z internetové stránky MK ČR

Evidence charity Lipník nad Bečvou - nález senátu Ústavního soudu

I.  Úvod

K případu evidence charity Lipník nad Bečvou  jsou dále uvedeny listinné dokumenty tak, aby  o celém případu byl  každý, kdo tuto informaci čte,  informován co možná nejobjektivněji.

Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech , nabyl účinnosti dne 7. ledna 2002. Při jeho projednávání bylo navrhováno, aby rozsah evidovaných subjektů na Ministerstvu kultury byl rozšířen např. o charity, což nebylo Parlamentem přijato. Stenoprotokoly z projednávání tohoto zákona v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu ČR jsou na stránkách poslanecké sněmovny Parlamentu. (šlo o sněmovní tisk 919 v roce 2001).

Nález Ústavního soudu č. 4/2003 Sb. nabyl účinnosti dne 13. ledna 2003.

Způsob podání  návrhu na evidenci církevních právnických osob a jeho náležitosti jsou uvedeny v § 16 odst. 1 a 2 zákona o církvích a náboženských společnostech:

§ 16

Evidence církevních právnických osob

(1) Návrh na evidenci orgánu registrované církve a náboženské společnosti nebo řeholní a jiné církevní instituce jako církevní právnické osoby podává orgán registrované církve a náboženské společnosti k tomu určený v základním dokumentu předkládaném podle § 10 odst. 3.

(2) Návrh na evidenci právnické osoby podle odstavce 1 musí obsahovat:

a) doklad o jejím založení k tomu příslušným orgánem registrované církve a náboženské společnosti podle jejího základního dokumentu,

b) vymezení předmětu její činnosti a její stanovy, pokud existují,

c) její název, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky, nebo která již o evidenci požádala,

d) její sídlo na území České republiky,

e) označení jejího statutárního orgánu na území  České republiky,

f) osobní údaje členů jejího statutárního orgánu.

Církev římskokatolická jako jediná nemá dosud doplněné údaje podle § 28 odst. 4 zákona o církvích a náboženských společnostech. V základním dokumentu má registrovány tyto údaje:

(a) „Pokud Římskokatolická církev vystupuje na území České republiky jako právnická osoba ve smyslu právního řádu státu, je sídlem této právnické osoby Praha a jejím statutárním zástupcem je předseda České biskupské konference.“ (registrováno rozhodnutím MK č.j. 12541/95 ze dne 6.11.95“).

(b) „Právní subjektivitu mají rovněž Charity a další útvary církve zřízené podle kán. 114 CIC k naplnění cílů zbožnosti, apoštolátu nebo dobročinnosti. Tyto útvary jsou vedeny v evidenci registrujícího orgánu MK za předpokladu, že obecně právní předpisy nevyžadují s ohledem na stanovami upravený předmět jejich činnosti zápis v jiné evidenci či registraci.“  (registrováno jako změna  rozhodnutím MK č.j. 10917/96 ze dne 29.10.1996).

II.  Podání k charitě Lipník nad Bečvou

Dne 9. ledna 2003 byl na Ministerstvo kultury doručen návrh na evidenci charity Lipník nad Bečvou . Návrh byl podán:

·        předtím než nabyl účinnosti nález Ústavního soudu (tj. před 13.1.2003),

·        Arcidiecézní charitou Olomouc, která není zřizovatelem charity Lipník nad Bečvou (zřizovatelem této charity je Arcibiskupství olomoucké),

·        sekretářkou Arcidiecézní charity Olomouc.

Ústavní soud nezaslal nález Ministerstvu kultury předem, což ale nebyla ani jeho povinnost, protože žalovanou stranou u Ústavního soudu nebylo Ministerstvo kultury, ale Parlament ČR.

Dne 13. ledna 2003 byla  odeslána z Ministerstva kultury odpověď Arcidiecézní charitě Olomouc .

III. Podání k Ústavnímu soudu

Dne 31. 3. 2003 byla Ministerstvu kultury doručena žádost Ústavního soudu o vyjádření k ústavní stížnosti ve věci charity Lipník nad Bečvou. K této žádosti bylo  Ústavnímu soudu odesláno vyjádření Ministerstva kultury ze dne 14.4.2003.

Dne 23. 5. 2003 byl Ministerstvu kultury  doručen dopis Ústavního soudu, k němuž byla přiložena replika stěžovatelů. Ústavnímu soudu bylo zasláno vyjádření Ministerstva  kultury k replice stěžovatelů ze dne 26. 5. 2003.

IV. Informace o nálezu senátu Ústavního soudu

Ministerstvo kultury na tomto místě zveřejní úplný text nálezu senátu Ústavního soudu, jakmile jej z Ústavního soudu obdrží.

Do doby zveřejnění textu nálezu uvádíme jen tuto informaci. Ústavní soud podle § 82 odst. 3 písmena b) zákona o Ústavním soudu zakázal Ministerstvu kultury neevidovat charitu Lipník nad Bečvou. Současně nevyhověl  návrhu stěžovatelů, aby Ministerstvu kultury bylo zakázáno uvádět v kolonce „Ostatní skutečnosti“ ve výpisu z Rejstříku církevních právnických osob údaje, které nenavrhne církevní právnická osoba.

Zákaz neevidence  charity Lipník nad Bečvou  senát Ústavního soudu odůvodnil tím, že vychází ze zásady materiální pravdy. A ačkoli Arcidiecézní charita Olomouc není orgánem církve, který by mohl podávat návrh na evidenci Ministerstvu kultury, a ačkoli byl tento návrh podepsán pouze sekretářkou Arcidiecézní charity Olomouc, pak podle názoru senátu Ústavního soudu mělo být Ministerstvu kultury zřejmé z obsahu příloh tohoto návrhu, jaký je projev vůle a kdo jej projevuje. A proto měla být i za tohoto stavu evidence provedena, byť nebyly splněny zákonné podmínky podle § 16 zákona o církvích a náboženských společnostech.

Dne 9. 10. 2003 Ministerstvo kultury obdrželo nález Ústavního soudu, jehož text je na tomto místě zveřejněn.

V.               Další informace

Protože se v informacích poskytovaných tisku Arcidiecézní charitou Olomouc objevilo obvinění, že Ministerstvo kultury evidovalo diakonie Církve českobratrské evangelické účelově těsně před jednáním Ústavního soudu, uvádíme zde následující přehled o evidenci těchto diakonií.