PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR
upravující právní postavení církví a náboženských společností a další související otázky

1989 - 1945

zpet na uvodni stranku

od roku 1989 do roku 1945 včetně
114/1988 Sb.
zákon o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
par. 14 a 19 v aktuálním znění k 31.12.1999
19/1988 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
o postupu při úmrtí a pohřebnictví
text předpisu ve formátu MS-Word
20/1987 Sb.
Zákon ČNR o státní památkové péči
text normy v platném znění ve formátu MS-Word 6.0 a vyšší
29/1984 Sb.
o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
zákon byl změněn zákonem č. 182/2003 Sb. ze dne 29. května 2003, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon byl změn zákonem č. 284/2002 Sb. (jeho § 57b odst. 1) s účinností 28. června 2002) - viz text změny zde
text §§ 4,5, 7 a 57a-57c ve znění k 1.1.2000
plné znění zákona č. 29/84 Sb. ve stavu k 1.1.2000 ve formátu MS-Word 6.0
164/1982 Sb.
zákon o důchodové dani
vybr. ust.
Zrušen předpisem: 156/1989 Sb. a 157/1989 Sb
127/1981 Sb.
zákon o vnitřním obchodě
§ 55 - Společná ustanovení
Zrušen předpisem: 570/1991 Sb.
47/1981 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY ČSSR o úpravě osobních požitků poskytovaných československým státem duchovním církví a náboženských společností
text normy 47/1981 Sb.
Tento předpis byl zrušen předpisem č. 578/1990 Sb.
120/1976 Sb.
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ( viz zejm. 18 čl.)
(schválen roku 1966, pro ČR závazný od 23.3.1976)
(v souč.. je závazný na základě č. 10 Ústavy ČR)
Text předpisu ve formátu MS Word 6.0 a vyšší
37/1973 Sb.
zákon ČNR o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách
text § 1 odst. 2
Zákon byl zrušen zákonem č. 117/2001 Sb.
154/1971 Sb.
VYHLÁŠKA federálního ministerstva financí
o účetnictví
text §§ 1-5 (vztah na org. CNS)
Zrušen předpisem č. 23/1990 Sb.

A

155/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí
o inventarizaci hospodářských prostředků
text §§ 1-3 (vztah na org. CNS)
Zrušen předpisem č. 563/1991 Sb.

113/1971 Sb.
zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
113/1971 Sb.
Zrušen předpisem: 164/1982 Sb.

Prováděcí vyhláška č. 114/1971 Sb. (viz čl. 1)

36/1971 Sb.
Nařízení vlády ČSSR, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení upravujících hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností státem
(viz předpsy č. 219 - 222 z roku 1949)
text předpisu č. 36/1971 Sb.
10/1971 Sb.
Vyhláška MF ČSR, kterou se provádí zákon České národní rady č. 120/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
Čl.3 - K § 4 zákona
Zrušen předpisem: 113/1971 Sb.
2/1969 Sb.,
zákon ČNR o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR,
text par. 8
143/1968 Sb.
Ústavní zákon o československé federaci
čl. 37 v aktuálním (posledním platném) znění
Zrušen pro ČR předpisem: 1/1993 Sb.
70/1968 Sb.
Nařízení vlády ČSSR o hospodářském zabezpečení církve řeckokatolické státem
text předpisu č. 70/1968 Sb.

Realizace tohoto nařízení: MK SSR č. MK 623/73 ze dne 15. 8. 1973
129/1967 Sb.
Vyhláška předsedy vlády o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy
text zde
98/1967 Sb.
vyhláška Ministerstva vnitra o úhradě za užívání nebytových prostorů
text ve formátu MS-Word
(viz zejm. § 1, který působnost normy vztahuje i na CNS)
Zrušen předpisem: 170/1990 Sb.
čj. 8333/67-V/2
výnos ministerstva kultury a informací z 27.7.1967 o úpravě platových poměrů pracovníků v církvích, náboženských společnostech, ostatních církevních organizacích a na bohosloveckých fakultách

změny:
- Výnos ministerstva kultury ČSR z. 22.3.1971 čj. 5685/1971-V/2 (publikováno v částce 11/1971 Sb.) a
- Výnos ministerstva kultury ČSR z. 31.10.1972 čj. 16038/72-V/2 (publikováno v částce 1/1973 Sb.)
47/1966 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o pohřebnictví
text předpisu je zde k dispozici ve formátu MS-Word
Předpis byl zrušen normou č. 19/1988 Sb.
20/1966 Sb.
o péči o zdraví lidu
(viz § 11 odst. 2)
65/1965 Sb.
Zákoník práce
text § 1 odst. 3 a 4, které byly zavedeny s účinností k 1.1. 2001 novelou č. 155/2000 Sb.
Změna:
zákonem č. 46/2004 (změna § 1)
59/1965 Sb.
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
(Zrušeno předpisem č. 166/1999 Sb.)
text § 48 ve znění zákona č. 179/1990 Sb. a zákona č. 294/1993 Sb.
41/1964 Sb.
zákon o hospodaření s byty
text § 73
Zrušen pro ČR předpisem:
 • č.j. 36.116/64 VI MŠK - Směrnice k výkladu § 73 zákona č. 41/1964 o hospodaření s byty

a

60/1964 Sb.
Vyhl. Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o úhradě za užívání bytů a za služby spojené s užíváním bytů
zejm. viz text §§ 3, 18, 19, 20, a 21
Zrušen pro ČR předpisem: 176/1993 Sb.

 • č.j. 39.116/64 VI MŠK - Směrnice týk. se platnosti vyhl. č. 60/1964 pro církevní organizace (28. ledna 1965) (vztáhla platnost této vyhlášky i na budovy ve vlastnictví CNS)

srov. viz též vyhl. MF č. 112/1957 Ú.l.
94/1963 Sb.
Zákon o rodině (vybraná ustanovení)
ustanovení o církevní formě uzavírání manželství (zavedené novelou č. 234/1992 Sb.)
zákon o rodině č. 94/1963 Sb. v aktuálním znění

Související předpisy:

143/1961 Sb.
Zákon Národního shromáždění o domovní dani

A

144/1961 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České republiky,
kterou se provádí zákon o domovní dani

141/1961 Sb.
zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů - § 2 odst. 7 a § 4 odst. 1
(§§ 2 odst. 7, 3-6, 73, 183, 199/2, 329/1 a 2, 331/2,350, 350a, 359, 363)
140/1961 Sb.
Trestní zákon - účinný od 1.1. 1962
§ 168/3 - Neoznámení trestního činu (ve znění zákona č. 3/2002 Sb., vyznačené tučně)
§ 196/2 - Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
§ 198 - Hanobení národa, rasy a přesvědčení
§ 236 - Omezování svobody vyznání
ostatní ustanovení vztahující se k ochraně náboženského vyznání
§ 101 - zneužívání náboženské funkce
§ 178 - Maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi
§ 211 - Porušování zákona o právu rodinném
(zde uvedená znění par. 101, 178 a 211 byla zrušena zákonem č. 159/1989 Sb. s účinností od 1.2. 1990)

K trestnému činu podle § 178 - Maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi jsou v rubrice Judikatura dvě stanoviska Nejvyšších soudů SSR a ČSR

100/1960 Sb.
Ústavní zákon Národního shromáždění
Ústava České a Slovenské Federativní Republiky

vybraná ustanovení - Hlava II. (čl. 19 - 38, spec. viz čl. 32) v původním znění
vybraná ustanovení - Hlava II. (čl. 19-38) v posledním platném znění (k 7.2.1991 - zrušeno úst. z. č. 23/1991 Sb.)
celý text ústavy v původním znění ve formátu MS-Word 6.0
celý text ústavy v posledním platném znění ve formátu MS-Word 6.0 (k 31.12.1992)

15/1959 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru
text předpisu zde
zrušeno zákonem č. 403/1990 Sb.
  Související normy:
 • 88/1959 Ú.l. Vyhláška MF o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru
 • č.j. 23.757/59-L-MŠK - Opatření týkající se něcí užívaných organizacemi socialistického sektoru (5. červen 1959)
112/1957 Ú.l.
Vyhláška MF o místním poplatku z bytu
Účinnost od: 01.07.1957 Zrušeno: 01.04.1985
Předpis byl zrušen před. č. 15/1985
  Související normy:
 • čj. 56.332/57 E II/3 - MŠK k § 8 odst. 2 pís. c) vyhl. 112/1957 Ú.l. (29. VII. 1957)
 • č.j. 4064/54 - SÚC Zdaňování naturálních bytů duchovních (27. května 1954), souv. též s č.j. 152/138.744-53 z 8.3. 1954 MF ČSR
 • č.j. 4644/70-III/3 MK ČR - Ocenění služebních bytů duchovních pro účely daně ze mzdy a prro účely sociálního zabezpečení (4. 2. 1970)
68/1956 Sb.
Zákon Národního shromáždění
o organizaci tělesné výchovy
text ve formatu MS-Word 6.0
zrušeno předpisem č. 173/1990 Sb.
67/1956 Sb.
zákon o hospodaření s byty
text par. 87
Zrušen předpisem: 41/1964 Sb.
55/1956 Sb.
zákon o sociálním zabezpečení
text par. 62
Zrušen předpisem: 101/1964 Sb.
čj. 3862/56-II/3
Směrnice Státního úřadu pro věci církevní a ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 1956 o provádění náboženských úkonů ve zdravotnických ústavech.
Zrušeno předpisem: 129/1967 Sb.
čj. 4874/55-I-1
Směrnice Státního úřadu pro věci církevní ze dne 19. května 1955 o udělování státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti - stanovení náplně ve znění výnosu ze dne 30. května 1955 čj. 5242/55-I/1.
Zrušeno předpisem: 129/1967 Sb.
č. j. 105 118/54-HVS/5
instrukce ministerstva kultury ze dne 6. 7. 1954, č. j. 105 118/54-HVS/5, poř. č. 191/1954 Sb. instr., ve znění instrukce reg. č. 105/P-1957 o nové úpravě povolovacího řízení pro určité neperiodické tiskoviny (reg. v částce 9 Sb. směrnic pro národní výbory 1966, pol. H 6),
Zrušeno předpisem č. 106/1991 Sb.
částka 107/1954 Ú.l. (417/1950 Ú.v.)
Sdělení ministerstva vnitra o zrušení evidence náboženského vyznání
text předpisu č. 107/1954 Ú.l.
55/1954 Sb.
Nařízení vlády Československé republiky
o chráněné oblasti Pražského hradu
text předpisu v MS-WORD 6.0/95
30/1954 Sb.
Nařízení vlády republiky Československé
o darech ve prospěch státu a o pořádání sbírek národními výbory
text předpisu v MS-WORD 6.0/95
169/1953 Ú.l.
Vyhláška Min. financí podle § 5 vl. nařízení č. 42/1953 Sb. o opatřeních v oboru mezd, důchodů...
text § 5 vl. nař. č. 42/1953 Sb. a čl. 1 pís. d) a čl. 5 vyhl. č. 169/1953
Zrušeno předpisem č.
31/1953 Sb.
zákon Národního shromáždění o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon)
(ruší povinnou výuku náboženství v §

 • text předpisu není k dispozici
 • Schváleno (Vydáno): 24.04.1953 Účinnost od: 07.05.1953 Zrušeno: 28.12.1960 Uveřejněno v č. 18/1953 Sbírky zákonů na straně 193
 • Zrušen předpisem: 186/1960 Sb.
čj. 2299/53-I/1-Č
Opatření Státního úřadu pro věci církevní ze dne 17. března 1953 o nadacích, účelových jměních a fondech církví a náboženských společností.
Zrušeno předpisem: 129/1967 Sb.
čj. 3763/52-II
Směrnice Státního úřadu pro věci církevní ze dne 25. června 1952 o vydávání pastýřských listů, oběžníků, instrukcí, pastoračních dopisů a jiných projevů.
Zrušeno předpisem: 129/1967 Sb.
97/1952 Sb.
Nařízení vlády Československé republiky
o zániku věcných práv na některých částech národního majetku
text předpisu v MS-WORD 6.0/95
537/1950 Ú.l.
směrnice SÚC o odměnách externích učitelů náboženství
(na základě § 33 zákona č. 66/1950)
320/1951 Ú.l.
Vyhláška MV ze dne 20. září 1951 o dobrovolných organizacích a shromážděních
text předpisu (zejm. viz §§ 10 a 11) v posledním platném znění (podle novely č. 156/1957 Sb. účiné od 1.9. 1957)
text předpisu v původním znění (před novelou 156/1957 Sb.) ve formátu Ms-Word)
Předpis byl zrušen normou č. 84/1990 Sb.

  Související normy:
 • čj. 267/1-16/3-1950-II/2-MV - úprava církevních a náboženských shromáždění (16. březen 1950)
 • čj. II/2-264.21-I/4-1953-MV - nařízení MV o ohlašování církevních slavností mimo kostel (11. duben 1953)
68/1951 Sb.
Zákon Národního shromáždění
o dobrovolných organizacích a shromážděních
a) v posledním platném znění
b) v původním znění a ve znění jednotlivých novel až do posledního platného znění

Související předpis:
320/1951 Ú.l. Vyhláška MV ze dne 20. září 1951 o dobrovolných organizacích a shromážděních

Úřední list - II. díl, č. 158
Úřední sdělení Státního úřadu pro věci církevní: Označení náboženského fondu "náboženská matice"
text sdělení
352/1950 Ú.l. (417/1950 U.v.)
Vyhláška Státního úřadu pro věci církevní o náboženském fondu
text vyhlášky 352/1950

související předpis:
Úřední sdělení Státního úřadu pro věci církevní: Označení náboženského fondu "náboženská matice"
351/1950 Ú.l. (416/1950 U.v.)
Vyhláška státního úřadu pro věci církevní o převzetí správy některých majetkových podstat náboženským fondem
text vyhlášky 351/1950
121/1950 Sb.
Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro laické učitele náboženství
text předpisu
Předpis byl zrušen normou č. 165/1992 Sb.
112/1950 Sb.
Nařízení vlády ČSR o bohosloveckých fakultách
text předpisu č. 112/1950 Sb.
předpis byl zrušen předpisem č. 163/1990 Sb.

Související předpis:

 • čj. 21.791/57 S/3 MŠK - Směrnice pro přijímací řízení na Římskokatolickou cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích (16.4.1957) (zrušil dosavadní směrnice...)
88/1950 Sb.
Trestní zákon správní
(zrušeno předpisem: 60/1961 Sb.)
§ 101 - Ochrana pořádku ve věcech církevních

A

86/1950 Sb.
Trestní zákon
text §§ 173 a 174 - Maření dozoru nad církvemi
(ve znění před i po novele č. 63/1956 Sb.) a
§ 207 - Porušení zákona o právu rodinném.

Tento TZ byl zrušen a nahrazen trestním zákonem č. 140/1961 Sb. a to s účinností od 1.1. 1962 (viz výše)

58/1950 Sb.
Zákon Národního shromáždění o vysokých školách
(§§ 33 a 34 tohoto zákona)

zde je možno stáhnout celý text tohoto předpisu v původním znění 58/1950 Sb. k 5.10.1956 (verze v Ms WORD)

Tento předpis byl novelizován zákonem:

 • 46/1956 Sb. s účinností od 6.10.1956
 • 64/1959 Sb. s účinností od 11.11.1959
 • 19/1966 Sb. o vysokých školách (v § 63 zrušil zákon č. 58/1950 Sb. s vyjímkou §§ 33 a 34)

 • zrušen byl zákonem č. 163/1990 Sb.
 • 517/1949 Ú.l.,
  Vyhláška ministerstva informací a osvěty
  o podávání žádostí za udělení oprávnění k vydávání neperiodických publikací a o povolení ke zřízení vydavatelských podniků,
  Zrušeno předpisem č. 106/1991 Sb. o neperiodických publikacích
  268/1949 Sb.
  zákon o matrikách
  text § 27 tohoto zákona
  !! Zákon byl zrušen s účinností od 1.7. 2001 zákonem č. 301/2000 Sb. !!
  Též je zde možno nahrát text zákona ve formátu MS Word 6.0 a to v aktuálním znění a v původním znění

  Prováděcí předpisy:
  • vyhl. č. 22/1977 Sb. federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách Text předpisu ve formátu Ms-dos text (možno otevřít po konverzi v progr. Word)
  • vyhl. č. 182/1959 Ú.l. Ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
   (zruš. vyhl. č.22/1977 Sb.)
  • vyhl. č. 1225/1949 Ú.l.I Ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
   (zruš. vyhl. č.182/1959 Ú.l.)
   Text předpisu ve formátu Ms-dos text (možno otevřít po konverzi v progr. Word)

  • čj. VS/3-61/3834/75 MV ČSR (civilně správní úsek) ve věci nahlížení do matrik ve smyslu ust. § 32 vyhl. MV č. 182/1959 Ú.l. (23. duben 1975)
  • čj. 14.487/60-VI-MŠK - Vyhotovování a zasílání matričních a některých jiných dokladů do ciziny (7. duben 1960) (doplněno č.j. 9.461/61 VI - MŠK ze dne 24. dubna 1961)
  265/1949 Sb.
  zákon o právu rodinném
  text §§ 1,2 a 7 tohoto zákona

  • Zrušeno: 01.04.1963 předpisem: 94/1963 Sb.
  • Text zákona č. 265/49 Sb. a zákona č. 266/1949 Sb. (o zatímních změnách v některých věcech občansko právních) je zde možno nahrát ve formátu MS-Word 6.0
  • čj. 295/51-I/1-Č-SÚČ - výkon sňatkových obřadů náboženských (7. říjen 1952)
  232/1949 Sb.
  nařízení vlády republiky Československé, kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů
  text cl. I. a III.
  Zrušen předpisem: 13/1954 Sb.
  218/1949 Sb.,
  zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem

  Jednotlivá znění:
  původní znění zákona 218/1949 Sb. (účinné od 1.11.1949)
  znění podle zákona 88/1950 Sb. (účinné od 1.8.1950)
  znění podle zákona 16/1990 Sb. (účinné od 23.1.1990)
  znění podle zákona 165/1992 Sb. (účinné od 15.4.1992)
  znění zákona podle zákona 522/1992 Sb. (účinné od 20.11.1992)
  znění zákona podle zákona 3/2002 Sb. (účinné od 7.1. 2002)
  aktuální znění zákona podle zákona 562/2004 Sb. (účinné od 1.1.2004)

  znění zákona č. 218/1949 se zapracovanými novelami do jednoho textu...
  Aktuální znění zákona ve formátu MS Word 6.0/95 a vyšší ke stažení zde
  Text zákona v překladu do anglického jazyka

  --------------------------------------------
  Na tento právní předpis navazují tato vládní nařízení, která byla všechna zrušena zákonem 522/1992 Sb.:
  (Pozn: Texty zde uvedené jsou v posledním platném znění před jejich zrušením a je možno u příslušného znění vždy nahrát znění původní a to ve formátu MS-Word 6.0>)

  v Posledních platných zněních:

  v Původních platných zněních:

  Texty jednotlivých novel:

  ----------------------------------------------
  zároveň trestní zákon č. 86/1950 Sb. stanovil skutkovou podstatu trestného činu
  maření dozoru nad církvemi podle §§ 173 a 174
  (viz zde k nahlédnutí ve znění před i po novele č. 63/1956 Sb.)
  Tento trestní zákon byl zrušen a nahrazen trestním zákonem č. 140/1961 Sb. a to s účinností od 1.1. 1962 (viz výše)

  a trestní zákon správní č. 88/1950 Sb. stanovil skutkovou podstatu
  § 101 - Ochrana pořádku ve věcech církevních (tím zrušil § 13 zákona č. 218/1949 Sb.)

  217/1949 Sb.
  zákon, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní
   Tento předpis je zde k nahlédnutí:
  1. V původním znění (tj. zákon č. 217/1949 Sb.)
  2. Ve znění novely č. 6/1953 Sb.
  nařízením vlády č. 19/1956 byl Státní úřad pro věci církevní zrušen a jeho kompetence přešla na ministerstvo školství a kultury. (§ 2)

  A

  228/1949 Sb.
  vládní nařízení o působnosti a organizaci Státního úřadu pro věci církevní
  vládní nařízení č. 228/1949 Sb. v plném znění


  !!!! oba dva předpisy byly zrušeny a to k 31.8.1991 a od 1.9.1991 začal platit nový zákon č. 308/1991 Sb.
  (viz výše)!!!!
  170/1949 Sb.
  Nařízení o přechodné úpravě působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření
  text par. 2
  Zrušen předpisem: 102/1951 Sb.
  169/1949 Sb.
  Zákon Národního shromáždění
  o vojenských újezdech
  text předpisu ve formátu MS-Word 6.0/95 (funguje i ve vyšších)
  116/1949 Sb.
  Nařízení vlády Československé republiky
  o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě
  text předpisu ve formátu MS-Word 6.0/95 (funguje i ve vyšších)
  106/1949 Sb.
  zákon o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činosti na doplatky služebních příjmů a odpočivných platů některých veřejných zaměstnanců
  text předpisu - zejm. viz § 5
  94/1949 Sb.
  Zákon Národního shromáždění o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací
  Zrušen pro ČR předpisem: 106/1991 Sb.
  text předpisu ve formátu MS-Word 6.0/95 (funguje i ve vyšších)
  92/1949 Sb.
  Branný zákon
  text § 9 tohoto zákona
  zákon byl zrušen předpisem č. 218/1999 Sb.
  62/1949 Sb.
  ZÁKON o minimálních veřejných odpočivných (zaopatřovacích) platech a o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby, jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance.
  text předpisu č. 62/1949 Sb. - zejm. viz. par. 5

  a

  63/1949 Sb.
  ZÁKON o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí.
  text předpisu č. 63/1949 Sb. - zejm. viz par. 13 odst. 2

  296/1948 Sb.
  Nařízení vlády republiky Československé
  o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu
  text předpisu ve formatu MS-Word 6.0 - zejm. partie o vyvlastňování par. 7 - 14
  244/1948 Sb.
  zákon o státní mzdové politice
  text par. 14
  Zrušen předpisem: 65/1965 Sb.
  231/1948 Sb.
  zákon na ochranu lidově demokratické republiky
  § 26 a 28
  Zrušen předpisem: 86/1950 Sb.
  185/1948 Sb.
  Zákon Národního shromáždění
  o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organizaci
  státní ústavní léčebné péče
  text zákona ve formátu MS-Word 6.0
  150/1948 Sb.
  Ústava Československé republiky
  text ustanovení §§ 15-17 a 24 - 25 a možnost stažení celého textu ve formátu MS-Word 6.0

  předpis byl zrušen předpisem č. 100/1960 Sb.

  131/1948 Sb.,
  zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelicke církve v Čechách, na Moravě a ve Slezku
  zákon č. 131/1948 Sb. v aktuálním znění
  důvodová zpráva k tomuto zákonu
  99/1948 Sb.
  zákon o národním pojištění
  text § 7
  Zrušen předpisem: 58/1956 Sb.
  95/1948 Sb.
  zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon)
  § 19 - náboženská výchova
  Zrušen předpisem: 31/1953 Sb.

  Prováděcí předpisy:
  • Nařízení č. 196/1948 Sb. vlády republiky Československé, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách národních a středních (viz . § 14)
  • Nařízení č. 197/1948 Sb. vlády republiky Československé o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnásiích (par. 4)

  • č.j. 14533/1968-C-MKI - o vyučování náboženství žáků škol I. cyklu (22. říjen 1968) (zrušeno touto směrnicí)
  • Směrnice pro výuku náboženství přihlášených žáků základních devítiletých škol (úplné znění vyhlášeno ve Věstníku min. školství a min. kultury ČSR, roční XXX, sešit č. 6 z 20 června 1974)
  68/1948 Sb.
  ZÁKON o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních.
  text předpisu je zde
  zákon byl zrušen předpisem č. 218/1949 Sb.
  46/1948 Sb.
  zákon o nové pozemkové reformě
  text předpisu č. 46/1948 v posledním platném znění v MS-Word 6.0

  142/1947 Sb.
  Zákon o revizi prvmí pozemkové reformy
  text předpisu č. 142/1947 Sb. v posledním platném znění ve formátu MS-Word 6.0

  1/1948 Sb.
  Nařízení vlády Československé republiky
  , kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revizi první pozemkové reformy
  text předpisu v posledním platném znění ve formátu MS-Word 6.0

  44/1948 Sb.
  Zákon Ústavodárného Národního shromáždění
  Novela zákona o revizi první pozemkové reformy
  text předpisu v posledním platném znění ve formátu MS-Word 6.0
  14/1948 Sb.
  nařízení vlády republiky Československé
  o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských
  (zrušen předpisem č. 31/1953 Sb.)
  text předpisu č. 14/1948 Sb.
  194/1947 Sb.
  Nařízení vlády Československé republiky
  o soupisu pozemkového majetku pro revizi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách

  text předpisu ke stažení ve formátu MS-Word 6.0

  109/1947 Sb.
  zákon o dani ze mzdy
  text § 8 - Příslušníci domácnosti
  Zrušen předpisem: 76/1952 Sb.
  87/1947 Sb.
  zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil
  text § 52 - Výjimky z ustanovení zákona
  Celý předpis pozbyl účinnosti dnem 31.12.1948;
  167/1946 Sb.
  Zákon ze dne 18. júla 1946, ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva církví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva
  text předpisu
  163/1946 Sb.
  zákon o mimořádných opatřeních bytové péče
  Zrušen předpisem: 138/1948 Sb.

  § 29 pis. ch) - ustanovení se nevztahují - byty a místnosti, jichž se užívá k účelům charitativním, léčebným, výchovným, tělovýchovným a vzdělávacím nebo pro ubytování příslušníků církevních řádů a kongregací státem uznaných církví;
  116/1945 Sb.
  Dekret presidenta republiky
  o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 24 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva

  text předpisu

  30/1945 Sb. II.
  Vyhláška ministra vnitra
  o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku

  text předpisu ke stažení ve formátu MS=Word 6.0

  5/1945 Sb.II
  Dekret presidenta republiky
  o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů

  text předpisu ke stažení ve formátu MS-Word 6.0


  © 1999, 2000 Adam Furek, Praha