Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 80–3/2020

Celé číslo  

EDITORIAL: Po měsíci jubileí (Z. Horák)

ČLÁNKY
S. Přibyl: Liturgická disciplína v kanonickoprávním rámci slavení eucharistie 
A. Borkovec: Anti-Usury Doctrine and Evolution of Agency [Protilichevní nauka a vývoj právního zastoupení] 
I. A. Hrdina: Katechismus římsko-katolického církevního práva. Nad jednou právní památkou
D. Suchánek: Dekret In nomine Domini a role kardinálů při papežské volbě
R. Seltenreich: Hermann Conring (1606–1681) – luterán ve službách absolutistického státu raného novověku
M. Jindra: Vliv státu na průběh V. řádného sněmu Církve československé
J. Popovič: Manželský súhlas a aktuálne výzvy

POZNÁMKY
Obnova Mariánského sloupu v srdci Prahy: katolíci patří k českému národu (J. R. Tretera)
Prof. Jiří Rajmund Tretera oslavil životní jubileum (Z. Horák)
K šedesátinám doc. Damiána Němce OP (M. Menke)
Několik osobních vzpomínek na mého spolusvěcence bratra Damiána Němce OP (J. R. Tretera)

RECENZE
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Právní dějiny církví. Synagoga a církve v průběhu dějin (S. Přibyl)
Martin Flosman: S orlem i lvem. Příběhy českých vojenských duchovních v dramatickém 20. století, 2. díl (M. Liška)
Rupert Klieber (ed.): Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918: Ein amtsbiographisches Lexikon. Band I.: Die röm.-kath. Kirchenprovinzen
Gran, Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn (M. Gregor)

INFORMACE
Ze Společnosti pro církevní právo (redakce)
Z dalších periodik Společnosti pro církevní právo (redakce)

Z NOVÉ LITERATURY