Zákon č. 218/1949 Sb.
o hospodářském zabezpečení církví
a náboženských společností státem
ve původním znění podle 218/1949 Sb.


zpet na predchozi stranku
218/1949 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. října 1949
o hospodářském zabezpečení církví
a náboženských společností státem

v původním znění podle z. 218/1949 Sb.

znění podle zákona 88/1950 Sb.
znění podle zákona 16/1990 Sb.
znění podle zákona 165/1992 Sb.
aktuální znění podle zákona 522/1992 Sb.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

           Osobní požitky duchovních

                § 1

   Stát poskytuje podle dalších ustanovení zákona osobní požitky
duchovním církví a náboženských společností, kteří působí se
státním souhlasem v duchovní správě, v církevní administrativě
nebo v ústavech pro výchovu duchovních. Státní úřad pro věci
církevní může výjimečně v dohodě s ministerstvem financí přiznat
osobní požitky i duchovním, kteří jsou jinak činni.


                § 2

   Státní  souhlas lze  udělit jen  duchovním, kteří jsou
československými státními  občany, jsou státně  spolehliví a
bezúhonní a splňují i jinak všeobecné podmínky pro přijetí do
státní služby. Státní úřad pro věci církevní může v případech
hodných  zvláštního  zřetele  prominouti  podmínku  státního
občanství.


                § 3

   (1) Osobní požitky duchovních tvoří:
a) základní plat,
b) hodnostní přídavek a
c) odměna za vyšší výkon.

   (2) Částky základního platu, způsob a míru jeho zvyšování,
podmínky pro přiznání hodnostního přídavku a jeho výši, jakož i
podmínky pro přiznání odměny za vyšší výkon a podrobnosti o této
odměně stanoví vláda nařízením. 

 

                § 4

      Náhrada cestovních, stěhovacích a jiných výloh

   Duchovní, kteří mají nárok na osobní požitky, mají též nárok
na náhradu cestovních, stěhovacích a jiných výloh podle obecných
předpisů. 

                § 5

          Povinnost vyučovati náboženství

   Duchovní působící v duchovní správě jsou povinni vyučovati
bezplatně náboženství na školách, není-li o vyučování náboženství
jinak postaráno. Rozsah této povinnosti a bližší její úpravu
stanoví v dohodě s ministrem školství, věd a umění nařízením
ministr, který řídí Státní úřad pro věci církevní. 

                § 6

             Sociální dávky

   Sociální dávky, zejména dávky  na nezaopatřené děti, a
pensijní zabezpečení duchovních a jejich rodinných příslušníků se
poskytují podle obdoby předpisů platných pro státní zaměstnance.
Podrobnosti stanoví vláda. 

                § 7

 
        Působení a ustanovení duchovních

   (1) Duchovenskou (kazatelskou a pod.) činnost v církvích a
náboženských společnostech mohou vyvíjeti jen osoby, které mají k
tomu státní souhlas, a které vykonají slib. Znění slibu stanoví
vláda nařízením.

   (2) Každé ustanovení (volba, jmenování) těchto osob vyžaduje
předchozího souhlasu státu.

   (3) Uprázdněná místa  jest obsaditi nejdéle  do 30 dnů.
Nestane-li se tak, může stát učiniti potřebná opatření k zajištění
řádného chodu duchovní  správy, církevní administrativy nebo
výchovy duchovních.

                § 8

              Věcné náklady

   (1) Stát hradí církvím a náboženským společnostem podle
jejich schváleného rozpočtu řádné věcné náklady spojené s výkonem
bohoslužeb  a  jiných  náboženských  úkonů  i  s  církevní
administrativou.


   (2) Na mimořádné věcné náklady poskytne stát v odůvodněných
případech zvláštní pomoc.


                § 9

               Rozpočty

   (1) Zástupci církví a náboženských společností a správcové
církevního majetku jsou povinni sestavovat rozpočty a závěrečné
účty a předkládat je Státnímu  úřadu pro věci církevní ke
schválení.

   (2) Rozpočty na řádné věcné náklady sestavují se podle
skutečných potřeb, a to podle zásad státního rozpočtu; podrobnosti
stanoví Státní úřad pro věci církevní v dohodě s ministerstvem
financí. 

               § 10

 
               Majetek

   (1) Stát dozírá na majetek církví a náboženských společností.

   (2) Zástupci církví a náboženských společností a správci
církevního majetku sestaví soupis veškerého movitého a nemovitého
jmění a majetkových práv církví a náboženských společností, jejich
složek, komunit, ústavů, nadací, kostelů, obročí a fondů a
předloží jej do tří měsíců od počátku účinnosti tohoto zákona
Státnímu úřadu pro věci církevní. Podrobnosti stanoví Státní úřad
pro věci církevní.

   (3) Jakékoliv  zcizení nebo  zavazení majetku  církví a
náboženských společností vyžaduje předchozího souhlasu státní
správy.

               § 11

              Zánik závazků

   (1) Veškerý soukromý a veřejný patronát nad kostely, obročími
a jinými církevními ústavy přechází na stát.

   (2) Veškeré závazky přispívat na účely církví a náboženských
společností, jejich složek, komunit, ústavů, nadací, kostelů,
obročí a fondů, opírající se o patronát nebo o jiné právní důvody
nebo dlouhodobé zvyklosti, zanikají s výjimkou závazků členů
církví a náboženských společností, vyplývajících ze zřízení státem
schválených. 

               § 12

          Učiliště pro výchovu duchovních

   Stát vydržuje učiliště a ústavy pro výchovu duchovních. 

               § 13

 
            Trestní ustanovení

   Jednání nebo opominutí odporující ustanovením tohoto zákona
nebo předpisům vydaným podle něho, trestá, nejde-li o čin trestný
soudně, okresní národní výbor jako správní přestupek pokutou do
100 000 Kčs. Pro případ nedobytnosti pokuty vyměří se zároveň
podle míry zavinění náhradní trest vězení do 6 měsíců.

               § 14

            Zrušovací ustanovení

   Všechny předpisy, které upravují právní poměry církví a
náboženských společností, se zrušují. 

               § 15

           Účinnost a provedení zákona

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1949; provedou
jej všichni členové vlády.