SPOLEČNOST PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO
Sudoměřská 25
130 00 Praha 3

e-mail: SPCP@prf.cuni.cz
tel. č.: 222 220 203
IČO: 629 34 121

Platební údaje pro platby z České republiky:
č. ú.:1939518309/0800
IBAN: CZ55 0800 0000 0019 3951 8309
SWIFT: GIBACZPX

Platební údaje pro platby ze Slovenska:
IBAN: CZ62 2010 0000 0025 0114 3973
SWIFT: FIOBCZPPXXX
Platební příkazy zadávejte jako domácí převod (SEPA platba), náš účet je veden v eurech. Bankovní převod Vás tak nebude stát více než převod na jiný slovenský účet.


INFORMACE:

Společnost pro církevní právo

Společnost pro církevní právo (dále jen Společnost) je zapsaný spolek, založený roku 1994 při Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Cílem Společnosti je napomáhat studiu a bádání v oborech církevního práva, konfesního práva, právních dějin církví a v právních oborech s nimi souvisejících. Skládá se z pražské, brněnské a olomoucké místní skupiny.

K 1. 7. 2017 Společnost měla 486 členů. Od roku 2014 je Společnost pro církevní právo členem Rady vědeckých společnosti České republiky. Společnost je kolektivním členem České křesťanské akademie, z. s., v níž plní úlohu její právní sekce.

Společnost pro církevní právo tvoří studenti, pedagogové, vědečtí pracovníci, právníci z různých oborů praxe, pracovníci duchovních správ různých církví a zájemci z nejrůznějších profesí. Společnost je budována na principu úcty a přátelského vztahu k církvím a náboženským společnostem. Členství ve Společnosti není vázáno na příslušnost k církvi nebo náboženské společnosti.Společnost spolupracuje

 • s obdobnými organizacemi v zahraničí (Österreichische Gesellschaft für Kirchenrecht, Slovenská spoločnosť kánonického práva, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego),
 • s mezinárodními sdruženími European Consortium for Church and State Research (Madrid) a Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Řím),
 • s konferencí Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche (Mülheim a. R.),
 • s vědeckými ústavy Institut für Rechtsphilosophie, Religions- und Kulturrecht na Právnické fakultě Vídeňské univerzity a Centre for Law and Religion na Právnické fakultě Univerzity v Cardiffu,
 • s Akademií kanonického práva v Brně.

Svých cílů Společnost dosahuje

 • konáním veřejných přednášek a diskusí v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi,
 • vydáváním recenzovaného vědeckého časopisu Revue církevního práva v nákladě 1 000 výtisků čtyřikrát ročně,
 • vydáváním periodika Aktuality - Internetový zpravodaj Společnosti pro církevní právo Praha - Brno - Olomouc dvakrát měsíčně,
 • vydáváním anglicky psaného periodika Newsletter of the Church Law Society Prague - Brno - Olomouc jedenkrát měsíčně,
 • provozem internetových stránek, na nichž publikuje české i zahraniční právní normy týkající se církví a náboženských společností, judikaturu a ostatní dokumenty včetně mezinárodních smluv, učební texty a názorné pomůcky k výuce církevního a konfesního práva,
 • konáním mezinárodních konferencí o vztahu státu a církve v Praze i v Brně,
 • činností Institutu konfesního práva, který je vědeckým pracovištěm Společnosti.

Stanovy Společnosti pro církevní právo naleznete zde (v italském jazyce zde).


Výše členských příspěvků a jejich splatnost

Základní příspěvek člena Společnosti pro církevní právo (dále je Společnosti) činí 400 Kč nebo 15 € ročně. Důchodci a osoby bez vlastního příjmu platí snížený členský příspěvek 200 Kč nebo 7,50 € ročně. Členové mohou platit i zvýšený příspěvek, tj. základní příspěvek zvýšený o libovolnou částku.

Členský příspěvek je splatný kdykoliv během kalendářního roku. Může být uhrazen i dopředu, zvýšením základního příspěvku o příslušnou částku. Příspěvek, který člen dluží za předchozí rok, nahradí zvýšeným příspěvkem v následujícím kalendářním roce. Takto lze nahradit i členské příspěvky dlužné za několik let.

Povinnost zaplatit členský příspěvek se nevztahuje na čestné členy Společnosti a na ty členy, které z důvodů hodných zvláštního zřetele pracovní výbor od placení členských příspěvků výslovně osvobodil.

V členském příspěvku jsou započteny náklady na časopis Revue církevního práva a jeho zasílání.


Předplatné Revue církevního práva

Roční předplatné časopisu Revue církevního práva, tj. předplatné čtyř čísel ročně, které platí předplatitelé, kteří nejsou členy Společnosti pro církevní právo, fyzické i právnické osoby, činí:

1. 320 Kč při zasílání na adresu na území České republiky, nebo
2. 500 Kč nebo 18,50 € při zasílání do ciziny.ČESTNÍ ČLENOVÉ SPOLEČNOSTI

Čestný předseda in memoriam:
Prof. JUDr. Valentin Urfus, CSc. (1928 - 2014)
emeritní děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Čestní členové:
Dr. jur. Richard Buchsbaum, Bonn
Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th. D., Praha
Mark E. Chopko, Washington
JUDr. Josef Plocek, Praha
o. Tomasz Dostatni, OP, Lublin
Pavel Landa, Praha

Čestní členové in memoriam:
JUDr. Vladimír Mindl (1927–1994)
Mgr. Miloslav Preininger (1971–1997)
JUDr. Pavel Šimek (1917–2003)
Ing. Jana Mindlová, CSc. (1933–2011)
Augustin Navrátil (1928–2003)
Prof. Dr. jur. Heiner Marré, Gladbeck/Bochum (1929–2014)ORGÁNY SPOLEČNOSTI:
(ke dni 15. května 2018)

Pracovní výbor:
Předseda Společnosti:
P. Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP

Místopředseda Společnosti:
Doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

členové:
Mgr. Jan Beránek
JUDr. Adam Csukás
JUDr. Miloš Holub, Ph.D.
JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.
R. D. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., IC.D.

náhradníci:
JUDr. Adam Bašný
P. doc. lic. Damián Němec, dr, OP
Mgr. Stanislav Pšenička
JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.
Mgr. Jan Šafránek
JUDr. Tomáš Zadražil

Administrace a dokumentace:
JUDr. Adam Csukás

Distribuce:
Ing. Stanislav Hruška, Jana Nosková

Kontrolní komise:
Mgr. Jan Czernin, LL.M.
Bc. František Kratochvíl
JUDr. Tomáš Tuza

Náhradníci:
JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Mgr. Michal Heldenburg

Předsedkyně místní skupiny v Brně:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Místopředseda místní skupiny v Brně:
Mgr. Petr Jäger, Ph.D.

Předseda místní skupiny v Olomouci:
P. doc. lic. Damián Němec, dr OP


Složení orgánů v předchozích letech:
Od roku 1995 do roku 1999
Od roku 2000 do roku 2004
Od roku 2005


Institut konfesního práva:

Moderátor:
Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

Vědečtí pracovníci:
Mgr. Jan Czernin, LL.M.
Doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, PhD. LL.M.
JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.
Mgr. Milan Kučera
P. doc. lic. Damián Němec, dr OP
Mgr. Stanislav Pšenička
JUDr. Pavel Rameš
Mgr. Jan Šafránek
JUDr. Tomáš Zadražil