PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR
upravující právní postavení církví a náboženských společností a další související otázky

1918 - 1855

předpisy o matrikách

1855 - 1918
(není-li dále uvedeno jinak, jsou tyto předpisy již zrušené resp. již vyšly z užívání)
116/1918 ř.z.
novela kongruového zákona církve pravoslavné (č. 177/1898 ř.z.)
115/1918 ř.z.
kterým se ustanovují zvýšení nejnižšího příjmu a odpočivných platů katolických duchovních správců, jakož i nejnižšího příjmu hodnostářů kanovníků u metropolitních, katedrálních a konkatedrálních kapitol katolické církve latinského, řeckého a arménského ritu.
text předpisu 115/1918 ř.z.

jeho § 5 byl zrušen a nahrazen zákonem č. 84/1920 Sb. z a n.

provedeno min. nařízením č. 228/1918 ř.z.

453/1917 ř.z.
min. nařízení, kterým byly přiznány urč. přídavky duchovenstvu v důsledku změněných poměrů po válce
161/1913 ř.z.
nařízení min. kultu a min. financí o provádění zákona č. 51/1874 ř.z. o příspěvcích do náboženského fondu
text předpisu č. 161/1913 ř.z.
159/1912 ř.z.
Zákon, kterým se přívrženci islamu podle hanefitského ritu uznávají za náboženskou společnost.
text předpisu č. 159/1912 ř.z.
možnost stažení ve formátu MS Word 6.0/95 a vyšší
56/1907 ř.z.
kterým se ustanovují zvýšení nejmenšího příjmu a výslužného katolických duchovních správců podle jejich služebního času.
(zákon, kterým se upravuje kongrua duchovenstva římskokatolického)
text předpisu č. 56/1907 ř.z.

provedeno min. nařízením č. 63/1907 ř.z.

48/1902 ř.z.
zákon, kterým se vydávají ustanovení o výslužném katolických správců etc.
text předpisu č. 48/1902 ř.z.

provedeno min. nařízením č. 54/1902 ř.z.

177/1898 ř.z.
kongruový zákon pro církev pravoslavnou
(novelisován z. č. 116/1918 ř.z.)
41/1898 ř.z.
služební instrukce, podle které tzv. finanční prokuratury, povinně zastupovaly v právních sporech také církevní jmění
(navázala na podobnou instr. vydanou již roku 1855)

otázku finančních prokuratur upravil později:
176/1898 ř.z.
II. kongruový zákon
text předpisu (znění podle z. 122/1926 Sb. z. a n.)

provedeno min. nařízením č. 205/1898 ř.z.
(jeho §§ 12 a 15 byly novelisovány nař. 7/1904 ř.z.)

96/1897 ř.z.
Nařízení ministeria věcí duchovních a vyučování ze dne 18. března 1897, kterým vymezuje se příslušnost orgánů státní správy duchovní vzhledem k zákonu o zevnitřních právních poměrech israelitské společnosti náboženské ze dne 21. března 1890, ř.z. č. 57.
text normy
79/1896 ř.z.
exekuční řád (§§ 15 a 250)
text ustanovení §§ 15 a 250 a 251
113/1895
Zákon ze dne 1. srpna 1895, Civilní řád soudní
text vybr. ustanovení
21/1895 ř.z.
zákon, kterým se upravuje nedělní a sváteční klid v živnostech
7/1895 ř.z.,
Zákon, jímž se vydávají doplňky ku § 36 zákona ze dne 7. května 1874 (ř.z. č. 50).
(uhražování potřeb katolických obcí farních) - o forensech
text předpisu 7/1895 ř.z.
15/1894 ř.z.
zákon o zlepšení příjmů dignitářů a kanovníků při metropolitních, kathedrálních a konkathedrálních kapitolách katolické církve ritu latinského, řeckého a arménského
text předpisu č. 15/1894 ř.z.

provedeno min. nařízením č. 76/1894 ř.z.

57/1890 ř.z.
zákon o vnějších poměrech israelitské náboženské společnosti
text normy

a nařízení min. věcí duchovních a vyučování č. 96/1897 ř.z., kterým se vymezuje příslušnost orgánů státní správy duchovní vzhledem k zákonu č. 57/1890 ř.z.

142/1887 ř.z.
provisorní kongruový zákon pro církev pravoslavnou
(novelisovaný zákonem 17/1894 ř.z.)
navázaly:
 • kongruový zákon pro církev pravoslavnou č. 177/1898 ř.z.
 • zákon č. 116/1918 ř.z.,
47/1885 ř.z.
Zákon ze dne 19. dubna 1885, kterýmž vydávají se prozatímní ustanovení o dotaci duchovenstva v katolické správě duchovní I. kongruový zákon (též provisorní kongruový zákon)
text předpisu

 • novelisován zákonem č. 65/1890 ř.z. a zákonem č. 16/1894 ř.z.
 • proveden nařízeními: 99/1885 ř.z. (nahrazeno min. nař. č. 7/1890 ř.z.), dále min. nařízeními č. 170/1885 ř.z. a č. 107/1886 ř.z.
  (ta poslední dvě platila až do roku 1928, kdy byla nahrazena nař. č.124/1928 Sb. z. a n.)
167/1882 ř.z.
Nařízení min. vnitra, kultu a spravedlnosti ze dne 26. listopadu 1882, upravující vedení matrik duchovními Bratrské církve evangelické
text normy
112/1881 ř.z.
nařízení min. záležitostí duchovních a vyučování a min. financí, kterým se vykonává zákon č. 51/1874 ř.z. na desetiletí 1881 - 1990
40/1880 ř.z.
Nařízení vydané min. kultu a vyučování ze dne 30. března 1880, jímžto se uznává evangelická církev bratrská (Ochranovská církev bratrská)
text normy
55/1879 ř.z.
Nařízení ministra záležitostí duchovních a vyučování a ministra financí ze dne 3. dubna 1879 týkající se úředního schválení staveb, pro něž se žádá za snížení příspěvku k fondu náboženskému
5/1878 ř.z.
Nařízení min. kultu v dohodě s min. vnitra o tom, že mají záležitosti katolických osad farních i příště opatřovati zastupitelstva obcí místních.
text předpisu č. 5/1878 ř.z.
100/1877 ř.z.
Nařízení min. vnitra, kultu a spravedlnosti ze dne 8. listopadu 1877, upravující vedení matrik církví Starokatolickou
text předpisu č. 100/1877 ř.z.
76/1876 ř. z.
Nařízení Min. záležitostí vnitřních, Min. práv a Min. záležitostí duchovních a vyučování o manželství židů, kteří bydlí mimo svazek některé náboženské obce židovské
(publikováno v částce 22 ř.z. ze dne: 29.5.1876)
č. 39/1875 ř.z.
nařízení min. záležitostí duchovních a vyučování a min. financí za příčinou vykonání zákona č. 51/1874 ř.z.
(týkající se otázek vedení správy jmění církevního)
text předpisu č. 39/1875 ř.z.
68/1874 ř.z.
Zákon o zákonném uznání společností náboženských
text předpisu č. 68/1874 ř.z.

Podle něj došlo k uznání:
1. Starokatolické církve pod č. 99/1877 ř.z.
2. Evangelická církev bratrská (Ochranovská jednota bratrská) pod č. 40/1880 ř.z.

Dále bylo zvláštním zákonem uznáno Islámské vyznání
(jde o zvl. zákon, nikoli o správní akt; není vydán na základě z. 68/1874 ř.z. !!!!!!!!!!!)

 • Islámské vyznání ritu hanefitského zákonem č. 159/1912 ř.z.


51/1874 ř.z.
zákon o příspěvcích do náboženského fondu
(zákon, jímž se vyměřují příspěvky k náboženskému fondu na uhražení potřeb na účely církve katolické)
text předpisu č. 51/1874 ř.z.

Prováděcí nařízení:
 • Nařzení min. záležitostí duchovních a vyučování a min. financí č. 112/1881 ř.z. k provedení zákona č. 51/1874 ř.z. pro léta 1881-1890
 • nařízení min. kultu a financí č. 39/1875 ř.z. o vedení správy jmění círevního
 • nařízení min. kultu a financí č. 161/1913 ř.z. o provádění zákona č. 51/1874 ř.z. na desetiletí 1911 až 1920
 • výnos min. školství a národní osvěty z 1. srpna 1927 č. 748/26.-VI. (stanovil, že na desetiletí 1921 - 1930 se má vyměřovati příspěvek podle předpisů posud platných
navázaly:

Pozn:
 • náboženský fond vznikl r. 1782 a to kabinetními listy Josefa II. z 27. února a 11. března 1782
50/1874 ř.z.
zákon o vnějších poměrech katolické církve
text předpisu 50/1874 ř.z.

(měl nahradit dřívější konkordát vypovězený r. 1870)
zněměn zákonem č. 7/1895 ř.z., kterým se vydávají doplňky k § 36 zákona č. 50/1874 ř.z.)

128/1870 ř.z.
Nařízení min. vnitra a kultu ze dne 20. října 1870, kterým se provádí zákon č. 51/1870 ř.z.
text normy
51/1870 ř.z.
zákon o manželstvích osob takových, které nenáležejí k žádné církvi neb společnosti náboženské zákonem uznané, a o vedení rejstříků narozených, oddaných a zemřelých v příčině těchto osob
text předpisu
134/1869 ř.z.,
Nařízení min. kult. a sprav. ze dne 7. června 1868, o vykonávání nálezů biskupových, kterými se některý kněž dá do napravovny duchovní.
126/1869 ř.z.,
Nařízení min. kult., vnitra a sprav. ze dne 7 srpna 1869, o duchovních, kteří jsou z nařízení svého představeného ve vazbě.
4/1869 ř. z.
Zákon ze dne: 31.12.1868 o uzavírání sňatku mezi příslušníky různých křesťanských vyznání
(publikovaný v částce 3 ř.z. ze dne: 5.1.1869)
49/1868 ř.z.
zákon, kterým jsou upravovány mezikonfesní poměry státních občanů ve směrech v něm uvedených
(tzv. mezikonfesní zákon)

(změněn zákonem č. 277/1920 Sb. z. a n.)
(zrušen zákonem č. 96/1925 Sb. z. a n.)

text předpisu

48/1868 ř.z.
zákon, jímžto se vydávají základní pravidla o postavení školy k církvi
text předpisu

/omezení dozoru katolických církevních autorit nad všeobecným školstvím, který byl zaveden konkordátem z roku 1855/
47/1868 ř.z.
Zákon ze dne 25. května 1868, jímžto se obnovují nařízení druhé kapitoly obecného zákonníka občanského o manželském právě katolickém, přidává se moc soudní u věcech manželských katolíků se týkajících k soudům světským a ustanovuje se, kdy se může sňatek manželský předsevzíti před úřady světskými
text předpisu

(prov. nařízení k němu je nařízení č. 80/1868 ř.z.)
12/1868 ř.z.,
Zákon ze dne 10. července 1868 o průkaznosti matrik narozených a oddaných a úmrtních u israelitů.
text normy
141/1867 ř.z.
Zákon ze dne 21. prosince 1867, jímžto se změňuje základní zákon o zastupitelstvu říšském, daný dne 26. února 1861
text normy

142/1867 ř.z.
Základní zákon státní ze dne 21. prosince 1867, o o obecných právech občanů státních v královstvích a zemích v radě říšské zastoupených
text normy

143/1867 ř.z.
Základní zákon státní ze dne 21. prosince 1867, o zřízení soudu říšského
text normy

144/1867 ř.z.
Základní zákon státní ze dne 21. prosince 1867, o moci soudcovské
text normy

145/1867 ř.z.
Základní zákon státní ze dne 21. prosince 1867, o užívání moci vládní a vykonávací
text normy
142/1867 ř.z.
Základní zákon státní o obecných právech občanů státních v královstvích a zemích v radě říšské zastoupených
zejména čl. 14-17
text těchto vybraných ustanovení
text celé normy ve formátu MS-Word

 • čl. 14 - plná svoboda víry a svědomí
 • cl. 15 - autonomie a samospráva církví / náb. společností, kt. byly státem uznány
  (pojetí církví jako autonomních samospráv. veřejnoprávních korporací)
  (zrušeno ústavní listinou ČR z roku 1920

Provedeno:

 • tzv. květnovými zákony (č. 47,48,49/1868 ř.z. - viz výše), které zejm.:
  • obnovily platnost občanského práva v oblasti manžel. vztahů katolíků (viz patent z r. 1856)
  • upravily vztah církve ke školám

 • a zákonem č. 51/1870 ř.z.,
  • který nařídil vedení matrik politickým orgánům monarchie
135/1867 ř.z.
Zákon ze dne 15. listopadu 1867 o právě shromažďovacím
text předpisu (zejm. § 5)
134/1867 ř.z.
Zákon ze dne 15. listopadu 1867 o právě spolčovacím
text předpisu
č. 91/1864 ř.z.
úprava názvu pravoslacné církve na "řecko-východní církev"
41/1861 ř.z.
tzv. Protestanstký patent

zákon o provedení úplné rovnoprávnosti evangelíků s ostatními uznanými konfesemi
text předpisu č. 41/1861 ř.z.

  Pozn:
 • Tento předpis platil až do roku 1949
 • Evangelické církve a.v. a h.v. se sjednotily v ČSR r. 1918
 • tyto normy byly doplněny vnitrocírkevním zákonodárstvím (viz dále)

navazující předpisy:

 • č. 42/1861 ř.z. - prozatimní ústavy evangelických církví
 • č. 15/1866 ř.z. - definitivní znění těchto ústav evangelických církví
  (později změněny v letech 1889 a 1890 - publik. 1891 v ř.z.)
 • Dále viz zákony z let 1918 - 1945, rubriku o uznávání CNS
  (zejm. viz 155/1931 Sb. z. a n., 64/1922 Sb. z. a n. a 625/1919 Sb. z. a n.)
20/1861 ř.z.
Patent Františka Josefa Prvního - tzv. "únorová Ústava"
text předpisu

Císařský Manifest - Říjnový diplom ze dne 20. října 1860 text dokumentu
175/1860 ř.z.
nařízení min. spravedlnosti ohledně zcizení a zatížení katolických kostelů, obročí a církevních ústavů
text nařízení 175/1860 r.z.
162/1860 r. z.
nařízení min. kultu o zcizení a zatížení jmění katolických kostelů, obročí a duchovních ústavů
tet předpisu 162/1860 ř.z.

související předpisy:
 • 175/1860 ř.z. - nařízení min. spravedlnosti ohledně...
 • 17/1886 ř.z. - naříení min. vnitra, kultu a vyučování a min. spravedlnosti (Maltezští rytíři...)
 • 13633/1890 - výnos min. kultu a vyučování
 • 13342/1919 - přípis předsednictva min. rady ze dne 28. července 1919
 • 19826/1928 - přípis předsednictva min. rady ze dne 31. prosince 1928
 • 187/1929 Sb. z. a n. - vládní nařízení o některých přesunech půs. ministerstev na zemské úřady

 • výnosem min. kultu č. 3251 z. 15.4.1861 se rozšířila platnost předpisu č. 162/1860 ř.z. i na jmění klášterní
37/1860 ř.z.
Nařízení vydaná od ministerium práv a od vrchního velitelství nad armádou ze dne 13. července 1860, o tom, čeho komu potřebí, aby se prodej a zavazení majetnosti katolických kostelů, prebend a duchovních ústavů do knih veřejných vložiti mohlo.
text normy
95/1858 ř.z.
nařízení min. kultu a sprav., kterým se upravuje zakládání duchovních řádů a kongregací a jejich oprávnění k uzavírání právních jednání
text nařízení 95/1858 ř.z.
185/1856 ř.z.
Císařský patent ze dne dne 8. října 1856, kterým se provádí ustanovení Konkordátu ve věcech manželských osob katolického vyznání
(zrušen zákonem č. 47/1868 ř.z. z 25.5.1868)
195/1855 ř.z.
císařský patent, kterým se vyhlašuje Konkordát uzavřený s Apoštolským stolcem 18.8. 1855
(vypovězen v červenci 1870)
text konkordátu podle patentu 195/1855 ř.z.

Navázal patent z roku 1856 ř.z., který obnovil platnost kanonického právave věcech manželských pro katolická manželství - (patent byl zrušen tzv. květnovými zákonu z roku 1868)

19/1855 ř.z.
Vojenský trestní zákon o zločinech a přečinech
vybraná ustanovení § 530 a 560
156/1850 ř.z. a
157/1850 ř.z.
107/1849 ř.z.
Výnos ministerstva vnitra z 30. ledna 1849, o matrikách evangelických
text předpisu
117/1852 ř.z.
Trestní zákoník
(vybraná ustanovení)

119/1873 ř.z.
Trestní řád (§ 186)

946/1811 Sb. zák. soud.
Obecný zákoník občanský
vybraná ustanovení

© 1999, 2000 Adam Furek, Praha