Literatura z publikace:

TRETERA J. R. Stát a církve v České republice. 1. vydání. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. 163 s.

 

 

 1. ADÁMEK, Aleš, Financování církví v České republice a některých státech Evropské unie, diplomová práce obhájená na PF UK Praha, 1998, 59 s.

 

 1. BOGUSZAK, Jiří - ČAPEK, Jiří - GERLOCH, Aleš, Teorie práva, Eurolex Bohemia, Praha, 2001, 323 s.

 

 1. BOHÁČ, Zdeněk: Atlas církevních dějin českých zemí 1918 - 1999, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1999, 64 s., 109 map

 

 1. BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang, Elternrecht - Recht des Kindes - Recht des Staates, in: Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche 14, s. 54-127, Aschendorff, Münster, 1980

 

 1. BOSCH, Friedrich Wilhelm, Staatliches und kirchliches Eherecht - in Harmonie oder im Konflikt?, Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld, 1988, 145 s.

 

 1. BOUMIS, Panagiotis I., Kanonické právo pravoslávnej církvi, PBF Prešovskej univerzity, Prešov, 1997, 240 s.

 

 1. BUBELOVÁ, Kamila, Zpovědní tajemství versus oznamovací povinnost, in: Trestní právo, 4/1999, s. 10-12.

 

 1. BUŠEK, Vratislav, Učebnice dějin práva církevního, I.-II. Všehrd, Praha, 1946, 1947, 217, 280 s.

 

 1. BUŠEK, Vratislav - HENDRYCH, Jaroslav - LAŠTOVKA, Karel - MÜLLER, Václav, Československé církevní zákony, I.-II., Kompas, Praha, 1931, 1949 s.

 

 1. CAMPENHAUSEN, Axel Freiherr von, Staatskirchenrecht, Verlag C.H.Beck, München, 1983, 274 s.

 

 1. CHIAPETTA, Luigi, Prontuario di Diritto Canonico e Concordatario, Edizioni Dehoniane, Roma, 1994, 1487 s.

 

 1. CZERNIN, Jan, Majetková práva obročí, záduší a kostelů v minulosti a jejich transformace dnes, in: Revue církevního práva 6-1/97, Praha, 1997, s. 7 - 38

 

 1. ČERNÝ, Pavel, Církve a náboženské společnosti v ČSSR, Sekretariát vlády ČSR pro věci církevní, Praha, 1989, 241 s.

 

 1. EBERLE, Susanne, Sozialstationen in kirchlicher Trägerschaft, Ludgerus Verlag, Essen, 1993, 254 s.

 

 1. EIBENSTEINER, Christoph, Die Kirche und ihre Einrichtungen als Tendenzbetriebe unter besonderer Berücksichtigung der Katholischen Kirche, Universitätsverlag Rudolf Trauner, Linz, 1994, 209 s.

 

 1. ERDŐ, Péter, Bericht über Ungarn, in: Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche (29), Aschendorf Verlagsbuchhandlung, Münster, 1995, s. 134-157

 

 1. FILIPI, Pavel, Křesťanstvo, Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 1996, 197 s.

 

 1. FILIPI, Pavel, Církev a církve, Kapitoly z ekumenické eklesiologie, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2000, 187 s.

 

 1. FLEGL, Vladimír, Listina základních práv a svobod v aplikační praxi ČR, C.H.Beck, Praha, 1997, 237 s.

 

 1. FREILING, Paul-Stefan, Das Subsidiaritätsprinzip im kirchlichen Recht, Ludgerus Verlag, Essen, 1995, 245 s.

 

 1. FUCHS, Alfred, Kurs křesťanské státovědy, Propaganda, Praha, 1938, 162 s.

 

 1. GAMPL, Inge - POTZ, Richard - SCHINKELE, Brigitte, Oesterreichisches Staatskirchenrecht, Gesetze, Materialien, Rechtsprechung, I.-II., Verlag Orac,Wien, 1990, 1994, 493, 627 s.

 

 1. GROCHOLEWSKI, Zenon, Filozofia prawa w nauczaniu Jana Pawła II, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań, 1996, 39 s.

 

 1. GROSSMANN, Thomas, Zwischen Kirche und Gesellschaft. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken 1945-1970, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1991, 529 s.

 

 1. HARING, Johann B., Grundzüge des katholischen Kirchenrechtes, Ulrich Mosers Buchhandlung, Graz, 1916, 912 s.

 

 1. HECKEL, Martin, Die theologischen Fakultäten im weltlichen Verfassungsstaat, J.C.B.Mohr, Tübingen, 1986, 416 s.

 

 1. HEIMERL, Hans - PREE, Helmuth - PRIMETSHOFER, Bruno, Handbuch des Vermögensrechts der katholischen Kirche, Pustet, Regensburg, 1993, 944 s.

 

 1. HEIMERL, Hans - PREE, Helmuth, Kirchenrecht. Allgemeine Normen und Eherecht, Springer-Verlag, Wien, New York, 1983, 301 s.

 

 1. HENDRYCH, Dušan a kol., Správní právo - obecná část, C.H.Beck, Praha, 2001, 521 s.

 

 1. HENNER, Kamil, Základy kanonického práva, sešit I.-IV., vlastním nákladem, Praha, 1921, 1922. 172, 280, 342, 464 s.

 

 1. HLEDÍKOVÁ, Zdeňka - JANÁK, Jan, Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, SPN, Praha, 1989, 520 s.

 

 1. HOEREN, Thomas, Kirchen und Datenschutz, Ludgerus Verlag, Essen, 1986, 262 s.

 

 1. HRDINA, Antonín Ignác, Učební text k výuce základů sekulárního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Klášter premonstrátů na Strahově, Praha, 1995, 88 s.

 

34.   HRDINA, Antonín Ignác, Kanonické uzavření manželství v českém právním řádu, in: Právník, č. 5/1996, s. 417-424

 

 1. HUBER, Gerhard, Der Religionslehrer im Spannungsfeld zwischen kirchlichem und staatlichem Recht, Universitätsverlag Rudolf Trauner, Linz, 1995, 243 s.

 

 1. Ius et iustitia, acta I. symposii iuris canonici 17.-20.9.91 Scepusii, Spišská Kapitula - Bratislava, vyd. RKCMBF UK, 1991

 

 1. KADLEC, Jaroslav, Přehled českých církevních dějin, II., Zvon, Praha, 1991, 281 s.

 

 1. KADLEC, Jaroslav, Dějiny katolické církve, III., Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 1993, 499 s.

 

 1. KALB, Herbert, Der Rechtsstatus der Katholisch-Theologischen Fakultät Linz - eine staatskirchenrechtliche Bestandsaufnahme, Universitätsverlag Rudolf Trauner, Linz, 1995, 249 s.

 

 1. KALB, Herbert - POTZ, Richard - SCHINKELE, Brigitte, Religionsgemeinschaftenrecht, Verlag Oesterreich, Wien, 1998, 156 s.

 

 1. KALNÝ, Mojmír, Církevní majetek a restituce, Občanský institut, Praha, 1995, 28 s.

 

 1. KAUFMANN, Arthur - HASSEMER, Winfried (edit.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, C.F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg, 1994, 574 s.

 

 1. KAPLAN, Karel, Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, Doplněk, Brno, 1993, 440 s.

 

 1. KOLESÁR, Ivan, Pojetí zákona podle Tomáše Akvinského, in: Revue církevního práva č. 1/1995, s. 3-6

 

 1. KEJŘ, Jiří, Kirchenrechtsgeschichtliche Forschung in Böhmen und Mähren, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung, Kanonistische Abteilung, Tübingen, 1995

 

 1. KINDL, Vladimír, Národní shromáždění a osnovy tzv. církevních zákonů v říjnu r. 1949, in: Pocta Karlu Malému k 65. narozeninám, Univerzita Karlova, Vydavatelství Karolinum, Praha, 1995, s. 305-311

 

 1. KLABOUCH, Jiří, Osvícenské právní nauky v českých zemích, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1958, 357 s.

 

 1. KLIMEŠ, L., Slovník cizích slov, Praha, 1981

 

 1. KNAPP, Viktor, Teorie práva, C.H.Beck, Praha, 1995, 247 s.

 

 1. KOP, František, Modus vivendi. Nynější stav - jeho provedení, Orbis, Praha 1937, 212 s.

 

 1. KRUKOWSKI, Józef, Konkordaty współczesne, Doktryna - Teksty (1964-1994), Civitas Christiana, Warszawa, 1995, 495 s.

 

 1. KRUKOWSKI, Józef, Kościół i państwo, KUL, Lublin, 1993, 320 s.

 

 1. KRUKOWSKI, Józef, Kościół w źyciu publicznym, Tygodnik Katolicki "Niedziela", Częstochowa, 1996, 320 s.

 

 1. KRUKOWSKI, Józef, Polskie prawo wyznaniowe, Wydawnictwa prawnicze PWN, Warszawa, 2000, 312 s.

 

 1. KRUKOWSKI, Józef, Aktuální otázky polského konfesního práva, in: Revue církevního práva č. 11 - 3/98, s. 149 - 174

 

 1. LANE, Tony, Dějiny křesťanského myšlení, Návrat domů, Praha, 1996, 287 s.

 

 1. LAUKEMPER-ISERMANN, Beatrix, Zur Mitarbeit von Laien in der bischöflichen Verwaltung, Ludgerus Verlag, Essen, 1996, 100 s.

 

 1. LANDOVÁ, Markéta, Židovské právo, diplomová práce PF UK, Praha, 1997, 119 s. viz také TRIMBLE LANDOVÁ, Markéta

 

 1. LISTL, Joseph - MÜLLER, Hubert - SCHMITZ, Heribert (ed.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Pustet, Regensburg, 1983, 1211 s.

 

 1. LISTL, Joseph - PIRSON, Dietrich (ed.), Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, I-II, Duncker & Humblot, Berlin, 1994, 1995. 1150, 1240 s.

 

 1. LORETAN, Adrian, Kirche - Staat im Umbruch, NZN Buchverlag, Zürich, 1995, 303 s.

 

 1. MALÝ, Karel a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde, Praha, 1997, 572 s.

 

 1. MARRÉ, Heiner, Die Kirchenfinanzierung in Kirche und Staat der Gegenwart, in: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Beiheft 4, Ludgerus Verlag, Essen, 1990, 126 s.

 

 1. MINDLOVÁ, Jana, Financování církve - v církvi a státu dneška, česká exerpce ze stejnojmenné knihy H. Marré, in: Revue církevního práva č. 1/1995, s. 45-52

 

 1. MISZTAL, Henryk, Polskie prawo wyznaniowe, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, 1996, s. 374

 

 1. NEMEC, Matúš, Vybrané kapitoly z cirkevného práva, vyd. MANZ a vyd. odd. PFUK v Bratislave, Bratislava, 1997, s. 141

 

67.   NĚMEC, Damián, Příspěvek k diskusi o současné a budoucí sekulárněprávní úpravě uzavírání manželství. s. 73-80 in: Revue církevního práva č. 2/1995,

 

68.   NOVÁK, Radek, Církev a majetek, diplomová práce obhájená na KTF UK Praha, 2000, 41 s.

 

69.   OTTER, Pavel, Církevní politika 1949, Eman, Heršpice, 1991, 122 s.

 

 1. PALA, Tomáš - HUDEC, Ján, Cestou pravdy a lásky, Křesťanské sbory v ČR, Kresťanské zbory na Slovensku, Ostrava, 1998, 344 s.

 

71.   PALLA, Jiří, Manželský souhlas v současném kanonickém právu, s. 93-128 in: Revue církevního práva č. 13-2/99

 

 1. PAZOUREK, Miroslav, Manuál pro Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, vydalo Karolinum pro posluchače HTF UK, Praha, 1998, 189 s.

 

 1. PEJŠKA, Josef, Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému, 1. svazek: Ústavní právo církevní, nákl. vlastním, Semily, 1932, 255 s. 2.svazek: Hierarchický řád církevní, Teologický ústav CSsR, Obořiště, 1937, 253 s.  3. svazek: Manželské právo kanonické, Semily, 1934, 308 s.

 

 1. PĚKNÝ, Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha, 2001, 702 s.

 

 1. PIETRZAK, Michał, Prawo wyznaniowe, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 1993, 299 s.

 

76.   PLOCEK, Josef, Poměr mezi církví a státem, Informativní studie na podkladě citované literatury, samizdat, Praha, 1988, s. 386

 

 1. PLÖCHL, Willibald M., Geschichte des Kirchenrechts, I.-III., Herold, München-Wien, 1960, 1962. 490, 588, 599 s.

 

 1. POLC, Jaroslav, Církevní dějiny, III., IV., Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 1994, 1995. 178, 222 s.

 

 1. POTZ/SCHINKELE/SCHWARZ/SYNEK/WIESHAIDER (Hg.), Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa, Band 1, Slowakei, Koordination: MULÍK, Peter + WIESHAIDER, Wolfgang, WUV, Wien, 2001, 150 s.

 

 1. POTZ/SCHINKELE/SCHWARZ/SYNEK/WIESHAIDER (Hg.), Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa, Band 2, Tschechien, Koordination: TRETERA, Jiří Rajmund, WIESHAIDER, Wolfgang, WUV, Wien, 2002, v tisku

 

 1. PREININGER, Miloslav, Charakteristika fyzických osob a rozbor právnických osob v diecézích Katolické církve, diplomová práce právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 1995, 69 s.

 

 1. RAMEŠ, Pavel, Rozvoj právní úpravy duchovní správy ve vězeňství v 19. a 20. století na území českých zemí, diplomová práce právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 2001, 88 s.

 

 1. REINHARDT, Heinrich J. F., Die kirchliche Trauung, Ludgerus Verlag, Essen, 1990, 182 s.

 

 1. REKTOŘÍK, Jaroslav, Ekonomická dimenze křesťanství a církve, její reflexe v ČR, MU, Brno, 2000, 206 s.

 

 1. RITTNER, Edward, Církevní právo katolické, I.-II., Právnická jednota, Praha, 1887, 1889. 354, 414 s.

 

 1. ROBBERS, Gerhard (edit.), Staat und Kirche in der Europäischen Union, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1995, 370 s.

 

 1. RUF, Norbert, Das Recht der katholischen Kirche, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1984, s. 448

 

 1. SCHANDA, Balázs, Magyar állami egyházjog, Szent István Társulat, Budapest, 2000, 224 s.

 

 1. SCHWENDENWEIN, Hugo, Oesterreichisches Staatskirchenrecht, Ludgerus Verlag, Essen, 1992, 882 s.

 

 1. SCHWENDENWEIN, Hugo, Religion in der Schule. Rechtsgrundlagen, Styria, Graz - Wien - Köln, 1980, 391 s.

 

 1. SIEGEL, Rainer, Die Finanzierung anerkannter Kirchen und Religionsgemeinschaften, Ein Vergleich zwischen Österreich und Frakreich, Universitätsverlag Rudolf Traumer, Linz, 1994, 196 s.

 

 1. SKORUPKA, Stanisław, Słownik frazeologiczny języka polskiego, I.-II., Wiedza powszechna, Warszawa, 1987, s. 787, 905

 

 1. SKŘEJPKOVÁ, Petra - SOUKUP, Ladislav (ed.), Antologie české právní vědy, Univerzita Karlova, Praha, 1993, 302 s.

 

 1. SLABÁ, Monika, Postavení laiků v Katolické církvi, diplomová práce PF UK, Praha, 1997, 53 s.

 

 1. SMRČINA, Jan - HAVELEC, Jan - SEDLÁŘOVÁ, Alena, Daňově zvýhodněné dary církvi, Concordia Pax, Praha, 1994, 31 s.

 

 1. SOBAŃSKI, Remigiusz, Teoria prawa kościelnego, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1992, 259 s.

 

 1. SPRATEK, Daniel, Právní poměry v Evangelické církvi na Těšínsku v letech 1709-1781 a jejich vliv na uspořádání toleranční církve v Rakousku, diplomová práce PF UK, Praha, 2000, 91 s.

 

 1. ŠTURMA, Pavel, Úvod do evropského práva ochrany lidských práv, Karolinum, Praha, 1994, 130 s.

 

 1. TELEC, Ivo, Piae fundationes autonomae, in: Časopis pro právní vědu a praxi č. 2/1995, MU Brno, s. 102-105

 

 1. TRETERA, Jiří Rajmund, Církevní právo, J. Krigl, Praha, 1993, 219 s.

 

 1. TRETERA, Jiří Rajmund, Novodobé předpisy kanonického práva a jejich překlady, s. 81-89 in: Revue církevního práva, Praha, č. 2/1995,

 

 1. TRETERA, Jiří Rajmund, Právní a hospodářské základy pro službu církví, s. 63 - 70 in: Společné cesty - oddělené cesty, Budoucnost vztahů mezi státem a církvemi, Konrad-Adenauer-Stiftung, Praha, 1996

 

 1. TRETERA, Jiří Rajmund, Rechtliche und wirtschafliche Grundlage für den Dienst der Kirchen, s. 75- 85 in: Gemeinsame Wege - Getrennte Wege, Die Zukunft der Beziehungen zwischen Staat und Kirche, Konrad-Adenauer-Stiftung, Praha, 1996,

 

 1. TRETERA, Jiří Rajmund - PŘIBYL, Stanislav, Konfesní právo a církevní právo, J. Krigl, Praha, 1997, 331 s.

 

 1. TRETERA, Jiří Rajmund, Finansowanie Kościołów w Republice Czeskiej, s. 109-121 in: Systemy finansowania institucji kościelnych w Europie, Towarzystwo naukowe KUL, Lublin, 2000

 

106.                       TRETERA, Jiří Rajmund, Church and State in the Czech Republic, s. 299 - 316 in: TORFS, Rik (ed.), European Journal for Church and State Research, Leuven, 2000 - Volume 7

 

107.                     TRETERA, Jiří Rajmund, Church Autonomy in the Czech Republic, s. 633 - 644 in: ROBBERS, Gerhard (ed.), Church Autonomy, A Comparative Survey, Frankfurt a/M., 2001,

 

 1. TRIMBLE LANDOVÁ, Markéta, Ketuba (manželská smlouva podle židovského práva), disertační práce PF UK, Praha, 2001, viz také: LANDOVÁ, Markéta, 113 s.

 

 1. TUREČEK, Josef, Kapitoly z konfesního práva čsl., Praha, 1936, 161 s.

 

 1. TUREČEK, Josef, Povaha kultových práv k věcem, Příspěvek k dogmatice práva, platného v historických zemích ČSR, Knihovna sborníku věd právních a státních, Praha, 1934, 110 s.

 

 1. URUSZCZAK, Wacław, Prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Centrum prawne, Kraków, 1997, s. 370

 

 1. VAVŘINA, Jan, Převody věcných práv k nemovitostem u církevních právnických osob se zaměřením na právo Katolické církve latinského obřadu, diplomová práce PF UK, Praha 1999, 52 s.

 

 1. VAŠKO, Václav, Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce, I-II, Zvon, Praha, 1990. 268, 266 s.

 

 1. VOPATRNÝ, Gorazd, Pravoslavná církev v Československu v letech 1945 - 1951, 3 K, Brno (Pontes Pragenses, sv. 9), 1998, s. 128

 

 1. WESS, Dieter, Das Recht der religiösen und weltanschaulichen Kindererziehung - staatliche und kirchliche Regelungen, Universitätsverlag Rudolf Trauner, Linz, 1995, 310 s.

 

 1. WINGEN, Max, Zur Theorie und Praxis der Familienpolitik, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt a. M., 1994, 422 s.

 

 1. ŻUROWSKI, Marian, Problem władzy i powierzania urzędów w Kościele katolickim, Wydawnictwo apostolstwa modlitwy, Kraków, 1984, 283 s.