REVUE č. 40 2/2008

 

Ze Společnosti pro církevní právo

 

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht

Dalla Società per il diritto delle chiese

 

Valná hromada Společnosti pro církevní právo

 

Dne 26. března 2008 se uskutečnilo v čítárně dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze zasedání valné hromady, kterým byly schváleny zprávy o činnosti a hospodaření za poslední dva roky, doplněny Stanovy Společnosti a zvolen pracovní výbor na příští období. Ministerstvo vnitra České republiky vzalo na vědomí změnu Stanov. S uvedenými změnami se můžete seznámit na našich internetových stránkách http://spcp.prf.cuni.cz.

 

Přednáška v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi

 

Po skončení zasedání valné hromady dne 26. března 2008 pro naši Společnost přednášel její místopředseda JUDr. Záboj Horák, Ph.D., na téma „Náměty k novelizaci zákona o církvích“.

 

Blahopřání

 

S radostí oznamujeme, že dne 19. května 2008 byl prezidentem České republiky jmenován profesorem církevního práva člen naší Společnosti doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, OPraem. Nominován byl na návrh vědecké rady Palackého univerzity v Olomouci. Prof. A. I. Hrdina vyučuje církevní právo na Katolické teologické fakultě v Praze a na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

 

Jak uvedl denní tisk, byli 19. května 2008 v Římě jmenováni noví čestní preláti Jeho Svatosti s právem používat titul Monsignore. Mezi čtyřmi vyznamenanými z pražské arcidiecéze je i čestný člen naší Společnosti Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. Dne 1. června 2008 oslavil Mons. T. Halík své šedesátiny. Ad multos annos!

 

Dne 11. října 2008 uzavřeli sňatek členové naší Společnosti Mgr. Kamila Moučková a Martin Brunovský v kostele sv. Vavřince v Křivicích.

 

Změna umístění kanceláře Společnosti

 

Plánovaná rekonstrukce dominikánského kláštera svatého Jiljí v Praze, o níž byla veřejnost informována v Listech svatojilské farnosti a dominikánské rodiny v Praze Summa sumárum z července 2008, má být již záhy zahájena. Naše Společnost byla konventní kapitulou upozorněna už v březnu t. r. na nezbytnost přemístění kancelářských prostor. Pracovní výbor poděkoval řádu za dosavadní pomoc a vypracoval na své poradě 19. června 2008 harmonogram postupu stěhování.

 

Během léta se podařilo dojednat přesídlení do nové kanceláře, a sice k 1. říjnu 2008. Nová adresa kanceláře i redakce časopisu Revue církevního práva je 130 00 Praha 3, Sudoměřská 25.

 

Krátké zprávy

 

Kurze Nachrichten

Le notizie corte

 

Revue v seznamu recenzovaných periodik

 

Rada pro výzkum a vývoj, odborný a poradní orgán vlády České republiky, schválila na svém 234. zasedání konaném dne 20. června 2008 Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Tento seznam bude Radou využíván při hodnocení těch výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků, které jsou vykazovány jako články v českém odborném periodiku. Vedle několika právnických časopisů byla do zmíněného seznamu zařazena též Revue církevního práva.

 

Nová skutková podstata trestného činu v kanonickém právu

 

Z Act Curiae Archiepiscopalis Pragensis č. 7–8/2008 ze dne 21. 7. 2008, bod 3, čj. 4925/2008, přejímáme tuto zprávu: Dne 30. 5. 2008 byl v L’Osservatore Romano publikován následující dekret Kongregace pro nauku víry:

 

Všeobecný dekret o přestupku, který se týká pokusu o svátostné svěcení ženy

 

Kongregace pro nauku víry v zájmu obrany podstaty a platnosti kněžského svěcení na základě zvláštní moci udělené nejvyšší církevní autoritou (srov. kán. 30 CIC) na řádném zasedání dne 19. prosince 2007 ustanovila: „…Při zachování ustanovení kán. 1378 CIC podléhá exkomunikaci latae sententiae, vyhrazené Apoštolskému stolci (realizované bez rozhodnutí představeného), jak ten, kdo by se pokusil udělit svěcení ženě, tak dotyčná žena, která by se pokusila svěcení přijmout. …Pokud ten, kdo by se pokusil udělit svěcení ženě, nebo žena, která by se pokusila

přijmout svěcení, je věřícím Kodexu kanonického práva východních církví, pak při zachování kán. 1443 tohoto Kodexu bude potrestán vyšší exkomunikací, jejíž odnětí je vyhrazeno Apoštolskému stolci (srov. kán. 1423 CCEO). Tento dekret vstupuje v platnost dnem jeho vydání v L’Osservatore Romano.

 

William kardinál LEVADA, prefekt"