Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 78–1/2020

Celé číslo  

EDITORIAL: Ad honorem profesora JUDr. Rajmunda J. Tretery, OP (A. I. Hrdina)

ČLÁNKY
S. Přibyl: Apoštolská konstituce Universi Dominici Gregis o uprázdnění Apoštolského stolce a o volbě papeže 
M. Jońca: Pliny the Younger and Christians: an Attempt at Evaluation [Plinius Mladší a křesťané: pokus o zhodnocení]  
V. Vladár: Historický vývoj kanonizačného práva – od reforiem pápeža Urbana VIII. po Druhý vatikánsky koncil 
J. Kašný: Právo na obhajobu v kanonickém právu 

RECENZE A ANOTACE
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák (eds.): Spiritual Care in Public Institutions in Europe (J. Kašný)
Ignác Antonín Hrdina, Miloš Szabo: Teorie kanonického práva (S. Přibyl)
Gerhard Robbers (ed.): State and Church in the European Union (V. Círus)

INFORMACE
31. kongres Evropského konsorcia pro výzkum vztahu církve a státu, Esch-sur-Alzette (Lucembursko), listopad 2019 (Z. Horák)
Mezinárodní vědecká konference o financování církví v Trnavě (M. Menke)
Mezinárodní vědecká konference v Trnavě na téma Církve a náboženské společnosti v moderní demokratické společnosti (M. Menke)
Mezinárodní vědecký seminář o ústavních modelech vztahu státu a církví, Trnava, listopad 2019 (J. Krzywkowska, K. Bubelová)
Ze Společnosti pro církevní právo (J. R. Tretera)

Z NOVÉ LITERATURY