PUBLIKACE Z OBORŮ CÍRKEVNÍHO A KONFESNÍHO PRÁVA (výběr)
 1. Duda Ján: V službe Božieho královstva. Serafín, 1997, s. 256

 2. Filo Vladimír: Cirkevné právo s. 85, místo a datum vydání neuvedeno

 3. Filo Vladimír: Boží lud s. 266, místo a datum vydání neuvedeno

 4. Filo Vladimír: Učiaca úloha Cirkvi. Časné majetky Cirkvi. Sankcie v Cirkvi. Procesy Edičné stredisko KSsCM, Bratislava 1994

 5. Filo Vladimír: Pasvacovacia úloha Cirkvi s. 142, místo a datum vydání neuvedeno

 6. Holý, Libor: Lektorát a akolytát žen ? Pastorační středisko pči Arcibiskupství pražském, Praha 1997, s. 50

 7. Balík, Stanislav, Hrdina, Antonín: Kanonické právo. Dějiny, teorie, obecná část Vydavatelství ZČU, Práv. fakulta, Plzeň, 1997, s. 212

 8. Cuhra Jaroslav: Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 - 1972

 9. Hrdina Ingnác, Antonín: Kanonické právo, Zvláštní část Západočeská universita, Práv. fakulta, Plzeň, 1996, s. 201

 10. Hrdina, Antonín, Ignác: Texty ke studiu kanonického práva vydavatelství ZČU, Právnická fakulta, Plzeň, s. 256

 11. Ius et Iusticia Acta I. symposii iuris canonici 17.-20.9.1991 Scepusii Sborník, Spišská kapitula - Bratislava, RKCMBF UK 1991

 12. Ius et Iusticia Acta V. symposii iuris canonici anni 1995 Scepusii Sborník, Spišská kapitula - Bratislava, vyd. Kňažský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská kapitula, 1997, s. 290

 13. Ius et Iusticia Acta VI. symposii iuris canonici anni 1996 Scepusii Sborník, Spišská kapitula - Bratislava, Kňažský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská kapitula, 1997, s. 290

 14. Kindl Milan:Malá poznámka k právní subjektivitě církevních institucí v minulosti In: Bulletin Advokacie, 1994, č. 5

 15. Kindl Vladimír:Církevní právo (úvod). Kamil Henner, Vratislav Bušek Sborník Antologie české právní vědy, Praha, PF UK 1993

 16. Krajči Jozef: Ve3/4ké tajomstvo. Bratislava, TA SR Pressfoto. 1993.

 17. Lamparter Michal: Vztah církve a státu Brno, Masarykova universita 1993

 18. Mráz Jan: Iniciace v Kodexu kanonického práva in: Teologické texty 2 (59), ročník 7, 1996, s. 54-56

 19. Mrkývka Petr - Veselá, Renata: Vybrané otázky z dějin kanonického práva, Brno, PF MU 1992

 20. Matúš Nemec: Vybrané kapitoly z cirkevného práva Práv. fakulta Univ. Komenského, Bratislava, 1997, s. 141

 21. Panagiotis I. Boumis: Kanonické právo pravoslávnej cirkvi. Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov, 1997, s. 240

 22. Poláček, Vladimír: Východní manželské církevní právo se zřetelem k právu latinskému Košice, Rektorát UPJŠ 1991.

 23. Polášek, František: Církevní manželství podle kanonického práva Praha, ČKCh 1990

 24. Polášek, František: Kodex kanonického práva Český pracovní překlad, Olomouc, MCM 1992

 25. Tretera, Jiří Rajmund: Církevní právo, Úvod do základního kursu první vydání, Praha, Kazatelské středisko OP, 1990, druhé vydání pak tamtéž v roce 1991

 26. Tretera Jiří Rajmund: Právo katolické církveStudijní texty bohosloveckých fakult Olomouc, MCM 1991

 27. Tretera, Jiří Rajmund: Církevní právo - Úvod do základního a pokračujícího kurzu 1. a 2. díl, Praha, Editio Sti. Aegidii, 1992

 28. Tretera, Jiří Rajmund: Církevní právo Učebnice, Praha, Jan Krigl, 1993

 29. Tretera, Jiří Rajmund: Synagoga a církve kdysi a dnesKapitoly z právních dějin, Jan Krigl, PRaha 1994

 30. Tretera, Jiří Rajmund: Sbírky církevního práva in: Sborník kodifikace - mezníky právních dějin. učebnice, Praha, PF UK 1994

 31. Tretera, Jiří Rajmund: Konfesní právo a církevní právo. Nakl. Jan Krigl, Praha, 1997, s. 336

 32. Schelle, Karel: Frnatišek Kop Sborník Antologie české právní vědy, Praha, PF UK 1993

 33. Zborník II. Symposia kanonického práva v Spišskej kapitule 8.-12.9.1992 Bratislava, RKCMBF UK 1993

 34. Zedníček, Miroslav: Kodex kanonického práva.Český překlad, Praha, Zvon 1994


PUBLIKACE ZE SOUVISEJÍCÍCH OBORŮ (výběr)

 1. Eliška Čáňová: Činnost řeholních řádů a kongregací v Čechách (1848-1918). Státní ústřední archiv, Praha 1997, s. 80

 2. Eliška Čáňová: Slovník představitelů katolické církevní správy v Čechách v letech 1848-1918. Státní ústřední archiv, Praha 1995, s.104.

 3. Urfus Valentin, Prof. JUDr.: Historické základy novodobého práva soukromého.
  1. vyd., Praha, C.H.Beck, s. 135

 4. Urfus, Valentin: Jan vojtěch Bergauer (1684 - 1760) děkan královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Karmelitánské nakl. Kostelní Vydří, 1997, s. 103

 5. Balík S. a kol.:Kodifikace - mezníky právních dějin Praha, Ediční středisko PF UK, 1994, 126 s.

 6. Tretera, Jiří Rajmund, Doc. JUDr.: Synagoga a církve kdysi a dnes - Kapitoly z právních dějin část první, Praha, jan Krigl 1994. 109 s.

 7. Kejř, Jiří: Dějiny pražské právnické university Praha, Karolinum, 154 s.

 8. Kejř, Jiří: Právní kultura českého středověku In: Minulostí západočeského kraje XXXI/1996, s. 7-25

 9. Seltenreich, Radim: Právní humanismus jako výraz evropského právního vývoje Nakl. Karolinum, Praha 1996, s. 270

 10. Nesládková Ludmila: Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury v českých zemích Ostravská universita, 1996, s. 190


ZAHRANIČNÍ PUBLIKACE A ČASOPISY (výběr)

 1. Časopis Spoločnosti kanonického práva Velké Británie a Irska Revue Canon Law Abstracts adresa editora: Rev. J.S. Aveyard, Usham College, Durham, Englnad DH7 9RH, cena jednoho výtisku je 8 liber, vychází 2x ročně

 2. Časopis Rakouské společnosti pro církevní právo Oesterreichisches Archiv fuer Kirchenrecht vychází 2x ročně

 3. Bulletin Slovenskej spoločnosti kanonického práva vydává Spišská kapitula - Slovenská spoločnost kanonického práva

 4. Robbers, Gerhard: Staat und Kirche in der Europaeischen Union (Stát a církev v EU) 1. Aufl., Nomos Verl.-Ges., Baden Baden, 1995, 370 s.

 5. Wingen Max: Zur Theorie und Praxis der Familienpolitik (K teorii a praxi rodinné politiky) Schriften des Deutschen Veriens fuer oeffentliche und private Fuersorge, Allgemeine Schrift ěýé, Franktfurt am Main, 422 s.

 6. Luedicke, Klaus: Der Kirchliche Ehenichtigkeitsprozess nach dem Codex Iuris Canonici von 1983. Normen und Kommentar Munsterisches KOmmentar zum Codex iuris canonici, Beiheft 10, Ludgerus-Verlag, Munster, 1994 349 s.

 7. Reinhold Sebott: Fundamentalkanonistik. Grund und Grenzen des Kirchenrechts Nakl. Josef Knecht. Franktfurt am Main, 1993, 1. vydání, 232 s.

 8. Abp Zenon Grocholewski: Filosofia prawa w nauczaniu Jana Pawla II. Ksiegarnia SW. Wojciecha, POznan 1996, s. 40

 9. Zenon Grocholewski: Postup pri preložení a odvolaní farára, Serafín, Bratislava 1999, s. 92.

 10. Erdo Pter, Gábor Bertala, Szalay László Latin-magyar szlovák egyházjogi kisszótáar - Latinsko - maďarský - slovenský malý slovník kánonického práva Mártón áron kiadó, Budapest, 1997, s. 110

 11. Wingen, Max: Familienpolitik. Grundlagen und aktuelle Probleme Lucius und Lucius, Stuttgart, 1997, s. 488

 12. Rees, Wilhelm: Der Religionsunterricht und die katechetische unterweisung in der kirchlichen und staatlichen Rechtsordnung Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 1996, s. 354

 13. Boguslaw Trzeciak: Relacje panstwo - kosciol. Konkordat 93 - 98 Kontrast, Warszawa 1998 s. 267

 14. Waclaw Urszczak: Pravo wyznaniowe. Centrum Prawne - Krakow 1997, s. 370

 15. Erdo Péter: Az egyhájzog forrásai Szent István társulat, Budapest, 1998, s. 276

 16. Erdo Péter: Cerkovne konstitucijne pravo Svičado, Lvov 1998, s. 158

 17. Terry Eastland (ed.) Religious Liberty in the Supreme Court. Ethics and Public Policy center. Washington, 1993 s. 516

 18. Edward G. Pfnausch (ed.): Code, Community, Ministry Canon Law Society of America

 19. Lawrence G. Wrenn: Annulments. Canon Law Society of America, Washington D.C. 1996, s. 232

 20. Lawrence G. Wrenn: Law Sections. Canon Law Society of america, Washington, D.C. 1994, s. 94

 21. Edward M. Andries: On the German Constitution's Fiftieth Anniversary: Jacques Maritain and the 1949 Basic Law (Grundgesetz). Reprinted from Emory International Law Review 13, 1/1999, s. 75.

 22. Michael S. Ariens, Robert A. Destro: Religious Liberty in a Pluralistic Society. Carolina Academic Press, Durham 1996, s. LVI+1020.

 23. Proceedings of the Thirty-Fourth National Meeting of Diocesan Attorneys, April 19-21, 1998. Office of the General Counsel United States Catholic Conference, Washington, D.C., 1998, s. 228.

 24. Bronislaw Wenanty Zubert OFM (ed.): To(samo(( seksualna nupturientów a zdolność do zgody ma((eńskiej. Wydzia( Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, s. 168.

 25. Jan Czernin: Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen im Bereich des Arbeitsrechts. Muenchen 1998, s. VII+48.

 26. Rudolf Hoke: Oesterreichische und deutsche Rechtsgeschichte. B(hlau Verlag, Wien-K(ln-Weimar 1996, s. X+545.

 27. Werner Ogris: Tatort Rechtsgeschichte I,II. Manzsche Verlags- und Universit(tsbuchhandlung, Wien 1994+1998, s. 137+208