PRAMENY A LITERATURA UVEDENÉ V KNIZE DOC. TRETERY
KONFESNÍ PRÁVO A CÍRKEVNÍ PRÁVO


zpet na predchozi stranku

PRAMENY A LITERATURA

AD prameny
AD Literatura


PRAMENY:
 1. Agenda českobratrské církve evangelické, s. 210, Synodní rada CČE, Praha - Karlsruhe, 1983

 2. Andreoli, Paolo (edit.): Codice di diritto canonico. Testo ufficiale e versione italiana, s. 1165, Unione Editori Cattolici Italiani, Roma, 1983

 3. Bednář, František: Sbírka zákonů a nařízení ve věcech náboženských a církevních v Republice československé, s. 1158, Husova čs. evang. fakulta bohoslovecká, Praha, 1929

 4. Bušek, Vratislav + Hendrych, Jaroslav + Laštovka, Karel + Müller, Václav: Československé církevní zákony, I.-II., s. 896, 1949, Československý Kompas, Praha, 1931

 5. Církevní zřízení a řády, s. 153, synodní rada CČE, Praha, 1984

 6. Církevní zřízení a řády, sešity, , s. 106, Synodní rada CČE, Praha, 8.2. 1995

 7. Code de Droit Canonique Annoté, s. 1115, Les Éditions du Cerf, Tardy-Paris-Bourges Cedex, 1984

 8. Codex Iuris Canonici, s. 869, B. Herder-Fr. Pustet, Freiburg i. B.-Regensburg, 1918

 9. Codex Iuris Canonici - Codex des kanonischen Rechtes, s. 799, Butzon & Bercker Kevelaer, Bonn, 1983

 10. Codex Iuris Canonici - Kódex kánonického práva, s.894, Spolok sv. Vojtecha, Trnava, 1996

 11. Codex Iuris Canonici - Kodeks Prawa Kanonicznego, s. 697, Pallottinum, Pozna(, 1984

 12. Coriden, James A. + Green, Thomas J. + Heintschel, Donald E. (edit.): The Code of Canon Law. A Text and Commentary, s. 1152, Paulist Press, New York-Mahwah, 1985

 13. Denzinger, Heinrich + Hünermann, Peter: Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, s. 1706, Herder, Freiburg i. B., Basel - Rom - Wien, 1991

 14. Dolista, Karel + Kopecká, Milada: Catalogus institutorum religiosorum terrarum bohemicarum, Status Januarii MCMLXCIV, s. 48, bez vydavatele, místa a vročení

 15. Friedberg, Aemilius (edit.): Corpus Iuris Canonici, I.-II., s. 1468, 1341, Bernhard Tauchnitz, Lipsiae, 1928

 16. Gampl, Inge + Potz, Richard + Schinkele, Brigitte: (sterreichisches Staats-kirchenrecht, Gesetze, Materialien, Rechtsprechung, I.-II., s. 493, 627, Orac, Wien, 1990, 1993

 17. Holub, Milan: Zákon o rodině, s. 415, Linde a.s., Praha, 1992

 18. Kaplan, Karel + Janišová, Milena (edit.): Katolická církev a pozemková reforma 1945 - 1948. Dokumentace, s. 499, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakl. Doplněk, Praha-Brno, 1995

 19. Kop, František: Překlad Kodexu kanonického práva, I.-III., s. 516, text komise pro překlad Kodexu při CM bohoslovecké fakultě v Praze, pobočce v Olomouci, 1968/69

 20. Nové církevní zákony, s. 71, Státní úřad pro věci církevní, Praha, 1949

 21. Pauly, Jan: Právní rádce pro duchovní správu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Systematický soubor církevních a státních zákonů, nařízení, rozhodnutí, norem a příslušných formulářů s praktickým návodem pro duchovní správu, s. 1317, Věstník katol. duch., Praha, 1902

 22. Schmitz, Heribert + Kalde, Franz: Partikularnormen der deutschsprachigen Bischofskonferenzen, s. 135, Abtei-Verlag, Metten, 1990

 23. Tománek, František: Sbírka nejdůležitějších předpisů kultových platných v Republice československé, s. 327, Státní tiskárna v Praze, Praha, 1928


LITERATURA:
 1. Ahlers, Reinhild: Das Tauf- und Firmpatenamt im Codex Iuris Canonici, s. 82, Ludgerus Verlag, Essen, 1996

 2. Boguszak, Jiří + Veverka, Vladimír + Čapek, Jiří: Základy teorie práva a právní filozofie, CODEX, Praha, 1996

 3. Campenhausen, Axel Frhr. v.: Staatskirchenrecht, s. 274, C. H. Beck, München, 1983

 4. Bandera, Armando: Institutos de Vida Consagrada: derecho canónico y teología, s. 243, Sociedad de educacion Atenas, Madrid, 1987

 5. Bakalarz, Józef + Hemperek, Piotr + Góralski, Wojciech + Krukowski, Józef + Lempa, Florian + Przytu(a, Franciszek + Zubert, Bronislaw W.: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego 1/I, 2/III, 3, 4, s. 189, 300, 447, 300, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, 1995, 1990, 1986, 1987

 6. Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Elternrecht – Recht des Kindes – Recht des Staates, in Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche 14, s. 54–127, Aschendorff, Münster, 1980

 7. Bogdan, Franciszek: Prawo zakonów, institutów (wieckich i stowarzysze( (ycia apostolskiego, s. 480, Pallotinum, Pozna(, 1988

 8. Bohlen, Bernhard: Täuschung im Eherecht der katholischen Kirche, s. 290, Ludgerus Verlag, Essen, 1994

 9. Böhnke, Michael: Pastoral in Gemeinden ohne Pfarrer, s. 105, Ludgerus Verlag, Essen, 1994

 10. Bosch, F. W.: Staatliches und kirchliches Eherecht - in Harmonie oder im Konflikt?, s. 145, Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld, 1988

 11. Brundage, James A.: Medieval Canon Law, s. 260, Longman, London - New York, 1995

 12. Bušek, Vratislav: Učebnice dějin práva církevního, I.-II., s. 217, 280, Všehrd, Praha, 1946, 1947

 13. Chiapetta, Luigi: Prontuario di diritto canonico e concordatario, s. 1487, Edizioni Dehoniane, Roma, 1994

 14. Cuciuffo, Lorenzo: Contributi tomistici alla dottrina del matrimonio canonico, s. 118, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1992

 15. Czernin, Jan: Majetková práva obročí, záduší a kostelů v minulosti a jejich transformace dnes, s. 53, diplomová práce právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 1996

 16. Černý, Pavel: Církve a náboženské společnosti v ČSSR, s. 241, Sekretariát vlády ČSR pro věci církevní, Praha, 1989

 17. Drška, František + Skřivan, Aleš + Stellner, František: Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648, s. 205, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha, 1995

 18. Duda, Ján: Úvod do štúdia kanonického práva, s. 86, Teologický inštitút v Spišskom Podhradí, Spišská Kapitula, 1995

 19. Duda, Ján: Boží (ud, Výklad Knihy druhej Kódexu kánonického práva z roku 1983, s. 368, Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, Spišská Kapitula, 1995

 20. Duda, Ján: Katolícke manželské právo, s. 290, Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, Spišská Kapitula, 1996

 21. Eberle, Susanne: Sozialstationen in kirchlicher Trägerschaft, s. 254, Ludgerus Verlag, Essen, 1993

 22. Eibensteiner, Christoph: Die Kirche und ihre Einrichtungen als Tendenzbetriebe unter besonderer Berücksichtigung der Katholischen Kirche, s. 209, Universitätsverlag Rudolf Trauner, Linz, 1994

 23. Erdö, Péter: Bericht über Ungarn, in Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche (29), s. 134-157, Aschendorf Verlagsbuchhandlung, Münster, 1995

 24. Erler, Adalbert: Kirchenrecht, s. 237, C.H.Beck, München, 1983

 25. Faltin, Daniel: Aktuálne problémy z oblasti kanonického práva, Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, Spišská Kapitula, 1995

 26. Filipi, Pavel: Křesťanstvo, Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, s. 197, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 1996

 27. Filo, Vladimír: Stručný úvod do Graciánovho dekrétu, s. 46, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1995

 28. Freiling, Paul-Stefan: Das Subsidiaritätsprinzip im kirchlichen Recht, s. 245, Ludgerus Verlag, Essen, 1995

 29. Fröhlich, Roland: Grundkurs Kirchengeschichte, s.184, Herder, Freiburg im Breisgau, 1980

 30. Fuchs, Alfred: Kurs křesťanské státovědy, s.162, Propaganda, Praha, 1938

 31. Fuenmayor, Amadeo de + Gómez-Iglesias, Valentín + Illanes, José Luis: Die Prälatur Opus Dei. Zur Rechtsgeschichte eines Charismas, s. 685, Ludgerus Verlag, Essen, 1994

 32. Fürst, Carl Gerold: Canones synopse zum Codex Iuris Canonici und Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, s. 214, Herder, Freiburg i. B., 1992

 33. Gelmi, Josef: Papežové. Od svatého Petra po Jana Pavla II., s. 327, Mladá fronta, Praha, 1994

 34. Gerosa, Libero: Das Recht der Kirche, s. 384, Bonifatius Verlag, Paderborn, 1995

 35. Górecki, Edward: Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II., I.-II., s. 142, 97, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1993, 1994

 36. Grocholewski, Zenon: Filozofia prawa w nauczaniu Jana Paw(a II, s. 39, Ksi(garnia (w. Wojciecha, Pozna(, 1996

 37. Grocholewski, Zenon: Štúdie z procesného kanonického práva, s. 244, Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, Spišská Kapitula, 1995

 38. Gro(mann, Thomas: Zwischen Kirche und Gesellschaft. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken 1945-1970, s. 529, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1991

 39. Haring, Johann B.: Grundzüge des katholischen Kirchenrechtes, s. 912, Ulrich Mosers Buchhandlung, Graz, 1916

 40. Heimerl, Hans + Pree, Helmuth + Primetshofer, Bruno: Handbuch des Vermögensrechts der katholischen Kirche, s. 944, Pustet, Regensburg, 1993

 41. Heimerl, Hans + Pree, Helmuth: Kirchenrecht. Allgemeine Normen und Eherecht, s. 301, Springer-Verlag, Wien, New York, 1983

 42. Henner, Kamil: Základy práva kanonického, sešit I.-IV., s. 172, 280, 342, 464, vlastním nákladem, Praha, 1921

 43. Hoeren, Thomas: Kirchen und Datenschutz, s.262, Ludgerus Verlag, Essen, 1986

 44. Hobza, Antonín: Úvod do církevního práva, s. 341, nákl. vlastní, Praha, 1929

 45. Hobza, Antonín: Poměr mezi státem a církví, Jeho vývoj a současný stav, nákl. vlastní, Praha, 1931

 46. Hrdina, Ignác: Učební text k výuce základů sekulárního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, s. 88, Klášter premonstrátů na Strahově, Praha, 1995

 47. Hrdina, Ignác: Kanonické právo 2, Zvláštní část, s. 201, PF ZU, Plzeň, 1996

 48. Hromádka, Josef L.: Evangelium o cestě za člověkem, s. 334, Kalich, Praha, 1958

 49. Huber, Gerhard: Der Religionslehrer im Spannungsfeld zwischen kirchli-chem und staatlichem Recht, s. 243, Universitätsverlag Rudolf Trauner, Linz, 1995

 50. Ius et iustitia, acta I. symposii iuris canonici 17.-20.9.91 Scepusii, Spišská Kapitula - Bratislava, RKCMBF UK,1991

 51. Jaruzelska, Izabela: W(asno(( w prawie biblijnym, s. 205, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992

 52. Kadlec, Jaroslav: Dějiny katolické církve, I.-III., s. 209, 301, 499, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 1993

 53. Kalb, Herbert: Der Rechtsstatus der Katholisch-Theologischen Fakultät Linz - eine staatskirchenrechtliche Bestandsaufnahme, s. 249, Universitätsverlag Rudolf Trauner, Linz, 1995

 54. Kalb, Herbert: Laesio enormis im gelehrten Recht. Kanonistische Studien zur Läsionsanfechtung, s. 308, Kirche und Recht 19, Wien 1992

 55. Kaufmann, A. + Hassener, W. (edit.): Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, s. 574, C.F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg, 1994

 56. Kaplan, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, s. 440, Doplněk, Brno, 1993

 57. Kolesár, Ivan: Pojetí zákona podle Tomáše Akvinského, in: Revue církevního práva č. 1/1995, s. 3 - 6

 58. Kejř, Jiří: Dějiny pražské právnické univerzity, s.154, Karolinum, Praha 1995

 59. Kejř, Jiří: Kirchenrechtsgeschichtliche Forschung in Böhmen und Mähren, in Zeitschrift der Svaigny–Stiftung, Kanonistische Abteilung, 1995

 60. Klabouch, Jiří: Osvícenské právní nauky v českých zemích, s. 357, Nakladatelsví Československé akademie věd, Praha, 1958

 61. Knapp, Viktor: Teorie práva, s. 247, C. H. Beck, Praha, 1995

 62. Kolektiv autorů: Dějiny zemí Koruny české, I.-II., s. 316, 329, Paseka, Praha, 1993

 63. Kolektiv katedry právních dějin PF UK: Kodifikace - mezníky právních dějin, s. 126, Ediční středisko PF UK, Praha, 1994

 64. Kop, František: Modus vivendi. Nynější stav - jeho provedení, s. 212, Orbis, Praha 1937

 65. Krajči, Jozef: Církevní majetkové právo, in: Litera slovem oživená, s. 84-91, ČKCh, Praha, 1985

 66. Krajči, Jozef: Ve(ké tajomstvo, s. 228, Pressfoto, Bratislava, 1993

 67. Krukowski, Józef: Konkordaty wspó(czesne, Doktryna - Teksty (1964-1994), s. 495, Civitas Christiana, Warszawa 1995

 68. Krukowski, Józef: Ko(ció( i pa(stwo, s. 320, KUL, Lublin, 1993

 69. Krukowski, Józef: Ko(ció( w (yciu publicznym, s.320, Tygodnik Katolicki "Niedziela", Cz(stochowa, 1996

 70. Lane, Tony: Dějiny křesťanského myšlení, s. 287, Návrat domů, Praha, 1996

 71. Laukemper, Beatrix: Die Heilsnotwendigkeit der Taufe und das kanonische Taufrecht, s.236, Ludgerus Verlag, Essen, 1992

 72. Laukemper-Isermann, Beatrix: Zur Mitarbeit von Laien in der bischöflichen Verwaltung, s.100, Ludgerus Verlag, Essen, 1996

 73. Lempa, Florian: Odpowiedzialno(( administracji ko(cielnej za szkody wynik(e z nielegalnego aktu administracyjnego, s. 193, Redakcja wydawnictw KUL, Lublin 1985

 74. Listl, Joseph + Müller, Hubert + Schmitz, Heribert (edit.): Handbuch des katholischen Kirchenrechts, s. 1211, Pustet, Regensburg, 1983

 75. Livingstone, Elizabeth A.: The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church, s. 570, Oxford University Press, Oxford, 1992

 76. Loretan, Adrian: Kirche - Staat im Umbruch, s. 303, NZN Buchverlag, Zürich, 1995

 77. Lüdicke, Klaus: Der kirchliche Ehenichtigkeitsproze( nach dem Codex Iuris Canonici von 1983, s. 349, Ludgerus Verlag, Essen, 1994

 78. Malý, Karel + Sivák, Florian: Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku, s. 533, H&H, Jinočany, 1993

 79. Marré, Heiner: Die Kirchenfinanzierung in Kirche und Staat der Gegenwart, s. 126, in: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Beiheft 4, Ludgerus Verlag, Essen, 1990

 80. Matoušů, Ludvík: Praelectiones ex iure canonico, I-III, s. 207, 187, 256,

 81. Č. A. T., České Budějovice, 1935, 1946, 1945

 82. Michal, Jaroslav: Codex recognoscendus, in Theologické otázky současnosti, s. 111-118, ÚCN, Praha, bez vročení

 83. Michal, Jaroslav: Úvod do studia kanonického práva, s. 145, ÚCN, Praha, bez vročení

 84. Michal, Jaroslav: Commentarium, s. 98, skripta, Litoměřice, bez vročení

 85. Michal, Jaroslav: Dějiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnu-tím k dějinám práva římského, s. 138, ÚCN, Praha, 1967

 86. Michal, Jaroslav: Stručný přehled vývoje kanonického práva do r. 1917, in: Litera slovem oživená, s. 12-33, ČKCh, Praha, 1985

 87. Misztal, Henryk: Biegli w post(powaniu kanonizacyjnym, s. 264, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, 1985

 88. Mrkývka, Petr + Veselá, Renata: Vybrané otázky z dějin kanonického práva, s. 91, Doplněk, Brno, 1992

 89. Němec, Damián: Vývoj české dominikánské provincie v letech 1905 - 1948, licenciátní práce Papežské teologické fakulty, Wroclaw, 1996

 90. Němec, Jaroslav: Rozvoj duchovních řádů v českých zemích, s. 157, Křesťan-ská akademie, Řím, 1988

 91. Otter, Pavel: Církevní politika 1949, s. 122, Eman, Heršpice, 1991

 92. Palla, Jiří: Manželský souhlas v současném kanonickém právu, s. 61, diplomová práce právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 1996

 93. Pawluk, Tadeusz: Prawo kanoniczne, Tom 1 - Zagadnienia wst(pne i normy ogólne, s. 324, Warmi(skie wydawnictwo diecezjalne, Olsztyn, 1985

 94. Pietrzak, Micha(: Prawo wyznaniowe, s. 299, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 1993

 95. Pejška, Josef: Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému,

 96. 1. svazek: Ústavní právo církevní, s. 255, nákl. vlastním, Semily, 1932

 97. 2.svazek: Hierarchický řád církevní, s. 253, Teologický ústav CSsR, Obořiště, 1937

 98. 3. svazek: Manželské právo kanonické, s 308, Semily, 1934

 99. Pesch, Otto Hermann: Druhý vatikánský koncil 1962 - 1965, s. 435, Vyšehrad, Praha, 1996

 100. Plocek, Josef: Poměr mezi církví a státem, Informativní studie na podkladě citované literatury, s. 386, samizdat, Praha, 1988

 101. Plöchl, Willibald M.: Geschichte des Kirchenrechts, I.-III., s. 490, 588, 599, Herold, München-Wien, 1960, 1962

 102. Polášek, František: Farář a děkan v novém CIC, in: Litera slovem oživená, ČKCh, Praha, 1985

 103. Polášek, František: Církevní manželství podle kanonického práva, s. 102,

 104. ČKCh, Praha, 1990

 105. Polc, Jaroslav: Církevní dějiny, III., IV., s. 178, 222, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 1994, 1995

 106. Právo katolické církve, Studijní texty bohosloveckých fakult, I.- II., s. 330, MCM, Olomouc, bez označení autora a bez vročení

 107. Pree, Helmuth: Die Rechtsnorm und ihre Anwendung in der Kanonistik der Periode von Gratian bis Thomas von Aquin, s. 87, Pontificia Universitŕ Lateranense, Roma, 1981

 108. Preininger, Miloslav: Charakteristika fyzických osob a rozbor právnických osob v diecézích Katolické církve, s. 69, diplomová práce právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 1995

 109. Primetshofer, Bruno: Ordensrecht, s. 249, Rombach, Freiburg, 1988

 110. Puza, Richard: Katholisches Kirchenrecht, s. 439, C.F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg, 1993

 111. Reinhardt, Heinrich J. F.: Die kirchliche Trauung, s. 182, Ludgerus Verlag, Essen, 1990

 112. Riedel-Spangenberger, Ilona: Grundbegriffe des Kirchenrechts, s. 248, Schöningh, Paderborn, München, Wien, Zürich, 1992

 113. Rittner, Edward: Církevní právo katolické, I.-II., s. 354 + 414, Právnická jednota, Praha, 1887, 1889

 114. Robbers, Gerhard (edit.): Staat und Kirche in der Europäischen Union, s. 370, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1995

 115. Ruf, Norbert: Das Recht der katholischen Kirche nach dem neuen Codex Iuris Canonici für die Praxis erläutert, s. 448, Herder, Freiburg i. B., 1983

 116. Ryška, Josef: Sankce v církvi, in: Litera slovem oživená, s. 66-74, ČKCh, Praha, 1985

 117. Salachas, Dimitrios: Instituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali, Edizioni Dehoniane, Roma-Bologna, 1993

 118. Salachas, Dimitrios: L(iniziazione cristiananei Codici orientale e latino, Edizioni Dehoniane, Roma - Bologna, 1992

 119. Salachas, Dimitrios: Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali , Edizioni Dehoniane, Roma-Bologna, 1994

 120. Schwedenwein, Hugo: Das neue Kirchenrecht. Gesamtdarstellung, s. 638, Styria, Graz - Wien - Köln, 1983

 121. Schwedenwein, Hugo: (sterreichisches Staatskirchenrecht, s. 882, Ludgerus Verlag, Essen, 1992

 122. Schwendenwein, Hugo: Religion in der Schule. Rechtsgrundlagen, s. 391, Styria, Graz - Wien - Köln, 1980

 123. Sebott, Reinhold: Das kirchliche Strafrecht. Kommentar zu den Kanones 1311-1399 des Codex Iuris Canonici, s. 248, Knecht, Frankfurt a. M., 1992

 124. Sebott, Reinhold: Fundamentalkanonistik, Grund und Grenzen des Kirchenrechts, s. 232, Knecht, Frankfurt a. M., 1993

 125. Siegel, Rainer: Die Finanzierung anerkannter Kirchen und Religionsgemein- schaften, Ein Vergleich zwischen (sterreich und Frakreich, s. 196, Univer-sitätsverlag Rudolf Traumer, Linz, 1994

 126. Siemer, Hermann: Anwaltspflicht im kirchlichen Ehenichtigkeitsproze(, s. 99, Ludgerus Verlag, Essen, 1996

 127. Sipos, Stephanus: Enchiridion iuris canonici, s. 1069, Haladás, Pécs, 1936

 128. Skřejpková, Petra + Soukup, Ladislav (edit.): Antologie české právní vědy, s. 302, Univerzita Karlova, Praha, 1993

 129. Smrčina, Jan + Havelec, Jan + Sedlářová, Alena: Daňově zvýhodněné dary církvi, s. 31, Concordia Pax, Praha, 1994

 130. Soba(ski, Remigiusz: Teoria prawa ko(cielnego, s. 259, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1992

 131. Soldát, Alois: O jedinosti a nerozlučnosti manželství, s. 174, CMKN V. Kotrba, Praha, 1906

 132. Spunar, Pavel a kol.: Kultura středověku, s. 226, Academia, Praha, 1995

 133. Sztafrowski, Edward: Podr(cznik prawa kanonicznego, 1-4, s. 368, 304, 346, 471, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1985, 1985, 1986, 1986

 134. Subera, Ignacy: Historia (róde( i nauki prawa kanonicznego, s. 157, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1977

 135. Šturma, Pavel: Úvod do evropského práva ochrany lidských práv, s. 130, Karolinum, Praha, 1994

 136. Tretera, Ivo: Nástin dějin evropského myšlení, s. 324, Praha, 1996

 137. Tretera, Jiří Rajmund: Církevní právo, s. 219, J. Krigl, Praha, 1993

 138. Tretera, Jiří Rajmund: Novodobé předpisy kanonického práva a jejich pře-klady, in: Revue církevního práva, Praha, č. 2/1995, s. 81 – 89

 139. Tretera, Jiří Rajmund: Synagoga a církve kdysi a dnes, s. 109, J. Krigl, Praha, 1994

 140. Tureček, Josef: Kapitoly z konfesního práva čsl., s. 161, vlastním nákladem, Praha, 1936

 141. Tureček, Josef: Povaha kultových práv k věcem, Příspěvek k dogmatice práva, platného v historických zemích ČSR, s. 110, Knihovna sborníku věd právních a státních, Praha, 1934

 142. Tureček, Josef: Příspěvky k vývoji doplňovací, oceňovací a rozhodovací přísahy v kanonickém řízení soudním, s. 290, Knihovna sborníku věd právních a státních, Praha, 1928

 143. Tureček, Josef a kol.: Výbor z textů ke studiu obecných dějin státu a práva, s. 582, SPN, Praha, 1956

 144. Vaško, Václav: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce, I-II, s. 268, 266, Zvon, Praha, 1990

 145. Vermeersch, A. + Creusen, J.: Epitome iuris canonici cum commentariis, I.-III., s. 675, 633, 472, H. Dessain, Mechliniae - Romae, 1937, 1934, 1936

 146. Walf, Knut: Einführung in das neue katholische Kirchenrecht, s. 270, Benzinger, Zürich-Einsiedeln-Köln, 1984

 147. Walf, Knut: Kirchenrecht, s. 186, Patmos Verlag, Düsseldorf, 1984

 148. We(, Dieter: Das Recht der religiösen und weltanschaulichen Kindererziehung - staatliche und kirchliche Regelungen, s. 310, Universitätsverlag Rudolf Trauner, Linz, 1995

 149. Wingen, Max: Zur Theorie und Praxis der Familienpolitik, s. 422, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt a. M., 1994

 150. (urowski, Marian: Prawo nowego przymierza, s. 206, Pallottinum, Pozna(, 1989

 151. (urowski, Marian: Problem w(adzy i powierzania urz(dów w Ko(ciele katolickim, s. 283, Wydawnictwo apostolstwa modlitwy, Kraków, 1984obsah této stránky byl převzat z knihy Doc Tretery - Konfesní právo a církevní právo. Zároveň v tomto výčtu nebyly provedeny žádné změny ani doplnění. Kniha byla vydána roku 1997 a neuvádí proto literaturu vydanou po tomoto roce...