DEKRET

JAN GRAUBNER

ARCIBISKUP OLOMOUCKÝ, METROPOLITA MORAVSKÝ

po projednání s kněžskou radou Arcidiecéze olomoucké

rozhodl:

Každá řimskokatolická farnost arcidiecéze olomoucké
s platností od 1.6. 1997
si zřídí ve smyslu kánonu 537 Kodexu kanonického práva
a za podmínek specifikovaných ve stanovách

EKONOMICKOU RADU

kancléř v.r.

arcibiskup olomoucký a metropolita moravský v.r.

č.j. 797/97
V Olomouci 7.4. 1997
Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, 771 01, Olomouc
STANOVY
EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI
ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ

I. Základní ustanovení

 1. Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy podle kánonu 517 § 1 (dále jen faráře), který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí řádného hospodáře.

  Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky.

II. Úkoly ekonomické rady

 1. Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.

 2. Zdroje příjmů:
   a) sbírky při bohoslužbách i mimo ně,
   b) sponzorské dary právnických i fyzických osob,
   c) pronájem,
   d) podnikání,
   e) příspěvky obecních a městských úřadů,
   f) dary ze zahraničí,
   g) příspěvky arcibiskupství,
   h) státní příspěvek,
   i) prodej,
   j) dědictví,
   k) odkazy.

 3. Ekonomická rada dbá o to, aby účelové dary byly použity pouze na účely, pro které byly poskytnuty (kán. 1267 § 3). Nebyl-li dar výslovně určen, lze jej použít ve prospěch potřeb farnosti.

 4. Ekonomická rada navrhuje a pomáhá při vypracování žádostí o příspěvky z fondu arcibiskupství podle zásad stanovených arcibiskupem a rovněž vypracovává zdůvodnění pro žádosti o udělení případného státního příspěvku.

 5. Ekonomická rada posuzuje důvody výdajů na potřeby farnosti, kterými zejména jsou:
   a) zabezpečení běžné pastorační činnosti farnosti (pořizování, provoz a údržba aut, cestovné, poštovné, telefonní a další nutné poplatky, náklady na topení a elektrický proud v místnostech pro pastorační činnost).
   b) Údržba farních objektů, pronájmy a návrhy na prodej či koupi nemovitosti, schválení novostavby.
   c) Plánování, zřizování a údržba služebních bytů a vybavení služebních místností.
   d) Pojištění budov.
   e) Obstarávání a údržba vnitřního zařízení kostelů a zajištění běžných potřeb pro bohoslužby a jejich důstojné uspořádání.
   f) Odměňování zaměstnanců farnosti.
   g) Prostředky pro rozvoj pastorační činnosti (misie, práce s dětmi a mládeží, vzdělávání dospělých, péče o staré a nemocné, kurzy, školení apod.).

 6. Ekonomická rada kontroluje:
   a) Vedení inventárního seznamu movitých věcí.
   b) Zpracování inventarizace dle směrnic arcibiskupství.
   c) Hospodaření s financemi.
   d) Realizaci schváleného finančního rozpočtu.
   e) Provádění sbírek vyhlášených arcibiskupstvím, včasné odeslání jejich výtěžku a příspěvku do fondu arcibiskupství.

 7. Ekonomická rada má právo:

   a) Mít zevrubný přehled o movitém a nemovitém majetku příslušné farnosti.
   b) Mít přehled o hospodaření s majetkem farnosti.
   c) Mít přehled o finanční situaci farnosti.
   d) Nahlížet do deníků a běžných účtů farnosti.
   e) Znát výsledky hospodaření podle pololetních a ročních účetních výkazů.

III. Finanční rozpočet

 1. Základem hospodaření farnosti je schválený finanční rozpočet. Pro každé účetní obdoví (tj. kalendářní rok) jej vypracuje hospodář farnosti ve spoluprávi s ekonomickou radou.

 2. Cílem finančního rozpočtu je, aby svěřené materiální hodnoty zůstaly zachovány, byly řádně spravovány a byl v maximální míře zajištěn jejich rozvoj a tím i materiálně zajištěna pastorační činnost farnosti i arcibiskupství (vyhlášené sbírky a povinné odvody).

 3. Finanční rozpočet nesmí být schodkový a musí vycházet ze zásad úsporného hospodaření. Při tvorbě finančního rozpočtu musí ekonomická rada farnosti úzce spolupracovat s pastorační radou farnosti.

 4. O vydáních a příjmech účetního období hospodář sestaví roční vyúčtování (roční uzávěrku) v termínu, který určuje ekonom arcibiskupství podle předpisů arcibiskupství.

 5. Ekonomická rada informuje po ukončení roku vhodným způsobem farní shromáždění o výsledcích hospodaření.

IV. Složení ekonomické rady farnosti

 1. Ekonomickou radu farnosti tvoří:
   a) předseda - farář,
   b) členové:
    i. jeden člen pastorační rady farnosti, kterého pastorační rada zvolí ze svých členů, pokud není ve farnosti pastorační rada, zvolí jednoho zástupce celá farnost.
    ii. 2 až 4 členové jmenovaní farářem podle osobního uvážení, kteří mají zkušenosti v oblasti ekonomie a práva a jsou zcela bezúhonní.

 2. Předsedou ekonomické rady je vždy farář.

 3. Mandát členů trvá 2 roky. Členové vykonávají svou funkci bezplatně.

 4. Členy ekonomické rady nemohou být příbuzní faráře (srov. kán. 492 § 3), ani členové jeho domácnosti.

V. Ustavení ekonomické rady farnosti

 1. Před termínem konání ustavujícího zasedání ekonomické rady jsou její členové představeni farnosti a uvedeni do funkce předsedou ekonomické rady před shromážděným farním společenstvím složením tohoto slibu:

  "Chcete svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě naší farnosti a podílet se na hospodaření s církevním majetkem naší farnosti s péčí dobrého hospodáře?"

  Jednotliví členové pastorační rady podají předsedovi ruku se slovy:

  "Ano, to slibuji. Kéž mi Bůh pomáhá."

  Současně předseda ekonomické rady předá členům ekonomické rady jím podepsané dekrety o ustanovení za člena ekonomické rady.

 2. Tam, kde není možné z personálních důvodů vlastní ekonomickou radu ustavit v každé farnosti, ustaví se jedna ekonomická rada pro celý jedním farářem spravovaný obvod nebo jeho část.

  V tom případě leží na faráři i na ekonomické radě velká odpovědnost, aby jednotlivé farnosti nebyly ve svých potřebách kráceny na úkor jiných.

  Při tom dbají, aby finančně slabé nebo nesoběstačné farnosti byly silnějšími podporovány na základě principu solidarity, resp. křesťanské lásky.

 3. Datum ustavení ekonomické rady se jmenným seznamem členů oznámí předseda ekonomické rady do jednoho měsíce farnosti, příslušnému děkanovi a generálnímu vikáři.

VI. Povinnosti předsedy a členů ekonomické rady farnosti

 1. Předseda je zodpovědný za činnost ekonomické rady a za plnění všech úkolů uvedených v bodech II. 1 - 7

 2. Předseda organizuje zasedání a řídí je. V případě nepřítomnosti se může nechat zastoupit některým z členů ekonomické rady. Bez předsedy nebo jeho zástupce nesmí ekonomická rada zasedat.

 3. Usnesení ekonomické rady bez schválení předsedou jsou podle kán. 532 neplatná.

 4. Členové ekonomické rady mají povinnost mlčenlivosti, kromě záležitostí, které jsou platným usnesením uznány za zveřejnitelné.

  Závazek mlčenlivosti zůstává v platnosti i po skončení členství v ekonomické radě.

VII. Způsob práce

 1. Ekonomická rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Předseda ji svolá písemně nejméně týden předem a uvede předběžný program jednání.

 2. Mimořádné zasedání ekonomické rady může být svoláno z rozhodnutí předsedy nebo na požádání dvou z jejích členů, rovněž písemně týden předem.

 3. Mimořádně může být zasedání svoláno ústně a lhůta pro oznámení může být zkrácena až na jeden den.

 4. Hlasovací právo má každý člen ekonomické rady.

 5. Je-li sporné, jaký názor má většina, dá předsedající hlasovat.

 6. Ekonomická rada je schopná vyjádřit svůj názor, je-li přítomna nadpoloviční většina členů ekonomické rady.

 7. Žádá-li většina přítomných tajné hlasování, je třeba toto respektovat.

 8. O výsledku hlasování rozhoduje prostá většina usnášeníschopných členů ekonomické rady.

 9. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda.

 10. Je-li ekonomická rada neschopná vyjádřit svůj názor pro nepřítomnost nadpoloviční většiny členů ekonomické rady, musí se pozvat na další zasedání se stejnými body jednání. Poté bez ohledu na počet zúčastněných je ekonomická rada schopná vyjádřit svůj názor. Toto se však musí v druhé pozvánce zdůraznit.

 11. Člen ekonomické rady se nemůže zúčastnit hlasování, týká-li se usnesení jeho samotného, manžela, manželky nebo příbuzných, nebo jím zastoupených nebo zplnomocněných osob, kterým by z tohoto usnesení vznikl užitek nebo škoda. Jestliže tyto předpoklady existují, hlasuje ekonomická rada bez účasti člena, kterého se toto týká. Jestliže by hlasoval, je takové hlasování neplatné.

 12. Zasedání ekonomické rady jsou neveřejná. Usnesení o zasedání se mohou zveřejnit na základě rozhodnutí ekonomické rady při zachování bodu VI. 4.

 13. Ekonomická rada může přizvat k jednání i jiné osoby, jedná-li se o poradce nebo pozorovatele.

VIII. Zápis ze zasedání

 1. O zasedání se sepíše zápis, který obsahuje:
   a) Datum a místo zasedání,
   b) Jména přítomných, nepřítomných, omluvených a přizvaných.
   c) Program zasedání a přijatá usnesení.

 2. Předsedající určí člena ekonomické rady, který zápis sepíše. Přítomní členové zápis podepíší a v případě nepřítomnosti předsedy mu jej předloží (viz bod VI. 2.).

 3. Zápisy se archivují.

 4. V případě rozdílného stanoviska členů ekonomické rady a faráře, předloží předseda ekonomické rady celou záležitost příslušnému děkanovi. V případě, že farář je děkanem, generálnímu vikáři.

IX. Zánik členství v ekonomické radě

 1. Předsedovi ekonomické rady zaniká členství ztrátou církevního úřadu, resp. ztrátou pověření a smrtí.

 2. Při uprázdnění úřadu faráře mandát ostatních členů ekonomické rady trvá.

 3. Nový farář svolá ekonomickou radu nejpozději do jednoho měsíce od převzetí úřadu.

 4. Členům ekonomické rady zaniká členství:
   a) ukončením mandátu (po dobu dvou let podle bodu IV.3. těchto stanov).
   b) písemným odvoláním ze strany faráře,
   c) přijatou rezignací.

 5. Rezignace na členství v ekonomické radě se podává písemně předsedovi ekonomické rady.

 6. Farář může odvolat členy ekonomické rady z těchto důvodů:
   a) když způsob jejich jednání přináší hospodaření s církevním majetkem škodu nebo vnáší do církevního společenství zmatek,
   b) při ztrátě dobré pověsti ve farnosti,
   c) při neomluvené účasti na třech po sobě jdoucích zasedáních.

 7. Ekonomická rada jako celek i její jednotliví členové mohou být odvoláni před skončením svého mandátu arcibiskupem.

X. Vztah mezi ekonomickou radou farnosti a pastorační radou farnosti

 1. Ekonomická rada a pastorační rada mají na základě Kodexu kanonického práva a platných stanov schválených arcibiskupem svoje vlastní úoly. V zájmu farnosti je bezpodmínečně nutné, aby oba orgány dobře spolupracovaly.

 2. Za dobrou spolupráci obou orgánů zodpovídá (především) člen pastorační rady farnosti zvolený do ekonomické rady podle ustanovení bodu IV. 1. b) i.

 3. Před významným rozhodnutím ekonomické rady je nutné vyslechnout pastorační radu farnosti.

  K žádostem o finanční příspěvky od arcibiskupství nebo státní příspěvek připojí předseda ekonomické rady i vyjádření pastorační rady farnosti. Rovněž k posudku ER o pronájmu či odprodeji fary nebo kostela a povolení novostavby se připojí vyjádření pastorační rady.

XI. Nadřízený kontrolní orgán

 1. Právo kontrolovat činnost ekonomické rady má arcibiskup, generální vikář, ekonom arcibiskupství a vizitátor farnosti.

XII. Zvěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem vyhlášení arcibiskupem. Ke dni 1.6. 1997 končí funkce členů dosavadních farních rad nebo orgánů, které je nahrazovaly.

V Olomouci 7.4. 1997
č.j. 798/97

Jan Graubner
arcibiskup olomoucký,
metropolita moravský
Poznámka:

Základem dobrého hospodaření samostatné hospodářské jednotky (farnosti) je: účetní, hospodář, ekonom, správce.

 1. Účetní: náplň práce
  • provádí veškeré účetní práce a vyhotovuje účetní výkazy,
  • zjišťuje případnou daňovou povinnost a dává příkazy k jejich úhradě,
  • zajišťuje úhradu faktur, provádí odsouhlasení úhrad faktur s výpisy bankovního účtu,
  • vede evidenci hmotného i nehmotného investičního majetku a drobného majetku, včetně pořízení, přesunu a likvidace,
  • zabezpečuje kontrolu v rozsahu své působnosti,
  • odpovídá za řádné uspořádání a ukládání písemností účetní evidence za celé období činnosti v souladu s právní normou o archivaci účetních dkoladů, odpovídá za evidenci hospodaření,
  • odpovídá za vedení pokladní služby, kterou zároveň zajišťuje.

 2. Hospodář: náplň práce
  • vypracovává návrhy ročních finančních rozpočtů, předkládá je k projednání ERF a sleduje plnění schválených finančních rozpočtů v příslušném období,
  • vypracovává návrhy vnitřních předpisů, které se týkají ekonomické a finanční činnosti a to v souladu s platnými zákony, pokud nejsou řešeny ekonomickým oddělením arcidiecéze.: (vnitřní předpisy jsou instrukce, zásady a postupy pro hospodaření, např. jak postupovat při uzavírání nájemních a jiných smluv, jak nejhospodárněji využívat elektrickou energii, jak postupovat při výběru dodavatelů pro stavební a údržbářskou činnost),
  • v souladu s potřebami a platnými zákony stanovuje termíny provádění inventarizací a jejich rozsah, vypracovává příkazy a koordinuje jejich provádění,
  • výsledky inventarizací vyhodnocuje, předkládá ke schválení a účetně je vypořádává hlavně při hospodářské činnosti (podnikání),
  • informuje ERF o výsledcích hospodaření s finančními prostředky a o průběžném naplňování schváleného finančního rozpočtu,
  • navrhuje opatření k zajištění finanční rovnováhy a k naplnění a rozvoji finančních zdrojů.

 3. Ekonom: náplň práce
  • vypracovává koncepci hospodaření farnosti, tj. kde vzít peníze a jak je co nejefektivněji využít, např. zda peníze uložit, investovat či sdružit prostředky, co pronajmout, co opravit, co prodat,
  • "ekonomem" je celá ERF.

 4. Správce (farář)
  • je nadřízeným účetního, hospodáře i ekonoma.
  • Základem dobrého hospodaření je dobrý ekonom.
  • Funkce účetního a hospodáře může být spojena.