DIPLOMOVÉ PRÁCE Z OBORŮ CÍRKEVNÍHO A KONFESNÍHO PRÁVA
(stav k akademickému roku 1998/1999, za úplnost neručíme)

 1. Universita Karlova v Praze
 2. Západočeská universita v Plzni
 3. Universita Palackého, Olomouc
 4. Masarykova universita, Brno

UNIVERSITA KARLOVA V PRAZE

Právnická fakulta UK

 1. Kuchařová Ludmila: Manželství v právu církevním a státním PF UK 1993

 2. Dlabal René: Majetková práva institucí Církve katolické v České republice PF UK 1994

 3. Patricius Baďura: Vztah státu a církve v Československu 1918 - 1945 PF UK 1995

 4. Hrdličková Hana: Obsazování církevních úřadů v minulosti a dnes PF UK 1995

 5. Preininger Miloslav: Postavení fyzických osob a rozbor právnických osob v diecézích katolické církve PF UK 1995

 6. Czernin Jan: Majetková práva obročí, záduší a kostel v minulosti a jejich transformace dnes PF UK 1996

 7. Jelínková Marcela: Používání privilegia paulina a petrina v církevním manželském právu PF UK 1996

 8. Palla Jiří: Manželský souhlas v současném kanonickém právu PF UK 1996

 9. Škopek Jaroslav: Obsazování církevních úřadů v diecézích církve Katolické (s přihlédnutím k nově zřízené diecézi plzeňské) PF UK 1997

 10. Babková Lucie: Právní úprava katolického archivnictví v ČR PF UK 1997

 11. Beňová Michaela: Právní systém kongregačních církví a zřízení Církve bratrské PF UK 1997

 12. Bohan Karel: Překážky manželství PF UK 1997

 13. Kalinová Jana: Církevní právo Církve československé husitské PF UK 1997

 14. Landová Markéta: Židovské právo PF UK 1997

 15. Slabá Monika: Postavení laiků v katolické církvi PF UK 1997

 16. Utíkalová Vladislava: Právní postavení České katolické charity a Německého charitního svazu PF UK 1997

 17. Vlasák Daniel: Vliv řeholních řádů a podobných komunit na obsazování úřadů v duchovní správě PF UK 1997

 18. Adámek Aleš: Financování církví v ČR a některých státech EU PF UK 1998

 19. Capoušek Tomáš: Řády a církevní zřízení Českobratrské církve evangelické PF UK 1998

 20. Čiháková Anna: Vývoj islámského práva PF UK 1998

 21. Hodek Viktor: Řádné sporné řízení PF UK 1998

 22. Horák Záboj: Právní postavení církví a náboženských společností v USA s důrazem na postavení Katolické církve PF UK 1998

 23. Horáková Lenka: Odlukový systém vztahu státu a církví ve Francii PF UK 1998

 24. Machotka Karel: Registrace a uznání církví a náboženských společností v platném konfesním právu ČR PF UK 1998

 25. Pietak Tomáš: Právní systém slezské církve evangelické augsburského vyznání. Vývoj, současný stav a výhled do budoucnosti. PF UK 1998

 26. Sládek Miloslav: Překážky uzavření kanonického manželství PF UK 1998

 27. Dostál Aleš: Státem uložená a uznaná povinnost mlčenlivosti v trestním řízení PF UK 1999

 28. Pukovec Jiří: Kongrua a státní dotace na území českých zemí do roku 1948 PF UK 1999

 29. Šenková Kamila: Právní postavení a poslání zemských náboženských fondů a Náboženské matice PF UK 1999

 30. Vavřina Jan: Převody věcných práv k nemovitostem u církevních právnických osob se zaměřením na právo Katolické církve latinského obřadu PF UK 1999

 31. Zralá Magdalena: Manželství v církevním právu katolickém a pravoslavném PF UK 1999


ZÁPADOČESKÁ UNIVERSITA V PLZNI

 1. Eger Zbyněk: Vývoj kanonického práva manželského od Tridentského koncilu PF ZČU v PLzni 1998

 2. Jiří Körbler:Postavení kanonického manželství v českém právním řádu po vzniku ČSR PF ZCU 1998/1999

 3. Marta Hojdarová: Právní subjektivita církevních právnických osob a současná právní úprava v ČR PF ZCU 1998/1999

 4. Kateřina Kešnerová: Postavení kanonického manželství od vzniku ČSR do současnosti (bakalářská práce) PF ZCU 1998/1999

 5. Martina Rundová: Základní rysy kanonické trestněprávní úpravy v porovnání s českým trestním právem (bakalářská práce) PF ZCU 1998/1999


UNIVERSITA PALACKÉHO OLOMOUC

Právnická fakulta UP

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999


Cyrilometodějská teologická fakulta UP

A) Závěrečné a diplomové práce - studium při zaměstnání

1994/95

1995/96

1996/1997

1997/1998

1998/1999 - již vedeno jako diplomová práce

1999/2000 - již vedeno jako diplomová práce

2000/2001 - již vedeno jako diplomová práce

B) Diplomové práce - křesťanská výchova - denní studium

1996/97

1998/1999


MASARYKOVA UNIVERSITA BRNO

 1. Krafl Pavel: K synodálním statutům olomoucké diecéze údajně z roku 1400 a z roku 1413 FF MU v Brně 1995