Bula Jana VIII.
Industriae tuae

Milovanému synu Svatoplukovi, slavnému velmoži.

Horlivosti tvé chceme oznámit, že k našemu dvoru přišel spolubratr náš Metoděj, nejctihodnější arcibiskup svaté církve moravské, spolu se Zemižiznem (Sěmižiznem), tvým vasalem a služebníkem, a že z jejich jasných slov zvěděli jsme o tvé upřímné oddanosti k nám a o přání všeho tvého lidu, jež vůči apoštolskému stolci a naší otcovské péči chováte. (Tlumočeno zkráceně.)

Neboť vnuknutím boží milosti ponechal jsi stranou jiná knížata tohoto světa a rozhodl ses, veden nejvěrnější láskou, spolu se vznešenými vasaly a služebníky svými a se vším lidem země své, vzíti si za ochránce, za pomocníka ve všem a za obránce svatého Petra, knížete sboru apoštolů, a jeho náměstka, a šíji skláněje navždy do ochrany jeho a jeho náměstka, toužíš zbožně s boží pomocí setrvati jako jeho nejoddanější syn.

Za takovou věrnost a oddanost tvou a tvého lidu vítáme tě s rozpjatými pažemi apoštolskými, s velikou láskou tě objímáme jako jediného syna, přijímáme tě se všemi tvými věrnými na svůj klín jako ovečky boží nám svěřené, přejeme si živiti tě laskavě krmí života a snažíme se doporučiti tě ustavičnými modlitbami svými všemohoucímu Pánu, aby za podpory zásluh svatých apoštolů mohl jak na tomto světě překonávati všechna nepřátelství, tak potom v krajině nebeské vítězně se radovati s Kristem, naším Bohem.

Vyptali jsme se tudíž tohoto Metoděje, ctihodného vašeho arcibiskupa, ve shromáždění našich bratří biskupů, zdali v základní články pravé víry tak věří a je ve slavnosti mše svaté tak zpívá, jak je známo, že činí svatá římská církev, a jak to bylo prohlášeno na šesti všeobecných svatých synodách svatými otci na základě evangelické autority Krista, boha našeho. On pak (Metoděj) prohlásil, že věří a zpívá podle učení evangelického a apoštolského tak, jak učí svatá římská církev a jak je tradicí od Svatých otců.

My pak shledali jsme jej ve všech církevních naukách a náležitostech pravověrným a prospěšně působícím a k vám jsme jej odeslali zpět, aby řídil svěřenou sobě boží církev.

A rozkazujeme, abyste jej přijali s náležitými poctami a úctou i s radostnou myslí jako vlastního pastýře, ježto z naší apoštolské autority potvrdili jsme mu výsadu jeho arcibiskuství a stanovili jsme, aby s boží pomocí zůstávala pevnou tak jako z autority našich předchůdců pevně platí a trvají práva a výsady všech božích církví.

V tom smyslu totiž, aby (Metoděj) podle kanonické tradice měl na starosti všechny církevní záležitosti a vyřizoval je jako za božího dohledu; neboť jest mu svěřen lid boží a on bude jednou skládati účty za jejich duše.

Onoho také kněze jménem Vichinga, kterého jsi k nám poslal, vysvětili jsme za zvoleného biskupa svaté církve nitranské; rozkazujeme, aby ve všem byl poslušen svého arcibiskupa tak, jak to učí svaté kánony. A chceme, abys - rovněž se souhlasem a opatřením arcibiskupa samého - poslal k nám ve vhodné chvíli ještě dalšího schopného kněze nebo jáhna, jejž bychom ustanovili biskupem podobně při jiném kostele, kde bys shledal, že je nezbytnou biskupská správa, tak aby potom výše zmíněný váš arcibiskup s těmito dvěma od nás ustanovenými biskupy podle apoštolského rozhodnutí mohl i na jiných místech, v nichž mají a mohou biskupové důstojně žíti, biskupy ustanovit.

Kněží ovšem, jáhnové a klerikové kteréhokoli stupně, ať již Slované či kteréhokoli jiného rodu, kteří žijí v hranicích tvé oblasti, nařizujeme, aby byli poddáni již uvedenému našemu spolubratru, vašemu arcibiskupovi, ve všem aby ho byli poslušni a vůbec nic aby nepodnikali, aniž on by o tom věděl. Toho kdyby nedbali a byli neposlušnými a kdyby se opovážili vyvolati nějaké pohoršení nebo roztržku a nenapravili se ani po prvním a druhém napomenutí, nařizujeme,, aby z naší autority jako rozsévači koukoli byli vyhnáni z vašich kostelů a z vašeho území na základě písemných ustanovení, která jsme Metodějovi odevzdali a vám poslali.

Schvalujeme posléze právem slovanské písmo, vynalezené zesnulým Konstantinem Filozofem, aby podle něho, jak se sluší, boží chvála zaznívala, a rozkazujeme, aby tímto jazykem dál se výklad učení a skutků Krista, Pána našeho. Neboť ne pouze třemi, nýbrž všemi jazyky chváliti Pána nabádá nás svatá autorita etc...

Ani ve víře, ani v nauce zajisté nic není na překážku tomu, aby se v témž slovanském jazyku zpívaly mše, aby se v něm četlo svaté evangelium a boží čtení Nového i Starého zákona dobře přeložená a tlumočená...

Rozkazujeme však, aby ve všech kostelích vaší země pro větší čest a slávu četlo se evangelium latinsky a potom dodatečně hlásalo, přeložené do slovanského jazyka, sluchu lidu nechápajícího slovo latinské, tak, jak se již zřejmě v některých kostelích děje. A jestliže tobě a úředním hodnostářům (soudcům) tvým více vyhovuje slyšeti mše jazykem latinským, nařizujeme, aby obřad mše se tu konal latinsky.

Dáno v měsíci červnu ve třinácté indikaci.


Pozn:
    Originální text buly INDUSTRIAE TUAE (Horlivosti tvé) se nezachoval. Její opis je obsažen v kodexu z Monte Cassina z 11. století. Tento zkrácený český text byl převzat z publikace Z. Veselého, Dějiny českého státu v datech, vyd. Victoria Publishing Praha 1994, který čerpal z publikace Prameny k dějinám státu a práva v československu (vyd. V. Vaněček, K. Malý a kol., Praha 1967)