Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Šestý ročník konference Církev a stát v Brně

Šestý ročník konference Církev a stát se konal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 27. 9. 2000 od 9.30 do 15.30 hodin. Konferenci pořádala místní skupina Společnosti pro církevní právo ve spolupráci s Katedrou ústavního práva a politologie. Konference se zůčastnili akademičtí učitelé z domova i ze zahraničí.

Na úvod konference si účastníci připomněli šedesáté narozeniny Doc. JUDr. Jiřího Rajmunda Tretery, připadající na letošní jubilejní rok. Po té pokračovala konference za moderování JUDr. Michala Lampartera Ph.D., předsedy místní skupiny Společnosti pro církevní právo.

S prvním příspěvkem vystoupil Prof. Józef Krukowski z Katolické univerzity v Lublinu s tématem Konkordát jako nástroj normalizace vztahů mezi Církví a demokratickým světským státem. Příspěvek obsahoval nejednu zajímavost z oblasti konkordátního práva.

Ve druhém příspěvku se představil Dr. Ján Duda Ph.D. s problematikou nazvanou Manželské právo a nové slovenské konfesní právo. Autor, člen Katedry kanonického práva Univerzity Komenského v Bratislavě, se v něm představil jako jeden z významných znalců soudobého kanonického manželského práva i práva konfesního. Problematiku Stát, církve a právo na Slovensku v letech 1989-1999 zpracovala ve svém příspěvku JUDr. Margita Ceplíková, CSc. z Právnické fakulty UPJŠ v Košicích. Oba příspěvky s podobnou tématikou vyvolaly diskusi, některé příspěvky v diskusi se též vracely k prvnímu přednesenému příspěvku.

Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera přednesl příspěvek na téma Církevní právnické osoby v právním řádu ČR.

Posledním dopoledne vystupujícím byl Doc. JUDr. Ivo Telec CSc., který se ve svém příspěvku zabýval problematikou konfesního aspektu v aktuálním soukromém právu poslední doby. Pak následoval oběd.

Odpolední část byla zahájena příspěvkem JUDr. Karin Kuhnové Ph.D., který se tématicky věnoval problematice institucionalizace víry. Akademicko-teoreticky pojatý příspěvek otevřel prostor poslední příspěvek letošní konference s názvem Náboženský aspekt globálního konfliktu Sever a Jih, přednesený JUDr. Renatou Vlčkovou Ph.D. Příspěvek doktorky Vlčkové byl politologickou reflexí daného problému. Oba příspěvky vyvolaly diskusi, která se týkala zejména pojmového aparátu a pojetí náboženské reality v právní rovině.

Na závěr se přítomní shodli na spokojenosti s letošní konferencí i na tom, že se v roce 2001 opět sejdou na jejím již sedmém ročníku. Dík patří všem, kdo se podíleli na zdárném konání letošní konference.

JUDr. Michal Lamparter Ph.D.