NORMY NEPUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKON( ČR
upravující právní postavení církví a náboženských společností a další související otázky

účinné k roku 1977

zpet na uvodni stranku


1. OBECNÉ NORMY UPRAVUJÍCÍ POSTAVENÍ CNS
 • č. 161/P-1973 - vládní usnesení k návrhu opatření v oblasti církevní politiky České socialistické republiky (s. 84 - 88)
 • č.j. 31.048/60-VI MŠK - Funkční náplň útvarů pro věci církevní (s. 91 - 93)
 • MK SSR č. MK 623/73 ze dne 15. 8. 1973 Realizace nařízení 70/68 Sb. o hosp. zabezpečení řeckokatol. církve státem
 • č.j. 3763/52-II Směrnice Státního úřadu pro věci církevní ze dne 25. června 1952 o vydávání pastýřských listů, oběžníků, instrukcí, pastoračních dopisů a jiných projevů. (Zrušeno předpisem: 129/1967 Sb.)
2. POVOLOVÁNÍ ČINNOSTÍ CNS
  • a) SBORY VĚŘÍCÍCH V KRISTA
   • č.j. 1119/56 - nek. odd. SÚC (11. února 1956) - s. 152

  • b) CÍRKEV NOVOAPOŠTOLSKÁ
   • č.j. 2480/56 - nek. odd. SÚC (29. března 1956) - s. 153

  • c) CÍRKEV ADVENTIST( SEDMÉHO DNE
   • č.j. 10 886/56 - SÚC (13. srpna 1956) - s. 155 (stanovení podmínek, za kt. má dojít k povolení...)
   • č.j. 80 896/56 D I/3 MŠK (18. září 1956) - s. 154 a

  • d) SVĚDCI JEHOVOVI
    - rozpuštěni:
   • Spolek svědků Jehovových - Mezinárodní sdružení badatelů Bible, československá větev č.j. 3111/25-31/12-1848-VB/3 MV ČSR

   • Strážní věž, biblická a traktátní společnost, československá větev č.j. 3111/6-2/3-1949-VB/3 MV ČSR
3. USTANOVOVÁNÍ DUCHOVNÍCH (vč. udělování souhlasu)

 • č.j. 11847/51-I/2-SÚC (17. května 1951) Ustanovování duchovních nekatolických CNS státem dosud neuznaných (s. 156 - 157) /Evangel. církev metodistická, Jednota českobratrská, Bratrská jednota baptistů, církev adventistů s.d./

 • č.j. 4874/55-I-1 - Směrnice Státního úřadu pro věci církevní ze dne 19. května 1955 o udělování státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti - stanovení náplně ve znění výnosu ze dne 30. května 1955 č.j. 5242/55-I/1. (Zrušeno předpisem: 129/1967 Sb.)

 • č.j. 11 662/75-VII. Metodický výklad sekretariátu pro věci církevní MK ČSR ze dne 30. června 1975 o udělování státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti - s. 299
   + vzory rozhodnutí pro výkon státní správy ve věcech církví a nábož. společností (od. s. 301)
  • Státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti
  • Státní souhlas k výkonu pomocné duchovenské činnosti
  • Odnětí státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti etc.
4. MAJETEK CNS A DOHLED NAD JEJICH HOSPODAŘENÍM

 • č.j. 2299/53-I/1-Č a č. 5548/53-SÚC - Opatření Státního úřadu pro věci církevní ze dne 17. března 1953 o nadacích, účelových jměních a fondech církví a náboženských společností. (Zrušeno předpisem: 129/1967 Sb.) - s. 227 - 229

 • Zn. IV/2-458-66/1953-MV - Fondy a nadace ve správě národních výborů a pod jejich dozorem (4. únor 1953) s. 226 - 227
 • č.j. 33.170/61 VI MŠK - Svépomocná akce farností (26. července 1961) - s. 229 - 230

 • č.j. 16039/70 - III. Směrnice pro přijímání darů ze zahraničí (27. listopadu 1970) - s. 230 - 236 včetně Pokynu k doplnění této směrnice č.j. 12 852/1972 - VII MK ČSR (srpen 1972)

 • 15/1959 Sb. Vládní nařízení o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru (vše s. 241 - 246)
   Související normy:
  • 88/1959 Ú.l. Vyhláška MF o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru
  • č.j. 23.757/59-L-MŠK - Opatření týkající se něcí užívaných organizacemi socialistického sektoru (5. červen 1959)

 • 14.197/70-III - MK - metodický pokyn pro náhrady cestovních, stěhovacích a jiných výdajů v církevních a nábož. společnostech (2. června 1971) - s. 254 - 259

 • č.j. 36.116/64 VI MŠK - Směrnice k výkladu § 73 zákona č. 41/1964 o hospodaření s byty - s. 260 - 261
 • č.j. 39.116/64 VI MŠK - Směrnice týk. se platnosti vyhl. č. 60/1964 pro církevní organizace s. 263

 • 112/1957 Ú.l.Vyhláška MF o místním poplatku z bytu
   Související normy: - s. 267 - 269
  • č.j. 56.332/57 E II/3 - MŠK k § 8 odst. 2 pís. c) vyhl. 112/1957 Ú.l. (29. VII. 1957)
  • č.j. 4064/54 - SÚC Zdaňování naturálních bytů duchovních (27. května 1954), souv. též s č.j. 152/138.744-53 z 8.3. 1954 MF ČSR
  • č.j. 4644/70-III/3 MK ČR - Ocenění služebních bytů duchovních pro účely daně ze mzdy a prro účely sociálního zabezpečení (4. 2. 1970)

 • Č.T. 282/54-ZO-33 - Generální prokuratura k právní povaze majetku CNS (20. května 1954) - s. 277
 • č.j. 5.345/72 - C - Charakter a ochrana církevního majetku - stanovisko Nejv. soudu ČSR - 278

 • č.j. 8.138/55-II/3-Č/SK. - SÚC - Půda církve v užívání JZD - placení nájemného (17. září 1955) - s. 280
5. OSOBNÍ POMĚRY DUCHOVNÍCH

 • 169/1953 Ú.l. Vyhl. Ministerstva financí (čl. 1 pís. d), čl. 5

 • č.j. 4219/51-II/2-SÚC započtení předchozí služby pro zvýšení služného u duchovních (Praha, 16. března 1951) - s. 284 č.j. 422.1-52 SÚC - započtení doby soustředění u duchovních ( Praha, 19. května 1952) - s. 285

 • ´č.j. 100949/VII/2-47 NÚC - Úprava štolových a jiných poplatků (10. červenec 1947) - s. 187 - 289

 • č.j. 3239/55-II/4-Č/Sk-SÚC - zdanění příjmů ze štolových poplatků (4. duben 1955)

 • č.j. D/2-1119-27.10.1959-SÚSZ Započítávání doby činnosti býv. členů řádů (kongregací) pro účely důchodového zabezpečení (3. listopad 1959) - s. 290 (viz vládní usnesení č. 648/1959)

 • čj. 537/50 Ú.l. o odměňování externích učitelů náboženství (na základě zákona 66/1950 Sb. § 33)

 • č.j. 8333/67-V/2 výnos ministerstva kultury a informací z 27.7.1967 o úpravě platových poměrů pracovníků v církvích, náboženských společnostech, ostatních církevních organizacích a na bohosloveckých fakultách
   změny:
  • Výnos ministerstva kultury ČSR z. 22.3.1971 č.j. 5685/1971-V/2 (publikováno v částce 11/1971 Sb.) a
  • Výnos ministerstva kultury ČSR z. 31.10.1972 č.j. 16038/72-V/2 (publikováno v částce 1/1973 Sb.)
6. ÚPRAVA CÍRKEVNÍCH A NÁBOŽENSKÝCH SHROMÁŽDĚNÍ

 • č.j. 267/1-16/3-1950-II/2-MV - úprava církevních a náboženských shromáždění (16. březen 1950) - s. 157 - 158

 • č.j. II/2-264.21-I/4-1953-MV - nařízení MV o ohlašování církevních slavností mimo kostel (11. duben 1953) - s. 158 (navazují na vyhl. č. 320/1950 Ú.l.)
7. MATRIKY

 • č.j. VS/3-61/3834/75 MV ČSR (civilně správní úsek) ve věci nahlížení do matrik ve smyslu ust. § 32 vyhl. MV č. 182/1959 Ú.l. (23. duben 1975) - s. 159

 • č.j. 14.487/60-VI-MŠK - Vyhotovování a zasílání matričních a některých jiných dokladů do ciziny (7. duben 1960) - s. 159
  (doplněno č.j. 9.461/61 VI - MŠK ze dne 24. dubna 1961 - viz str. 160)
8. PACEM IN TERRIS
9. EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ

 • č.j. 17 045/70 - III. MK ČSR - schválení org. řádu a povolení činnosti ERC (15. prosince 1970) - s. 73 - organizační řád Ekumenické rady církví (15. 12. 1970) - s. 41 - 43
10. ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA

 • 55/1963 - vládní usnesení ČSR k úpravě právního postavení České katolické charity z 16. ledna 1963 - s. 43 - 44

 • 1047/1959 - vládní usnesení o převzetí ústavů sociální péče České katol. charity, církví a náboženských společností do správy národních výborů ze dne 9. 12. 1959 - s. 47-48

 • č.j. 28564/63 - VI. SPVC - Stanovy České katolické charity

 • č.j. 3703/73 - VII. SPVC - Schválení stanov České katolické charity - s. 48 - 52
11. PUBLIKAČNÍ ČINNOST CNS

 • 18/T/1/71 - směrnice ze dne 20. srpna 1971 o přijímání zakázek na tiskoviny církevního charakteru - s. 60 - 61

 • č.j. MH/21/1742/71 - MV ČSR - Správa místního hospodářství - přijímání zakázek na rozmnožování tiskovin církevního charakteru (18.11.1971) - s. 61 - 62

 • č.j. 12 851/1972 MK ČSR - Výklad platnosti předpisů o vydávání a rozšiřování neperiodických tiskovin na úseku církevním (srpen 1972) - s. 62 - 64
12. ZDRAVOTNICTVÍ a ÚSTAVY SOCIÁLNÍ PÉČE

 • č.j. S/1 - 8324 - 25.7.1967 - Výpis ze zpravodaje Státního úřadu sociálního zabezpečení, ročník III., částka 10/1967 ze dne 26. srpna 1967 (s. 79 - 84) Dohoda mezi státním úřadem sociálního zabezpečení a ministerstvem kultury a informací o zaměstnávání řeholních sester a zachovávání náboženských zvyklostí v ústavech sociální péče

 • 47/1966 Sb. Vyhláška MZ o pohřebnictví (s. 160 - 174)

 • č.j. 11-061/11-29/4-1956 SÚC a MMH Praha o převedení konfesních pohřebišť do správy místních národních výborů (29. duben 1956) - s. 174 - 178)

 • č.j. 53060/5369-1953 - MZ - provádění křtů ve zdravotnictkých zařízeních poskytujících porodnickou pomoc (26. září 1952) - s. 201

 • č.j. 3.862/56-II/3-Č/SK-SÚC - provádění náboženských úkonů ve zdravotnických ústavech (19. duben 1956) - s. 202
13. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
 • č.j. 3561/50-I/2-SÚC - o dozoru nad vyučováním náboženství církevními tajemníky a diecézními inpektory z 18. září 1950

 • č.j. 14533/1968-C-MKI - o vyučování náboženství žáků škol I. cyklu (22. říjen 1968) (zrušeno následující směrnicí)

 • Směrnice pro výuku náboženství přihlášených žáků základních devítiletých škol (úplné znění vyhlášeno ve Věstníku min. školství a min. kultury ČSR, roční XXX, sešit č. 6 z 20 června 1974) - zde s. 180 - 183
14. ŠKOLSTVÍ

 • č.j. 21.791/57 S/3 MŠK - Směrnice pro přijímací řízení na Římskokatolickou cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích (16.4.1957) - s. 193
15. SŇATKY

 • - č.j. 295/51-I/1-Č-SÚČ - Výkon sňatkových obřadů náboženských (7. říjen 1952) -s. 199 - 200
16. STANOVISKO
POZN.
 • MV - ministerstvo vnitra
 • SPVC - Sekretariát pro věci církevní při Min. kultury ČSR
 • MK ČSR - Ministerstvo kultury
 • MŠK - ministerstvo školství a kultury
 • SÚC - Státní úřad pro věci církevní
 • MKI - Ministerstvo kultury a informací
 • MZ - Ministerstvo zdravotnictví
 • NÚC - Nejvyšší úřad cenový