OSTATNÍ AKTUALITY


V této rubrice budou uveřejňovány aktuální informace z dění v SPCP. Dále zde uvedeme aktuality z dění v ČR i v ostatním světě, které se budou vztahovat k předmětu činnosti naší Společnosti, resp. k církevnímu nebo konfesnímu právu. Zprávy jsou řazeny sestupně.

2. května 2006 (Rada Evropy.) Evropský soud pro lidská práva vydal rozsudek ve věci Ayd?n Tatlav proti Turecku. Soud vyslovil porušení čl. 10 Úmluvy (svoboda projevu) ve věci tureckého publicisty, který byl postižen za knihu „Realita islámu“. Soud připustil, že kniha obsahuje silně kritické pasáže na adresu islámu v socio-politické sféře, neshledal však ve spise urážlivý a hanobící tón. (Zpráva přidána na web dne 7.7.2006)
20. července 2005 (Honduras) Nejvyšší soud vydal rozhodnutí, kterým zakázal náboženským vůdcům kandidovat v parlamentních volbách v listopadu 2005. Učinil tak s odkazem na text honduraské ústavy, která provádí odluku státu a církve, zavedenou v Hondurasu roku 1830. Zrušil tak dřívější červnové rozhodnutí Nejvyššího volebního soudu, dovolil kandidovat protestantským duchovním a zúžil zákaz kandidovat pouze na katolické kněze. Protestantští duchovní se patrně obrátí na Meziamerický soud pro lidská práva. (Zpráva přidána na web dne 15.9.2005)
31. května 2005 (ČR) Synodní rada ČCE vyhlásila usnesení 3. zasedání 31. synodu ČCE, kterými bylo provedeno několik změn v předpisech církve. Nově mají např. všechny církve sdružené ve Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) právo vyslat svého delegáta jednání synodu ČCE za podmínky vzájemnosti; svatebními bohoslužbami je se souhlasem staršovstva nyní možno v ČCE posloužit i těm, kdo nejsou členy církve, pokud je u nich rozpoznatelná upřímná touha po Božím požehnání. Synod se též usnesl na tom, že černý talár s bílými tabulkami je i nadále standardním liturgickým oděvem v ČCE, avšak přípustnou odlišností od standardního liturgického oděvu je bílý talár (alba) a štola v příslušné liturgické barvě. Synod též akceptoval liberálně laděný dokument, nazvaný "Problematika homosexuálních vztahů". (Zpráva přidána na web dne 15.9.2005)
1. března 2005 (Čína.) Bylo uzákoněno nové Nařízení o náboženských záležitostech. Nařízení, sestávající ze 48 článků, je oficiálními kruhy prezentováno jako krok ke zlepšení náboženské svobody v zemi; představitelé církví, náboženských organizací a nevládních sdružení pro lidská práva tento názor jednoznačně nesdílejí. V Číně se v současnosti šíří hnutí neregistrovaných "domácích církví". (Např. podle loňských výzkumů, učiněných mezi protestanty v hlavním městě, se odhaduje, že v Pekingu se v rámci registrovaných církví setkává asi 30 000 protestantů, naproti tomu v domácích církvích je jich činných více než 100 000). Vláda usiluje o to, aby nové nařízení přispělo k tomu, že se neregistrované náboženské společnosti budou registrovat. Nicméně čl. 4 zakazuje registrované církvi, aby byla vedena ze zahraničí, čímž znemožňuje registraci katolíkům věrným papeži. Právníci dále kritizují vágní terminologii nového nařízení, která může vést ke zneužitím a stejné praxi, jaká panovala v Číně doposud - např. čl. 3 zaručuje ochranu "normálních náboženských aktivit", podle čl. 14 musí být místa pro náboženské aktivity "rozumně rozmístěna", podle čl. 41 může být náboženské společnosti odňata registrace, pokud "bezodkladně neoznámí případ větší nehody nebo události" nebo přijme dar "v rozporu s předpisy státu". (Zpráva přidána na web dne 18.3.2005)
11. února 2005 (Švédsko.) Odvolací soud v Gotě zrušil prvostupňové rozhodnutí ve věci Ake Greena, který byl odsouzen k trestnímu postihu za kázání proti homosexualitě. Soud ve svém odůvodnění uvedl, že „není úkolem vlády, složené z lidí, určovat, co je pravověří, tím, že bude trestat ty, kdo veřejně učí své náboženské názory na to, co je správné, i když tyto názory jiné osoby zraňují". Podle odvolacího soudu má pastor právo učit o „kategorickém odsouzení homosexuálních vztahů Biblí jako o hříchu", i když toto učení je „pro většinu občanů cizí". (Zpráva přidána na web dne 15.9.2005)
16. prosince 2004 (Rada Evropy.) Evropský soud pro lidská práva vydal rozsudek ve věci Nejvyšší duchovní rady muslimské komunity proti Bulharsku. Ve věci zásahů státu do vnitřních záležitostí muslimské komunity, ve které vyvstalo schizma, soud vyslovil, že pokud stát upřednostňuje určitého vůdce rozdělené náboženské komunity nebo pokud část této komunity nutí poddat se jednotnému vedení, porušuje čl. 9 Úmluvy. (Zpráva přidána na web dne 14.1.2005)
19. listopadu 2004 (Francie.) Ústavní rada vydala rozhodnutí č. 2004-505 DC ve věci předběžné kontroly ústavnosti, v němž mj. vyslovila, že návrh Evropské ústavní smlouvy je v souladu s ustanovením čl. 1 ústavy, které prohlašuje Francii za "laickou republiku". (Zpráva přidána na web dne 22.11.2004)
20. listopadu 2004. (ČR) XXV. řádný synod Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV) schválil částečnou rekodifikaci církevních předpisů. Dosavadní Zřízení a Vnitřní církevní předpisy z roku 1998 byly nahrazeny novým Zřízením, Řádem správy církve a Jednacím a volebním řádem. Za krok, směřující k demokratizaci správy církve, se pokládá vytvoření stálého tříčlenného Předsednictva synodu a posílení autonomie sborů. (SCEAV je luteránskou církví se silnou tradicí pietismu, která ji činí blízkou evangelikálním církvím. Působí převážně na území Těšínska na severovýchodě ČR.) (Zpráva přidána na web dne 21.11.2004)
15. listopadu 2004 (Vietnam) Účinnosti nabylo Nařízení o vírách a náboženstvích z června 2004, jehož účelem je ještě více potlačit náboženskou svobodu ve Vietnamu. Nad církvemi je zostřen státní dozor. Všechny církevní organizace potřebují ke svému vzniku a činnosti zvláštní správní povolení; náboženské publikace nemohou být vydávány bez souhlasu cenzora; stát je oprávněn konfiskovat církevní majetek, který není pravidelně a soustavně využíván. (Zpráva přidána na web dne 17.11.2004)
11. listopadu 2004 (SRN) Další zemí, kde bude zakázáno nosit ve veřejných školách muslimské šátky, se stane Bavorsko. Rozhodl o tom zemský sněm. Zákon, zakazující nošení symbolů a oděvních doplňků, které mohou být pokládány za neslučitelné se základními ústavními hodnotami, vstoupí v účinnost od 1. 1. 2005. (Zpráva přidána na web dne 17.11.2004)
27. října 2004 (Pákistán) Pákistánský parlament přijal zákon, kterým se zpřísňují procesní podmínky pro stíhání osob obviněných z rouhání. Zákonodárce tak reagoval na množství skandálních zneužití zákona, které stíhání rouhání dosud provázelo. (Zpráva přidána na web dne 17.11.2004)
20. srpna 2004 (Česká republika) Ústavní soud nevyhověl stížnosti Svědků Jehovových, kteří jako rodiče vážně nemocného šestiletého dítěte z náboženských důvodů odmítali jeho léčbu spojenou s transfúzí krve. Předběžným opatřením okresního soudu bylo dítě svěřeno do péče nemocničního zařízení. Ústavní soud se ztotožnil se závěry obecných soudů, které ve věci rozhodovaly, neboť ochrana zdraví a života dítěte je důvodem pro zásah do rodičovských práv. (Zpráva přidána na web dne 29.9.2004)
17. srpna 2004 (Srí Lanka.) Nejvyšší soud Srí Lanky rozhodl, že návrh zákona "o zákazu změn náboženství vyvolaných násilím", odporuje ústavě. Návrh zákona byl parlamentu předložen Stranou národního dědictví, tvořenou buddhistickými mnichy, a počítal až se sedmiletými tresty odnětí svobody nebo pokutou do výše půl miliónu rupií za proselytismus. Byl namířen zejména proti křesťanům, jejichž počet v zemi stále roste. (Státním náboženstvím Srí Lanky je buddhismus.) (Zpráva přidána na web dne 27.8.2004)
30. června 2004 (Česko, Praha) Společnost německých, českých a slovenských právníků Karlovarské právnické dny udělila dne 11. 6. 2004 v Karlových Varech prestižní cenu za nejlepší právnický časopis v ČR časopisu Revue církevního práva, který vydává Společnost pro církevní právo v Praze. V soutěži 24 vybraných českých a slovenských právnických časopisů za rok 2003 se naše Revue umístila na prvním místě. Ve středu 30. června 2004, se v odpoledních hodinách uskutečnilo v pražském sídle společnosti Karlovarské právnické dny v paláci Dunaj na Národní třídě v Praze 1 slavnostní setkání, při níž viceprezident této společnosti JUDr. Vladimír Zoufalý a generální sekretář JUDr. Jindřiška Munková předali zástupcům redakce našeho časopisu Doc. JUDr. J. R. Treterovi, JUDr. Štěpánu Hůlkovi a JUDr. Záboji Horákovi vlastní cenu, kterou je plastika Jaromíra Rybáka. Můžete ji vidět na internetových stránkách na adrese http://www.kjt.cz - podadresa prestižní cena - kde jsou uveřejněny také výsledky hlasování. (Zpráva přidána na web dne 7.7.2004)
29. června 2004 (Švédsko) Letniční pastor Ake Green byl soudem v Kalmaru odsouzen k jednomu měsíci vězení za ostré kázání proti homosexualitě. Obžaloba jej obvinila z šíření nenávisti proti skupině obyvatelstva. Pastor se proti rozsudku odvolal. (Zpráva přidána na web dne 3.7.2004)
29. června 2004 (Rada Evropy) Evropský soud pro lidská práva vydal rozsudek ve věci Leily Sahin proti Turecku, která podala stížnost z důvodu, že jí bylo univerzitou zakázáno nosit během vyučování tradiční muslimský závoj. Soud v realizaci uvedeného zákazu neshledal porušení náboženské svobody. Soud uvedl, že nošení tradičního závoje nabývá v poslední době v Turecku na politického významu a že zákaz sledoval legitimní cíl zachování pluralismu na univerzitě a zásady rovnosti mužů a žen. Proto byl zákaz - vzhledem k poměrům v Turecku - uznán za omezení "nezbytné v demokratické společnosti". (Zpráva přidána na web dne 30.6.2004)
24. června 2004 (Rada Evropy) Evropský soud pro lidská práva neshledal porušení náboženské svobody ve věci Vergos proti Řecku, v níž šlo o střet práva na svobodný výkon bohoslužby s veřejným zájmem na racionálním územním plánu. (Zpráva přidána na web dne 30.6.2004)
28. května 2004 (Vatikán, Slovinsko) Slovinský premiér Anton Ropa odevdal při audienci u Svatého Stolce ratifikační dokumenty smlouvy uzavřené 14. prosince 2001 mezi Svatým Stolcem a Slovinskem. (Zpráva přidána na web dne 2.6.2004)
25. května 2004 (SRN) Dnes byla na Apoštolské nunciatuře v Berlíně ratifikována Smlouva mezi Svatým stolcem a Spolkovou zemí Braniborsko. Smlouva byla podepsána v Postupimi 12. prosince 2003 a upravuje vztahy mezi Katolickou církví a touto německou spolkovou zemí. Ratifikační listiny si předali arcibiskup Erwin Josef Ender, apoštolský nuncius v Německu a Matthias Platzeck, předseda Brandenburské zemské vlády. Smlouva vstoupila v platnost následujícího dne, tj. 26. května 2004. (Zpráva přidána na web dne 1.6.2004)
19. května 2004 (Rada Evropy) Smírným urovnáním skončil spor před Evropským soudem pro lidská práva ve věci manželů Lotterových proti Bulharsku. Stěžovatelé, rakouští občané, namítali porušení svobody náboženského vyznání, neboť byli pro svou příslušnost ke Svědkům Jehovovým vypovězeni z Bulharska. (Zpráva přidána na web dne 25.5.2004)
13. května 2004 (Slovensko) V prezidentském paláci v Bratislavě byla podepsána Smlouva mezi Slovenskou republikou a Svatým stolcem o katolické výchově a vzdělávání. Současně byla podepsána Dohoda mezi Slovenskou republikou a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi o náboženské výchově a vzdělávání. Smlouva i Dohoda upravují práva církví a náboženských společností ve vztahu k církevním školám, postavení církevních škol, vyučování náboženství, postavení bohosloveckých fakult a teologických institutů. Smlouva pojednává též o Katolické univerzitě v Ružomberku a umožňuje KBS zřídit katolické pedagogické a katechetické centrum. V obou právních dokumentech se pojednává o vysokoškolských pastoračních centrech, které uskutečňují pastorační, duchovní a vzdělávací činnost členů akademické obce na vysokých školách. (Zpráva přidána na web dne 1.6.2004)
3. května 2004 (EU.) Irský premiér Bertie Ahern v souvislosti s obnovenými jednáními o Evropské ústavní smlouvě odpověděl na otázku na možné reference k Bohu v textu ústavní smlouvy: "O této otázce se široce diskutovalo v lednu a v únoru, kdy jsme převzali předsednictví po Itálii. V návrhu je odkaz k náboženským hodnotám. Nedomnívám se, že bude nahrazena referencí k Bohu. Myslím, že text, který tam je, tam pravděpodobně zůstane. Vím, že některé státy považují tuto otázku stále za otevřenou, ale není to něco, o čem bych v nedávné době často diskutoval." (Zpráva přidána na web dne 9.5.2004)
28. dubna 2004 (SRN) Dolní Sasko se stalo druhou spolkovou zemí, která zakázala muslimským učitelkám nosit ve státních školách tradiční závoje. (Zpráva přidána na web dne 9.5.2004)
1. dubna 2004 (SRN) Zemský sněm spolkové země Baden-Württemberg přijal novelu školského zákona, zakazující učitelům na státních školách projevovat se způsobem, který by ohrožoval politický, náboženský nebo světonázorový smír na školách. Zákon, směřující zejména proti nošení tradičního závoje muslimskými učitelkami, byl přijat v návaznosti na loňský nález Spolkového ústavního soudu ve věci Fereshty Ludinové (sp. zn. 2 BvR 1436/02), kdy bylo judikováno, že úprava této otázky spadá do kompetence jednotlivých německých zemí. Otázkou zákazu náboženských symbolů ve státních školách se v současnosti zabývají zákonodárné sbory pěti dalších spolkových zemí. (Zpráva přidána na web dne 5.4.2004)
3. březena 2004 (Francie). Senát schválil poměrem hlasů 276:20 kontroverzní návrh zákona, kterým se ve státních školách zakazuje nošení výrazných náboženských symbolů. Zákon vstoupí v účinnost v září. (Zpráva přidána na web dne 18.3.2004)
10. února 2004 (Francie) Francouzští poslanci schválili většinou 494 hlasů ke 36 návrh zákona, kterým se ve státních školách zakazuje nošení výrazných náboženských symbolů, jakými jsou např. muslimské šátky, židovské jarmulky, sikhské turbany či nápadné křesťanské kříže. Návrh zákona ještě posoudí Senát. (Zpráva přidána na web dne 12.2.2004)
28. ledna 2004 (Slovinsko) Slovinský parlament schválil mezistátní smlouvu se Svatým stolcem, která byla podepsána 14. 12. 2001. (Zpráva přidána na web dne 2.6.2004)
20. ledna 2004 (Slovensko) Slovenský parlament schválil dílčí smlouvu s Apoštolským stolcem, týkající se vyučování náboženství. O den později byla obdobná dohoda uzavřena s 11 nekatolickými církvemi a náboženskými společnostmi. (Zpráva přidána na web dne 26.1.2004)
1. ledna 2004 (Albánie) Dne 1. 1. 2004 nabyl účinnosti nový zákon o rodině. Obligatorní formou sňatku je civilní sňatek. (Zpráva přidána na web dne 13.1.2004)
30. prosince 2003 (ČR) Ve Sbírce zákonů bylo publikováno Nařízení vlády č. 465/2003 Sb. ze dne 10. prosince 2003, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů (text naleznete v rubrice "Právní předpisy" nebo přímo zde) (Zpráva přidána na web dne 30.12.2003)
16. prosince 2003 (Rada Evropy) Evropský soud pro lidská práva vydal rozsudek ve věci Palau-Martinez proti Francii. Soud shledal porušení práva na respektování rodinného života (čl. 8) ve spojení se zákazem diskriminace (čl. 14) ve věci stěžovatelky, jíž byly v porozvodovém řízení rozsudkem francouzského soudu odňaty děti a svěřeny do péče otce z důvodu, že stěžovatelka byla Svědkyní Jehovovou. (Zpráva přidána na web dne 24.12.2003)
4. prosince 2003 (Rada Evropy) Evropský soud pro lidská práva vydal rozsudek ve věci Müslüm Gündüz proti Turecku. Ve věci představitele islámské náboženské skupiny, který byl trestně postižen za to, že v televizním vysílání obhajoval klasický islámský normativní systém "šaría" a současný sekulární systém v Turecku nazval "bezbožným", soud shledal porušení svobody projevu dle čl. 10 Úmluvy. Rozsudek není konečný. (Zpráva přidána na web dne 5.12.2003)
29. listopadu 2003 (EU) Ministři zahraničí stávajících a kandidátských zemí EU se ve dnech 28.-29. listopadu 2003 setkali v Neapoli. Na schůzce nebylo dosaženo shody co do návrhu, aby budoucí Ústava EU obsahovala ve své preambuli odkaz na křesťanské dědictví Evropy. Pro zařazení odkazu se vyslovují zejména zástupci katolických zemí jako jsou Irsko, Španělsko či Polsko, proti jsou především Francie a Belgie. (Zpráva přidána na web dne 2.12.2003)
21. listopadu 2003 (SRN) Představitelé svobodného hanzovního města Brémy a Apoštolského stolce podepsali v Brémách smlouvu upravující vztahy mezi katolickou církví a dotčeným městským spolkovým státem. Konkordát musí být před vstupem v platnost ještě ratifikován brémským parlamentem. (Zpráva přidána na web dne 26.11.2003)
19. listopadu 2003 Zavedení této rubriky