Přehled nejdůležitějších právních předpisů,
které se přímo vztahují k jednotlivým otázkám působení církví a náboženských společností v České republice a k otázkám souvisejícím.


Stránka obsahuje seznam v současnosti platných a účinných právních předpisů, které se přímo vztahují k církvím a náboženským společnostem. Předpisy jsou seřazeny podle věcné působnosti a sestupně podle čísla ve Sbírce zákonů (Sbírce mezinárodních smluv); jejich plné texty uvádíme v posledním platném znění. Seznam byl naposledy aktualizován podle právního stavu k 1. prosinci 2009

Pokud zjistíte v seznamu jakékoli nesrovnalosti (některý předpis byl zrušen, některý předpis chybí apod.), prosím, informujte nás na našem emailu. Děkujeme.

Obsah:
A. Obecné předpisy o církvích a náboženských společnostech (dále "církve")
B. Ochrana před diskriminací
C. Financování církví a otázky církevního majetku
D. Rodinné a manželské právo
E. Působení církví ve školství
F. Působení církví v armádě
G. Působení církví ve vězeňství
H. Trestní a správní ochrana
I. Mezinárodní smlouvy zavazující ČR
J. Varia


A. OBECNÉ PŘEDPISY O CÍRKVÍCH A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTECH
Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.), ve znění pozdějších předpisů čl. 2, 3; čl. 15, 16;
(ev. čl. 17, 19, 20 a 33/3)
zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (k 1. 12. 2009) .
Vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění vyhlášky č. 547/2006 Sb. .
Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), nebo na zrušení některých ustanovení tohoto zákona .
Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení zákona č. 495/2005 Sb., kterým se mění zákon o církvích a náboženských společnostech, eventuálně na zrušení některých ustanovení zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností .
zákon č. 85/1990 Sb. zákon o právu petičním § 1 odst. 4
zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů § 4 a § 10
zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů § 1 odst. 3 pís. c a § 12 odst. 3 pís. a
zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích § 1 odst. 3 pís. a

B. OCHRANA PŘED DISKRIMINACÍ
(též viz rubrika "Mezinárodní smlouvy")
Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.), ve znění pozdějších předpisů .
zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(zejm. zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb.
§ 2
Zákon č. 218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) § 80
221/2003 Sb. Zákon ze dne 26. června 2003 o dočasné ochraně cizinců § 1 odst. 2
218/2003 Sb. Zákon ze dne 25. června 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) § 3 odst. 3
361/2003 Sb. Zákon Parlamentu České republiky o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů § 16, 45, 77
zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, (zejm. zákona č. 14/2002 Sb.) § 24
Zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů § 80
zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ve znění zákona č. 428/2005 Sb. ) §§ 41, 137, 139 a 179
zákon č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších předpisů §§ 12 a 91
Zákon č. 357/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů změna § 11
Zákon č. 1/1991 Sb. Federálního shromáždění o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (znění odst. 1 a 2 byly zavedeny novelou č. 167/1999 Sb.) § 1
zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Změna: zákonem č. 46/2004 (změna § 1)
§ 1 odst. 3 a 4
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 316
Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) (úplné znění ke stažení ve formátu RTF zde)
.
.
Zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ... (zákon o zbraních) § 17 odst. 2
zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů § 92 odst. 4 pism. e)
zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů ; (Změna: zákonem č. 136/2006 Sb. ) § 20 odst. 2
zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Změna § 5 odst. 1 provedená zákonem č. 559/2004 Sb. § 5 odst. 1
197/2004 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) § 22
zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění podle 363/2000 Sb. § 33 – zákon č. 148/1998 Sb. pozbývá účinnosti k 31.12.2005
zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (znění zákona č. 36/2004 Sb.) § 2a

C. FINANCOVÁNÍ CÍRKVÍ A OTÁZKY CÍRKEVNÍHO MAJETEKU
zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů
nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností (poslední změna nařízením vlády č. 132/2009 Sb.
zákon č. 298/1990 Sb. o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého a
zákonné opatření předsednictva ČNR 307/1990 Sb.
.
Zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č.93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 335/2001 Sb., kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
Nařízení vlády č. 152/2002 Sb., kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
.
235/2004 Sb. zákon o dani z přidané hodnoty § 61
586/1992 Sb. zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů § 19 odst. 1 pís. a) a b) a § 20 odst. 8,§ 15/8, 18/3-7, 27
492/2000 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony doplnil do zákona 586/1992 Sb. nový § 18 odst. 8
357/1992 Sb. zákon o dani dědické a darovací, ve znění zákona č. 476/2008 Sb. § 20 odst. 4
338/1992 Sb. zákon o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů §§ 4 a 9 (zejm. viz jejich odst.1 pís. e)
.
Vyhláška Ministerstva financí č. 247/2002 Sb. o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla § 116
Vyhláška Ministerstva financí č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona § 118 odst. 3 písm. c) a § 139 odst. 2
.
Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů § 3 odst. 5
zákon č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby § 2
zákon FS č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku § 6 odst. 1 pis. b), § 29 a § 32
zákon č. 92/1991 Sb. FS o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby § 3 odst. 1
.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (ve znění zejm. zákona č. 353/2001 Sb.). Změna: Zákonem č. 437/2003 Sb. (změna § 9)
§ 9
Vyhláška Ministerstva financí č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví - text předpisu /ve formátu "Pouze text"/ . Změna: Vyhl. č. 476/2003(změna § 2)
(zejm. §§ 2, 6, 27, 29, 30 a 31)
zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) § 2 písm. b)
.
Vyhláška Ministerstva financí, č. 440/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů bod 79.

D. RODINNÉ A MANŽELSKÉ PRÁVO
zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů §§ 13, 25 a 97
Vyhláška č. 207/2001 Sb. Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů §§ 2, 14, 21, 29-30
zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů § 12 a 25
zákon č. 94/1963. Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů § 4a-4c, § 10

E. PŮSOBENÍ CÍRKVÍ VE ŠKOLSTVÍ
Vyhláška č. 15/2005 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. § 5
Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (účinnost od 1.1.2005) .
Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona (účinnost od 1.1.2005) .
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon) (účinnost od 1.1.2005); změna: zákonem č. 179/2006 Sb. (§ 27) a zákonem č. 49/2009 Sb. .
. .
Zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením(účinnost od 1.1.2005) § 1
292/1991 Sb. vyhláška o základních uměleckých školách, ve znění vyhlášky č. 155/2004 Sb. § 11
zákon č. 111/1998 Sb. o Vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů § 33
zákon č. 29/1984 Sb. o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (poslední novela provedena zákonem č. 284/2002 Sb. a zákonem č. 182/2003 Sb. ) Zákon byl s účinností od 1.1.2005 zrušen zákonem č. 561/2004 Sb. §§ 4,5, 7 a 57a-57c
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizování a realizaci náboženské výchovy v základních, středních a speciálních školách", č.j. 25 029/2002-22 z 27. 6. 2003 .
Vyhláška MŠMTV č. 49/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení § 1 - 3
Vyhláška FMPSV č. 571/1990 Sb. o odměňování učitelů náboženství .
zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela provedena zákonem č. 284/2002 Sb. a zákonem č. 501/2004 Sb. ) Zákon byl s účinností od 1.1.2005 zrušen zákonem č. 561/2004 Sb. § 12 pis. a) a b), § 10 a 19e a 24
zákon č. 163/1990 Sb. o bohosloveckých fakultách .
. .
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních § 12 a § 13

F. PŮSOBENÍ CÍRKVÍ V ARMÁDĚ
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) § 6, 7
zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů § 52
zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů § 2, 43, 44-47
zákon č. 220/1999 Sb. o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů § 21 a 22
zákon č. 18/1992 Sb. o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon byl zrušen s účinností od 1.1.2005 zákonem č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů
§ 1

G. PŮSOBENÍ CÍRKVÍ VE VĚZEŇSTVÍ
zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů Změna: zákonem č. 52/2004 Sb.
§ 15
Vyhláška MS č. 109/1994 Sb., kt. se vydává řád výkonu vazby (Změna vyhl. č. 377/2004 Sb. ) § 1/2, 55 a 56, 68/2 a 80/4
zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů Změna: zákonem č. 52/2004 Sb.
§ 20, 16 odst. 1, 43
Vyhl. MS č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů § 2, 29, 33, 71-75, 98
zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů § 3, 11, 17, 20, 53

H. TRESTNÍ A SPRÁVNÍ OCHRANA
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů § 32 odst. 1 lit. c), § 49 (po novele 273/2001 Sb.)
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník § 42, 60, 62, 80, 176, 356, 368, 400, 401, 402, 403, 413
zákon č. 141/1961 Sb. zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) , ve znění pozdějších předpisů (zatím uvedené znění jen k 31.12.2001) §§ 2 odst. 7, 3-6, 73, 183, 199/2, 329/1 a 2, 331/2,350, 350a, 359, 363

CH. ZÁKLADNÍ MEZINÁRODNÍ SMLOUVY ZÁVAZNÉ PRO ČR
Sdělení MZV č. 208/1993 Sb. o Úmluvě o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícím se právního postavení uprchlíků čl. 3, 4 a 33
Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb. o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8 čl. 9-11
Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb. o Úmluvě o právech dítěte čl. 2, 14 a 30
Vyhláška MZV č. 120/1976 Sb. o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech čl. 18 Paktu o občanských a politických právech
Sdělení č. 38/2003 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy č. 181 o soukromých agenturách práce čl. 5


J. VARIA
Nařízení Vlády České republiky č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě .
zákon o Policii České republiky § 79
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) § 23 a § 27
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi § 64
Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti .
Vyhláška č. 113/2005 Sb. Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin a tabákových výrobků .
Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (účinnost od 1.1.2005) + změna provedená zákonem č. 190/2009 Sb. .
Zákon o zaměstnanosti §§ 5, 72, 81, 97
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) (Změna: zákonem č. 215/2006 Sb. §§ 16 odst. 6 a 39 odst. 1 písm. t)
191/1999 Sb. zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 255/2004 Sb. § 14
441/2003 Sb. zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) § 4
202/2003 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 27. června 2003 o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky .
201/2003 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 27. června 2003 o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře .
Zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) § 6
Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů § 2 a 20
+ prováděcí vyhláška k tomuto zákonu: Vyhláška č. 334/2003 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních text § 13 a 14
Zákon č. 261/2001 Sb. o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 .
zákon č. 256/2001 Sb. o o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 3,7,16,17,20, 28
zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (Změna zákonem č. 341/2004 Sb. ; zákonem č. 235/2006 Sb. § 12 odst. 12 písm. b), 31 odst. 4, § 31 odst. 1 psm. c) a odst. 3 písm. a), § 48 odst. 1 písm. b) a odst. 4 písm. d), § 49 odst. 5 a 6
nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací § 2 pism. e) a f)
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb. § 6a – energetická náročnost budov
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 299/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznů révy vinné a další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznů révy vinné § 5 odst. 1-3
zákon č. 212/2000 Sb. o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem .
zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (Změna: zákonem č. 216/2006 Sb. § 34 a§ 35
zákon č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Změny provedené zákony č. 177/2001 Sb. a č. 439/2004 Sb. § 4 pís. b), § 5 odst. 2 písm. f) a § 18 písm. c)
Vyhláška MZ č. 287/1999 Sb. o veterinárních požadavcích na živočišné produkty § 60
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů § 8
Vyhláška č. 322/2005 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách § 1 pis. b)
vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e" § 7 odst. 2 pism. h)
zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů .
zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 411/2000 Sb.(Změna zákonem č. 230/2006 Sb. text změny § 22 odst. 1
zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů (zejm. zákona č. 138/2002 Sb.) § 2
zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích § 1 odst. 3
zákon č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty .
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů § 23c
zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání Změna: zákonem č. 77/2004 Sb. (změna § 5 a § 5e) a zákonem č. 312/2008 Sb. (změna § 5 a doplnění § 27a)
§ 5, 5e
zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění 39/2001 Sb. § 2 a 4 odst. 2
Vyhl. MK ČR č.117/1991 Sb. o pořádání veřejných produkcí § 2
zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů § 17 odst. 11
zákon č. 114/1988 Sb. ČNR o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů § 14 a 19
Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. o postupu při úmrtí a pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů .
zákon ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů .
zákon ČNR č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky (tzv. kompetenční zákon), ve znění pozdějších předpisů § 8
zákon NS č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů § 11