Società per il diritto canonico

Společnost pro církevní právo, z. s.Societas Iuris Canonici

ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETÀ

COMITATO DI LAVORO

(in seguito all’Assemblea generale del 15 Maggio 2018)

Presidente della Società:
P. Professore JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP

Vicepresidente della Società:
Professore ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

Membri titolari:
Mgr. Jan Beránek
JUDr. Adam Csukás
JUDr. Miloš Holub, Ph.D.
JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.
R. D. Professore JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., IC.D.

Membri supplenti:
JUDr. Adam Bašný
P. Professore lic. Damián Němec, dr, OP
Mgr. Stanislav Pšenička
JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.
Mgr. Jan Šafránek
JUDr. Tomáš Zadražil

COMITATO DI CONTROLLO

Membri titolari:
Mgr. Jan Czernin, LL.M.
Bc. František Kratochvíl
JUDr. Tomáš Tuza

Membri supplenti:
JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Mgr. Michal Heldenburg

GRUPPI LOCALI DELLA SOCIETÀ

Gruppo locale di Brno

Presidente:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Vicepresidente:
Mgr. Petr Jäger, Ph.D.

Segretario:
Mgr. Ing. Jaroslav Benák, Ph.D.

Gruppo locale di Olomouc

Presidente:
P. Professore lic. Damián Němec, dr, OP

Segretario:
ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

Gruppo locale di Stříbro

Presidente:
Bc. František Kratochvíl

COLLABORATORI DELLA SOCIETÀ

Segretario:
Tomáš Grundza

Segretarie di redazione :
Vojtěch Círus
Jakub Nagy

Bibliotecario:
Mgr. Jan Beránek

Webmaster:
Tomáš Grundza

Traduzione in inglese:
JUDr. Marek Novák

Spedizione:
Jana Nosková

Fotografo:
Antonín Krč

Contabile:
Ing. Alena Šerá