Soudní spory vedené s Ministerstvem kultury od r. 1998
(řazeno podle data podání soudu)

 

převzato z webu Ministerstva kultury,

http://www.mkcr.cz/article.php?id=1215  

(k 26. lednu 2006 – aktualizovaný přehled viz web Ministerstva kultury)

 


 

A. Soudní spory vedené u Ústavního soudu ČR

 

1) Ústavní stížnost ve věci vměšování se do vnitřních záležitostí a nevyplacení státního příspěvku (podáno osobami neoprávněnými jednat za Náboženskou společnost českých unitářů)

 

http://www.mkcr.cz/download.php?id=2186

 

ÚSTAVNÍ SOUD

Účastník řízení: MK                                 

Sp. zn. IV.ÚS 459/99, ústavní stížnost podána dne 15.9.1999, usnesení ÚS ze dne 13.12.1999 doručeno MK dne 6.1.2000

Stěžovatelka:

Náboženská společnost českých unitářů („NSČU“)právně zastoupená advokátkou Mgr. Zuzanou Goyovou

Předmět ústavní stížnosti:

Návrh na vydání nálezu, kterým by Ústavní soud zakázal MK vměšovat se do vnitřních záležitostí NSČU a porušovat tak ústavně zaručená práva stěžovatelky zakotvená v čl. 16 odst. 2 a článku 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Za takové vměšování stěžovatelka považovala skutečnost, že MK nerespektuje své pravomocné rozhodnutí ze dne 6.1.1994, č.j. 13170/93, kterým zaregistrovalo novou ústavu NSČU …. a v důsledku toho nevyplatilo stěžovatelce v roce 1999 státní příspěvek na platy duchovních a na věcné náklady spojené s výkonem bohoslužeb a jiných náboženských úkonů.

Výrok usnesení ÚS:

Ústavní stížnost se odmítá - text rozhodnutí

Poznámka:

 

Vrchní soud v Praze pod sp.zn. 6 A 236/95 zrušil rozhodnutí MK ze dne 3.11.1995, č.j. 12413/95 (doručeno MK dne 9.11.1998) a určil i to, které osoby jsou oprávněné jednat jménem NSČU. MK následně vyhotovilo rozhodnutí č.j. 580/99 ze dne 7.1.1999 v souladu s názorem Vrchního soudu v Praze. Tato ústavní stížnost byla poté podána osobami, které nebyly oprávněny za NSČU jednat.

 


 

2) Návrh zrušit zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, resp. některá jeho ustanovení (podáno skupinou senátorů)

 

http://www.mkcr.cz/download.php?id=2187

 

ÚSTAVNÍ SOUD

Účastník řízení: MK                                 

Sp. zn.  Pl. ÚS 6/02, návrh podán dne 13.2.2002, nález  ze dne 27.11.2002 vyhlášen dne 27.11.2002

Navrhovatel:

Návrh skupiny 21 senátorů:  Ing. Jiří Šenkýř, Mgr. Zdeněk Bárta, doc. MUDr. Karel Barták, CSc.,  MVDr. František Bartoš, Stanislav Bělehrádek, Bohumil Čada, ing. Pavel Janata, ing. Josef Kaňa,   ing. Adolf Jílek, Daniel Kroupa, František Kroupa, ing. Jaroslav Petřík, Petr Pithart, Jan Ruml, MUDr. Zuzana Roithová, ing. Jiří Stodůlka, ing. Milan Šimonovský, ing. Jaroslav Šula, ing. Emil Škrabiš, MUDr. Milan Špaček, Jan Zahradníček, všichni zastoupeni JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, advokátkou

Předmět návrhu:

Návrh na  zrušení zákona č. 3/2002 Sb.,  o svobodě náboženského vyznání a postavení církvích a náboženských společností, resp. některých jeho ustanovení.

Alternativy návrhu:

1. „zrušit celý napadený zákon“,
2. „v širším rozsahu navrženo zrušit ustanovení § 6 odst. 1, § 6 odst. 2, §  11, § 16, § 20, § 21, § 22 odst. 1 písm. d), § 26, § 27 odst. 4, 5, § 28 odst. 4, 5, § 29 část ,, a Rejstříku církevních právnických osob“,
3. „v užším rozsahu případně i bez odkladu vykonatelnosti zrušení ustanovení § 6 odst. 1, část § 6 odst. 2 „za účelem organizace, vyznávání a šíření náboženské víry jako právnické osoby“, § 11 odst. 1 písm. b), c), § 16 odst. 2 až 5, § 20 odst. 1 písm. f), § 21 odst. 1 písm. a), b), § 22 odst. 1 písm. d), § 26 odst. 1 b) až d), § 26 odst. 2, § 26 odst. 4, 5, § 27 odst. 4 a 5, § 28 odst. 4, 5, § 29  část „a Rejstříku církevních právnických osob“.“

Vyjádření k návrhu:

Text vyjádření MK

Text vyjádření Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Výrok nálezu:

I. Ustanovení § 6 odst. 2, § 21 odst. 1 písm. b), § 27 odst. 5 věty druhé v části „a dosažený zisk smí být použit jen k naplnění cílů činnosti církve a náboženské společnosti“ a § 28 odst. 5 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a o postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), se zrušují dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

II. V ostatních částech se návrh zamítá.

Text nálezu Ústavního soudu

 


 

3) Návrh zrušit rozhodnutí ministra kultury o zrušení Náboženské matice (podáno 3 subjekty Církve římskokatolické a bývalou dozorčí radou Náboženské matice)

 

http://www.mkcr.cz/download.php?id=2170

 

ÚSTAVNÍ SOUD

Účastníci řízení:

1. ministr kultury

2. MK                                 

Sp. zn.   II. ÚS 189/02, ústavní stížnost podána dne 28.3.2002, nález Ústavního soudu ze dne 3.8.2005, vyhlášen 22.8.2005

Stěžovatelé:

a)      Česká biskupská konference

b)       Konference vyšších představených mužských řeholí

c)       Konference vyšších představených ženských řeholí

d)      poslední dozorčí rada Náboženské matice

Předmět ústavní stížnosti:

Rozhodnutí ministra kultury ČR č. 1/2002 ze dne 19.2.2002, kterým rozhodl o zrušení Náboženské matice se sídlem Dukelských hrdinů 47, Praha 7, Ministerstvem kultury a o jejím vstupu do likvidace.

Vyjádření žalovaného:

Text vyjádření MK ze dne 4.6.2002

Text vyjádření ministra kultury ze dne 13.4.2005

Přílohy: seznam majetku, který byl předmětem likvidace,

             financování ze státního rozpočtu

             personální obsazení Náboženské matice

Výrok nálezu:

I. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. února 2004, č. j. 5A 35/2002 – 29, porušilo základní práva stěžovatelů zaručená v čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy a v čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod a zrušuje se.

II. Ve zbývající Části se ústavní stížnost odmítá

Text nálezu Ústavního soudu

Poznámka:

Rozšíření ústavní stížnosti i proti rozhodnutí ministra kultury č. 1/2003 o zániku Náboženské matice a proti usnesení Nejvyššího správního soudu sp.zn. 5A 35/2002-29  nebylo MK Ústavním soudem sděleno.

 


 

4) Ústavní stížnost na odmítnutí registrace církve Společenství Ducha Svatého pro sjednocení světového křesťanství (podáno přípravným výborem uvedené církve)

 

http://www.mkcr.cz/download.php?id=2196

 

 

ÚSTAVNÍ SOUD

Účastníci řízení:

          Vrchní soud v Praze,

          MK                                 

Sp. zn.    I. ÚS 708/02, ústavní stížnost podána dne 9.12.2002, usnesení Ústavního soudu ze dne 30.11.2004, doručeno MK dne 10.12.2004

Stěžovatel:

Přípravný výbor církve Společenství Ducha Svatého pro sjednocení světového křesťanství

Předmět ústavní stížnosti:

Ústavní stížnost

 proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12.9.2002, čj. 7 A 33/99-55, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí MK ze dne 29.1.1999,č.j. 1872/99, které odmítlo registraci církve Společenství Ducha Svatého pro sjednocení světového křesťanství

a proti rozhodnutí MK ČR ze dne 29.1.1999, čj. 1872/99

Vyjádření:

Text vyjádření MK

Usnesení

Ústavní stížnost se odmítá

Text usnesení Ústavního soudu

 


 

5) Ústavní stížnost na odmítnutí evidence Oblastní charity Lipník nad Bečvou (podáno uvedenou charitou a arcibiskupem olomouckým)

 

http://www.mkcr.cz/download.php?id=2198

 

ÚSTAVNÍ SOUD

Účastník řízení: MK                                 

Sp. zn.  I. ÚS 146/03, ústavní stížnost podána dne 12.3.2003, nález  ze dne 18.6.2003 vyhlášen dne 1.10.2003

Stěžovatelé:

  1. Oblastní charita Lipník nad Bečvou
  2. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Předmět ústavní stížnosti:

Dopis Ministerstva kultury ČR, kterým bylo odmítnuto evidovat církevní právnickou osobu Oblastní charita Lipník nad Bečvou ze dne 13.1.2003, doručený dne 22.1.2003  na adresu Arcidiecézní charity Olomouc

Vyjádření:

Text vyjádření Ministerstva kultury

Text vyjádření MK k replice stěžovatelů

Výrok nálezu:

I. MK se zakazuje pokračovat v porušování práv a svobod stěžovatelů, zakotvených v čl. 15 a čl. 16 Listiny základních práv a svobod, a spočívajícím v neprovedení evidence Oblastní charity Lipník nad Bečvou.

II. Co do zbytku se ústavní stížnost zamítá.

III. Návrh na náhradu nákladů řízení stěžovatelů se zamítá.

Text nálezu Ústavního soudu

 


6) Návrh na zrušení příkazu ministra kultury ve věci vedení seznamu tzv. historických právnických osob (podáno skupinou senátorů)

 

http://www.mkcr.cz/download.php?id=2202

 

ÚSTAVNÍ SOUD

Účastník řízení: MK                                  

Sp. zn.   Pl. ÚS 2/04, návrh podán dne 28.1.2004, usnesení Ústavního soudu ze dne 19.8.2004, doručeno dne  23.8.2004

Navrhovatelé:

Senátoři Parlamentu České republiky:

1)  Josef Kaňa; 2) Jiří Stodůlka; 3) Josef Vaculík; 4) Bohumil Čada; 5) Pavel Janota; 6) Emil Škrabiš; 7) Petr Pithart; 8) Adolf Jílek; 9) Stanislav Bělehrádek, 10) Jaroslav Šula a 11) František Kroupa,

Předmět návrhu:

Návrh na zrušení Příkazu ministra kultury České republiky č. 32/2001 ze dne 21.12.2001, kterým se ruší evidence právnických osob podle § 2 odst. 3 Příkazu ministra kultury ČR č. 8/1993 ze dne 19.11.1993 ve znění Příkazů ministra kultury ČR č. 23/1995 ze dne 15 12 1995 a č 13/1996 ze dne 30.06.1996.

Text návrhu

Vyjádření:

Text vyjádření MK

Výrok usnesení:

Návrh se odmítá

Text usnesení Ústavního soudu


7) Návrh na zrušení příkazu ministra kultury ve věci vedení seznamu tzv. historických právnických osob (podáno skupinou senátorů)

 

http://www.mkcr.cz/download.php?id=2426

 

ÚSTAVNÍ SOUD

Účastník řízení: MK                                 

Sp. zn.  Pl. ÚS 2/06, návrh podán dne 16.1.2006, nález ze dne … vyhlášen dne …

Navrhovatelé:

Návrh skupiny 25 senátorů:  Adolf Jílek, Zdeněk Bárta, Pavel Janata, Jiří Stodůlka, Karel Barták, Jiří Brýdl, Ing. Ondřej Feber, Josef Jařab, Prof. Ing. Jan Hájek, CSc., Václav Jehlička, Josef Kalbáč, Ludmila Müllerová, Jiří Nedoma, Soňa Paukrtová, JUDr. Petr Pithart, František Příhoda, RNDr. Jitka Seitlová, Karel Schwarzenberg, Rostislav Slavotínek, Milan Šimonovský, Jiří Šneberger, MUDr. Milan Špaček, Jaromír Štětina, Josef Vaculík, Jiří Zlatuška, všichni zastoupeni JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, advokátkou

Předmět návrhu:

Návrh na zrušení novely zákona o církvích a náboženských společnostech

Vyjádření k návrhu:

Text vyjádření MK

Výrok nálezu:

Probíhající řízení 

B. Soudní spory vedené u Nejvyššího správního soudu (dříve u Vrchního soudu v Praze)

 

1) Žaloba na odmítnutí registrace církve Společenství Ducha Svatého pro sjednocení světového křesťanství (podáno přípravným výborem uvedené církve)

 

http://www.mkcr.cz/download.php?id=2204

 

   VRCHNÍ SOUD V PRAZE                            

Žalovaný: MK

Sp. zn.  7A 33/99-55, žaloba podána dne 31.3.1999, rozsudek ze dne 12.9.2002  doručen MK dne 8.10.2002

Žalobce:

Přípravný výbor církve Společenství Ducha Svatého pro sjednocení světového křesťanství

Předmět žaloby:

Návrh na přezkoumání rozhodnutí odpůrce o odmítnutí registrace č.j. 1872/99 ze dne 29.1.1999

Vyjádření žalovaného:

Text vyjádření MK

Výrok rozsudku:

Rozhodnutí MK ČR ze dne 29.1.1999, č.j. 1872/99 se potvrzuje.

Žádný z účastníků nemá právo na úhradu nákladů na řízení.

 


 

2) Žaloba proti rozhodnutí ministra kultury o zrušení Náboženské matice (podáno 3 subjekty Církve římskokatolické a bývalou dozorčí radou Náboženské matice)

http://www.mkcr.cz/download.php?id=2180

 

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD                             

Žalovaný:

  1. ministr kultury
  2. MK

Sp. zn.  5A 35/2002-29, žaloba ze dne 26.3.2002, usnesení  ze dne 2.2.2004 doručeno MK dne 18.2.2004

Žalobci:

a)      Česká biskupská konference

b)       Konference vyšších představených mužských řeholí

c)       Konference vyšších představených ženských řeholí

d)       poslední dozorčí rada Náboženské matice

Předmět žaloby:

Žaloba proti rozhodnutí ministra kultury ČR č. 1/2002 ze dne 19.2.2002, kterým rozhodl o zrušení Náboženské matice se sídlem Dukelských hrdinů 47, Praha 7, Ministerstvem kultury ČR a o jejím vstupu do likvidace

Vyjádření:

     V říjnu 2002 bylo MK požádáno o zaslání příslušných správních spisů k posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky řízení a zda není dán důvod k zastavení řízení. Vyjádření k žalobě v této době nebylo požadováno.

Text vyjádření žalovaného z května 2003

Výrok usnesení

I.                                Žaloba se odmítá.

II.                             Žádný z účastníků nemá právo na úhradu nákladů řízení.

III.                           Žalobcům se vrací částka 1000 Kč za zaplacený soudní poplatek, která bude uhrazena k rukám zástupkyně žalobců z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poznámka:

Usnesení Nejvyššího správního soudu bylo napadeno ústavní stížností podané pod sp.zn. II. ÚS 189/02, jak je uvedeno na jiném místě.

 


3) Kasační stížnost ve věci nepřiznání oprávnění k výkonu zvláštního práva (podáno Náboženskou společností Svědkové Jehovovi)

 

http://www.mkcr.cz/download.php?id=2208

 

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD

Žalovaný: MK

Sp. zn.                   , kasační stížnost podána dne 7.12.2004, rozhodnutí  ze dne …. doručeno MK dne …

Žalobce:

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

Předmět kasační stížnosti:

Kasační stížnost Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 6 Ca 172/2003 ze dne 29. října 2004

Vyjádření:

Text vyjádření MK předaný Městskému soudu v Praze

Výrok soudu:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II.Žalovanému se náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti nepřiznává.

Text rozsudku Nejvyššího správního soudu

Poznámka:

Kasační stížnost navazuje na rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 6 Ca 172/2003-22, kterým zamítl žalobu Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi proti rozhodnutí MK o nepřiznání oprávnění k výkonu zvláštního práva podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 3/2002 Sb., jak je uvedeno na jiném místě.

 


 

C. Soudní spory vedené u Městského soudu v Praze

 

1) Žaloba proti rozhodnutí o nepřiznání oprávnění k výkonu zvláštního práva (podáno Náboženskou společností Svědkové Jehovovi)

 

http://www.mkcr.cz/download.php?id=2210

 

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE                       

Žalovaní: ministr kultury, resp. MK

Sp. zn.   6 Ca 172/2003-22, žaloba podána dne 16.7.2003, rozsudek ze dne 29.10.2004 doručen MK dne 23.11.2004

Žalobce:

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

Předmět žaloby:

Žaloba proti rozhodnutí ministra kultury ČR č.j. 4499/2003 ze dne 25.6.2003, kterým byl zamítnut rozklad proti rozhodnutí MK č.j. 4499/2003 ze dne 28.2.2003, jímž bylo rozhodnuto, že se žalobci nepřiznává oprávnění k výkonu zvláštního práva zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství

Vyjádření žalovaného:

Text vyjádření MK

Výrok rozsudku:

I.                               Žaloba se zamítá.

II.                            Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poznámka:

Na toto soudní řízení navazuje kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu, jak je uvedeno na jiném místě.

 


 

2) Žaloba o poskytnutí ochrany před nezákonným zásahem správního orgánu (členové Židovské obce v Praze)

 

http://www.mkcr.cz/download.php?id=2212

 

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

                         

Žalovaný: MK

Sp. zn. 8 Ca 41/2005, žaloba podána dne 4. 2. 2005, usnesení ze dne 27. 2. 2006 doručeno MK dne 21. 3. 2006

Žalobce:

Židovská obec v Praze

Předmět žaloby:

Žaloba o poskytnutí ochrany před nezákonným zásahem správního orgánu, návrh na vydání předběžného opatření

Vyjádření žalovaného:

Text vyjádření MK

Výrok soudu:

I.     Řízení se zastavuje

II.    Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III.  Po právní moci tohoto usnesení bude žalobkyni vrácen soudní poplatek zaplacený z podané žaloby v částce 1000 Kč, a to z účtu Městského soudu v Praze

Text usnesení Městského soudu v Praze

 


 

3) Žaloba ve věci nevydání výpisu z evidence církevních právnických osob (podáno Arcibiskupstvím pražským a 2 tzv. historickými právnickými osobami)

 

http://www.mkcr.cz/download.php?id=2214

 

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

                            

Žalovaný: MK

Sp. zn.  8 Ca 159/2005, žaloba podána dne 29.4.2005, rozhodnutí  ze dne …. doručeno MK dne …

Žalobci:

a)      Arcibiskupství pražské

b)      Záduší katolického kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech

c)      Kostel sv. Václava ve Vrbčanech

Předmět žaloby:

Žaloba proti nečinnosti správního orgánu, eventuálně žaloba o ochraně před nezákonným zásahem, eventuálně žaloba proti správnímu rozhodnutí o nevydání výpisu z evidence církevních právnických osob

Vyjádření žalovaného:

Text vyjádření MK

Příloha vyjádření

Výrok soudu:

Probíhající soudní spor

 


 

4) Žaloba ve věci zamítnutí návrhu na evidenci nemocnice (podáno kongregací Církve římskokatolické a nemocnicí)

 

http://www.mkcr.cz/download.php?id=2216

 

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE                          

Žalovaný: ministr kultury, resp. MK

Sp. zn. 7 Ca 144/2005,žaloba podána dne 10.5.2005, rozhodnutí  ze dne …. doručeno MK dne …

Žalobci:

a) Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,

b) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Předmět žaloby:

Žaloba proti rozhodnutí ministra kultury o rozkladu podaném proti rozhodnutí MK o zamítnutí návrhu na evidenci Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze jako církevní právnické osoby tak, že rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

Vyjádření žalovaného:

Text vyjádření MK

Usnesení

Probíhající soudní spor

 


 

5) Žaloba proti neoprávněnému zásahu do dobré pověsti právnické osoby (podáno Arcibiskupstvím pražským)

 

http://www.mkcr.cz/download.php?id=2182

 

 

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE                                   

Žalovaní:

č. 1 Ministerstvo kultury

č.2 Jana Řepová, ředitelka odboru církví MK

Sp. zn. 19 Cm 78/2005, žaloba podána dne 18. 4. 2005

Žalobce:

Arcibiskupství pražské

 

Předmět žaloby:

Žaloba proti neoprávněnému zásahu do dobré pověsti právnické osoby

Vyjádření žalovaných:

Text vyjádření žalovaných č. 1 a 2

Výrok soudu:

Probíhající soudní spor

 


 

6) Žaloba ve věci zamítnutí návrhu na evidenci Institutu komunikace (podáno Arcibiskupstvím pražským a Institutem komunikace)

 

http://www.mkcr.cz/download.php?id=2292

 

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE                          

Žalovaný: ministr kultury, resp. MK

Sp. zn. 9 Ca 110/2005, žaloba podána dne 5.4.2005, rozhodnutí ze dne …. doručeno MK  dne …

Žalobci:

1) Arcibiskupství pražské,

2) Institut komunikace, Ječná 2, Praha 2

Předmět žaloby:

Žaloba proti rozhodnutí ministra kultury o rozkladu podaném proti rozhodnutí MK o zamítnutí návrhu na evidenci Institutu komunikace jako církevní právnické osoby, kterým ministr kultury rozklad zamítl a napadené rozhodnutí MK potvrdil.

Vyjádření žalovaného:

Text vyjádření MK

Usnesení

Probíhající soudní spor