PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR
upravující právní postavení církví a náboženských společností a další související otázky

1945 - 1918

zpet na uvodni stranku

1918 - 1945
(není-li dále uvedeno jinak, jsou tyto předpisy již zrušené)
35/1944 Sb.
vládní nařízení vlády Protektorátu Čechy a Morava o zařízení lesů
par. 2
Zrušen předpisem: 166/1960 Sb.
245/1943 Sb.
vládní nařízení vlády Protektorátu Čechy a Morava, jímž se upravuje řízení o náhradě schodků na veřejném jmění
par. 3 odst. 3
Zrušen předpisem: 51/1949 Sb.
5/1943 Sb.,
Vyhláška ministra školství o odnětí zákonného uznání české pravoslavné eparchii
text předpisu
norma byla zrušena předpisem č.: 1983/1946 Ú.l.I
410/1942 Sb.
Vládní nařízení vlády Protektorátu Čechy a Morava o dani z majetku
par. 1
Zrušen předpisem: 134/1946 Sb.
388/1941 Sb.
Vládní nařízení vlády Protektorátu Čechy a Morava o nové úpravě výchovného protektorátních a některých jiných veřejných zaměstnanců
par. 2
Zrušen předpisem: 99/1948 Sb.
292/1941 Sb.
Vládní nařízení o příslušnosti biskupů římskokatolické církve při oddavkách
text předpisu
Tento předpis byl zrušen předpisem č. 266/1949 Sb.
154/1941 Sb.
vládní nařízení vlády Protektorátu Čechy a Morava
o vydání, použití a ochraně některého historického a jiného spisového materiálu
par. 1
Zrušen předpisem: 195/1946 Sb.
21/1939 Sb.
Vládní nařízení vlády republiky Česko-Slovenské o povinnosti vydati státu některý spisový materiál
par. 1
Zrušen předpisem: 195/1946 Sb.
184/1937 Sb.
zákon o branné výchově
vybr. ust.

A

109/1938 Sb.
Vládní nařízení vlády republiky Československé, jímž se vydávají všeobecná prováděcí ustanovení k zákonu o branné výchově
vybr. ust.

Zrušeny předpisem: 105/1939 Sb.

172/1937 Sb. z. a n.
Zákon ze dne 26. června 1937 o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarpatské Rusi a o souvislých opatřeních organizačních
text § 6
15/1937 Sb. z.a n.
Nařízení vlády, kterým se provádí zákon o přímých daních č. 76/1927
Vybraná ustanovení

Tento předpis zrušil:
 • Vládní nařízení č. 175/1927 Sb, kterým se provádí zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních a
 • Vládní nařízení č. 16/1934 Sb., kterým se mění některá ustanovení vládního nařízení 175/1927 Sb. z. a n.
9/1937 Sb. z. a n.
zákon o sloučení židovské náboženské obce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
text předpisu
Pozn. text nikdy nenabyl účinnosti !!!
269/1936 Sb. z. a n.
zákon o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením
§ 11 - Rozsah úpravy.
Zrušen předpisem: 163/1960 Sb.
131/1936 Sb. z. a n.
zákon o obraně státu
vybr. ust.
Zrušen předpisem: 40/1961 Sb.
11/1936 Sb. z. a n.
nařízení vlády republiky Československé,
kterým se provádí na desetiletí 1931 až 1940 zákon ze dne 7. května 1874, č. 51 ř.z., o vyměřování příspěvků k náboženskému fondu na úhradu potřeb katolického kultu
Zrušen předpisem 219/1949 Sb.
text předpisu 11/36 Sb. z. a n.
179/1935 Sb. z. a n.
Úmluva o mezinárodním postavení uprchlíků
cl. 4
Zrušen předpisem: 208/1993 Sb.
9/1935 Sb. z. a n.
vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 18. září 1919, č. 511 Sb. z. a n., o organisačním statutu Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké v Praze
text normy
179/1933 Sb. z. a n.
Úmluva o mezinárodním postavení uprchlíků
text čl. 4
147/1933 Sb. z. a n.
zákon o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli
par. 1
Zrušen předpisem: 182/1947 Sb.
97/1933 Sb. z. a n.
zákon o finančních prokuraturách.
text předpisu č. 97/1933 Sb. z. a n.

 • prováděcí předpis č. 82/1936 Sb. z. a n. (zejm: § 2 odst. 1 bod 6.)
 • tyto dva předpisy byly zrušeny č. 270/1949 Sb.; a finanční prokuratury definitivně roku 1952 (č. 270/1949 Sb. z. a n. s účinností od 1.1.1953)
 • 99/1930 Sb. z. a n.
  Vládní nařízení jímž se provádí zákon ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich:
  u duchovních církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, jakož i pozůstalých po nich

  text předpisu č. 99/1930 Sb. z. a n.
  Tento předpis byl zrušen předpisem č. 218/1949 Sb.

  70/1930 Sb. z. a n.
  zákon, kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich
  text zákona č. 70/1930 Sb. z. a n.
  124/1928 Sb.,
  Nařízení vlády o úpravě platů duchovenstva
  text předpisu
  !! Je ve formatu MS-Word 6.0, ale ma 189 kb. - nevhodne pro stahovani pres modem !!
  80/1928 Sb. z. a n.
  o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takovýchto zaměstnancích zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě.
  text zákona č. 80/1928 Sb. z. a n. (vybraná ustanovení)
  Modus vivendi
  Úmluva sjednaná mezi Republikou československou a Svatou stolicí v lednu 1928
  (pozn. nebyla publikována ve Sbírce zákonů a nařízení)
  text úmluvy
  141/1927 Sb. z .a n.
  vládní nařízení jímž se vydávají nové branné předpisy
  §§ 43, 82, 95, 109, 134, 198, 310
  Zrušen předpisem: 92/1949 Sb.
  76/1927 Sb. z. a n.
  zákon o přímých daních
  (úlevy daňové - čl. II. - § 11, § 72 - Osvobození od daně, Hlava IV. § 97 a § 126-128, § 174)
  144/1926 Sb. z. a n.
  Vládní nařízení o nemocenském pojištění duchovních církví a náboženských společností státem uznaných (recipovaných), jakož i učitelů veřejných škol obecných a občanských...
  text předpisu č. 144/1926 Sb. z. a n. (včetně textu novely č. 11/1929 Sb. z. a n.)
  122/1926 Sb. z. a n.
  Zákon o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznanách popř. recipovaných
  - kongruový zákon
  - text předpisu 122/1926 Sb. z. a n.

  (Prováděcí předpis k tomuto zakonu je č. 124/1928 Sb. z a n.)
  !! Je ve formatu MS-Word 6.0, ale ma 189 kb. - nevhodne pro stahovani pres modem !!

  předpis byl

  17/1926 Sb. z. a n.
  Nařízení vlády ze dne 3. února 1926, jímž se provádí ústavní zákon jazykový pro obor ministerstev vnitra, spravedlnosti, financí, průmyslu, obchodu a živností, veřejných prací a veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, pro veřejné korporace, podléhající těmto ministerstvům v republice Československé, jakož i pro úřady místní samosprávy
  text čl. 56 /vedení církevních matrik/
  219/1925 Sb. z. a n.
  kterým se promíjí překážka platnosti sňatků, při nichž vyhlášky neb oddavky vykonali duchovní církve československé nebo řeckovýchodní.
  text předpisu č. 219/1925 Sb. z. a n.
  96/1925 Sb. z. a n.
  zákon o vzájemných poměrech náboženských vyznání
  znění textu předpisu
  Pozn.: Předpis byl zrušen zákonem č. 218/1949 Sb.
  287/1924 Sb. z. a n.
  zákon, kterým se zvyšují odpočinkové platy (vč. u duchovních)
  text předpisu č. 287/1924 Sb. z. a n. (vybraná ustanovení)
  154/1923 Sb. z. a n.
  zákon o vojenském kázeňském a kárném právu,
  par. 33 a 34
  Zrušen předpisem: 85/1950 Sb.
  50/1923 Sb. z. a n.
  zákon na ochranu republiky
  § 14 Rušení obecného míru.
  Zrušen předpisem: 231/1948 Sb.
  226/1922 Sb. z. a n.
  zákon, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských - tzv. malý školský zákon
  (úprava vyučování náboženství v §§ 1-3)
  (prováděcí předpis k malému školskému zákonu je vládní nařízení č. 64/1925 Sb. z. a n., konkr. pro vyučování náboženství § 3 a oddíl II (§ 5 - 9)
  464/1921 Sb. z. a n.
  zákon o pohřbívání ohněm
  (provedeno vládním nařízením č. 194/1923 Sb. z. a n.)
  309/1920 Sb. z. a n.,
  Zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n., proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních.
  text par. 5
  277/1920 Sb. z. a n.,
  kterým se mění některá ustanovení zák. č. 49/1868 ř. z.,
  (zrušeno zákonem č. 96/1925 Sb. z. a n.)
  246/1920 Sb. z a n.
  zákon, kterým se zvyšuje kongrua duchovenstva římskokatolického
  text předpisu
  245/1920 Sb. z. a n.
  zákon o započtení vákečných let duchovním, kteří byli za světové války povoláni k válečné službě
  189/1920 Sb. z. a n.
  Zákon, jímž se upravují platy profesorů při theologických učilištích diecézních a představených při biskupských kněžských seminářích.
  text normy

  částečně změněm § 211 platového zákona č. 103/1926 Sb. z. a n.

  121/1920 Sb. z. a n.
  Ústava Československé republiky
  vybraná ustanovení (čl. 121 - 125) a možnost stažení celého textu

  K § 122 Ústavy
  viz judikát Nejvyššího správního soudu ČSR
  vydaný dne 27.01.1930

  a dále čl. 128-134
  - Ochrana menšin národních, náboženských a rasových

  84/1920 Sb. z. a n.
  zákon, kterým se zrušuje § 5 zákona č. 115/1918 ř.z.
  text předpisu
  625/1919 Sb. z. a n.
  Vyhláška ministerstva školství a národní osvěty ze dne 25. listopadu 1919, čís. 625 Sb. z. a n., kterou se vyhlašují "Základní a přechodná ustanovení pro Českobratrskou církev evangelickou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku".
  text normy
  511/1919 Sb. z. a n.
  Nařízením vlády republiky Československé ze dne 18. září 1919, č. 511 Sb. z. a n., o organisačním statutu Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké v Praze.
  320/1919 Sb. z. a n.
  zákon, kterým se mění ustanovení občanského práva o obřadnostech smlouvy manželské, rozluce a překážkách manželství
  text předpisu č. 320/1919 Sb. z. a n.
  (včetně původní důvodové zprávy)

   Pozn: Původní návrh tohoto zákona předpokládal zavedení obligatorní civilní formy uzavření manželství pro České země. Národní shromáždění však návrh upravilo tak, že je možno manželství fakultativně uzavřít buď formou církevní nebo občanskou a zároveň tuto možnost rozšířilo i na Slovensko (a později i na Podkarpatskou Rus), kde byla až dosud obligatorní civilní forma uzavření manželství)

  • Prováděcí předpis:
   • nařízení vlády republiky československé č. 362/1919 Sb. z. a n. ze dne 27. června 1919

  • Změny:
   • zákon č. 113/1924 Sb. z. a n., kterám se mění .... § 30 zákona č. 320/1919 Sb. z. a n.
    (text novely je uveden přímo v textu zákona č. 320/1919 Sb. z. a n.)

  • Souvislost s:
   • Všeobecný zákoník občanský z roku 1811 - §§ 48 - 88 (otázky platnosti manželství)
   • zákon č. 47/1868 ř.z. ze dne 25. května 1868 (čl. II. §§ 1-11 - uzavírání sňatků před civilními úřady) a prováděcí předpis k tomuto zákonu - nařízení min. spravedlnosti, kultu a vnita č. 80/1868 ř.z.
   • Prováděcí nařízení vládní k brannému zákonu č. 269/1921 Sb. z. a n. (§§ 140-143 - Zápovědi manželství podle branného zákona)
   • zákon 219/1925 Sb. z. a n., kterým se promíjí překážka platnosti sňatků, při nichž vyhlášky neb oddavky vykonali duchovní církve československé nebo řeckovýchodní
  318/1919 Sb.
  zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům
  par. 1
  Zrušen předpisem: 40/1964 Sb.
  231/1919 Sb. z. a n.
  Nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. dubna 1919, čís. 231 Sb. z. a n., o pojmenování bohoslovecké fakulty v Olomouci.
  text normy
  197/1919 Sb. z. a n.
  Zákon ze dne 8. dubna 1919, čís. 197 Sb. z. a n., jímž se zřizuje Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká v Praze.
  text normy
  111/1919 Sb. z. a n.
  novela trestního zákona č. 117/1852 ř.z. (§ 303)
  § 303 Trestního zákona č. 117/1852 ř.z. podle znění teto novely
  11/1918 Sb.
  Zákon Národního výboru československého
  o zřízení samostatného státu československého
  text normy
  POZEMKOVÁ REFORMA
  (možnost stažení předpisů ve formátu MS-Word 6.0 a vyšší)  Právní předpisy uznávající nově konstituované církve v ČSR
  155/1931 Sb. z. a n.
  Vládní vyhláška o novém zřízení Českobratrské církve evangelické
  text vyhlášky ve formátu MS-Word 6.0
  !! upozornění: soubor má 271 kb. - je nevhodný pro stahování před modem !!
  110/1930 Sb. z. a n.
  vyhláška MŠaNO (Ministerstvo školství a národní osvěty) o uznání náboženské společnosti československých unitářů
  text předpisu
  209/1924 Sb. z. a n.
  nařízení vlády o vyhlášení církevního zřízení Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

  79/1923 Sb. z. a n.
  vyhláška MŠaNO o vyhlášení základních ustanovení pro Německou evangelickou církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (zrušeny č. 209/1924 Sb. z a n.)

  165/1923 Sb. z. a n.
  Vyhláška ministerstva školství a národní osvěty ze dne 13. července 1923 o Základních a přechodných ustanoveních Augšburské církve evangelické ve východním Slezsku v Československu.
  text vyhlášky
  č. 28362/22
  Výnos min. školství a národní osvěty ze dne 31.3. 1922,
  kterým se povoluje zřízení české náboženské obce pravoslavné
  61/1922 Sb. z. a n.
  vyhláška MŠaNO o vyhlášení ústavy Církve evangelické augšburského vyznání na Slovensku
  319/1921 Sb. z. a n.
  vyhláška MŠaNO o uznání práva Evangelické círve bratrské o užívání dalšího názvu "Jednota bratrská"
  text vyhlášky

  Vzorové stanovy sboru Jednoty bratrské v Praze
  (schváleny výnosem c.k. ministerstva kultu a vyučování ve Vídni dne 17. října 1901 č. 29512)

  542/1920 Sb. z. a n.
  vyhláška MŠaNO o uznání Církve československé
  text vyhlášky

  Ústava církve československé
  (Výnos min. školství a národní osvěty ze dne 15. října 1921 č. 87.471)

  64/1922 Sb. z. a n.
  vyhláška MŠaNO o vyhlášení nového Církevního zřźení Českobratrské církve evangelické v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
  Zrušeno předpisem č. 155/1931 Sb. z a n.

  625/1919 Sb. z. a n.
  vyhláška MŠaNO o vyhlášení Základních a přechodných ustanovení pro českobratrskou církev evangelickou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
  text normy


  © 1999, 2000 Adam Furek, Praha