Revue církevního práva č. 48 1/2011

 

Ze Společnosti pro církevní právo

 

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht

Dalla Società per il diritto delle Chiese

 

 

Nové vedení brněnské skupiny Společnosti pro církevní právo jmenováno

 

18. září 2010 pracovní výbor SPCP přijal resignaci dosavadního předsedy místní skupiny SCPC v Brně JUDr. Michala Lampartera, Ph.D., a poděkoval mu dopisem z téhož dne za jeho dlouhodobou práci ve vedení brněnské skupiny od jejího ustavení dne 20. září 1995 až dosud, zejména za všechna setkání a konference, které zorganizoval. K témuž dni byla podle ustanovení Stanov SPCP předsedkyní místní skupiny v Brně jmenována JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., a místopředsedou místní skupiny v Brně byl jmenován Mgr. Petr Jäger.

 

20. výročí zahájení výuky církevního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

 

Dne 7. října 2010 tomu bylo dvacet let, co se uskutečnila v posluchárně č. 300 (tzv. amfi teátr) naší právnické fakulty první přednáška předmětu církevní právo, obnoveného po čtyřiceti letech násilného přerušení. Přednášejícím byl tehdy s účinností od 15. září 1990 jmenován JUDr. Jiří Rajmund Tretera, který od té doby přednáší církevní právo až dosud. V roce 1993 se pro obor církevního práva habilitoval a roku 2006 se stal profesorem právních dějin. Od konce devadesátých let přednáší pět oborů v oblasti církevního práva a konfesního práva.

 

Významné výročí jsme spolu s členy Společnosti pro církevní právo připomněli v rámci 62. diskusního večera pořádaného její pražskou skupinou na Právnické fakultě UK dne 29. listopadu 2010. Při té příležitosti vystoupil místopředseda Společnosti JUDr. Záboj Horák, Ph.D., poděkoval profesoru Treterovi za všechny jeho žáky, a předal mu jménem Společnosti pro církevní právo stříbrnou medaili a vzpomínkový diplom.

 

62. večer v cyklu působení práva v církvi a společnosti

 

V pondělí 29. listopadu 2010 v 17.00 hod. proběhl za široké účasti veřejnosti v posluchárně č. 220 Právnické fakulty UK v Praze. Na téma Nezpůsobilost pro uzavření manželství z psychických příčin a její aplikace v kanonickém soudním řízení hovořil soudce Metropolitního církevního soudu v Praze ICLic. Vojtěch Kunčar. Následovala bohatá diskuse.

 

Gratulujeme členům Společnosti pro církevní právo

 

JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., ICD, se 3. 12. 2010 úspěšně habilitoval na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě na základě své habilitační práce Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989, vydané roku 2010 v nakladatelství L. Marek v Brně. Došla nám zpráva, že vědecká rada uvedené fakulty udělení titulu docenta schválila.

 

V loňském roce vyšlo první české komplexní zpracování konkordátního práva. Autorem je doc. dr. Damián Němec a kniha Konkordátní smlouvy Svatého stolce a postkomunistickými zeměmi (1990–2008). Knihu vydal Ústav pre vztahy štátu

a církvi v Bratislavě.

 

Dále s radostí oznamujeme, že vyšla publikace Mgr. Jakuba Kříže Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář. Slavnostní prezentace této nové publikace proběhla 21. prosince 2010 v sídle vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova

17, Praha 1. V průběhu prezentace mj. vystoupili prof. JUDr. Helena Válková za nakladatele C.H.Beck, Mons. Václav Malý v zastoupení pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duky, Mgr. Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, a JUDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí v ČR. Dále vystoupili prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc., ICD, a prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. Prezentaci moderoval JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

 

Úmrtí

 

S lítostí oznamujeme, že dne 7. ledna 2011 zesnul dlouholetý člen a spolupracovník naší Společnosti R. D. doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, Th.D., ředitel Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích, sekretář sněmu katolické církve v českých zemích, docent Vysoké školy technické v Liberci.

 

S lítostí oznamujeme, že dne 17. ledna 2011 zesnula paní Ing. Jana Mindlová, CSc., spoluzakladatelka Společnosti pro církevní právo, první redaktorka Revue církevního práva, po řadu let zástupkyně předsedy, v současné době členka pracovního výboru. Vzpomínáme na její účinnou pomoc a moudré rady po celou dobu naší činnosti. Neutuchající byla její aktivita věnovaná Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského a České křesťanské akademii. Se zesnulou jsme se za naši Společnost rozloučili v úterý dne 25. ledna 2011 večer zádušní mší svatou v kostele sv. Anežky České v Praze – Spořilově. Hlavním celebrantem byl doc. Stanislav Přibyl, vzpomínku na zesnulou pronesl prof. Jiří Rajmund Tretera, OP.

 

Requiescant in pace!


 

Krátké zprávy

 

Kurze Nachrichten

Le notizie corte

 

 

Omnium in mentem – účinnost

 

Jak jsme podrobněji informovali již v Bulletinu Společnosti pro církevní právo z ledna 2010, dne 15. 12. 2009 byl prezentován text motu proprio Benedikta XVI. Omnium in mentem z 26. 10. 2009, kterým se ve dvou oblastech mění některá ustanovení Kodexu kanonického práva. V době naší informace nebylo známo datum promulgace, tedy ani datum účinnosti. Přislíbili jsme podat informaci, jakmile nám budou tato data známa.

 

Uvedené motu proprio bylo promulgováno publikací v AAS dne 8. 1. 2010. Zákony v něm obsažené vstoupily v účinnost po uplynutí tří měsíců od své promulgace, tedy dne 9. 4. 2010. Pro oblast manželského práva je důležité, že od 9. 4. 2010 katolík, který formálním úkonem odejde („odpadne“) z katolické církve, je vázán povinností kanonické formy k uzavření manželství. Pro manželství uzavřená mezi dny 27. 11. 1983 a 8. 4. 2010 včetně platí předchozí úprava.

 

Pokud jde o podrobnosti, odkazujeme na přehled „Změněné kánony kodexů kanonického práva“, publikované péčí doc. dr. Damiána Němce OP z Palackého univerzity v Olomouci, v rubrice Dokumenty tohoto čísla Revue církevního práva.

 

Tribunál římskokatolické arcidiecéze pražské pro přípravu petrina ustaven

 

Podle zprávy uveřejněné v Aktech pražského arcibiskupství (ACAP) č. 10/2010 ustanovil pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka dekretem z 15. 9. 2010 na dobu tří let tribunál pro vyšetření žádostí o papežskou dispenz ke zrušení manželského svazku ve prospěch víry v případech spadajících do římskokatolické arcidiecéze pražské.

 

European Consortium for Church and State Research, Trier 2010

 

Ve dnech 11. 11. – 14. 11. 2010 v Trevíru (Německo) zasedal XXII. výroční kongres, tentokrát zasvěcený tématu Náboženství ve veřejném vzdělávání. Kongresu se zúčastnilo 35 zástupců z 23 zemí Evropské unie. Zpravodaj z každé země EU měl za úkol dodat několik měsíců před zahájením kongresu odpovědi za svou zemi. Za Českou republiku zaslali společný referát a v diskusi vystoupili Prof. Jiří Rajmund Tretera a JUDr. Záboj Horák.

 

Jednání otevřel ve čtvrtek 11. 11. 2010 hlavní hostitel prof. Gerhard Robbers z trevírské univerzity, hlavní projev pronesl prezident konsorcia prof. Norman Doe, ředitel ústavu Centre for Law and Religion na právnické fakultě univerzity v Cardiffu.

 

V pátek 12. 11. 2010 a v sobotu 13. 11. 2010 se uskutečnila tři diskusní zasedání. První, na téma General Aspects of Religion and Education in the secular State, uvedl souhrnným referátem prof. José de Sousa e Brito z Lisabonu, diskusi řídil prof. Balázs Schanda z Budapešti. Druhé, na téma Opting out in Religion and Education, souhrnným referátem uvedl prof. Norman Doe z Cardiffu, diskusi řídil prof. Marco Ventura ze Sieny. Třetí, na téma Religious Dress and Symbols, souhrnným referátem uvedl Dr. David McClean ze Sheffi eldu, diskusi řídila Prof. Lisbet Christoffersen z Kodaně. Na závěr se konala valná hromada konsorcia, na níž byl prezidentem pro následující roční období zvolen prof. Matti Kotiranta z University of Eastern Finland.

 

Příští kongres je svolán od 29. září 2011 do Oxfordu, další bude následovat v roce 2012 v Kodani, a od 14. 11. 2013 v Innsbrucku. Jednalo se též o publikacích všech příspěvků.