Revue církevního práva č. 51 1/2012

 

 

Prezentace nových publikací úspěšně proběhla

 

Dne 14. listopadu 2011 proběhl na Právnické fakultě UK v Praze 63. přednáškový večer SPCP, na kterém byla provedena prezentace těchto publikací:

·        J.R.Tretera–Z.Horák: Slovník církevního práva, 2011,

·        Z. Horák: Církve a české školství, 2011, a

·        S. Přibyl: Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989, 2010.

Prezentaci uvedli autoři, následovala diskuse.

 

Dále byla připomenuta díla z oboru církevního a konfesního práva vydaná v posledních dvou letech:

·        M. Hanuš (ed.): Sbírka platných právních norem Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR, 2011,

·        I. Hrdina, H. Kuchařová: Kacířský proces s hrabětem Šporkem v právně historickém a teologickém kontextu, 2011,

·        I. Hrdina: Kanonické právo, Dějiny pramenů, teorie, platné právo, 2011,

·        I. Hrdina, Z. Masopust: Chrestomatie ke studiu filosofie práva, 2011,

·        M. Čeplíková: Konfesné právo Slovenské republiky, 2011,

·        J. Kříž: Zákon o církvích a náboženských společnostech, Komentář, 2011,

·        D. Němec: Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi (1990–2008), 2010 (t. č. se další vydání tiskne péčí prof. G. Robberse v Trevíru v překladu do angličtiny),

·        M. Kolářová: Sbírka právních norem Arcidiecéze pražské z let 1945–2009, 2009.

 

Večer proběhl ve velmi přátelském ovzduší, přítomno bylo více než 30 účastníků, včetně autorů některých z výše uvedených knih a zástupců nakladatelství Grada Publishing, a. s.

 

 

Další aktualizace internetových stránek SPCP provedeny

 

Na naše internetové stránky, umístěné na adrese http://spcp.prf.cuni.cz, byly zavěšeny tyto dokumenty:

 

2. listopadu 2011

1. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb. z 26. 10. 2011.

2. Dohoda o účasti osob vykonávajících duchovenskou službu na systému poskytování posttraumatické intervenční péče, uzavřená dne 6. října 2011 mezi Ministerstvem vnitra ČR, Ekumenickou radou církví v ČR a Českou biskupskou konferencí.

 

13. listopadu 2011

Nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2011, sp. zn. IV. ÚS 3597/10, k právu církve spravovat nezávisle své záležitosti, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. září 2010, sp. zn. 28 Cdo 2082/2010, jenž byl zmíněným nálezem Ústavního soudu zrušen.

Informace o návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

 

 

Gratulujeme členům Společnosti pro církevní právo

 

Dne 28. srpna 2011 oslavil své devadesáté narozeniny přední český právní historik a historický kanonista doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc., který patří k zakládajícím členům naší Společnosti.

 

Dne 8. října 2011 byl volební kapitulou Tepelské kanonie premonstrátů zvolen opatem premonstrátského kláštera v Teplé u Toužimi P. Zdeněk Filip Lobkowicz OPraem, dosavadní farář v Mariánských Lázních a okrskový vikář vikariátu Cheb. Opatskou benedikci přijal v klášteře Teplá v sobotu 26. listopadu 2011 z rukou svého bratra Mons. Františka Václava Lobkowicze OPraem., biskupa ostravsko-opavského.

Dne 1. listopadu 2011 byla diecézním biskupem v Hradci Králové potvrzena volba na funkci děkana Kolegiátní kapituly při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Stal se jím A. R. D. ICLic. Karel Moravec, soudce Diecézního církevního soudu v Hradci Králové.

Dne 4. listopadu 2011 oslavil své osmdesáté narozeniny prof. JUDr. ThDr. Miroslav Zedníček, dlouholetý vyučující církevního práva na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Dne 5. listopadu 2011 oslavil své sedmdesáté narozeniny Ing. Stanislav Hruška, spolupracovník sekretariátu Společnosti pro církevní právo v Praze.

Dne 16. listopadu 2011 oslavil své čtyřicáté narozeniny Mgr. Stanislav Přibyl, CSs.R, generální vikář římskokatolické diecéze litoměřické.

Dne 18. listopadu 2011 oslavil své pětačtyřicáté narozeniny doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D, vyučující církevního a konfesního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, soudce Metropolitního církevního soudu v Praze.

 

Úmrtí

Dne 29. července 2011 zemřela paní Ludmila Bačinová z Prahy-Vršovic, pracovnice advokacie, od roku 1990 provincialátu československé provincie dominikánského řádu, pravidelná účastnice akcí Společnosti pro církevní právo.

Dne 14. října 2011 zemřel ve věku osmdesáti let pan Jan Krigl, nakladatel v Praze 4. S vděčností vzpomínáme na pana Krigla jako na skvělého společníka a přítele. Ve svém nakladatelství vydal naše tři základní učebnice, Církevní právo (1993), Synagoga a církve kdysi a dnes (1994) a Konfesní právo a církevní právo (1997). Přispěl tak významným způsobem k rozvoji těchto oborů v České republice.

Dne 8. prosince 2011 zemřel P. ICLic. JUDr. Pavel Forgač OT. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Do roku 1989 pracoval jako právník u Českých státních drah. V říjnu 1989 emigroval za účelem přípravy na duchovní službu. Teologii studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě, kde dosáhl licenciátu kanonického práva. Kněžskou formaci absolvoval v arcibiskupském kněžském semináři v Kolíně nad Rýnem. 23. února 1997 se stal oblátem Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě. Kněžské svěcení přijal ve Vídni dne 29. 6. 1998. Po vysvěcení vedl německou duchovní správu v Praze. Dne 1. 10. 2001 byl jmenován prezidentem Diecézní charity ostravsko-opavské a současně biskupským vikářem pro záležitosti Charity v diecézi.

 


 

Slavnostní zahájení činnosti Diecézního církevního soudu v Plzni

 

Mše svatá na zahájení soudního roku a posvěcení nových prostor diecézního soudu v Plzni se konaly v pondělí 17. 10. 2011. Bohoslužbě, které se zúčastnili zástupci Metropolitního církevního soudu v Praze a Diecézního církevního soudu v Hradci Králové, předsedal Mons. František Radkovský, biskup plzeňský. V homilii zdůraznil, že církevní soud má být místem naděje a povzbuzení pro ty, kdo tam přicházejí, ať už lze jejich situaci kanonicky řešit, nebo ne. Po mši svaté o. biskup vysvětil nové prostory soudu, které se nacházení v bývalém františkánském klášteře.

 

Diecézní církevní soud Diecéze plzeňské zřídil Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, k 1. červenci 2009, po zániku Interdiecézního soudu v Praze. Soudci z plzeňské diecéze, kteří v Interdiecézním soudu působili, se stali jádrem nového soudu. V současnosti působí Diecézní církevní soud Diecéze plzeňské ve složení:

 

Martina Vintrová

 


 

23. kongres Evropského konsorcia pro výzkum vztahu státu a církve, Oxford 2011

 

Evropské konsorcium pro výzkum vztahu církve a státu uspořádalo ve dnech 29. září až 2. října 2011 v Oxfordu (V. Británie) svůj XXIII. výroční kongres, tentokrát na shora uvedené téma. Místem konání byl St. Stephen´s House, sídlo Anglikánské teologické koleje University Oxford.

Zpravodaj z každé země Evropské unie měl za úkol dodat několik měsíců před zahájením kongresu odpovědi podle předem vypracovaného systému (anglicky nebo francouzsky), což pak bylo včas všem účastníkům rozesláno.

Za Českou republiku zaslali společný referát a v diskusi vystoupili Prof. JUDr. J. R. Tretera a JUDr. Z. Horák, Ph.D. Kongresu se zúčastnilo 28 zástupců z 19 zemí Evropské unie.

Jednání otevřel ve čtvrtek 29. září 2011 hlavní hostitel prof. Mark Hill QC z Londýna. univerzity. Hlavní projev pronesl Sir Nicolas Bratza, prezident Evropského soudu pro lidská práva, na téma „Article 9 Jurisprudence in Strasbourg“.

V pátek 30. září 2011 a v sobotu 1. října 2011 se uskutečnila tři diskusní zasedání (sessions).

První, na téma Historical, cultural and social background, uvedla souhrnným referátem prof. Lisbet Christoffersen z Kodaně, diskusi řídil prof. Francis Messner ze Strasbourgu.

Druhé, na téma Duty not to discriminate, uvedl souhrnným referátem prof. Lars Friedner z Uppsaly, diskusi řídil prof. Marco Ventura ze Sieny.

Třetí, na téma The right to discriminate, uvedl souhrnným referátem prof. Agustín Motilla z Madridu, diskusi řídila Prof. Merilin Kiviorg z Oxfordu, zástupkyně Estonska. Resumé a závěry učinil prof. Norman Doe z Cardiffu.

Na závěr se konala valná hromada konsorcia, kterou řídil dosavadní prezident konsorcia prof. Matti Kotiranta z University of Eastern Finland. Prezidentem pro následující roční období byl zvolen prof. Mark Hill QC z Londýna. Příští kongres je svolán na listopad 2012 do Budapešti, v letech následujících se mají konat v Innsbrucku a ve Strasbourgu.

Z oxfordské konference bude po provedení jazykové revize textu vydán sborník.

V sobotu odpoledne hosté navštívili několik předních kolejí oxfordské univerzity, především Christ Church, a katedrálu. V sobotu večer byl kongres uzavřen slavnostní tabulí v starobylé koleji Magdalen College.

 

J. R. Tretera


 

14. kongres Mezinárodní společnosti pro podporu studia kanonického práva, Varšava 2011

 

      Mezinárodní společnost pro podporu studia kanonického práva (Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo) pořádá pravidelně (nyní v tříletém intervalu) mezinárodní kongresy.

      Letos se konal 14. mezinárodní kongres ve dnech 14.–18. září 2011, a to na půdě Fakulty kanonického práva Univerzity Stefana kard. Wyszyńského ve Varšavě. Jeho tématem bylo Úloha administrativy v kanonickém právu (Administrative function in Canon Law).

      První den (středa 14. 9.) byl věnován teologickým základům a historickému vývoji kanonického správního práva, hlavní referáty se věnovaly principům církevního správního práva (prof. Józef Krukowski, Katolicki Uniwersytet Lublin), církevní administrativě od Corpus Iuris Canonici do kodexu kanonického práva z r. 1917 (prof. Carlo Fantappiè, Università degli Studi di Urbino „Carlo Bo“, Itálie) a církevní administrativě po kodexu kanonického práva z r. 1917 (prof. Alejandro Bunge, Universidad Pontificia Catolica Argentina).

      Dopoledne druhého dne (čtvrtek 15. 9.) se konalo udělení čestného doktorátu kard. Péter Erdő, arcibiskupovi ostřihomskému a primasovi maďarskému, významnému současnému kanonistovi. Odpoledne bylo věnováno způsobu výkonu administrativní moci, hlavní přednášky se zabývaly posláním administrativy a církevními úřady (prof. Salvatore Berlingò, Università di Messina, Itálie), řádné a zástupné správní moci (prof. Józef Wroceński, Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, Varšava) a výkonu církevní jurisdikce cestou delegace a speciálního pověření (prof. Bernard Haering, Ludwig-Maxmilians-Universität v Mnichově).

      Dopoledne třetího dne (pátek 16. 9.) se konala valná hromada Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo spojená s konáním voleb jejího prezidenta i výkonné rady. Odpoledne bylo věnováno formám správní činnosti – správním aktům a správnímu řízení. Hlavní přednášky se zabývaly administrativními akty (prof. Francisca Pérez-Madrid, Universidad di Barcelona), správnímu řízení (prof. Olivier Echappé, Institut Catholique de Paris) a aplikací sankcí administrativní cestou (prof. Damián Guillermo Astigueta, Pontificia Università Gregoriana, Řím).

      Čtvrtý den (sobota 17. 9.) byl nejvíce naplněn přednáškami. Dopoledne bylo věnováno zajištění a kontrole církevní administrativy, hlavní přednášky ve zabývaly systémům dozoru a kontroly (prof. Kurt Martens, Catholic University of America) a právní ochraně (prof. Javier Canosa, Pontificia Università della Santa Croce, Řím). Odpoledne se koncentrovalo na otázky postavení církevního správního jednání vzhledem ke státnímu právnímu pořádku, hlavní referáty se týkaly kanonického správního aktu vzhledem ke státnímu právnímu řádu (prof. Mirosław Sitarz, Katolicki Uniwersytet Lublin) a užívání právních nástrojů světského práva v církevní administrativě (prof. Helmuth Pree, Ludwig-Maxmilians-Universität v Mnichově).

      Poslední pátý den (neděle 18. 9.) se konalo vyhlášení výsledků voleb do vedení Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo a závěrečná přednáška o roli církevní administrativy v působení církve (prof. Wojciech Góralski, Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, Varšava); poté byla konference ukončena. Jednání tohoto dne se již neúčastnili zástupci naší společnosti z České republiky (doc. Damián Němec, dr. Libor Botek, dr. Monika Menke a dr. Jiří Dvořáček).

      Jednacími jazyky v plénu byly aktivně italština, angličtina a polština (do nich bylo simultánně tlumočeno), pasivně pak i němčina, španělština a francouzština.

      Kromě hlavních referátů se konala každého dne také setkání v třech až pěti jazykových skupinách, v nichž byly předneseny krátké vědecké referáty o délce do 10 minut (jeden z nich prezentoval doc. Němec).

      Kongres byl spojen též se společenskými událostmi. Při jeho zahájení zazněly pozdravy presidenta Polské republiky, arcibiskupa varšavského (který je velkým kancléřem fakulty teologické a kanonického práva), papežského nuncia v Polsku, polského primase, ministryně vědy a vysokého školství a maršálka mazovského vojvodství – především však také předsedy Papežské rady pro výklad církevních zákonů arcibiskupa Francesca Coccopalmerio, který se účastnil převážné části kongresu. Na počest čestného doktora kardinála Pétera Erdő pořádal varšavský arcibiskup Kazimierz Nycz ve čtvrtek 15. 9. večer banket v arcibiskupském paláci, v pátek 16. 9. prohlídka prezidentského paláce, nebo velmi zajímavého muzea varšavského povstání, v sobotu 17. 9. pak pontifikální mše ve varšavské katedrále a po ní banket pořádaný primátorkou Varšavy Hannou Gronkiewicz-Waltz na radnici.

      Kongres poukázal na rozsáhlou oblast církevní administrativy, a to nejen v samotné oblasti správního práva, ale i práva trestního. Vyvstala při něm často v diskusi potřeba náležitého precizování shody i rozdílu mezi výkonnou a správní mocí církevní – bylo konstatováno, že tato otázka není dosud dořešena.

 

Damián Němec