Text dokumentu ke stažení ve formátu MS-Word zde

Text odpovědi ministra kultury ČR zde


 

evidenční číslo interpelace: 178

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpelace

 

poslance Jana Kasala

 

 

ve věci

respektování nálezu Ústavního soudu ČR

 

 

 

na

Pavla Dostála

ministra kultury ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 4. dubna 2003

  

 

 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Jan K a s a l

místopředseda Poslanecké sněmovny

Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, tel.: 257172095

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

V Praze 3. dubna 2003

 

 

Vážený pane ministře,

 

obracím se na Vás v následující záležitosti. Ústavní soud svým nálezem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 4/2003 Sb. zrušil ustanovení § 6 odst. 2, který stanovil právo církve navrhnout k evidenci jako právnickou osobu církevní instituci založenou církví podle jejích vnitřních předpisů za účelem organizace, vyznávání a šíření náboženské víry.

 

Své rozhodnutí Ústavní soud odůvodnil tím, že ustanovení § 6 odst. 2 svým omezením na právo církve navrhnout k evidenci církevní právnickou osobu pouze za účelem organizace, vyznávání a šíření náboženské víry, je ve zjevném rozporu se samotným cílem a smyslem církví a svědčí o jejich zásadním nepochopení. Nález Ústavního soudu uvádí, že smysl a poslání církví nelze redukovat na pouhé vyznávání určité náboženské víry, ale jejich činnost ve společnosti je podstatně širší a spočívá též ve vyzařování náboženských hodnot navenek, a to prostřednictvím nejen religiózní činnosti, ale také např. činností charitativní, humanitární a obecně vzdělávací. K těmto činnostem může církev zřizovat církevní instituce jako samostatné právnické osoby. Podle nálezu ÚS vznik církevních právnických osob není podmíněn konstitutivním právním aktem státního orgánu a evidence církevních právnických osob ma pouze deklaratorní povahu.

 

Ministerstvo kultury tento názor Ústavního soudu odmítlo akceptovat a podává svůj vlastní výklad pojmu "církevní právnická osoba", pod který zařazuje ty subjekty, které jsou především "dobrovolným sdružením osob s vlastní strukturou, orgány vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založeným k vyznávání určité náboženské víry.

 

Ministerstvo kultury při konstrukci svých výkladů zcela přehlíží, že zákon o církvích a náboženských společnostech v § 10 odst. 3 stanoví jako obligatorní náležitost základního dokumentu církve určení, které z orgánů a institucí církve mají být církevními právnickými osobami odděleně od těch, které se stávají právnickými osobami podle zvláštních právních předpisů. Rozhodnutí o tom, které církevní instituce budou církevními právnickým osobami a které budou zakládány podle jiných právních předpisů např. podle zákona o obecně prospěšných společnostech je zcela v pravomoci církve a Ministerstvo kultury do něj nemůže zasahovat, neboť mu zákon neposkytuje pravomoc rozhodovat o obsahu základního dokumentu církve.

 

Pří zakládání institucí poskytujících sociální a zdravotnické služby tradiční církve vycházejí ze svých základních dokumentů Např. registrované Církevní zřízení Českobratrské církve evangelické obsahuje ustanovení, že církev koná své dílo prostřednictvím zařízení určeným k účelům sociální služby, výchovy a vzdělávaní. Diakonie a její organizační složky mají podle Církevního zřízení právní subjektivitu, kterou jim přiznává synod. Toto ustanovení je zcela v souladu s ustanovením č. 16 Listiny základních práv a svobod.

 

Pokud si Ministerstvo kultury chce osobovat právo rozhodovat, které církevní instituce budou církevními právnickými osobami a které budou zakládány jako jiné typy právnických osoby přivlastňuje si více pravomocí než mu zákon poskytuje. Svým postupem Ministerstvo kultury porušuje jednu ze základních zásad právního státu ve vztahu k aplikaci práva stručně vyjádřenou tak, že státní orgán má konat jen tam, kde je mu to výslovně dovoleno.

 

Zákon ukládá Ministerstvu kultury vést evidenci církevních právnických osob, která má dle nálezu Ústavního soudu deklaratorní, nikoliv konstitutivní charakter, a má funkci informační a ochrany práv třetích osob. Ministerstvo kultury není oprávněno rozhodovat, kterou církevní právnickou osobu bude evidovat a kterou nikoliv, pokud je konkrétní právnická osoba označena za církevní právnickou osobu příslušnou církví. Při rozhodování o evidenci církevních právnických osob je ministerstvo oprávněno posuzovat pouze úplnost předloženého návrhu v souladu s požadavky zákona.

 

 

 

Ministerstvo kultury svým přístupem k problematice církví a jejich sociálních, zdravotních a charitativních zařízení zejména po té, kdy Ústavní soud vydal nález, kterým rušil některá ustanovení zákona č. 3/2002 Sb. nejen překračuje rámec svých zákonem stanovených oprávnění v oblastí církevní, ale současně vysílá negativní signál k občanům naznačující, že rozhodnutí Ústavního soudu, který je v systému demokratické společnosti vrcholným soudním orgánem pro ochranu ústavnosti, není nutné respektovat a lze přijmout své vlastní účelové výklady.

 

Vážený pane ministře, je bezesporu Vaší povinností zajišťovat, aby Vámi řízené ministerstvo při své činnosti postupovalo v souladu se zákonem. Žádám vás, abyste objasnil postup Ministerstva kultury, které v rozporu s nálezem Ústavního soudu odmítá evidovat církvemi zřízené právnické osoby. Zároveň Vás žádám, abyste v této věci neprodleně zajistil nápravu.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Jan Kasal

 

 

 

 

 

Vážený pan

Pavel Dostál

ministr kultury ČR

P R A H A