PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY,

které upravují právní postavení církví a náboženských společností
a další související otázky

OD ROKU 2003

2016
45/2016 Sb.
Zákon o službě vojáků v záloze
(vybraná ustanovení)
186/2016 Sb.
Zákon o hazardních hrách
(vybraná ustanovení)
250/2016 Sb.
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
(vybraná ustanovení)
251/2016 Sb.
Zákon o některých přestupcích
(vybraná ustanovení)
417/2016 Sb.
Vyhláška o některých způsobech označování potravin
(vybraná ustanovení)
2015
82/2015 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(vybraná ustanovení)
294/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
(vybraná ustanovení)
359/2015 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
úplné znění zákona
2014
247/2014 Sb.
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
[srov. zejména ustanovení § 3 odst. 2 písm. b)]
2013
45/2013 Sb.
Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) - vybraná ustanovení
55/2013 Sb.
Sdělení Ministerstva kultury o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice, Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice
303/2013 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
(vybraná ustanovení)
383/2013 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultury o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
412/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění vyhlášky č. 547/2006 Sb.
2012
28/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách
89/2012 Sb.
Občanský zákoník
(vybraná ustanovení)
329/2012 Sb.
Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
359/2012 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)
418/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně zvířat při usmrcování (vybraná ustanovení)
Příloha č. 3 k vyhlášce: Vzor žádosti o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví nebo náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat
428/2012 Sb.
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
text předpisu
Dokumenty z jeho projednávání v Parlamentu České republiky
a ve vládě České republiky.
503/2012 Sb.
Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (vybraná ustanovení)

2011
88/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu
text vybraných ustanovení
372/2011 Sb.
Zákon o zdravotních službách (vybraná ustanovení)
373/2011 Sb.
Zákon o specifických zdravotních službách
418/2011 Sb.
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
2010
424/2010 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
text změny zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
223/2010 Sb.
Nařízení Vlády České republiky o katalogu prací vojáků z povolání
text vybraných ustanovení
222/2010 Sb.
Nařízení Vlády České republiky o katalogu prací ve veřejných službách a správě
text vybraných ustanovení
147/2010 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
text vybraných ustanovení
132/2010 Sb.
Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)
text vybraných ustanovení
65/2010 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti
text vybraných ustanovení
2009
227/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
225/2009 Sb.
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
text čl. I
198/2009 Sb.
Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
text relevantních ustanovení
text celého zákona ve formátu RTF
190/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
text relevantních ustanovení
137/2009 Sb.
Nařízení Vlády České republiky, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě
text relevantních ustanovení
132/2009 Sb.
Nařízení Vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností
text předpisu
č. 111/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
text vybraných ustanovení
49/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
text relevantních částí předpisu
41/2009 Sb.
zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
40/2009 Sb.
Trestní zákoník
text relevantních částí předpisu
2008
476/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
text relevantních částí předpisu
312/2008 Sb.
zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
text změny § 5 a doplnění § 27a (správní delikt)
273/2008 Sb.
zákon o Policii České republiky
text § 79
239/2008 Sb.
zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
text změny zákona o občanských průkazech
129/2008 Sb.
zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
text celého předpisu ve formátu RTF
vybraná ustanovení
10/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení zákona č. 495/2005 Sb., kterým se mění zákon o církvích a náboženských společnostech, eventuálně na zrušení některých ustanovení zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
text judikátu
2007
348/2007 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
text předpisu
296/2007 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
text předpisu
208/2007 Sb.
Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
text předpisu
2006
566/2006 Sb.
Nařízení vlády o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností
text předpisu

změna nařízením č. 132/2009 Sb.
547/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb. , kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb. , o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
text předpisu
text vyhlášky č. 232/2002 Sb. po změnách
440/2006 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
text bodu 79. novely
438/2006 Sb.
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
text předpisu (§ 12 a § 13)
celý text předpisu
262/2006 Sb.
Zákoník práce
text předpisu (§ 316)
celý text předpisu
235/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
text předpisu (§ 32 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.)
230/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
text předpisu
(§ 22 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb.)
229/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
text předpisu
(§ 23c zákona č. 634/1992 Sb.)
216/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
text předpisu
§ 34 Úřední a zpravodajská licence a § 35 - Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního
215/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
text předpisu
(§ 39 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob zákona o vinohradnictví)
179/2006 Sb.
Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
text předpisu
(§ 23 a § 27 – změna zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání [školský zákon]).
177/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
text předpisu )
(§ 6a Energetická náročnost budov).
136/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
text předpisu )
(§ 20 odst. 5 zákona č. 329/1999 Sb. , o cestovních dokladech)
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
text předpisu (§ 64)
45/2006 Sb. m. s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech
text předpisu (čl. 1 a 3)
18/2006 Sb. m. s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o potlačování financování terorismu
text předpisu (čl. 15)
2/2006 Sb. m. s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a doplnění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. prosince 1987
text předpisu
2005
535/2005 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
text předpisu
495/2005 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.
text předpisu

text důvodové zprávy
428/2005 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
text předpisu
412/2005 Sb.
Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
text předpisu
322/2005 Sb.
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
text předpisu
224/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
text předpisu
113/2005 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin a tabákových výrobků
text předpisu
15/2005 Sb.
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
text předpisu

text změn provedených vyhláškou č. 225/2009 Sb.
2004
669/2004 Sb.
Zákon,kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
text předpisu
636/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
text předpisu
text předpisu č. 86/1993 Sb. v současnosti platném a účinném znění
(od 1. ledna 2005; po novele č. 636/2004 Sb.)
585/2004 Sb.
Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
text vybraných ustanovení (§ 6 a § 7)
563/2004 Sb.
Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
text vybraných ustanovení
text celého předpisu
562/2004 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
Zákon mění mj. zákony č. 3/2002 Sb., č. 218/1949 Sb. a č. 306/1999 Sb.
text vybraných ustanovení
text celého předpisu
561/2004 Sb.
Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
text vybraných ustanovení
text celého předpisu
text změn provedených zákonem č. 49/2009 Sb.
559/2004 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
změna § 5 odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb.
501/2004 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
text vybraných ustanovení - změna zákona č. 564/1990 Sb.
499/2004 Sb.
Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
text vybraných ustanovení
text celého předpisu
text změn provedených zákonem č. 190/2009 Sb.
439/2004 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
text změny § 9 a 18
aktuální text celého předpisu ve formátu MS-Word
435/2004 Sb.
Zákon o zaměstnanosti
text vybraných ustanovení (§§ 5, 72, 81, 97)
celý text předpisu ve formátu MS-Word
(předpis ruší mj. zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti)
398/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.
text relevatní části
377/2004 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb.
text nového § 4a
341/2004 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
text změny § 48 odst. 1
321/2004 Sb.
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
text §§ 16 odst. 6 a 39 odst. 1 písm. t)
text § 39
255/2004 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
text nového § 14
235/2004 Sb.
Zákon o dani z přidané hodnoty
text nového § 61
197/2004 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
text nového § 22
155/2004 Sb.
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění pozdějších předpisů
text nového § 11
77/2004 Sb.
zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
text předpisu (změna § 5 a § 5e)
76/2004 Sb. m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské úmluvě o státním občanství
text čl. 5
52/2004 Sb.
zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
text předpisu
46/2004 Sb.
zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
text předpisu (změna § 1)
36/2004 Sb.
zákon, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
text předpisu (změna § 2a)
2003
476/2003 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
text předpisu (změna § 2)
465/2003 Sb.
Nařízení vlády ze dne 10. prosince 2003, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
text předpisu
předpis č. 86/1993 Sb. v posledním znění
441/2003 Sb.
zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
text předpisu (změna § 4)
437/2003 Sb.
zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
text předpisu (změna § 9)
361/2003 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
text § 16, 45, 77
357/2003 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
text změny § 11
334/2003 Sb.
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
text § 13 a 14
221/2003 Sb.
Zákon ze dne 26. června 2003 o dočasné ochraně cizinců
text § 1 odst. 2
218/2003 Sb.
Zákon ze dne 25. června 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
text § 3 odst. 3
202/2003 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 27. června 2003 o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky
text relevantních ustanovení
201/2003 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 27. června 2003 o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře
text relevantních ustanovení
č.j. 25 029/2002-22
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizování a realizaci náboženské výchovy v základních, středních a speciálních školách", který byl dne 27.6. 03 schválen MŠMTV ČR.

Pokyn nabývá účinnosti dnem 1. září 2003 a zrušuje se jím "Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k náboženské výchově v základních, středních a speciálních školách", č.j. 36 318/97-22-23 (z důvodu vhodnosti uvádíme tento pokyn v této sekci, ačkoli nebyl publikován ve Sbírce zákonů nebo Sb. m.s.)

Text pokynu
184/2003 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví další výše věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu

text předpisu
Srov. též zákon č. 212/2000 Sb. a u něj uvedená nařízení vlády
182/2003 Sb.
Zákon ze dne 29. května 2003, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
text předpisu

 • Důvodová zpráva k návrhu zákona
 • Přehled projednávání z webové stránky PS PČR
 • 38/2003 Sb.m.s.
  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy č. 181 o soukromých agenturách práce
  text čl. 5 normy
  4/2003 Sb.
  Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), nebo na zrušení některých ustanovení tohoto zákona

  text rozhodnutí

  Související dokumenty:

  © Adam Furek, 2003, Ondřej Szalonnás, 2012, Štěpán Korenec, 2015