilo 23 nových členů, vystoupilo 5 členů, zemřelo 6 členů. Každému zesnulému členovi byla věnována osobní vzpomínka a památka všech byla uctěna.

 

Přednáška v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi

 

61. večer z cyklu přednášek a diskusí proběhl hned po malé přestávce po skončení valné hromady. Na téma „Aktuální otázky českého konfesního práva“ přednášel Mgr. Jakub Kříž z odboru církví Ministerstva kultury ČR. Následovala bohatá diskuse.

 

Revue církevního práva

 

Od čísla 3/2010 časopis obsahuje opět všechny tradiční rubriky. Pouze rubrika Ukázky z připravovaného slovníku církevního práva vycházet nebude, protože text je již připravován ke knižnímu vydání, k němuž má dojít v nebližších měsících.

 

Výsledek soutěže o nejlepší právnický časopis v České republice a ve Slovenské republice

 

Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků „Karlovarské právnické dny“ uspořádala ve dnech 17. a 18. června 2010 v hotelu Thermal v Karlových Varech svou  XVIII. konferenci.

 

Během konference byly m. j. uděleny prestižní ceny 2010 nejlepším právnickým časopisům. Za Českou republiku cenu získal časopis Právní rozhledy, za Slovenskou republiku časopis Justičná revue. Děkujeme čtenářům, kteří v soutěži hlasovali pro náš časopis. Bližší informace jsou dostupné na internetové stránce www.kjt.cz.

 

JUDr. Vladimír Zoufalý, viceprezident Karlovarských právnických dnů, osobně gratuloval naší Společnosti k umístění Revue církevního práva na 5. místě mezi 26 soutěžícími časopisy. Stalo se tak 15. července 2010 při návštěvě místopředsedy SPCP Dr. Záboje Horáka v sídle organizace Karlovarských právnických dnů v Praze 1, Národní 10.

 

Gratulujeme členům Společnosti pro církevní právo

 

ICLic. Mgr. Jiří Dvořáček, odborný asistent na Katedře církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obhájil 2. prosince 2009 na Papežském východním institutu v Římě disertaci na téma „Il divorzio del vincolo matrimoniale nelle Chiese ortodosse e le sue conseguenze giuridiche per la Chiesa cattolica“ s hodnocením summa cum laude. 12. května 2010 mu byl udělen titul Doctor in Jure Canonico Orientali (ICDO).

 

R. D. Jiří Hájek, farář ve Stříbře-Černošíně-Erpužicích, který patří k zakládajícím členům naší Společnosti pro církevní právo, byl k 22. 4. 2010 vyznamenán za své dlouholeté zásluhy. Diecézní biskup plzeňský mu udělil titul arciděkan.

 

JUDr. Markéta Trimble Landová, Ph.D., JSD, byla 13. června 2010 slavnostně promována  na Stanford University, Kalifornia, USA, poté co úspěšně složila doktorské zkoušky a obdržela titul Doctor of the Science of Law. Od července 2010 pracuje jako Associate Professor of Law na William S. Boyd School of Law, University of Nevada, v Las Vegas v Nevadě, USA.

PhDr. Vácslav Babička, ředitel odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky, úspěšně dokončil studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. 7. července 2010 mu byl ve Velké aule pražského Karolina udělen titul magistra.

 

Gratulace k životním výročím

 

1. března 2010 oslavila své 80. narozeniny doc. Mgr. Zdenka Kareninová z Divadelní akademie múzických umění.

 

10. dubna 2010 oslavil své 70. narozeniny Ing. Jiří Vaingát, tajemník naší Společnosti.

 

8. června 2010 oslavil své 70. narozeniny předseda naší Společnosti a šéfredaktor Revue církevního práva P. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, OP, garant oboru církevní právo na Katedře právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

18. června 2010 oslavil své 50. narozeniny P. doc. Damián Němec, dr, OP, proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vedoucí katedry církevního práva této fakulty.

 

11. srpna 2010 oslavil své 80. narozeniny Dr.iur. Richard Buchsbaum z Bonnu, čestný člen Společnosti pro církevní právo.

 

Úmrtí

 

10. února 2010 zesnul v Plzni Mons. Antonín Rosarius Hýža OP. Krátce předtím složil v kapli hospice sv. Lazara v Plzni do rukou provinciála České provincie Řádu dominikánů slavné řeholní sliby.

 

31. července 2010 zesnul v Praze v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pro krátké nemoci ve věku 87 let pan Ing. arch. Josef Hyzler, jeden ze zakládajících členů naší Společnosti pro církevní právo, autor loga naší společnosti i obálky Revue církevního práva, dlouholetý předseda Klubu Za starou Prahu. Na stránkách tohoto čísla přinášíme vzpomínku na něho z pera paní Ing. Jany Mindlové, CSc.

 

16. ročník konference Církev a stát, Brno 2010

 

Dne 7. září 2010 uspořádala Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, katedra ústavního práva a politologie, konferenci na téma „Manželství, děti a rodinný život v nábožensky pluralitním státě“.

 


 

Krátké zprávy

 

Kurze Nachrichten

Le notizie corte

 

 

Nový metropolita arcibiskup pražský a předseda ČBK

 

13. února 2010 papež Benedikt XVI. jmenoval nového metropolitu české církevní provincie a pražského arcibiskupa. Stal se jím Mons. ThLic. Dominik Jaroslav DUKA, OP, narozený 26. dubna 1943 v Hradci Králové. Svého úřadu se ujal 10. dubna 2010. Na zasedání České biskupské konference 21. dubna 2010 byl zvolen jejím předsedou.

 

V době svého studia na Cyrilometodějské římskokatolické bohoslovecké fakultě v Litoměřicích byl tajně přijat za člena Řádu Bratří kazatelů dominikánů (1969). Po svém vysvěcení na kněze (1970) působil pět let v duchovní správě v Jáchymově a v několika dalších farnostech na tehdejší nejzápadnější výspě pražské arcidiecéze. Po ztrátě státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti (1975) pracoval 15 let jako dělník Škodových závodů v Plzni. Po celou tuto dobu patřil k vůdčím osobnostem zasazujícím se o obnovu dominikánského řádu v skrytosti. V roce 1979 získal licenciát teologie na Papežské teologické fakultě ve Varšavě, v letech 1981–82 byl vězněn.

 

V letech 1986–1998 byl provinciálem dominikánského řádu. Po převratu se jako předseda Konference vyšších řeholních představených zasloužil o vrácení 265 klášterů v celé ČSFR do rukou původních vlastníků, což umožnilo založení noviciátů a zřízení řady církevních škol. Na vysoké škole působil jako odborný asistent biblistiky a má mimořádnou zásluhu o publikaci Jeruzalémské bible v češtině.

 

Roku 1998 byl povolán za diecézního biskupa královéhradeckého.

 

Přednášky předsedy Apelačního soudu státu Vatikánského města

 

24. března 2010 přednášel ve sborovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy předseda Apelačního soudu státu Vatikánského města Mons. José María SERRANO RUIZ na téma „Vatikánský právní řád: původ a základní charakteristiky.“

 

Ve své přednášce vysvětlil podstatný rozdíl mezi kanonickým právem jako právem Katolické církve a vatikánským právem jako světským právním systémem, který vznikl současně se založením vatikánského státu v roce 1929. Soustředil se na ústavu tohoto státu, procesní soudní řád a další zákonodárství, kterým je na území Vatikánského města postupně nahrazována subsidiární účinnost italského práva. Vysvětlil právní rozdíl mezi Apoštolským stolcem a vatikánským státem.

 

V témže týdnu přednášel tento významný jurista a kanonista také na Metropolitním církevním soudu v Praze a na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

 


 

Konference Církev a stát

na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně – 16. ročník

 

Na počátku každého září se na brněnské právnické fakultě koná od roku 1995 celodenní vědecká konference „Církev a stát“, na kterou jsou zváni odborníci zabývající se právními záležitostmi církví a jejich postavením ve státě, a to z celé České republiky.

Dne 7. 9. 2010 se tato konference uskutečnila již po šestnácté. Podobně jako v loňském roce vybrali její organizátoři jednotící ústřední téma. Letošní téma znělo „Manželství, děti a rodinný život v nábožensky pluralitním státě“.

Konferenci uspořádala Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci se Společností pro církevní právo. S referáty vystoupilo devět přednášejících. Počtem účastníků, který se blížil padesátce, se letošní konference stala rekordní. Kromě zástupců právnických, teologických, filozofických a dalších fakult se konference zúčastnili mnozí zástupci právní praxe a studenti.

Úderem desáté hodiny konferenci zahájila JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., z Katedry ústavního práva a politologie a garantka oborů církevního práva vyučovaných na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, soudkyně Nejvyššího správního soudu. Jménem pořádajících institucí pozdravili účastníky prof. JUDr. Jan Filip, CSc., vedoucí Katedry ústavního práva a politologie v Brně a prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, předseda Společnosti pro církevní právo.

Celou konferenci moderoval JUDr. Pavel Molek, Ph.D., z výše uvedené katedry.

První blok na tématický okruh „Manželství“ zahájil JUDr. Záboj Horák, Ph.D., z katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze přednáškou na téma Forma uzavírání manželství v českých zemích v dějinném přehledu. Po něm hovořil Mgr. Petr Jäger z Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na téma Perspektivy církevních sňatků v novém občanském zákoníku. Mgr. Jakub Kříž z odboru církví Ministerstva kultury přednesl příspěvek Smluvní manželství (Covenant marriage) v právním řádu USA. JUDr. Miloš Holub, Ph.D., advokát z Prahy, přednášel na téma Několik úvah o rozvodu manželství.

Druhý blok na tématický okruh „Rodiče a děti“ zahájil prof. JUDr. Jiří R. Tretera z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přednáškou o náboženské svobodě dětí a jejím zajištění v právním řádu České republiky; následovala Mgr. Kamila Bubelová, Ph.D., vedoucí Katedry teorie práva a právních dějin Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na téma Střet práva rodiče na výchovu a práva dítěte na svobodu vyznání pohledem sekulárním a kanonickým.

Třetí blok byl nazván „Kanonické právo“. Mgr. Monika Menke, Th.D., z Katedry církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přednášela na téma Forma uzavření manželství v katolické církvi v ČR, po ní vystoupil vedoucí uvedené katedry doc. Damián Němec, dr., s příspěvkem Změny kodexu kanonického práva ve věci manželství „nevěřících katolíků“ v letech 2006 a 2010. Následovala JUDr. Ing. Marie Kolářová, Th.D., kancléřka Arcibiskupství pražského, s výkladem o platnosti civilního manželství v kanonickém právu.

Po každém bloku byla zařazena diskuse.

Mezi účastníky konference byli JUDr. Pavel Vošalík, velvyslanec ČR u Apoštolského stolce, PhDr. Jiřina Štouračová, předsedkyně Moravsko-slezské křesťanské akademie, Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář římskokatolické diecéze brněnské, ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, soudce Metropolitního církevního soudu v Praze, JUDr. Jiří Palla, soudce Nejvyššího správního soudu, JUDr. Metoděj Dudák, právník biskupství brněnského, JUDr. Michael Kučera z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, JUDr. Michal Lamparter, Ph.D., dlouholetý organizátor konference Církev a stát v Brně, Mgr. Štěpán Šťastník, asistent soudce Ústavního soudu, stálý advokát Diecézního církevního soudu v Brně, doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D., z brněnské právnické fakulty, Mgr. Ladislav Vyhnánek z brněnské právnické fakulty, Mgr. Stanislav Hykyš, právní poradce České biskupské konference, Mgr. Petr Šimůnek z rektorátu Univerzity Karlovy v Praze, a mnozí další.

Záboj Horák