VYHLÁŠKA MŠMTV
č. 452/1991 Sb.
o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství

zpet na puvodni stranku452/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstva zdravotnictví České republiky
ze dne 30. září 1991
o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství

v původním znění platném do 26.7.1995

zde je k dispozici v současnosti platné znění (po změně 138/1995)   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 57b
odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních středních
škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č.
522/1990 Sb. a podle § 13 písm. f) zákona ČNR č. 564/1990 Sb.,
o státní správě a samosprávě ve školství:

                § 1

           Zřizování církevních škol
        a škol náboženských společenství

   Církevní školy a školy náboženských společenství (dále jen
"církevní školy") mohou zřizovat a zrušovat

a) státem uznané církve, registrované příslušný orgánem státní
  správy,
b) náboženská společenství, 1) kterými jsou pro potřeby této
  vyhlášky sdružení státem uznaných církví evidovaných příslušným
  orgánem státní správy. 2)
------------------------------------------------------------------
1) § 4 odst. 3 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a
  postavení církví a náboženských společností.
2) § 19 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb. 

           Zařazování do sítě škol

                § 2

   (1) Církevní školy  zařazuje do sítě  škol ministerstvo
školství, mládeže  a tělovýchovy České  republiky (dále jen
"ministerstvo")  3)  a  církevní  střední zdravotnické školy
ministerstvo  zdravotnictví  České  republiky  (dále  jen
"ministerstvo").

   (2) Ministerstvo zařazuje církevní škody do sítě škol pro
následující školní rok nejpozději 31. května.
------------------------------------------------------------------
3) § 12 odst. 5 písm. a) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní
  správě a samosprávě ve školství.


                § 3

   (1) Písemný návrh na zařazení církevní školy do sítě škol pro
následující školní rok předloží zřizovatel ministerstvu nejpozději
do 30. dubna předcházejícího roku.

   (2) V  návrhu  na  zařazení  církevní  školy  do  sítě
škol zřizovatel uvede:

a) název školy a její sídlo,
b) název, sídlo a identifikační číslo zřizovatele a uvedení osoby
  oprávněné jednat jménem zřizovatele,
c) jméno a příjmení ředitele školy,
d) datum zahájení činnosti církevní školy,
e) plánovaný počet tříd,
f) plánovaný počet žáků.

   (3) K návrhu na zařazení  církevní škody do sítě škol
zřizovatel připojí:

a) zřizovací listinu církevní školy,
b) jmenovací dekret ředitele,
c) doklad osvědčující jeho užívací právo k objektu nebo prostorám,
  v nichž se bude uskutečňovat výuka,
d) potvrzení příslušného orgánu státní správy, že objekt nebo
  prostory vyhovují platným technickým a hygienickým normám,
e) doklad o nejvyšším vzdělání ředitele školy,
f) učební plány včetně rozdělení ročníků do jednotlivých školních
  roků, učební osnovy a u středních škol dále název studijního
  nebo učebního oboru, pojetí studijního nebo učebního oboru a
  profil absolventa dále jen "pedagogické dokumenty").

   (4) Zřizovatel může dohodnou s ministerstvem pozdější termín
k předložení údaje nebo dokladu uvedeného v odstavci 2 písm. c) a
odstavci 3 písm. b), d) a e).


                § 4

   Ministerstvo zařadí školu do sítě škol, jsou-li splněny
následující podmínky:
a) prokázání užívacího práva k objektu nebo prostorám, v nichž se
  má výuka uskutečňovat, a vhodnosti objektu nebo prostor z
  hlediska technických a hygienických norem,
b) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání ředitele školy,
c) schválení pedagogických dokumentů ministerstvem.


                § 5

   (1) O zařazení nebo nezařazení církevní školy do sítě škol
vyrozumí ministerstvo zřizovatele do 30 dnů od doručení návrhu.
Pokud zřizovatel  postupoval podle §  3 odst. 4,  vyrozumí
ministerstvo zřizovatele o zařazení nebo nezařazení církevní školy
do sítě škol do 30 dnů od doplnění náležitostí uvedených v § 3
odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. b), c) a d).

   (2) Ministerstvo oznámí zařazení církevní školy do sítě škol
školskému úřadu příslušnému podle sídla církevní školy.

   (3) Změny ve skutečnostech rozhodných pro činnost školy
oznámí zřizovatel ministerstvu do 15 dnů ode den, kdy se o změně
dověděl, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy kde změně došlo.


                § 6

 
           Vyřazení ze sítě škol

   (1) Ministerstvo vyřadí církevní školu ze sítě škol po
projednání se zřizovatelem
a) na základě písemného návrhu zřizovatele nebo
b) byla-li zrušena registrace zřizovatele.

   (2) Ministerstvo může vyřadit církevní školu ze sítě škol po
projednání se zřizovatelem
a) při zjištění závažných nedostatků  v činnosti školy nebo
  zřizovatel, týkajících se výchovy a vzdělávání,
b) při porušení obecně závazných právních předpisů nebo platných
  technických a hygienických norem.

   (3) Ministerstvo při vyřazení církevní školy ze sítě škol
podle odstavce 2 vychází zejména z výsledků školní inspekce.

                § 7

            Název církevní školy

   Název církevní školy obsahuje označení druhu a typu školy, 4)
popř.  označení,  které  charakterizuje  obsah její výchovně
vzdělávací práce nebo čestný název a úřední název sídla církevní
školy včetně názvu ulice a čísla hlavní budovy. Název musí být
shodný s názvem církevní školy uvedené v síti škol.
------------------------------------------------------------------
4) § 4 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a
  středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990
  Sb. 

                § 8

          Zajišťování plnění povinné
             školní docházky

   Pokud žák nemůže v církevní škole dokončit povinnou školní
docházku a nepřejde na jinou církevní školu nebo soukromou školu
zařazenou do sítě škol, v níž se plní povinná školní docházka,
školský úřad příslušný podle místa bydliště žáka jej zařadí po
dohodě se zákonným zástupcem dítěte, pěstounem nebo občanem, popř.
ústavem, jemuž bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do
výchovy, do příslušného ročníku odpovídající školy zřízené obcí
nebo  školským úřadem  nebo ministerstvem  školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky. 

                § 9

           Hodnocení a klasifikace

   (1) Žák církevní  školy, který dokončí  povinnou školní
docházku nebo studium nebo přestupuje na jinou školu, se hodnotí a
klasifikuje podle obecně závazných právních předpisů upravujících
hodnocení a klasifikaci žáka základní školy, 5) střední školy 6)
nebo speciální školy. 7)

   (2) Ředitel  církevní  školy  může  způsob  hodnocení a
klasifikace žáka v dohodě se zřizovatelem a ministerstvem stanovit
odlišně od  obecně závazných právních  předpisů upravujících
hodnocení a klasifikaci žáka základní školy, střední školy nebo
speciální školy, nejde-li o hodnocení a klasifikaci podle odstavce
1.
------------------------------------------------------------------
5) § 10 a  násl. vyhlášky ministerstva  školství, mládeže a
  tělovýchovy České republiky č. 291/1991 Sb., o základní škole.
6) § 9 a 10 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách.
7) § 12 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  České republiky  č. 399/1991 Sb.,  o speciálních školách
  a speciálních mateřských školách. 

               § 10

      Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

   (1) Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, vztahují se na
církevní školy obecně závazné právní předpisy pro základní školy
nebo střední školy nebo speciální školy. 8)

   (2) Po potřeby této vyhlášky se církvemi rozumí i náboženské
společnosti. 9)
------------------------------------------------------------------
8) § 57b školského zákona.
9) § 4 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb. 

               § 11

   Pokud zřizovatelé církevních škol, které byly zařazeny do
sítě škol před nabytím účinnosti této vyhlášky, v žádosti o jejich
zařazení do sítě škol nepředložili údaje a doklady uvedené v § 3
odst. 2 a 3, předloží je dodatečně, a to do 30. 11. 1991. Pokud
tyto údaje a doklady nejsou předloženy ve stanovené lhůtě, budou
tyto církevní školy ze sítě školy vyřazeny. 

               § 12

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

       Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
            České republiky:
             Vopěnka v.r.

       Ministr zdravotnictví České republiky:
              Bojar v.r.