STANOVY FARNÍCH RAD V OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZI


DEKRET
FRANTIŠEK VÁCLAV LOBKOWICZ
biskup Ostravsko-opavský

po projednání s kněžskou radou

rozhodl:

Každá římskokatolická farnost Diecéze ostravsko-opavské má právo s platností od 1. 9. 1997 zřídit si ve smyslu kánonu 536 Kodexu kanonického práva a za podmínek specifikovaných ve stanovách

PASTORAČNÍ RADU FARNOSTI.

č.j. 2031/97 - V Ostravě 1. 9. 1997
Biskupství ostravsko-opavské, nám. Msgre Šrámka 4, 728 02 Ostrava 1

STANOVY
PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE

Kánon 1


§ 1. Kněží ať v pastorační práci v jim svěřených farnostech co nejvíce spolupracují s věřícími. Za tím účelem ať zakládají v souladu s kán. 536 § 1 CIC pastorační rady.

§ 2. Pastorační rada farnosti je společenstvím aktivních farníků, kterým leží na srdci dobro farnosti. Jejím úkolem je pomáhat knězi v pastorační práci tím, že se snaží vytvářet hezké vztahy mezi věřícími, pomáhá pod vedením kněze s pastoračními aktivitami ve farnosti a zvláště na sebe vezme starost o provádění oprav a údržbu objektů farnosti tak, aby se kněz co nejvíce mohl věnovat duchovní práci.

§ 3. Pastorační rada podle kánonu 536 § 2 CIC má jen hlas poradní a vyvíjí svou činnost pod vedením faráře, který jediný je zodpovědný za farnost a pastorační radě předsedá.

Kánon 2

§ 1. Členy farní pastorační rady jsou:
  1. Všichni kněží a jáhni ustanovení ve farnosti.
  2. Věřící, kteří se podílejí na pastorační péči ve farnosti určitou službou, jako katecheté, animátoři skupin mládeže a jednotlivých společenství ve farnosti, akolyté a jiní.
  3. K nim pak přistupují další farníci buď na základě jejich dobrovolné aktivity ve farnosti, nebo zvolení ve farním shromáždění, jmenovaní farářem, určení kombinací těchto kritérií nebo i jiným způsobem, který se jeví v podmínkách dané farnosti jako nejvhodnější.


§ 2. Počet členů pastorační rady může být podle aktuální potřeby a zájmu farníků o spolupráci ve farnosti kdykoli rozšířen.

§ 3. Členem pastorační rady nemůže být věřící stižený kanonickým trestem, který vynesla nebo deklarovala církevní autorita.

§ 4. Člena, který narušuje práci pastorační rady nebo kazí její dobré jméno, může farář z rady vyloučit. Doporučuje se, aby předtím vyslechl názor ostatních členů rady. Stejně může farář zbavit farníka, který si neplní své povinnosti, služby ve farním společenství, čímž ztrácí i členství v radě.

§ 5. Kterýkoli člen se smí z rozumného důvodu vzdát členství v radě. Člen zastávající službu ve farnosti až poté, kdy přestal službu zastávat. Kdo se z rozumného důvodu vzdal jen služby, ale chce být nápomocen pastorační radě, smí se souhlasem faráře členem rady zůstat.

§ 6. Jednou do roka se ve farnosti uskuteční slavnostní zasedání pastorační rady, na němž se vyhotoví listina aktuálních členů pastorační rady s datem a jejich podpisy, která se bude uchovávat ve farním archivu.

Kánon 3

§ 1. Pastorační radusvolává farář podle vlastního uvážení, nejméně však jednou v roce, a předsedá jí. Na zasedání pastorační rady smí být přizváni i jiní farníci, jejichž názor na projednávané téma je užitečné si vyslechnout.

§ 2. Doporučuje se vyhotovit stručný zápis z jednání rady a uchovávat ho ve farním archivu. Zároveň se doporučuje s ním seznámit ostatní věřící prostřednictvím farní nástěnky nebo jiným vhodným způsobem.

Kánon 4

§ 1. Pastorační rada zaniká
  1. 1 jestliže farář ve farnosti pozbude svůj úřad;
  2. 2 rozpuštěním farářem po předchozím souhlasu diecézního biskupa nebo samým diecézním biskupem, jestliže se její působení stalo pastoračně neúčinné nebo škodlivé.

§ 2. Termín a podmínky obnovení pastorační rady zaniklé podle kán. 4 § 1 č. 2o stanoví diecézní biskup po poradě s farářem.

Kánon 5

Nový farář farnosti může pastorační radu svého předchůdce převzít a potvrdit, nebo v průběhu jednoho roku vytvoří radu novou. Upustit od zřízení pastorační rady smí jen z velmi vážných důvodů se souhlasem diecézního biskupa.

Kánon 6

Administrátor farnosti má ůči pastorační radě farnosti stejná práva a povinnosti jako farář a administrátor diecéze jako diecézní biskup.

Kánon 7

Tyto stanovy jsou platné do odvolání. Jakoukoliv změnu může uskutečnit jen diecézní biskup po poradě s kněžskou radou.V Ostravě 1. září 1997
+ František Václav Lobkowicz
biskup ostravsko-opavský