Text of this document in MS Word format

 


 

This is a first version of translation of the Act Nr. 3/2002 Coll., which

was not gone through language and factual correction.

corrected vesion will be published probably in two month.

 

Toto je první verze překladu zákona č. 3/2002 Sb., která zatím

z časových důvodů neprošla jazykovou ani věcnou korekturou.

Opravenou verzi zařadíme cca do dvou měsíců.

 


 

Text of Act only in English

 

Text zákona pouze v češtině

 

 

 

LEGAL ACT

Nr. 3/2002 Coll.

of 27th November 2001

on freedom of religious confession

and the position of churches and religious societies and on the changes of some legal acts (Law on churches and religious societies)

 

 

zákon

č. 3/2002 Sb.,

ze dne 27. listopadu 2001

o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

Parliament has passed the following law of Czech Republic:

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

 

PART FIRST

FREEDOM OF RELIGIOUS CONFESSION

AND THE POSITION OF CHURCHES AND RELIGIOUS SOCIETIES

 

 

ČÁST PRVNÍ

SVOBODA NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ A POSTAVENÍ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

 

Head one

Introductional provisions

 

 

 

Hlava První

Úvodní ustanovení

 

Article 1

object of regulation

 

 

§ 2

Předmět úpravy

 

This law regulates

a)    position of churches and religious societies,

b)    conduction (administration) of public lists of registered churches and religious societies, unions of churches and religious societies and church juridical persons,

c)    competence (jurisdiction) of Ministry of Culture (hereinafter referred to as "Ministry") in matters related to the churches and religious societies.

 

Tento zákon upravuje

a)    postavení církví a náboženských společností,

b)    vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a církevních právnických osob,

c)    působnost Ministerstva kultury (dále jen "ministerstvo") ve věcech církví a náboženských společností.

 

Article 2

Freedom of religious confession

 

 

 

§ 2

Svoboda náboženského vyznání

 

(1) Freedom of thought, conscience and religious confession is guaranteed. Everybody has the right to profess freely his or her religion or faith either alone or jointly with others, privately or in public, through worship, teaching, religious acts, or through maintaining ritual. Everybody has the right to change his or her religion or faith, or to have no religious confession.

 

 

 

(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

 

(2) Right of juvenile children to freedom of religious confession or to have no confession is guaranteed.1) Legal proxies of juvenile children can guide exercising of this right in a way, which is appropriate to the developing abilities of juvenile children.

 

 

(2) Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání je zaručeno.1) Zákonní zástupci nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí.

 

(3) Nobody must be forced neither (either) to join a church and religious society nor (or) to leave it, to participate or not to participate in religious acts or acts of church and religious society.

 

 

(3) Nikdo nesmí být nucen ke vstupu do církve a náboženské společnosti ani k vystoupení z ní, k účasti nebo neúčasti na náboženských úkonech či úkonech  církve a náboženské společnosti.

 

(4) Everybody has right to elect his/her spiritual or monastic status and to decide for the life in communities, orders and similar communions.

 

 

 

(4) Každý má právo volit si duchovní nebo řeholní stav a rozhodovat se pro život v komunitách, řádech a podobných společenstvích.

 

(5) Nobody must be curtailed in his/her rights because of his/her espousing to the church and religious society, participating of its work or supporting it or because of he/she is without any confession.

 

(5) Nikdo nesmí být omezen na svých právech proto, že se hlásí k církvi a náboženské společnosti, že se účastní její činnosti nebo že ji podporuje, anebo je bez vyznání.

 

 

Article 3

Fundamental terms

 

 

 

§ 3

Základní pojmy

 

For the aims of this legal act it means:

 

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)    church and religious society is a voluntary association of persons with its own structure, bodies, intemal regulations, religious rituals and manifestations of belief, founded with aim to confess certain religious belief, public or private, and especially with it connected assembling, worship, teaching and spiritual service,

 

 

a)    církví a náboženskou společností dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní služby,

a)    person espousing to the church and religious society is a person, who according to his/her internal conviction and internal regulations of church and religious society belongs to it.

 

b)    osobou hlásící se k církvi a náboženské společnosti osoba, která podle svého přesvědčení a vnitřních předpisů církve a náboženské společnosti k ní přináleží,

b)    personnal data are first name and surname, in case of citizens of Czech Republic its birth registration number and in the case of foreigners data on their citizenship and number of residence permit card 2), unless the international treaty, which is binding for Czech Republic, lays down other,

 

c)    osobními údaji jméno a příjmení, v případě občanů České republiky jejich rodná čísla, anebo v případě cizinců údaj o jejich státním občanství a čísle průkazu o povolení k pobytu 2), nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak,

c)    seat of registered church and religious society, union of churches and religious societies and church juridical person, address of central office of registered church and religious society, union of churches and religious societies and church juridical person on territory of Czech Republic.

 

d)    sídlem registrované církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a církevní právnické osoby adresa ústředí registrované církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a církevní právnické osoby na území České republiky.

 

Head two

Churches and religious societies

 

 

 

Hlava II

Církve a náboženské společnosti

 

Article 4

Position of churches and religious societies

 

 

§ 4

Postavení církví a náboženských společností

 

(1) Church and religious society is formed by voluntary associating of natural persons and independently decides on matters related to professing of belief, on organization of religious community and on founding institutions designated to it.

 

 

(1) Církev a náboženská společnost vzniká dobrovolným sdružováním fyzických osob a svébytně rozhoduje o věcech spojených s vyznáváním víry, o organizaci náboženského společenství a o vytváření k tomu určených institucí.

 

(2) State, regions and municipalities cannot provide religious or anti-religious acitivities.

 

 

(2) Stát, kraje a obce nemohou provádět náboženskou nebo protináboženskou činnost.

 

(3) Churches and religious societies administer their own affairs, especially they establish and abolish their bodies, appoint and remove their churchmen, and establish and abolish church or other institutions according to their internal regulations independently from the State administration bodies.3)

 

 

(3) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustanovují a ruší své orgány, ustanovují a odvolávají své duchovní a zřizují a ruší církevní a jiné instituce podle svých předpisů nezávisle na státních orgánech3).

 

 

(4) Church and religious society may not use name, which can make it, according to the name, interchangeable with registered church or religious society.

 

 

(4) Církev a náboženská společnost nesmí používat název, který by ji mohl podle názvu činit zaměnitelnou s registrovanou církví a náboženskou společností.

 

Article 5

Conditions of establishing and operating of churches and religious societies.

 

 

§ 5

Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností

 

Church and religious society cannot be established and cannot operate, which activities are at variance with this legal acts, which teaching or activities pose a threat to rights, freedoms and equality of citizens and their associations including other churches and religious societies, which pose a threat to democratic grounds of state, it souvereignity, independence and territorial unity and

 

Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž činnost je v rozporu s právními předpisy a jejíž učení nebo činnost ohrožuje práva, svobody a rovnoprávnost občanů a jejich sdružení včetně jiných církví a náboženských společností, ohrožuje demokratické základy státu, jeho suverenitu, nezávislost a územní celistvost, a

 

a)    is in conflict with protection of public morality, public order, public health, principles of humanity and tolerance and safety of citizens,

 

a)    je v rozporu s ochranou veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví, principy lidskosti a snášenlivosti a bezpečnosti občanů,

b)    contests or curtails personal, political or other rights of natural persons because of its nationality, sex, race, origin, political or other conviction, religious confession or social status, inflames hatred and intolerance from these reasons, supports acts of violence or violating of legal acts,

 

 

b)    popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení, rozněcuje nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,

a)    curtail personal freedom, especially through using psychical or psychological pressure to make dependence, which leads to physical, psychological or economical hurting of these persons and their family members, to hurting of thier social relationships including curtailing of psychological development of juvenile and curtailing of their right to education4), bar juvenile to take health care appropriated to their health needs, or

 

 

c)    omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický a fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému a ekonomickému poškozování těchto osob a jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých a omezování jejich práva na vzdělání4), zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo

a)    is restricted as a whole or in some parts, as well as organization structure of the church and religious society and relations to foreign parts, if it is a part of church or religious society operating out of territory of the Czech Republic

 

d)    je utajována vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České republiky.

 

Article 6

Registered churches and religious societies

 

§ 6

Registrované církve a náboženské společnosti

 

(1) Church and religious society becomes juridical person by registration (hereinafter referred to as "registered church and religious society") according to this law, unless this law lays down other.

 

(1) Církev a náboženská společnost se stává právnickou osobou registrací (dále jen "registrovaná církev a náboženská společnost") podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

(2) Registered church and religious society can propose for registering a body of church and religious society or monastic or other church institution 3) established within church and religious society according to their internal regulations with the aim of organizing, confessing and spreading of religious belief as juridical person according to this legal act (hereinafter referred to as "church juridical person").

 

 

 

(2) Registrovaná církev a náboženská společnost může navrhnout k evidenci orgán církve a náboženské společnosti nebo řeholní a jinou církevní instituci3) založenou v církvi a náboženské společnosti podle jejích vnitřních předpisů za účelem organizace, vyznávání a šíření náboženské víry jako právnickou osobu podle tohoto zákona (dále jen "církevní právnická osoba").

 

(3) Registered church and religious society can with the aim of fulfiling its mission especially

 

(3) Registrovaná církev a náboženská společnost může k plnění svého poslání zejména

a)    teach and train its clergyman and laicism workers in own schools and other institutions as well as on Theological Universities and theological faculties under the conditions according to the special legal acts, 5)

 

a)    vyučovat a vychovávat své duchovní i laické pracovníky ve vlastních školách a jiných zařízeních i na vysokých školách bohosloveckých a bohosloveckých fakultách za podmínek podle zvláštních právních předpisů, 5)

b)    acquire authorisation to execution special rights according to this legal act.

 

b)    získat oprávnění k výkonu zvláštních práv podle tohoto zákona.

 

Article 7

Special rights of registered churches and religious societies

 

 

 

§ 7

Zvláštní práva registrovaných církví a náboženských společností

 

(1) Registered church and religious society can under conditions set by this law for fulfilling its mission acquire authorization to execution these special rights:

 

(1) Registrovaná církev a náboženská společnost může za podmínek stanovených tímto zákonem k plnění svého poslání získat oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv:

a)    to teach religion on state schools according to the special legal act 4),

 

a)    vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního právního předpisu 4),

b)    to charge persons executing spiritual servicies with execution spiritual servicies in military forces of Czech Republic, in areas, in which is serving custody or imprisonment, preventive cure and social retraining,

 

b)    pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova,

c)    to be financed according to the special legal act on economical security of churches and religious societies. 6)

 

c)    být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností, 6)

d)    to celebrate rites, by which church weddings are solemnized according to the special legal act. 7)

 

d)    konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu, 7)

e)    to found church schools according to the special legal act. 4)

 

e)    zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu, 4)

f)     to observe obligation of non-disclosure of clergyman in relation to practice of the seal of confession or to practice of right, which is similar to the seal of confession, if this obligation is traditional part of teching of church and religious society at least 50 years; by this is not offended the duty to break crime imposed by special legal act. 8)

 

 

f)     zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství, je-li tato povinnost tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let; tím není dotčena povinnost překazit trestný čin uložená zvláštním zákonem. 8)

(2) Execution of special rights according to the paragraph 1 lit. a) - e) is arranged by special legal acts. 9)

 

 

(2) Výkon zvláštních práv podle odst. 1 písm. a) až e) upravují zvláštní právní předpisy. 9)

 

 

(3) Registered church and religious society with authorization to execution of special rights publish each year annual report on execution of rights according to the paragraph 1 lit. a) - e).

 

 

(3) Registrovaná církev a náboženská společnost s oprávněním k výkonu zvláštních práv každoročně zveřejňuje výroční zprávu o výkonu práv podle odstavce 1 písm. a) až e).

 

Article 8

Union of churches and religious societies

 

 

§ 8

Svazy církví a náboženských společností

 

(1) To execute right of religious freedom according to this legal act registred churches and religious societies may found union of churches and religious societies.

 

 

(1) K výkonu práva náboženské svobody podle tohoto zákona mohou registrované církve a náboženské společnosti založit svaz církví a náboženských společností.

 

(2) Members of union of churches and religious societies can only be registered churches and religious societies.

 

 

(2) Členy svazu církví a náboženských společností mohou být jen registrované církve a náboženské společnosti.

 

(3) Union of churches and religious societies cannot propose for registering church juridical person.

 

 

(3) Svaz církví a náboženských společností nemůže navrhnout k evidenci církevní právnickou osobu.

 

Head three

Registration of church and religious society, union of churches and religious society and authorisation to execute special rights.

 

 

Hlava III

Registrace církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv

 

Article 9

Common provisions on registration

 

 

§ 9

Společná ustanovení o registraci

 

(1) Proposal for registration of church and religious society, union of churches and religious societies and proposal for adjudication of authorization to execution of special rights are submited to Ministry by person or body according to this legal act.

 

 

(1) Návrh na registraci církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a návrh na přiznání oprávnění registrované církve a náboženské společnosti k výkonu zvláštních práv podává ministerstvu osoba nebo orgán podle tohoto zákona.

 

(2) Church and religious society or union of churches or religious societies are registered and registered church and religious society is adjudicated authorization to execution of special rights by the day, in which decission on registration of church and religious society or on adjudication of authorization of execution of special rights to registered church and religious society issued by Ministry comes into legal force.

 

 

 

(2) Církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností jsou registrovány a registrované církvi a náboženské společnosti se přiznává oprávnění k výkonu zvláštních práv ke dni, kdy rozhodnutí o registraci církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností nebo rozhodnutí o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církvi a náboženské společnosti ministerstvem nabylo právní moci.

 

Article 10

Proposal for registration of church and religious society

 

 

 

§ 10

Návrh na registraci církve a náboženské společností

 

(1) Proposal for registration of church and religious society shall be submitted to Ministry by at least three physical persons, who attained the age of 18th years, have legal capacity and are citizens of Czech Republic or foreigners with permanent residence in Czech Republic (hereinafter referred to as "preparatory board"). Members of preparatory board sign proposal and give personnal data. Preparatory board appoint in proposal, which member is authorized to act on preparatory board´s name. Signatures of members of preparatory board must be authenticated. 10)

 

 

 

(1) Návrh na registraci církve a náboženské společnosti podávají ministerstvu nejméně tři fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, mají způsobilost k právním úkonům a jsou občany České republiky nebo cizinci s trvalým pobytem v České republice (dále jen "přípravný výbor"). Členové přípravného výboru návrh podepíší a uvedou své osobní údaje. V návrhu přípravný výbor určí, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jménem přípravného výboru. Podpisy členů přípravného výboru musí být úředně ověřeny. 10)

 

(2) Proposal for registration of church and religious society must involve

 

(2) Návrh na registraci církve a náboženské společnosti musí obsahovat

a)    basic characteristic of church and religious society, its teaching and mission,

 

a)    základní charakteristiku církve a náboženské společnosti, jejího učení a poslání,

b)    record of establishment of church and religious society on territory of Czech Republic.

 

b)    zápis o založení církve a náboženské společnosti na území České republiky,

c)    original signatures of 300 full age ciztizens of Czech Republic or foreigners with permanent residence in Czech Republic espousing to this church and religious society, with giving their personnal data acording to this act and with giving the same text on each attendance list, which content full name of church and religious society, which takes signatures for purpose of registration, and from which it is evident, that the attendance list is signed only by the person, who is espousing to this church and religious society. 11)

 

c)    v originále podpisy 300 zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, s uvedením jejich osobních údajů podle tohoto zákona a s uvedením totožného textu na každém podpisovém archu, který uvádí plný název církve a náboženské společnosti, sbírající podpisy pro účel její registrace, a z něhož je patrné, že podpisový arch je podepisován pouze osobou hlásící se k této církvi a náboženské společnosti, 11)

d)    basic document of church and religious society.

 

 

d)    základní dokument církve a náboženské společnosti.

 

(3) Basic document of church and religious society must involve

 

(3) Základní dokument církve a náboženské společnosti musí obsahovat

a)    name of church and religious society, which must be distincted from the name of juridical person, which has already operated on territory or which has already proposed for registration,

 

a)    název církve a náboženské společnosti, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která již působí na území České republiky nebo která již o registraci požádala,

b)    mission of church and religious society and fundamental articles of their belief,

 

b)    poslání církve a náboženské společnosti a základní články její víry,

c)    Seat of church and religious society,

 

c)    sídlo církve a náboženské společnosti,

d)    appointment of body of the church and religious society, which acts on behalf of its name on territory of the Czech Republic, introduction of its establishing and removal, term of office of its members and definition of its power, in which it acts and performs legal actions on behalf of name of church or religious society, and if and in which amount can other persons performs legal acts on behalf of church and religious society,

 

d)    označení orgánu církve a náboženské společnosti, který jedná jejím jménem na území České republiky, uvedení způsobu jeho ustavování a odvolávání, délku funkčního období jeho členů a vymezení oprávnění, jakým jedná a činí právní úkony jménem církve nebo náboženské společnosti, zda a v jakém rozsahu mohou činit právní úkony jménem církve a náboženské společnosti i jiné osoby,

e)    personal data of members of body according to the lit. d), if they are authorized representatives in the time of submission of proposal appointed,

 

e)    osobní údaje členů orgánu podle písmene d), jsou-li členové statutárního orgánu v době podání návrhu ustaveni,

f)     organization structure of church and religious society, types of bodies and other institutions of church and religious society with appointing of those, which have to be church juridical persons, separately from those, which become juridical persons according to the special legal act, if they are appointed in basic document, way of their establishing and abolishing including appointment of legal successor in the case of termination, appointment of their authorized representatives including way of their creation or removal, term of their office and definition if and in which amount can other persons represent their.

 

f)     organizační strukturu církve a náboženské společnosti, typy orgánů a jiných institucí církve a náboženské společnosti s vyznačením těch, které mají být církevními právnickými osobami, odděleně od těch, které se stávají právnickými osobami podle zvláštního právního předpisu, pokud jsou v základním dokumentu uvedeny, způsob jejich ustavování a rušení včetně uvedení právního nástupce při zániku, označení jejich statutárních orgánů včetně způsobů jejich ustavování a odvolávání, délky jejich funkčního období a vymezení, zda a v jakém rozsahu ji mohou zastupovat i jiné osoby,

g)    way of appointment and removal of clergymen,

 

g)    způsob ustavování a odvolávání duchovních,

h)    way of approving of basic document and its changes,

 

h)    způsob schvalování základního dokumentu a jeho změn,

i)      integration of church and religious society into the structures of church and religious society out of territory of Czech Republic,

 

i)      začlenění církve a náboženské společnosti do struktur církve a náboženské společnosti mimo území České republiky,

j)      principles of management of church and religious society, especially the way of acquiring financial means, icluding amount of authorization of persons, bodies and other institutions of church and religious society to disposing of property,

 

j)      zásady hospodaření církve a náboženské společnosti, zejména způsob získávání finančních prostředků, včetně rozsahu oprávnění osob, orgánů a jiných institucí církve nebo náboženské společnosti k nakládání s majetkem,

k)    way of disposition of liquidation balance, which results from liquidation of church and religious society,

 

k)    způsob naložení s likvidačním zůstatkem, který vyplyne z likvidace církve a náboženské společnosti,

l)      rights and duties of persons espousing to the church and religious society.

 

 

l)      práva a povinnosti osob hlásících se k církvi a náboženské společnosti.

 

(4) On behalf of church and religious society preparatory body acts until their bodies are established according to the paragraph 3 lit. d)

 

 

(4) Jménem církve a náboženské společnosti jedná až do vytvoření jejích orgánů podle odstavce 3 písm. d) přípravný výbor.

 

(5) If in the time of submission of proposal of registration of church and religious society members of the body are not appointed according to the paragraph 3 lit. d), church and religious society will announce their personnal data not later than in 10 days after their appointment.

 

 

(5) Pokud v době podání návrhu na registraci církve a náboženské společnosti nejsou členové orgánu podle odstavce 3 písm. d) ustaveni, oznámí jejich osobní údaje podle odstavce 3 písm. e) církev a náboženská společnost do 10 dnů od jejich ustavení.

 

Article 11

Proposal for authorization of execution of special rights

 

 

§ 11

Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv

 

(1) Proposal for authorization of execution of special rights can submit registered church and religious society, which

 

(1) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv může podat registrovaná církev a náboženská společnost, která

a)    is registered according to this legal act continuously to the date of submission of proposal at least 10 years,

 

a)    je registrována podle tohoto zákona nepřetržitě ke dni podání návrhu nejméně 10 let,

b)    published each year 10 years before submission of this proposal annual reports of its activities for calendar year,

 

b)    zveřejňovala každoročně 10 let před podáním tohoto návrhu výroční zprávy o činnosti za kalendářní rok,

c)    fulfil duly their obligation to the state 12) and to the third persons.

 

 

c)    plní řádně závazky vůči státu 12) a třetím osobám.

 

(2) Proposal for authorization of execution of special rights submits body of registered church and religious society.

 

 

(2) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podává orgán registrované církve a náboženské společnosti.

 

(3) Proposal for authorization of execution of special rights can be submitted either for execution of all special rights according to the article 7 par. 1 nor only for execution of special rights according to the article 7 par. 1 lit. a) - e).

 

 

(3) Návrh na přiznání zvláštních práv může být podán buď pro výkon všech zvláštních práv podle § 7 odst. 1 anebo pouze pro výkon zvláštních práv podle § 7 odst. 1 písm. a) až e).

 

(4) Proposal for authorization of execution of special rights according to the article 7 par. 1 lit. a) - e) must involve

 

(4) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 7 odst. 1 písm. a) až e) musí obsahovat

a)    original of signatures of as many full age citizens of the Czech Republic or foreigners with permanent residence on territory of the Czech Republic espousing to this church and religious society, as is 1 per thousand of inhabitants od the Czech Republic according to the last counting of people 13), with involving of their personnal data according to this legal act and with involving of the same text on each attendance list, which includes full name of the church and religious society, which take signatures for the aim of its registration, and from which it is evident, that attendance list is signed only by person, who espouses to the church and religious society. 11)

 

a)    v originále podpisy tolika zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, kolik činí 1 promile obyvatel České republiky podle posledního sčítání lidu, 13) s uvedením jejich osobních údajů podle tohoto zákona a s uvedením totožného textu na každém podpisovém archu, který uvádí plný název církve a náboženské společnosti, která sbírá podpisy pro účel její registrace, a z něhož je patrné, že podpisový arch je podepisován pouze osobou hlásící se k této církvi a náboženské společnosti, 11)

b)    declaration, that their recent activities as juridical persons according to this legal act are not in conflict with the conditions determined by this legal act and that they meet the conditions according to the paragraph 1 lit. c)

 

b)    prohlášení, že její dosavadní činnost jako právnické osoby podle tohoto zákona neodporuje podmínkám stanoveným tímto zákonem a že vyhovuje podmínkám podle odstavce 1 písm. c),

c)    texts of annual reports according to the paragraph 1 lit. b) and financial statements for the time of 10 years before the submission of this proposal.

 

 

c)    texty výročních zpráv podle odstavce 1 písm. b) a účetních závěrek14) za dobu 10 let předcházející podání tohoto návrhu.

 

 

(5) Proposal for authorization of execution of all special rights according to the article 7 par. 1 must involve elements according to the paragraph 4 and document which comfirms, that the obligation of duty of non-disclosure of clergymen in connection to the execution of the seal of confession or to practice of right, which is similar to the seal of confession is traditional part of teaching of church and religious society at least for 50 years.

 

 

(5) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu všech zvláštních práv podle § 7 odst. 1 musí obsahovat náležitosti podle odstavce 4 a navíc dokument potvrzující, že povinnost mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství je tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let.

 

Article 12

Proposal for registration of union of churches and religious societies

 

 

§ 12

Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností

 

(1) Proposal for registration of union of churches and religious societies must involve

 

(1) Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností musí obsahovat

a)    name of union of churches and religious societies, which must be be distincted from the name of juridical person, which has already operated on territory or which has already applied for registration,

 

a)    název svazu církví a náboženských společností, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která již působí na území České republiky nebo která již o registraci požádala,

b)    seat of union of churches and religious societies,

 

b)    sídlo svazu církví a náboženských společností,

c)    written agreement of association concluded by foundating churches and religious societies, in which are given their names and seats,

 

c)    písemnou zakladatelskou smlouvu uzavřenou zakládajícími církvemi a náboženskými společnostmi, v níž se uvedou jejich názvy a sídla,

d)    constitution of union, in which are specified object of activities of union of churches and religious societies, arrangement of property relations, creation and abolishment of membership, rights and duties of members, authorized representative of union of churches and religious societies and other bodies of union, term of office of members of its bodies, way of their creation and amount of their power to act on behalf of union, way of abolishhing of union and way of disposition of liquidation balance,

 

d)    stanovy svazu, v nichž je určen předmět činnosti svazu církví a náboženských společností, úprava majetkových poměrů, vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, statutární orgán svazu církví a náboženských společností a další orgány svazu, délku funkčního období členů jeho orgánů, způsob jejich ustavování a rozsah jejich oprávnění jednat jménem svazu, způsob zrušení svazu a naložení s jeho likvidačním zůstatkem,

 

e)    personnal data of persons authorized to act on behalf of it before the bodies of union will be created (hereinafter referred to as "preparatory board of union") and appointment, who of its members is authorized to act on behalf of the preparatory board of union.

 

 

a)    osobní údaje osob oprávněných jednat do vytvoření orgánů svazu církví a náboženských společností jeho jménem (dále jen "přípravný výbor svazu") a určení, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jménem přípravného výboru svazu.

 

(2) Written agreement of association on establishing of union of churches and religious societies must be given in the form of notarial deed.

 

 

(2) Písemná zakladatelská smlouva o založení svazu církví a náboženských společností se předkládá ve formě notářského zápisu.

 

(3) Proposal for registration of union of churches and religious societies submits preparatory board of union. Signature of members of preparatory board of union must be authenticated. 10)

 

(3) Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností podává přípravný výbor svazu. Podpisy členů přípravného výboru svazu musí být úředně ověřeny. 10)

 

Article 13

Completing of proposals for registration of church and religious society, union of churches and religious societies and for authorization of execution of special rights

 

 

§ 13

Doplňování návrhů na registraci církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv

 

(1) If proposal for registration of church and religious society for registration of their unions and proposal for authorization of execution of special rights does not contain all elements according to this legal act, Ministry will determine deadline to completion of data, which last at least 1 mounth from delivery of notice.

 

 

(1) Neobsahuje-li návrh na registraci církve a náboženské společnosti, na registraci jejich svazů a návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv všechny náležitosti podle tohoto zákona, ministerstvo určí lhůtu pro doplnění údajů v trvání alespoň 1 měsíce ode dne doručení výzvy.

 

 

(2) Notice according to the par. 1 will be delivered

 

(2) Výzva podle odstavce 1 se doručuje

a)    in the case of proceeding of registration of church and religious society and of registration of union of churches and religious societies in own hand of authorized person of preparatory board or preparatory board of union,

 

a)    v případě řízení o registraci církve a náboženské společnosti a o registraci svazu církví a náboženských společností do vlastních rukou zmocněnce přípravného výboru nebo přípravného výboru svazu,

b)    in the case od proceeding of authorization of execution of special rights to body of registered church and religious society.

 

 

b)    v případě řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv orgánu registrované církve a náboženské společnosti.

 

(3) If proponent does not complete data in determined deadline, Ministry will suspend proceeding.

 

 

(3) Nedoplní-li navrhovatel údaje ve stanovené lhůtě, ministerstvo řízení přeruší.

 

Article 14

Procedure of Ministry

 

 

§ 14

Postup ministerstva

 

(1) Ministry in proceeding of registration of church and religious society, union of churches and religious societies or in proceeding of authorization of execution of special rights of registered churches and religious societies according to the article 11 par. 3 (hereinafter referred to as "proposal for registration") checks on

 

(1) Ministerstvo při řízení o registraci církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností nebo při řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrovaných církví a náboženských společností podle § 11 odst. 3 (dále jen "návrh na registraci") přezkoumá

a)    if the proposal for registration is submitted by person , who accomplish conditions defined by this legal act,

 

a)    zda návrh na registraci podává osoba splňující podmínky stanovené tímto zákonem,

b)    if the proposal for registration fulfil all elements defined by this legal act,

 

b)    zda návrh na registraci obsahuje všechny náležitosti stanovené tímto zákonem,

c)    in the case of proceeding of registration of church and religious society and of proceeding of authorization of execution of special rights if activities of church and religious society are not in conflict with their basic document and with conditions defined by this legal act.

 

 

c)    v případě řízení o registraci církve a náboženské společnosti a řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv zda činnost církve a náboženské společnosti není v rozporu s jejím základním dokumentem a s podmínkami stanovenými tímto zákonem.

 

(2) If data in proposal for registration according to the paragraph 1 accomplished to the real status of matter and if the conditions according to the paragraph 1 are satisfied, Ministry will decide, that church or religious society is registered or that the union of churches or religious societies is registered or that it is authorized to execution of special rights.

 

 

(2) Odpovídají-li údaje v návrhu na registraci podle odstavce 1 skutečnému stavu věci a jsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo o tom, že se církev a náboženská společnost registruje nebo že se registruje svaz církví a náboženských společností nebo že se přiznává oprávnění k výkonu zvláštních práv.

 

(2) If data in proposal for registration according to the paragraph 1 do not accomplish to the real status of matter or if the conditions according to the paragraph 1 aren´t satisfied, Ministry will decide, that registration of church and religious society or registration of their union or authorization of execution of special rights according to the article 11 par. 3 is dismissed.

 

 

(3) Neodpovídají-li údaje v návrhu na registraci podle odstavce 1 skutečnému stavu věci, anebo nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo, že se registrace církve a náboženské společnosti nebo registrace jejich svazu nebo přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 11 odst. 3 zamítá.

 

 

(4) Ministry will record registration of church and religious society and authorization of execution of special rights to the Register of registrated churches and religious societies to the date, in which decision on registration comes into legal force.

 

 

(4) Registraci církve a náboženské společnosti a přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv ministerstvo zapíše do Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností ke dni, kdy rozhodnutí o registraci nabylo právní moci.

 

(5) Ministry will record registration of union of churches and religious societies to the Register of unions of churches and religious societies by the date, in which decision on registration comes into legal force.

 

 

(5) Registraci svazu církví a náboženských společností zapíše ministerstvo do Rejstříku svazů církví a náboženských společností ke dni, kdy rozhodnutí o registraci nabylo právní moci.

 

 

(5) Decision on

 

(5) Rozhodnutí o

a)    registration of church and religious society and on registration of union of churches and religious societies are delivered in own hand of authorized person of preparatory board or preparatory board of union,

 

a)    registraci církve a náboženské společnosti a o registraci svazu církví a náboženských společností se doručuje do vlastních rukou zmocněnce přípravného výboru nebo přípravného výboru svazu,

b)    authorization of execution of special rights is delivered to body of registered church and religious society.

 

b)    přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv se doručuje orgánu registrované církve a náboženské společnosti.

 

Article 15

Registration of changes

 

 

 

§ 15

Registrace změn

 

(1) Registration is also necessary to changes of basic document of church and religious society, to changes of agreement of association of union of churches and religious societies, its name, seat and constitution. Proposal for registration of changes submits to Ministry church and religious society and union of churches and religious societies in 10 days from the day, in which change was done.

 

 

(1) Registrace je nutná i ke změnám základního dokumentu církve a náboženské společnosti, ke změnám zakladatelské smlouvy svazu církví a náboženských společností, jeho názvu, sídla a stanov. Návrh na registraci změn podává ministerstvu církev a náboženská společnost a svaz církví a náboženských společností nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

 

(2) Proposal for changes of basic document of church and religious society and for changes of agreement of association of union of churches and religious societies must involve full text of these parts of text, which are related to the changes.

 

 

(2) Návrh na změny základního dokumentu církve a náboženské společnosti a změny zakladatelské smlouvy stanov svazu církví a náboženských společností musí obsahovat úplné znění těch částí textu, kterých se změny týkají.

 

(3) Registration is not needed for changes in members of bodies of registered church and religious society, authorized representatives of union of churches and religious societies, and changes of personnal data of members of their bodies and authorized representatives. Ministry records these changes according to the paragraph 5.

 

 

(3) Registraci nepodléhají změny ve složení orgánu registrované církve a náboženské společnosti, statutárních orgánů svazů církví a náboženských společností ani změny osobních údajů členů jejich orgánu a statutárních orgánů. Tyto změny ministerstvo eviduje podle odstavce 5.

 

 

(4) Changes according to the paragraph 3 the body of registered church and religious society and authorized representative of union of churches and religious societies, included documents about appointing these persons by proper body according to the internal regulations of church or religious society is obliged to announce to Ministry in 10 days from the day, in which change was done.

 

 

 

(4) Změny podle odstavce 3 je orgán registrované církve a náboženské společnosti a statutární orgán svazu církví a náboženských společností, včetně dokladů o ustavení těchto osob k tomu příslušným orgánem podle vnitřních předpisů církve nebo náboženské společnosti a stanov svazu církví a náboženských společností, povinen oznámit ministerstvu nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

 

(5) Ministry will execute record about change according to the paragraph 3 in 5 working days from the day, in which was delivered full application for changes of data in Register of registered churches and religious societies or in Register of unions of churches and religious societies. In the case, that the application for execution of change according to the paragraph 3 is not complete, Ministry will notice within 5 working days in written form body of church, religious society or authorized representative of union of churches and religous societies to complete data in 10 day from delivering of this notice.

 

 

(5) Ministerstvo provede zápis o změně podle odstavce 3 do 5 pracovních dnů ode dne doručení úplné žádosti o změny údajů do Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností nebo Rejstříku svazu církví a náboženských společností. V případě, že je žádost o provedení změny podle odstavce 3 neúplná, vyzve ministerstvo do 5 pracovních dnů písemně orgán církve, náboženské společnosti nebo statutární orgán svazů církví a náboženských společností o doplnění údajů do 10 dnů od doručení této výzvy.

 

 

Head four

Church juridical persons

 

 

Hlava IV

Církevní právnické osoby

 

Article 16

Evidence of church juridical persons

 

 

§ 16

Evidence církevních právnických osob

 

(1) Proposal for records of body of registered church and religious society or monastic or other church institution as church juridical person submits body of registered church and religious society appointed to do it by basic document presented according to the article 10 paragraph 3.

 

(1) Návrh na evidenci orgánu registrované církve a náboženské společnosti nebo řeholní a jiné církevní instituce jako církevní právnické osoby podává orgán registrované církve a náboženské společnosti k tomu určený v základním dokumentu předkládaném podle § 10 odst. 3.

 

(2) Proposal for records of juridical person according to the paragraph 1 must included:

a)    document about its foundation by competent body of registered church and religious society according to its basic document,

b)    determination of object of its activity and its constitution, if they exist,

c)    its name, which must be different from the name of juridical person, which operates on territory of Czech Republic, or which has already applied for registration,

d)    its seat on territory of Czech Republic,

e)    appointment of members of its authorised representative on territory of Czech Republic,

f)     personal data of members of its authorised representative.

 

 

(2) Návrh na evidenci právnické osoby podle odstavce 1 musí obsahovat:

a)    doklad o jejím založení k tomu příslušným orgánem registrované církve a náboženské společnosti podle jejího základního dokumentu,

b)    vymezení předmětu její činnosti a její stanovy, pokud existují,

c)    její název, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky, nebo která již o evidenci požádala,

d)    její sídlo na území České republiky,

e)    označení jejího statutárního orgánu na území České republiky,

f)     osobní údaje členů jejího statutárního orgánu.

 

(3) Proposal according to the paragraph 1 registered church and religious society submits within 10 days from the day of foundation of church juridical person. Ministry executes records of church juridical person by record in Register of church juridical persons within 5 working days from the day of delivery of proposal. Records will be executed to the day of its foundation in registered church and religious society.

 

(3) Návrh podle odstavce 1 podá registrovaná církev a náboženská společnost do 10 dnů ode dne založení církevní právnické osoby. Ministerstvo provede evidenci církevní právnické osoby zápisem do Rejstříku církevních právnických osob do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu. Evidence se provede zápisem ke dni jejího založení v registrované církvi a náboženské společnosti.

 

(4) If registered church and religious society will not keep to the time-limit according to the paragraph 3, records will be executed to the day of delivery of proposal according to the paragraph 1 to the Ministry.

 

(4) Nedodrží-li registrovaná církev a náboženská společnost lhůtu uvedenou v odstavci 3, evidence se provede zápisem ke dni doručení návrhu podle odstavce 1 ministerstvu.

 

(5) If the proposal according to the paragraph 1 does not fulfil elements according to the paragraph 2, Ministry will notice within 10 working days from the day of delivery of proposal the body of registered church and religous society, competent to its submission, to complete it, eventually to remove insufficiencies, within 30 days, and will notify, that if this time-limit will not be kept, proceeding on proposal will be suspended.

 

(5) Neobsahuje-li návrh podle odstavce 1 všechny náležitosti podle odstavce 2, ministerstvo vyzve nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu orgán registrované církve a náboženské společnosti, oprávněný k jeho podání, aby návrh doplnil, popřípadě odstranil nedostatky, a to ve lhůtě 30 dnů, a upozorní ho, že nebude-li tato lhůta dodržena, řízení o návrhu se zastaví.

 

 

Head V

Registers of registered churches and religious societies, unions of churches and religious societies and church juridical persons

 

 

Hlava V

Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a církevních právnických osob

 

Article 17

Common provisions about Registers of registered churches and religious societies, unions of churches and religious societies and church juridical persons

 

 

§ 17

Společná ustanovení o rejstřících registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a církevních právnických osob

 

(1) Ministry administers Register of registered churches and religious societies, Register of unions of churches and religious societies and Register of church juridical persons, in which are recorded data derermineted by this legal act and which component part is collection of documents submitted by church and religious societies and unions of churches and religious societies according to this legal act.

 

(1) Ministerstvo vede Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, Rejstřík svazů církví a náboženských společností a Rejstřík církevních právnických osob, do kterých se zapisují zákonem stanovené údaje a jejichž součástí je sbírka listin předkládaných církvemi a náboženskými společnostmi a svazy církví a náboženských společností podle tohoto zákona.

 

(2) Registers according to the paragraph 1 are public lists except data about address of place of permanent residence of natural persons and its bitth registration numbers, or about their citizenship and number of card of residence permit of foreigners and except of bills according to the article 10 paragraph 2 lit. c) and according to the article 11 paragraph 4 lit. a).

 

(2) Rejstříky podle odstavce 1 jsou veřejnými seznamy s výjimkou údajů o adrese místa trvalého pobytu fyzických osob a jejich rodných číslech, anebo o státním občanství a čísle průkazu o povolení k pobytu cizinců a s výjimkou listin podle § 10 odst. 2 písm. c) a podle § 11 odst. 4 písm. a).

 

(3) Everybody has the right to see Registers according to the paragraph 1 in its part, which is a public list, and has the right to make copies of an entry or copies of records. Against written statement can be issued from public part of Registers formal copy of records, copy of an entry or confirmation about specific record, or that some records are not in them. From non-public part of Registers can be such a document issued only if petitioner will prove legal interest.

 

 

(3) Do rejstříků podle odstavce 1 v části, ve které jsou veřejným seznamem, má právo nahlížet každý a pořizovat si z něj výpisy či opisy. Na písemnou žádost lze z veřejné části rejstříků vydat úřední opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, anebo o tom, že v nich určitý zápis není. Z neveřejné části rejstříků lze takový doklad vydat jen tehdy, osvědčí-li žadatel právní zájem.

 

(4) Facts recorded in Registers according to the paragraph 1 are effective to everybody from the day of their recording. Against that person, who acts in good faith to the record in Registers, that person, who is the subject of the record, cannot object, that the record does not correspond to reality.

 

 

(4) Skutečnosti zapsané v rejstřících podle odstavce 1 jsou účinné vůči každému ode dne jejich zápisu. Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do rejstříků, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti.

 

(5) Record to the Registers according to the paragraph 1 about facts, on which Ministry issues decission, will Ministry do by the day, in which decision came into legal force. Records and its changes, on which Ministry does not issue decission, will Ministry do by the day determined by this legal act.

 

(5) Zápis do rejstříků podle odstavce 1 o skutečnostech, ke kterým vydává ministerstvo rozhodnutí, provede ministerstvo dnem, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Zápisy a jejich změny, ke kterým nevydává ministerstvo rozhodnutí, provede ministerstvo ke dni určenému tímto zákonem.

 

(6) Registration number is assigned by Ministry 15) to registered church and religious society, union of churches and religious societies and to church juridical persons with the record of these juridical persons to the Registers according to the paragraph 1.

 

(6) Identifikační číslo přiděluje ministerstvo 15) registrované církvi a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a církevním právnickým osobám při zápisu těchto právnických osob do rejstříků podle odstavce 1.

 

Article 18

Register of registered churches and religious societies

 

§ 18

Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností

 

(1) In Register of registered churches and religious societies following data and their changes are recorded:

a)    name and seat of registered church and religious society and date and number of registration,

b)    name and seat of body of registered church and religious society according to the article 10 paragraph 3 lit. d),

c)    personal data of members of body according to the article 10 paragraph 3 lit. d),

d)    registration number of registered church and religious society,

e)    acquisition of authorisation to execution special rights with giving the day and number of registration with denotation, if registered church or religious society acquired all special rights according to the article 7 paragraph 1 or special rights according to the article 7 paragraph 1 lit. a) - e),

f)     abolishment of registration of church and religious society, entering the commencement of liquidation and personnal data of liquidator, adjudication of bankruptcy and personnal data of trustee in bankruptcy, dismission of proposal to adjudication of bankruptcy for the lack of estate and beginning of proceeding of composition with giving a day and number of decission on these facts, termination of existence of registered church and religious society,

g)    identifying data of legal succesor of church and religious society, if they were abolished with legal succesor.

 

 

(1) Do Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností se zapisují tyto údaje a jejich změny:

a)    název a sídlo registrované církve a náboženské společnosti s uvedením dne a čísla registrace,

b)    název a sídlo orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d),

c)    osobní údaje členů orgánu podle § 10 odst. 3 písm. d),

d)    identifikační číslo registrované církve a náboženské společnosti,

e)    přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv s uvedením dne a čísla registrace s vyznačením, zda registrované církvi a náboženské společnosti byla přiznána všechna zvláštní práva podle § 7 odst. 1 nebo zvláštní práva podle § 7 odst. 1 písm. a) až e),

f)     zrušení registrace církve a náboženské společnosti, vstup do likvidace a osobní údaje likvidátora, prohlášení konkursu a osobní údaje správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a zahájení řízení o vyrovnání s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech, zánik registrované církve a náboženské společnosti,

g)    identifikační údaje o právním nástupci církve a náboženské společnosti, dojde-li k jejich zrušení s právním nástupcem.

 

(2) Component part of Register according to paragraph 1 is collection of documents, which includes documents submitted together with proposal for registration of church and religious society, with proposal for adjudication of authorization to execution of special rights, with proposals for change of these documents and decissions of the Ministry.

 

 

(2) Součástí rejstříku podle odstavce 1 je sbírka listin obsahující dokumenty předkládané v návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, v návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv, v návrzích na změny těchto dokumentů a rozhodnutí ministerstva.

 

Article 19

Register of union of churches and religious societies

 

§ 19

Rejstřík svazů církví a náboženských společností

 

(1) In Register of unions of churches and religious societies following data and their changes are recorded:

a)    name and seat of union of churches and religious societies with giving of date and number of registration,

b)    names of members of union of church and religious societies and their seats,

c)    name and seat of authorized representatives of union of churches and religious societies

d)    personal data of members of authorized representative of union of churches and religious societies,

e)    registration number of union of churches and religious societies,

f)     abolishment of registration of union of churches and religious societies, entering the commencement of liquidation and personnal data of liquidator, adjudication of bankruptcy and personnal data of trustee in bankruptcy, dismission of proposal to adjudication of bankruptcy for the lack of estate and begining of proceeding of composition with giving a day and number of decission on these facts.

g)    identifying data of legal succesor of union of churches and religious societies, if it was abolished with legal successor.

 

 

(1) Do Rejstříku svazů církví a náboženských společností se zapisují tyto údaje a jejich změny:

a)    název a sídlo svazu církví a náboženských společností s uvedením dne a čísla registrace,

b)    názvy členů svazu církví a náboženských společností a jejich sídla,

c)    název a sídlo statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností ,

d)    osobní údaje členů statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností,

e)    identifikační číslo svazu církví a náboženských společností,

f)     zrušení registrace svazu církví a náboženských společností, vstup do likvidace a osobní údaje likvidátora, prohlášení konkursu a osobní údaje správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a zahájení řízení o vyrovnání s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech,

g)    identifikační údaje o právním nástupci svazu církví a náboženských společností, dojde-li k jeho zrušení s právním nástupcem.

 

(2) Component part of Register of union of churches and religious societies is collection of documents, which involves documents submited with proposal for registration of union of churches and religious societies, with proposals for change of these documents and decissions of the Ministry.

 

 

(2) Součástí Rejstříku svazů církví a náboženských společností je sbírka listin obsahující dokumenty předkládané v návrhu na registraci svazu církví a náboženských společností, v návrzích na změny těchto dokumentů a rozhodnutí ministerstva.

 

Article 20

Register of church juridical persons

 

§ 20

Rejstřík církevních právnických osob

 

(1) In Register of church juridical persons are recorded these data and their changes:

a)    name of church juridical person with giving of date and number of registration,

b)    seat of church juridical person in territory of Czech Republic,

c)    designation of authorized representative of church juridical person,

d)    personnal data of members of authorized representative of church juridical person,

e)    registration number of church juridical person,

f)     abolishment of records of church juridical person, entering the commencement of liquidation and personal data of liquidator, adjudication of bankruptcy and personal data of trustee in bankruptcy, dismission of proposal to adjudication of bankruptcy for the lack of estate and begining of proceeding of composition with giving a day and number of decission on these facts.

g)    identification data of legal succesor of church juridical person, if it was abolished with legal succesor,

h)    termination of existence of church juridical person.

 

 

(1) Do Rejstříku církevních právnických osob se zapisují tyto údaje a jejich změny:

a)    název církevní právnické osoby s uvedením dne a čísla evidence,

b)    sídlo církevní právnické osoby na území České republiky,

c)    označení statutárního orgánu církevní právnické osoby,

d)    osobní údaje členů statutárního orgánu církevní právnické osoby,

e)    identifikační číslo církevní právnické osoby,

f)     zrušení evidence církevní právnické osoby, vstup do likvidace a osobní údaje likvidátora, prohlášení konkursu a osobní údaje správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a zahájení řízení o vyrovnání s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech,

g)    identifikační údaje o právním nástupci církevní právnické osoby, dojde-li k jejímu zrušení s právním nástupcem,

h)    zánik církevní právnické osoby.

 

(2) Component part of Register of church juridical persons is collection of documents, which includes documents submitted with proposal for records of church juridical person and with proposals for change of these documents.

 

 

(2) Součástí Rejstříku církevních právnických osob je sbírka listin obsahující dokumenty předkládané v návrhu na evidenci církevní právnické osoby a v návrzích na jejich změny.

 

(3) Data according to paragraph 1 lit. d) and their changes will be under the application of registered church and religious society replaced by designation of body of church and religious society, which administers these data and their changes and which is obliged to apply provision of article 17 accordingly in administration of these part of Register of church juridical persons.

 

(3) Údaje podle odstavce 1 písm. d) a jejich změny se na základě žádosti registrované církve a náboženské společnosti nahradí označením orgánu církve a náboženské společnosti, který tyto údaje a jejich změny vede a který je povinen při vedení této části Rejstříku církevních právnických osob dodržovat ustanovení § 17 přiměřeně.

 

 

Head VI

Abolishment and termination of existence of registered church and religious society, union of churches and religious societies and church juridical person, abolishment of authorisation of registered church and religious society to execution of special rights

 

 

Hlava VI

Zrušení a zánik registrované církve a náboženské společnosti, svazu církví
a náboženských společností a církevní právnické osoby, zrušení oprávnění registrované církve a náboženské společnosti k výkonu zvláštních práv

 

 

Article 21

Abolishment of authorisation to execution of special rights

 

 

 

§ 21

Zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv

 

(1) Ministry begins proceeding of abolishment of authorisation to execution of special rights

a)    if registered church and religious society violates by serious manner or repeatedly obligations to the state or to third persons,

b)    if registered church and religious society does not publish each year annual report according to the article 7 paragraph 3, or

c)    under inducement of body of state administration according to its authorization given by special legal act, in which it is proved serious or repeated violation of duties for operation of registered church and religious society according to the special legal act or to the agreement with this body of state administration.

 

 

(1) Ministerstvo zahájí řízení o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv

a)    pokud registrovaná církev a náboženská společnost porušuje závažným způsobem nebo opakovaně závazky vůči státu nebo třetím osobám,

b)    pokud registrovaná církev a náboženská společnost nezveřejňuje každoročně výroční zprávu podle § 7 odst. 3, nebo

c)    na základě podnětu orgánu státní správy podle jeho působnosti dané zvláštním právním předpisem, v němž je doloženo závažné nebo opakované porušování povinností pro působení registrované církve a náboženské společnosti podle zvláštního právního předpisu nebo dohody s tímto orgánem státní správy.

 

(2) Ministry will discontinue proceeding of abolishment of authorization to execution of special rights of registered church and religious society according to the paragraph 1, if the reason of proceeding was terminated, or if registered church and religious society will prove in written form, that by procedure proposed by them the reason of procedure will be in reasonable time eliminated with agreement of those persons, who were affected by conduct, which leaded to beginning of proceeding of abolishment of authorization to execution of special rights.

 

 

(2) Ministerstvo řízení o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církve a náboženské společnosti podle odstavce 1 zastaví, zanikne-li důvod zahájeného řízení, anebo doloží-li registrovaná církev a náboženská společnost písemně, že postupem jí navrženým dojde v přiměřené lhůtě k odstranění důvodu zahájeného řízení v dohodě s osobami, které byly dotčeny jednáním, které vedlo k zahájení řízení o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv.

 

(3) Decission of Ministry on abolishment of authorization to execution of special rights of registered church and religious society concerns all special rights according to the article 7 paragraph 1.

 

 

(3) Rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církve a náboženské společnosti se týká všech zvláštních práv podle § 7 odst. 1.

 

(4) Decission of Ministry on abolishment of authorization to execution of special rights of registered church and religious society, which came into legal force, will be sent by Ministry to Ministry of the Interior to be noted.

 

 

(4) Rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církve a náboženské společnosti, které nabylo právní moci, zasílá ministerstvo na vědomí Ministerstvu vnitra.

 

Article 22

Abolishment of registration of church and religious society and of union of churches and religious societies

 

 

§ 22

Zrušení registrace církve a náboženské společnosti a svazu církví a náboženských společností

 

(1) Ministry will begin proceeding of abolishment of registration of church and religious society or proceeding of abolishment of union of churches and religious societies

a)    based on application of registered church and religious society for abolishment of its registration or based on application of union of churches and religious societies for abolishment of its registration,

b)    in the case of cancellation of the bankruptcy proceedings as a result of the compliance with the resolution to distribute the estate or of cancellation of the bankruptcy proceedings becuase of estate of church and religious society or of union of churches and religious societies is not sufficient to cover the expenses of bankruptcy proceedings or in the case of dismission of proposal to adjudication of bankruptcy for the lack of estate,

c)    if registrated church and religious society or union of churches and religious societies develop activity in contrary to legal order,

d)    if bodies of registered church and religious societies or authorized representatives of union of churches and religious societies were not established longer than 2 years, or if term of office of the recent bodies or authorized representatives finished before more than 2 years and new ones were not established.

 

 

(1) Ministerstvo zahájí řízení o zrušení registrace církve a náboženské společnosti anebo řízení o zrušení registrace svazu církví a náboženských společností

a)    na základě žádosti registrované církve a náboženské společnosti o zrušení její registrace anebo na základě žádosti svazu církví a náboženských společností o zrušení jeho registrace,

b)    dojde-li ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,

c)    vyvíjí-li registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností činnost v rozporu s právním řádem,

d)    pokud nebyly po dobu delší než 2 roky ustanoveny orgány registrované církve a náboženské společnosti nebo statutární orgány svazu církví a náboženských společností nebo dosavadním orgánům a statutárním orgánům skončilo funkční období před více než 2 roky a nedošlo k ustanovení nových.

 

(2) In the case of activity introduced in paragraph 1 lit. c), the Ministry will notice registred church and religious society or union of churches and religious societies before the beginning of proceedings, to refrain from notified activity in reasonable time. If rgistered church and religious society or union of churches and religious societies carry on with the activity, Ministry will begin the proceedings of abolishment of registration.

 

(2) Jde-li o činnost uvedenou v odstavci 1 písm. c), ministerstvo registrovanou církev a náboženskou společnost nebo svaz církví a náboženských společností před zahájením řízení vyzve, aby od vytýkané činnosti v přiměřené lhůtě upustily. Jestliže registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností v činnosti pokračuje, ministerstvo zahájí řízení o zrušení registrace.

 

(3) Similarly as in paragraph 2 the Ministry carry on, if status according to the paragraph 1 lit. d) becomes.

 

(3) Obdobně jako v odstavci 2 postupuje ministerstvo, pokud nastal stav podle odstavce 1 písm. d).

 

Article 23

Procedure according to the special legal acts

 

§ 23

Postup podle zvláštních právních předpisů

 

In case of liquidation of registered church and religious society or of union of churches and religious societies or of church juridical person according to this legal act special legal act will be used accordingly, 16) unless this law stipulates otherwise.

 

Při likvidaci registrované církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností nebo církevní právnické osoby podle tohoto zákona se použije přiměřeně zvláštní právní předpis, 16) pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

Article 24

Method of abolishment of registered church and religious society and union of churches and religious societies

 

§ 24

Způsob zrušení registrace církve a náboženské společnosti a svazu církví a náboženských společností

 

(1) Registration of church and religious societies or of union of churches and religious societies is abolished by the day, on which the decission of abolishment of their registration came into legal force.

 

(1) Registrace církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností se zrušuje nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení jejich registrace.

 

(2) After the abolishment of registration of church and religious society liquidation must be carry out and liquidation of all its recorded church juridical persons, unless these law stipulates otherwise.

 

 

 

(2) Po zrušení registrace církve a náboženské společnosti musí být provedena likvidace a likvidace všech jejích evidovaných církevních právnických osob, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

(3) Abolishment with liquidation is not required only then, if the abolishment of church and religious society according to the article 22 paragraph 1 lit. a) and the devolution of all its rights and obligations and of rights and obligations of its recorded church juridical persons is probatively proved by obligation in writing of other registered church and religious society about assumption of all these rights and obligations.

 

(3) Zrušení s likvidací se nevyžaduje pouze tehdy, dochází-li ke zrušení registrace církve a náboženské společnosti podle § 22 odst. 1 písm. a) a přechod všech jejích práv a závazků a práv a závazků jejích evidovaných církevních právnických osob je průkazně doložen písemným závazkem jiné registrované církve a náboženské společnosti o převzetí všech těchto práv a závazků.

 

(4) After the abolishment of registration of union of churches and religious societies follows its liquidation, which is not required, if the abolishment of registration according to the article 22 paragraph 1 lit. a) and devolution of all rights and obligations of union of churches and religious societies, which registration was abolished, is probatively proved by obligation in writing of other registered union of churches and religious societies on assumption of all these rights and obligations.

 

 

(4) Po zrušení registrace svazu církví a náboženských společností následuje jeho likvidace, která se nevyžaduje, dochází-li ke zrušení registrace podle § 22 odst. 1 písm. a) a přechod všech práv a závazků svazu církví a náboženských společností, jehož registrace byla zrušena, je průkazně doložen písemným závazkem jiného registrovaného svazu církví a náboženských společností o převzetí všech jeho práv a závazků.

 

(5) Within 5 working days from the finishing of liquidation, liquidator will announce this fact to the Ministry.

 

 

(5) Do 5 pracovních dnů od skončení likvidace oznámí tuto skutečnost likvidátor ministerstvu.

 

(6) Liquidation balance from liquidation according to the paragraph 2 devolves to other registered church and religious society determinated in basic document. If basic document does not involve these determination or if the registration of so determined church or religious society was abolished or if the registered church and religious society refused the liquidation balance, devolves liquidation balance on state, which must use it for the benefit of registered churches and religious societies.

 

 

 

(6) Likvidační zůstatek z likvidace podle odstavce 2 přechází na jinou registrovanou církev a náboženskou společnost určenou v jejím základním dokumentu. Pokud toto určení základní dokument neobsahuje nebo pokud byla registrace takto určené církve a náboženské společnosti zrušena anebo pokud registrovaná církev a náboženská společnost likvidační zůstatek odmítne, připadá likvidační zůstatek státu, který jej musí využít ve prospěch registrovaných církví a náboženských společností.

 

Article 25

Termination of existence of registered church and religious society or of union of churches and religious societies

 

 

§ 25

Zánik registrované církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností

 

(1) Registered church and religious society or union of churches and religious societies terminates its existence as juridical person by the day of its erasure from Registers according to the article 18 paragraph 1 lit. f) and article 19 paragraph 1 lit. f) of this legal act.

 

 

(1) Registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností zaniká jako právnická osoba dnem jejího výmazu z rejstříků podle § 18 odst. 1 písm. f) a § 19 odst. 1 písm. f) tohoto zákona.

 

(2) Ministry will make erasure according to the former paragraph within 5 working days from notifiction of finishing of liquidation by liquidator or by the day, in which the decission on abolishment of registration came into legal force, if the liquidation according to these legal act does not follow.

 

 

(2) Ministerstvo provede výmaz podle předchozího odstavce do 5 pracovních dnů od oznámení skončení likvidace likvidátorem nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace, pokud k likvidaci podle tohoto zákona nedochází.

 

Article 26

Abolishment of records of church juridical person and termination of its existence

 

§ 26

Zrušení evidence církevní právnické osoby a její zánik

 

(1) Ministry will abolish records of church juridical person

a)    on proposal of registered church and religious societies in 5 working days from the day of delivery of this proposal,

b)    under its own inducement, if ascertains, that church juridical person conducts in contrary to its competence determinated in proposal for records according to the article 15 paragraph 4 or in contrary with legal acts and if competent body of registered church and religious society does not make correction after the notification of Ministry, by the day, in which the decission of abolishment of records came into legal force.

c)    under its own inducement, if the registration of church and religious society was terminated, which proposes the church juridical person to record, by the day, in which the decission of abolishment of registration of church and religious society came into legal force according to the article 24 paragraph 3,

d)    If on estate of church juridical person was adjudicated bankruptcy, in the case of cancellation of the bankruptcy proceedings as a result of the compliance with the resolution to distribute the estate or of cancellation of the bankruptcy proceedings becuase of its estate is not sufficient to cover expenses of bankruptcy proceedings or in the case of dismission of proposal to adjudication of bankruptcy for the lack of estate.

 

 

(1) Ministerstvo zruší evidenci církevní právnické osoby

a)    na návrh registrované církve a náboženské společnosti do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto návrhu,

b)    z vlastního podnětu, zjistí-li, že církevní právnická osoba jedná v rozporu s vymezením její působnosti v návrhu na evidenci podle § 15 odst. 4 nebo v rozporu s právními předpisy a nezjedná-li nápravu k tomu příslušný orgán registrované církve a náboženské společnosti po výzvě ministerstva, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení evidence,

c)    z vlastního podnětu, zanikne-li registrace církve a náboženské společnosti, která církevní právnickou osobu navrhla k evidenci, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace církve a náboženské společnosti podle § 24 odst. 3,

d)    byl-li na majetek církevní právnické osoby prohlášen konkurs, zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

 

(2) Church juridical person terminates its existence by erasure from Register of church juridical persons.

 

 

(2) Církevní právnická osoba zaniká výmazem z evidence v Rejstříku církevních právnických osob.

 

(3) Termination of existence of church juridical person anticipates its abolishment with liquidation or abolishment without liquidation, if its estate and obligations devolve on church and religious society or its other church juridical person.

 

 

(3) Zániku církevní právnické osoby předchází její zrušení s likvidací, anebo zrušení bez likvidace, přechází-li její majetek a závazky na církev a náboženskou společnost nebo její jinou církevní právnickou osobu.

 

(4) If the estate of church juridical person in liquidation is not sufficient to cover obligations, the church and religious society, which proposes it for liquidation, guarantees these obligations.

 

 

(4) Nepostačuje-li při likvidaci církevní právnické osoby její majetek k úhradě závazků, ručí za tyto závazky církev a náboženská společnost, která ji navrhla k evidenci.

 

(5) If church juridical person terminates its existence without liquidation and if the proposal for adjudication of its bankruptcy is not submitted, the date of its abolishment is the same as the date of its erasure from the Register of church juridical persons.

 

 

(5) Zaniká-li církevní právnická osoba bez likvidace a není-li na ni podán návrh na konkurs, je datum jejího zrušení totožné s datem jejího výmazu z Rejstříku církevních právnických osob.

 

Head VII

Common, transitional, delegating and final provisions

 

 

Hlava VII

Společná, přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

 

§ 27

Common provisions

 

§ 27

Společná ustanovení

 

(1) For proceedings according to this legal act are valid common legal acts about administrative proceedings 17), unless this legal act stipulates otherwise.

 

 

(1) Pro řízení podle tohoto zákona platí obecné předpisy o správním řízení 17) pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

(2) Proposals according to this legal act are submitted in written form in two copies.

 

(2) Návrhy podle tohoto zákona se podávají písemně ve dvojím vyhotovení.

 

(3) Proposals according to this legal act are submitted in Czech language. Documents in other than Czech language must be translated into Czech language and authenticated, unless the international treaty, which is obligatory for Czech Republic, stipulates otherwise.

 

 

(3) Návrhy podle tohoto zákona se podávají v českém jazyce. Doklady v jiném než českém jazyce musí být přeloženy do českého jazyka a úředně ověřeny, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

 

(4) Incomes of church and religious society are especially

a)    contributions from natural and juridical persons,

b)    incomes from sale and lease of movable, immovable and immaterial property of church and religious societies,

c)    interests on deposits,

d)    donations and inheritance,

e)    collections and contributions from the part of proceeds according to the special legal act, 18)

f)     loans and credits,

g)    incomes from business or from other gainful activity,

h)    subsidies.

 

 

(4) Příjmy církve a náboženské společnosti tvoří zejména

a)    příspěvky fyzických a právnických osob,

b)    příjmy z prodeje a z pronájmu movitého, nemovitého a nehmotného majetku církví a náboženských společností,

c)    úroky z vkladů,

d)    dary a dědictví,

e)    sbírky a příspěvky z části výtěžků podle zvláštního zákona,18)

f)     půjčky a úvěry,

g)    příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti,

h)    dotace.

 

(5) Object of business and other gainful activity must be defined in basic document of registered church and religious society. Business and other gainful activity of church and religious society can be only its complementary gainful activity and gained profits can be used only to fulfilment of aims of activity of church and religious society.

 

 

 

(5) Předmět podnikání a jiné výdělečné činnosti musí být vymezen v základním dokumentu registrované církve a náboženské společnosti. Podnikání a jiná výdělečná činnost církve a náboženské společnosti mohou být pouze její doplňkovou výdělečnou činností a dosažený zisk smí být použit jen k naplnění cílů činnosti církve a náboženské společnosti.

 

(6) Church and religious society keep accounts according to the special legal acts. 14)

 

(6) Církev a náboženská společnost vede účetnictví podle zvláštních předpisů. 14)

(7) Ministry can assign registration number only to the juridical persons according to this legal act. Assignation and abolishment of registration numbers follows by special legal act. 15)

 

(7) Ministerstvo může přidělit identifikační číslo pouze právnickým osobám podle tohoto zákona. Přidělování a zrušování identifikačních čísel se řídí zvláštním právním předpisem. 15)

 

(8) Ministry can with consent of government make exception and ajudicates authorization to execution of special rights according to the article 7 paragraph 1 to the churches and religious societies, which represent important world religion with long historic tradition, which operate on territory of the Czech Republic and which are registered according to this legal act. In this case fulfilment of conditions according to the article 11 paragraph 1 and 4 is not required. Proposal for adjudication of authorization to execution of special rights can submit registered church and religious society, which fulfil obligations to state and third persons properly. Exception according to this paragraph can be adjudicated only within 5 years from the day, in which this law comes into effect.

 

 

(8) Ministerstvo se souhlasem vlády může učinit výjimku a přiznat oprávnění ke zvláštním právům podle § 7 odst. 1 církvím a náboženským společnostem, které reprezentují významné světové náboženství s dlouhou historickou tradicí, působí na území České republiky a jsou registrovány podle tohoto zákona. V tomto případě se nevyžaduje splnění podmínek podle § 11 odst. 1 a 4. Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv může podat registrovaná církev a náboženská společnost, která plní řádně závazky vůči státu a třetím osobám. Výjimku podle tohoto odstavce lze udělit pouze do 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

(9) Ministry will announce to Czech Statistic Office data about recorded juridical persons not later than within 30 working days from making of record into Register according to the paragraph 1 in amount of data indispensable necessary for administration of statistic registers.

 

 

(9) Ministerstvo sdělí Českému statistickému úřadu údaje o zapsaných právnických osobách nejpozději do 30 pracovních dnů od provedení zápisu do rejstříku podle odstavce 1 v rozsahu údajů nezbytně nutných pro vedení statistických registrů.

 

Article 28

Transitional provisions

 

 

§ 28

Přechodná ustanovení

 

(1) Churches and religious societies, which by the day, in which this law comes into effect operate their activity as registered from legal act, are considered as registered according to this legal act. Its list is introduced in Appendix to this legal act. Amount of authorization to execution special rights according to the article 7 paragraph 1, which has these churches and religious societies by the day, in which this legal act comes into force, remains preserved.

 

(1) Církve a náboženské společnosti, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vyvíjely svou činnost jako registrované ze zákona, se považují za registrované podle tohoto zákona. Jejich seznam je uveden v příloze k tomuto zákonu. Rozsah oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 7 odst. 1, které mají tyto církve a náboženské společnosti ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává zachován.

 

(2) To the time of passage of the special rights according to the article 7 paragraph 2 special rights can be executed according to the recent legal acts. Agreements on execution of these rights of registered churches and religious societies concluded before the this legal act comes into force remain to that time valid.

 

(2) Do doby přijetí zvláštních právních předpisů podle § 7 odst. 2 lze zvláštní práva vykonávat podle dosavadních právních předpisů. Dohody o výkonu těchto práv registrovaných církví a náboženských společností uzavřené před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstávají do této doby v platnosti.

 

(3) Church juridical persons recorded to the day, in which this law comes into effect, are considered as recorded according to this legal act. Date of their records according to the recent legal acts remains.

 

(3) Církevní právnické osoby evidované ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za evidované podle tohoto zákona. Datum jejich evidence podle dosavadních právních předpisů se zachovává.

 

(4) Registered churches and religious societies according to the paragraph 1 are obliged in the time of 1 year from the day, in which this law comes into force, to complete to Ministry data according to this legal act to their registration or records. If registered church and religious society does not complete these data, Ministry will notify it to complete data in time at least 30 days from the day of delivery of notifiction. If registered church and religious society does not complete data in this time, Ministry according to the character of non-completed data can begin the proceedings on abolishment of its registration.

 

 

(4) Registrované církve a náboženské společnosti podle odstavce 1 jsou povinny ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doplnit ministerstvu údaje podle tohoto zákona k jejich registraci nebo evidenci. Nedoplní-li registrovaná církev a náboženská společnost tyto údaje, ministerstvo ji vyzve k doplnění údajů v termínu nejméně 30 dnů ode dne doručení výzvy. Nedoplní-li registrovaná církev a náboženská společnost údaje v tomto termínu, ministerstvo může podle povahy nedoplněných údajů zahájit řízení o zrušení její registrace.

 

(5) Registred church and religious society is obligated in time of 1 year from the day, in which this law come into force, to complete data about recorded church juridical persons according to this legal act by body, which is determinated to do it by its basic document. If data about church juridical person are not completed in this time, Ministry will notify registered church and religious society to complete data in time at least 30 days from the day of delivery of notifiction. If registered church and religious society does not complete data in this time, Ministry according to the character of non-completed data can abolish record of church juridical person. In the case of church juridical persons, which exist more than 50 years, document about its foundation according to the article 16 paragraph 2 lit. a) of this legal act can be replaced by affirmation of competent church and religious society.

 

 

 

(5) Registrovaná církev a náboženská společnost je povinna doplnit ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje o evidovaných církevních právnických osobách podle tohoto zákona orgánem k tomu určeným v jejím základním dokumentu. Nejsou-li údaje o církevní právnické osobě doplněny v této lhůtě, ministerstvo vyzve registrovanou církev a náboženskou společnost k doplnění údajů v termínu nejméně 30 dnů ode dne doručení výzvy. Nedoplní-li registrovaná církev a náboženská společnost údaje ve stanoveném termínu, ministerstvo může podle povahy nedoplněných údajů evidenci církevní právnické osoby zrušit. U církevních právnických osob existujících déle než 50 let lze nahradit doklad o založení podle § 16 odst. 2 písm. a) tohoto zákona čestným prohlášením příslušné církve a náboženské společnosti.

 

(6) Ministry will make into 2 years from the day, in which this legal act comes into force, control of assigned registration numbers of juridical persons according to this legal act and in this time will secure its assignation or change in compliance with special legal regulation. 15)

 

(6) Ministerstvo provede do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona kontrolu přidělených identifikačních čísel právnickým osobám podle tohoto zákona a do této doby zajistí jejich přidělení nebo změnu v souladu se zvláštní právní úpravou. 15)

 

Article 29

Delegating provisions

 

 

§ 29

Zmocňovací ustanovení

 

Ministry determines by executive regulation particulars and conditions for administration of Register of registered churches and religious societies, Register of unions of churches and religious societies and Register of church juridical persons and all forms of entry for registration or records according to this legal act.

 

 

Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti a podmínky pro vedení Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku svazů církví a náboženských společností a Rejstříku církevních právnických osob a vzory všech výpisů z registrace nebo evidence podle tohoto zákona.

 

Article 30

Repealing provisions

 

§ 30

Zrušovací ustanovení

 

Repealed are:

1.    Legal Act Nr. 308/1991 Coll., on freedom of religious faith and the position of churches and religious societies

2.    Legal Act Nr. 161/1992 Coll., on registration of churches and religious societies.

 

 

Zrušují se:

1.    Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.

2.    Zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností.

 

PART SECOND

CHANGE OF LEGAL ACT ON STATE ADMINISTRATION AND SELF ADMINISTRATION IN SYSTEM OF EDUCATION

 

 

ČÁST DRUHÁ

ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ VE ŠKOLSTVÍ

 

 

 

Article 31

 

 

§ 31

In article 10 paragraph 1 of legal act Nr. 564/1990 Coll, on state administration and self-administration in system of education, in expression of legal act Nr. 132/2000 Coll, is after the word "established" inserted word "registered", word "communities" is replaced with word "societies" and after the word "societies" is inserted comma and words "to which were adjudicated authorization to execution of special rights,".

 

 

V § 10 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., se za slovo "zřizované" vkládá slovo "registrovanými", slovo "společenstvími" se nahrazuje slovem "společnostmi" a za slovo "společnostmi" se vkládá čárka a slova "kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv,".

 

PART THIRD

CHANGE OF LEGAL ACT ON SERVING OF IMPRISONMENT AND ON CHANGE OF SOME RELEVANT LEGAL ACTS

 

ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA ZÁKONA O VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

 

Article 32

 

§ 32

 

In article 20 paragraph 3 of legal act Nr. 169/1999 Coll., on serving of imprisonment, is after the word "societies" inserted comma and words "to which were adjudicated authorization to execution of special rights,".

 

 

V § 20 odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, se za slovo "společnostmi" vkládá čárka a slova "kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv,".

 

 

PART FOURTH

CHANGE OF LEGAL ACT ON SERVING OF CUSTODY

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

ZMĚNA ZÁKONA O VÝKONU VAZBY

 

 

Article 33

 

§ 33

 

1.    In article 15 paragraph 2 legal act Nr. 293/1993 Coll., in expression of legal act Nr. 208/2000 Coll., is after the word "societies" inserted comma and words "to which were adjudicated authorization to execution of special rights,".

 

 

1.    V § 15 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb., se za slovo "společnostmi" vkládá čárka a slova "kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv,".

 

1.    Footnote Nr. 5) is: "5) Legal act Nr. ..../2001 Coll., on the freedom of religious confession and the position of churches and religious societies and on the changes of some legal acts (Law on churches and religious societies). Article 91 of legal act Nr. 100/1988 Coll., on social security, in expression of legal act Nr. 180/1990 Coll.".

 

1.    Poznámka pod čarou č. 5) zní: "5) Zákon č. ..../2001 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). § 91 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.".

 

PART FIFTH

CHANGE OF THE LEGAL ACT ON ECONOMICAL SECURE OF CHURCHES AND RELIGIOUS SOCIETIES BY THE STATE

 

 

ČÁST PÁTÁ

ZMĚNA ZÁKONA O HOSPODÁŘSKÉM ZABEZPEČENÍ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ STÁTEM

 

Article 34

 

 

§ 34

 

Legal act Nr. 218/1949 Coll., on economic security of churches and religious societies by the state, in expression of legal act Nr. 88/1950 Coll., legal act Nr. 16/1990 Coll., legal act Nr. 165/1992 Coll. and legal act Nr. 552/1992 Coll., is changed in this way:

 

Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 88/1950 Sb., zákona č. 16/1990 Sb. , zákona č. 165/1992 Sb. a zákona č. 522/1992 Sb. se mění takto:

1.    In article 1 paragraph 1 is after the word "societies" inserted comma and words "to which were adjudicated authorization to execution of special rights,".

 

1.    V § 1 odst. 1 se za slovo "společnostem" vkládá čárka a slova "kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv,".

2.    Footnote Nr. 1) is: "1) Legal act Nr. ..../2001 Coll., on the freedom of religious confession and the position of churches and religious societies and on the changes of some legal acts (Law on churches and religious societies).".

 

2.    Poznámka pod čarou č. 1) zní: "1) Zákon č. ..../2001 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).".

3.    In article 8 paragraph 1 is after the word "societies" inserted comma and words "to which were adjudicated authorization to execution of special rights,".

 

 

3.    V § 8 odst. 1 se za slovo "společnostem" vkládá čárka a slova "kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv,".

 

 

PART SIXTH

CHANGE OF PENAL CODE

 

ČÁST ŠESTÁ

ZMĚNA TRESTNÍHO ZÁKONA

 

Article 35

 

 

§ 35

 

In article 168 of legal act Nr. 140/1961 Coll., Penal Code, in expression legal act Nr. 45/1973 Coll., legal act Nr. 175/1990 Coll., legal act Nr. 545/1990 Coll., legal act Nr. 290/1993 Coll., legal act Nr. 38/1994 Coll., legal act Nr. 152/1995 Coll., legal act Nr. 148/1998 Coll. a legal act Nr. 210/1999 Coll. is in the end of paragraph 3 amended this sentence: "Duty to inform does not have also churchman of registered church and religious society with authorization to execution of special rights, if he gets wise to commission of a crime in relation to practice of the seal of confession or to practice of right, which is similar to the seal of confession.".

 

 

V § 168 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb. a zákona č. 210/1999 Sb. se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Oznamovací povinnost nemá také duchovní registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.".

 

PART SEVENTH

EFFECT

 

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

 

Article 36

 

 

§ 36

 

This legal act comes into force by the day of promulgation.

 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Klaus, signed in my own hand.

Zeman, signed in my own hand.

 

 

Klaus v.r.

Zeman v.r.

 

Appendix to Act Nr. 3/2002 Coll.

 

List of churches and religious societies in Czech Republic:

 

1)    Apostolic Church

2)    Brothers Baptist Union

3)    Church of¨the Seventh-day Adventists

4)    Brethren Church

5)    Czechoslovak Hussite Church

6)    Church of Jesus Christ of Later-day Saints

7)    Greek Catholic Church

8)    Roman Catholic Church

9)    Evangelical Church of Czech Brethren

10)Evangelical Church of Augsburg Confession in the Czech Republic

11)United Methodist Church

12)Federation of Jewish Communities in the Czech Republic

13)Unity od Brethren

14)Christian´s communities

15)Luther Evangelical Church of the Augsburg Confession in the Czech Republic

16)Religious Society in the Czech Unitariands

17)Religious society of Jehovah´s Witnesses

18)New Apostolic Church in the Czech Republic

19)Orthodox Czechoslovak Church

20)Silesian Evangelical Church of the Augsburg Confession

21)Old Catholic Church in the Czech Republic

 

 

 

Příloha k zákonu č. 3/2002 Sb.

 

Seznam registrovaných církví a náboženských společností v České republice

 

1)    Apoštolská církev

2)    Bratrská jednota baptistů

3)    Církev adventistů sedmého dne

4)    Církev bratrská

5)    Církev československá husitská

6)    Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

7)    Církev řeckokatolická

8)    Církev římskokatolická

9)    Českobratrská církev evangelická

10)Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

11)Evangelická církev metodistická

12)Federace židovských obcí v České republice

13)Jednota bratrská

14)Křesťanské sbory

15)Luterská evangelická církev a.v. v České republice

16)Náboženská společnost českých unitářů

17)Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

18)Novoapoštolská církev v České republice

19)Pravoslavná církev v českých zemích

20)Slezská církev evangelická augsburského vyznání

21)Starokatolická církev v České republice

1) Nr. 104/1991 Coll., on Agreement on rights of childrens

 

 

1) Úmluva o právech dítěte, vyhlášená pod č. 104/1991 Sb.

2) Legal act Nr. 326/1999 Coll., on residence of foreigners in territory of Czech republic and on change of some acts, in expression of following acts.

 

 

2) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona 140/2001 Sb.

 

3) Article 16 par. 2 of Charter of fundamental rights and freedoms

 

 

3) Čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod

 

4) Legal act Nr. 29/1984 Coll, on system of basic ang hight schools and higher specialist schools (Act on schools), in expression of following acts.

 

 

4) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

5) Legal act Nr. 29/1984 Coll., legal act Nr. 111/1998 Coll., on Universities and on change of some acts, in expression of following acts.

 

 

 

5) Zákon č. 29/1984 Sb. ; Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 

6) Legal act Nr. 219/1949 Coll., on economic security of churches and religious societies by state, in expression of following acts.

 

 

6) Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů.

 

7) Legal act Nr. 94/1963, Coll., on family, in expression of following acts.

 

 

7) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

 

8) Article 167 of Criminal Code.

 

 

8) § 167 trestního zákona.

 

9) For example legal act Nr. 94/1963 Coll., legal act Nr. 29/1984 Coll., legal act Nr. 564/1990 Coll., on state administration and self-administration, in expression of following acts, legal act Nr. 293/1993 Coll., on execution of retention, legal act Nr. 169/1999 Coll., on execution of imprisonment and on change of related acts, in expression of legal act Nr. 359/1999 Coll., legal act Nr. 220/1999 Coll., on operation of fundamental and substitutional military service and military training and about some legal relations of soldiers in service,

legal act Nr. 221/1999 Coll., on professional soldiers, in expression of legal act Nr. 155/2000 Coll.

 

 

9) Například zákon č. 94/1963 Sb.; Zákon č. 29/1984 Sb.; Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů., Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.; Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb.; Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze. ; Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb..

 

10) Legal act Nr. 41/1993 Coll., on authentication of conformity with copies of an entry or copies with lits and on authentication of signature by municipal bodies and on issuing of confirmations by municipal bodies and by district bodies, in expression of following legal acts; Legal act Nr. 358/1992 Coll, on notaries and their operation (code of notarial practice), in expression of following legal acts.

 

 

10) Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.; Zákon č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

11) Legal act Nr. 85/1990 Coll., on the right on petition.

 

 

11) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

12) For example legal act Nr. 337/1992 Coll., on administration of taxies and fees, in expression of following legal acts.

 

 

12) Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

13) Legal act Nr. 158/1999 Coll., on counting of people, houses and flats in year 2001.

 

 

13) Zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.

 

14) Legal act Nr. 563/1991 Coll., on accounting, in expression of following legal acts.

 

 

14) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

15) Article 22 paragraph 1 lit. d) of legal act Nr. 89/1995 Coll., on state statistic service, in expression of following legal acts.

 

 

15) § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

 

16) Legal act Nr. 513/1991 Coll., Commercial Code, in expression of following legal acts.

 

 

16) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

17) Legal act Nr. 71/1967 Coll., on administrative proceedings (administrative Code), in expression of following legal acts.

 

 

17) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

18) Legal act Nr. 37/1973 Coll., on public collecions and on loteries and other similar games, in expression of following legal acts. (This legal act was repealed by the legal act Nr. 117/2001 Coll., on public collections and on change of some legal acts (legal act on public collections), in force from 1st of July 2001 - note of translator)

 

18) Zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. (Tento zákon byl zrušen a nahrazen zákonem č. 117/2001, Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), účinný od 1. července 2001 - pozn. překl.)