Text zákona ve formátu MS Word 6.0/95 a vyšší ke stažení zde

text důvodové zprávy tohoto zákona161/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. března 1992
o registraci církví a náboženských společností

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Církve a náboženské společnosti,1) které hodlají vyvíjet svou činnost na území České republiky, registruje ministerstvo kultury České republiky
  • a) hlásí-li se k nim nejméně deset tisíc zletilých osob, které mají trvalý pobyt na území České republiky,
  • b) hlásí-li se k nim nejméně 500 zletilých osob, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a jsou-li tyto církve a náboženské společnosti členy Světové rady církví.
------------------------------------------------------------------
1) § 23 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.

§ 2

Registraci nebo zrušení registrace církve nebo náboženské společnosti oznámí ministerstvo kultury České republiky písemně Českému statistickému úřadu do sedmi dnů poté, co rozhodnutí nabylo právní moci.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.
Pithart v. r.