Zákon č. 89/1995 Sb.
Parlamentu České republiky
o státní statistické službě

Ve znění novely provedené zákonem č. 411/2000 Sb. s účinností od 1.1. 2001, který zavedl do § 22 odst. 1 současná písmena c) a d)

Identifikační číslo a identifikační kód

§ 21

(1) Identifikační číslo slouží k jednoznačné identifikaci ekonomického subjektu a má pouze evidenční význam. Způsob jeho tvorby stanoví Český statistický úřad.

(2) Identifikační číslo se přiděluje každému ekonomickému subjektu. Identifikační číslo, které bylo přiděleno určitému ekonomickému subjektu, nesmí být přiděleno jinému, a to ani v případě, že ekonomický subjekt, kterému bylo přiděleno, zanikl.

(3) Každému ekonomickému subjektu se přiděluje pouze jedno identifikační číslo. Ekonomický subjekt, kterému bylo v souvislosti s jeho podnikatelskou činností přiděleno identifikační číslo a který hodlá provozovat další podnikatelskou činnost, je povinen uvádět přidělené identifikační číslo v každém úředním styku s orgánem, který je oprávněn vydat doklad o oprávnění k provozování této další činnosti.

(4) K jednoznačné identifikaci odštěpného závodu a jiné organizační složky s obdobným postavením9g) se použije identifikační číslo ekonomického subjektu, jehož je součástí, k němuž se do závorky připojí číslice vyjadřující pořadí tohoto závodu v obchodním rejstříku.
------------------------------------------------------------------
9g) § 7 odst. 1 obchodního zákoníku.

§ 22

(1) Identifikační čísla přiděluje
a) právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku, zahraničním osobám a organizačním složkám zahraničních osob, nadacím a nadačním fondům a obecně prospěšným společnostem rejstříkový soud,10)
b) fyzickým osobám provozujícím živnost živnostenský úřad,11) c) sdružením11a) a politickým stranám a politickým hnutím11b) Ministerstvo vnitra,
d) církvím, náboženským společnostem a jiným právnickým osobám, které odvozují svou právní subjektivitu od církví a náboženských společností,11c) Ministerstvo kultury,
e) ostatním ekonomickým subjektům Český statistický úřad.12)

(2) Dojde-li k přidělení nesprávného identifikačního čísla, zajistí nápravu ten orgán, který nesprávné číslo přidělil.

(3) Identifikační čísla pro potřeby rejstříkových soudů, živnostenských úřadů, Ministerstva vnitra a Ministerstva kultury zajišťuje Český statistický úřad.

(4) Právnická osoba, které není přiděleno identifikační číslo podle odstavce 1 písm. a), c) a d), nebo organizační složka státu jsou povinny ohlásit svůj vznik, jakož i další údaje nezbytné k přidělení identifikačního čísla a zapsání do registru Českému statistickému úřadu, a to do 10 dnů po svém vzniku. Obdobnou povinnost mají, pokud jde o změnu nebo zánik uvedených skutečností.

(5) Povinnost stanovenou v odstavci 4 může za právnickou osobu a organizační složku státu splnit její zřizovatel nebo zakladatel.

(6) Fyzickým osobám, které provozují podnikatelskou činnost, která není živností, přidělí Český statistický úřad identifikační číslo na základě údajů získaných od právnických osob nebo správních úřadů, které podle zvláštních právních předpisů vydávají doklady o oprávnění k takové činnosti; tyto subjekty jsou povinny požadované údaje Českému statistickému úřadu poskytnout.

(7) Příslušné identifikační číslo sdělí Český statistický úřad právnické osobě, organizační složce státu (odstavec 4) nebo fyzické osobě (odstavec 6) do deseti dnů po obdržení údajů uvedených v odstavcích 4 a 6.
------------------------------------------------------------------
10) § 28 odst. 6 obchodního zákoníku.
11) § 47 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb.
11a) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
11b) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
11c) Zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností.
12) Např. § 12c odst. 2 zákona č. 105/1990 Sb., ve znění zákona č. 219/1991 Sb.

§ 23

Vnitřní jednotce přidělí Český statistický úřad identifikační kód. Identifikační kód přidělený vnitřní jednotce sdělí Český statistický úřad příslušnému ekonomickému subjektu do deseti dnů po obdržení údajů podle § 20 odst. 3 tohoto zákona.

§ 24

Na přidělování identifikačního čísla a identifikačního kódu podle tohoto zákona se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.13)
------------------------------------------------------------------
13) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).