PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR
upravující právní postavení církví a náboženských společností a další související otázky

2002 - 1990

2002
(k 31. prosinci 2002)
586/2002 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
text předpisu
aktualizované znění předpisu č. 86/1993 Sb.
504/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
text předpisu /ve formátu "Pouze text"/
(zejm. viz §§ 2, 6, 27, 29, 30 a 31)
Změna: Vyhl. č. 476/2003(změna § 2)
284/2002 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(změna zákona č. 564/1990 Sb. a zákona č. 29/1984 Sb.)
text vybraných ustanovení
254/2002 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
text změny § 2 zákona
252/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
viz § 118 odst. 3 písm. c) (Zboží určené k vystavení, předvedení nebo používání na výstavách, veletrzích, kongresech a podobných událostech) a § 139 odst. 2 (turistický propagační materiál)
247/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla
text § 116

Pozn: Vyhláška ruší Vyhlášku MF č. 136/1998 Sb.
232/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
původní text předpisu
celý text vyhlášky ve formátu MS WORD
text novely č. 547/2006 Sb.
text vyhlášky č. 232/2002 Sb. po změnách provedených novelou č. 547/2006 Sb.
text vyhlášky č. 232/2002 Sb. po změnách provedených novelou č. 388/2016 Sb.
218/2002 Sb.
Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
text § 80
198/2002 Sb.
Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
text § 6
celý text předpisu ve formátu MS WORD
152/2002 Sb.
Nařízení vlády ze dne 18. března 2002, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
text předpisu

Související předpisy:
 • Nařízení vlády č. 335/2001 Sb.
 • zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem
 • 139/2002 Sb.
  Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
  text § 3 odst. 5
  celý text zákona ve formátu MS WORD
  138/2002 Sb.
  Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  text bodu 2 (změna § 2)
  text § 2 ve znění před i po novele
  134/2002 Sb.
  kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  text bodu 15 (změna § 198a)
  text celého § 198a po novelizaci
  119/2002 Sb.
  Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
  text § 17 odst. 2
  109/2002 Sb.
  Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
  text § 2 a 20 zákona
  68/2002 Sb.
  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
  text předpisu
  text předpisu č. 86/1993 Sb. v současnosti platném a účinném znění
  14/2002 Sb.
  Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, (...)
  změna ustanovení § 24 zákona
  6/2002 Sb.
  Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
  text § 80 zákona
  4/2002 Sb.
  Usnesení Poslanecké sněmovny o setrvání na zákonu o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
  text
  3/2002 Sb.
  zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
  (částka 2, rozeslaná 7. ledna 2001, str. 83 - 95)
 • text předpisu v původním znění
 • text předpisu v původním znění ve formátu MS-Word

 • text předpisu ve znění nálezu Ústavního soudu č. 4/2004 Sb.
 • text předpisu ve znění nálezu Ústavního soudu č. 4/2004 Sb. ve formátu MS-Word

 • text předpisu ve znění nálezu Ústavního soudu č. 4/2004 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.
 • text předpisu ve znění nálezu Ústavního soudu č. 4/2004 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb. ve formátu MS-Word
 • změna zákonem č. 562/2004 Sb. s účinností od 1.1.2005

 • text zákona v překladu do anglického jazyka v původním znění
 • text zákona v překladu do anglického jazyka ve znění nálezu Ústavního soudu č. 4/2003 Sb.
 • text zákona v překladu do anglického jazyka ve znění nálezu Ústavního soudu č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.

 • text zákona v platném znění k 1. prosinci 2009

  • Prováděcí předpis: Vyhláška Ministertva kultury č. 232/2002 Sb.
  • Předpis ruší: 308/1991 Sb.; 161/1992 Sb.
  • Předpis mění: zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství; zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody; zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby; zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem; zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon


  Související dokumenty:

 • 2001
  474/2001 Sb.
  Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  text změny § 24 zákona o zaměstnanosti
  vybraná ustanovení zákona o zaměstnanosti
  353/2001 Sb.
  Zákon Parlamentu České republiky, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  Změna: Zákonem č. 437/2003 Sb. (změna § 9)
  text změny § 9 zákona o účetnictví
  původní znění § 9 zákona o účetnivtví
  celý text zákona o účetnictví v aktuálním znění

  335/2001 Sb.
  Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
  text předpisu

  Související předpisy:
 • zákon č. 212/2000 Sb. o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem (nařízení tento zákon provádí)
 • Nařízení č. 152/2002 Sb.
 • 273/2001 Sb.
  zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (změna přestupkového zákona /200/1990 Sb./)
  text § 14 (změna § 49 zákona č. 200/1990 Sb.)
  celý text předpisu ve formátu MS WORD

  Související předpis:
 • zákon č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, ve znění po novele č. 273/2001 Sb. (vybraná ustanovení)
 • 261/2001 Sb.
  zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
  text předpisu
  celý text předpisu ve formátu MS WORD
  256/2001 Sb.
  zákon o o pohřebnictví a o změně některých zákonů
  vybraná ustanovení (§ 3,7,16,17,20, 28)
  celý text předpisu ve formátu MS WORD

  Související předpis:
 • Vyhláška č. 19/1988 Sb. MZ ČSR o postupu při úmrtí a pohřebnictví
 • 231/2001 Sb.
  zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
  vybraná ustanovení (§ 12,31,48,49)- původní znění
  celý text předpisu ve formátu MS WORD text změny § 48 odst. 1 provedené zákonem č. 341/2004 Sb.
  text změny § 32 odst. 1 provedené zákonem č. 235/2006 Sb.
  207/2001 Sb.
  Vyhláška Ministerstva vnitra,
  kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  vybraná ustanovení (§ 2, 14, 21, 29-30)
  celý text předpisu ve formátu MS WORD
  (Upozornění: soubor má 1,2 Mb, stahování bude trvat velice dlouho)

  Související předpis:
  Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

  177/2001 Sb.
  zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  text změn v zákoně 101/2000 Sb.
  text změněných ustanovení, tedy § 5 odst. 2 písm. f) a § 18 písm. c)
  117/2001 Sb.
  zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
  text zákona, zejm. viz § 2 písm. b)
  text zákona ve formátu MS Word 6.0/95 a vyšší
  39/2001 Sb.
  zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
  text změněného § 2 a 4 odst. 2
  24/2001 Sb.
  Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e"
  text změněného § 7 odst. 2 pism. h)
  2000
  502/2000 Sb.
  nařízení vlády České republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
  text § 2 pism. e) a f)
  492/2000 Sb.
  zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  text změněného § 18 odst. 8
  411/2000 Sb.
  zákon , kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  text změněného § 22 odst. 1
  406/2000 Sb.
  Zákon o hospodaření energií
  § 6a – energetická náročnost budov
  405/2000 Sb.
  zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  text změnych § 260 a 198a
  363/2000 Sb.
  zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  text změněného § 33
  361/2000 Sb.
  zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  text § 92 odst. 4 pism. e)
  301/2000 Sb.
  zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  text § 13, 25 a 97
  text celého předpisu
  !! Zákon zrušil s účinností od 1.7. 2001 zákon č. 268/1949 Sb. !!

  Související předpis:
  Vyhláška č. 207/2001 Sb. Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

  299/2000 Sb.
  Vyhláška Ministerstva zemědělství
  , kterou se stanoví podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznů révy vinné a další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznů révy vinné
  text § 5 odst. 1-3
  212/2000 Sb.
  zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem
  text normy

  Související předpisy:
 • 335/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
 • Nařízení č. 152/2002 Sb.
 • Nařízení č. 184/2003 Sb.
 • 208/2000 Sb.
  zákon, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
  text novelizovaného § 15 (doplněn s úč. k 1.1.2001 odst. 2)
  155/2000 Sb.
  Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  text změny zákoníku práce v § 1 odst. 3 a 4 a text změny zákona č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání v § 2 odst. 3 - 7
  132/2000 Sb.
  zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
  text Čl.XXVI, kterým se změnil zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, zejm. viz nové znění § 12 odst. 5 pís. a) a b)
  121/2000 Sb.
  zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
  text § 35
  text § 34 a 35 ve znění zákona č. 216/2006 Sb.
  101/2000 Sb.
  zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  text § 4 pís. b) ("citlivé údaje")
  text ustanovení změněných (doplněných) novelou č. 177/2001 Sb. (§ 5 odst. 2 písm. f) a § 18 písm. c)
  text změn v zákoně 101/2000 Sb. po novele 177/2001 Sb.
  změny provedené novelou č. 439/2004 Sb. (§§ 9 a 18) celý text předpisu ve formátu MS WORD 6.0/95 a vyšší v aktuálním znění
  1999
  349/1999 Sb.
  zákon o Veřejném ochránci práv
  text předpisu č. 349/1999 Sb.
  345/1999 Sb.
  Vyhl. Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
  text vyhlášky č. 345/1999 Sb. - vybraná ustanovení (§§ 2, 29, 33, 71-75, 98)
  (včetně možnosti stažení celého textu ve formátu Ms-dos text)

  vyhláška č.345/1999 Sb. nahradila dosud platnou vyhlášku č. 110/1994 Sb.

  329/1999 Sb.
  zákon o cestovních dokladech
  text § 20 odst. 2 tohoto zákona
  text § 20 odst. 5 ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
  328/1999 Sb.
  zákon o občanských průkazech
  text § 5 odst. 1, 12 a 25 tohoto zákona
  Změna § 5 odst. 1 provedená zákonem č. 559/2004 Sb.
  326/1999 Sb.
  zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
  §§ 41, 137, 139 a 179
  změna zákonem 428/2005 Sb.
  325/1999 Sb.
  zákon o azylu
  §§ 12 a 91
  306/1999 Sb.
  Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
  text § 1 podle zákona č. 562/2004 Sb. s učinností od 1.1.2005
  287/1999 Sb.
  Vyhláška Ministerstva zemědělství o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
  text § 60
   Související předpisy:
  • § 5 odst. 3, 4 a 6 zákona č. 246/1992 Sb.
  • § 4 vyhlášky č. 245/1996 Sb.
  222/1999 Sb.
  zákon o zajišťování obrany České republiky
  text § 52 předpisu č. 222/1999 Sb.

  A

  221/1999 Sb.
  Zákon o vojácích z povolání
  text §§ 2 odst. 4, 43 a 44-47 tohoto předpisu
  (včetně důvodové zprávy k těmto paragrafům)
  Pozn: text § 2 odst. 3 - 7 byl s účinností k 1.1. 2001 zaveden
  novelou tohoto zákona č. 155/2000 Sb.;
  k další změně došlo s účinností od 1. července 2002
  zákonem č. 254/2002 Sb.

  A

  220/1999 Sb.
  o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
  text §§ 21 a 22 tohoto předpisu
  (včetně důvodové zprávy k těmto paragrafům)

  Související předpisy:

  191/1999 Sb.
  zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů
  text nového § 14 ve znění zákona č. 255/2004 Sb.
  169/1999 Sb.
  Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
  § 20, 16 odst. 1, 43 (ve znění novely č. 3/2002 Sb.)
  Změna: zákonem č. 52/2004 Sb.

  (včetně důvodové zprávy k paragrafu 20)

  související předpisy:
  • Vyhláška č. 345/1999 Sb. Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody - vybraná ustanovení (§§ 2, 29, 33, 71-75, 98),
   (včetně možnosti stažení celého textu ve formátu Ms-dos text)
  • Vyhláška č. 110/1994 Sb. Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody (zrušena vyhl. č. 345/1999 Sb.) - §§ 2, 55-58, 66, 70, 93
  • Vyhláška 109/1994 Sb. Ministerstva spravedlnosti, kt. se vydává řád výkonu vazby - §§ 1/2, 55 a 56, 68/2 a 80/4 (vyhl. nahradila rozkaz ministra spravedlnosti České republiky č. 4/1969, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 25/1969 Sb., ve znění rozkazů ministra spravedlnosti č. 5/1988, č. 20/1990 a č. 15/1992 o Řádu výkonu vazby.)
  • Vyhláška č. 247/1992 Sb. ministerstva spravedlnosti ČR, kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech České republiky - § 6 odst. 3, § 23-28 a 53 odst. 3 (vyhl. byla zrušena vyhl. č. 110/1994 Sb. ) [vyhl. nahradila Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech registrované v částce 32 Sbírky zákonů z roku 1973. ]

  • Zákon č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby
  • Zákon č. 59/1965 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody (zrušen zákonem č. 169/1999 Sb.) - § 48 a 13

  • Evropská vezeňská pravidla (Pozn: Nejde o obecně závazná právní předpis) (Přijato 1973, znění z 1987)
  167/1999 Sb.
  zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti
  text nového § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti
  106/1999 Sb.
  zákon o svobodném přístupu k informacím
  text par. 8
  95/1999 Sb.
  zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
  text § 2
  1998
  322/1998 Sb.
  Nařízení č. 322/1998 Sb. vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb.
  (Schváleno (Vydáno): 16.12.1998 Účinnost od: 01.01.1999)
  text normy
  Pokyn č. 36 318/97-22-23
  ministra školství, mládeže a tělovýchovy
  k náboženské výchově v základních, středních a speciálních školách
  (Schváleno (Vydáno): 27.04.1998 ,Účinnost od: 01.09.1998)
  text normy

  Zrušen: Metodickým pokynem Č.j.: 25029/2002-22 z 27. 6. 2003 (viz text )
  183/1998 Sb.
  Vyhláška MŠMTV, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
  text par. 1 pis. c)
  Zrušen a nahrazen vyhláškou č. 322/2005 Sb.
  149/1998 Sb.
  Zákon Parlamentu České republiky, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů
  text nového § 17 odst. 11
  148/1998 Sb.
  zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů text par. 33 odst. 5 pis. h)
  136/1998 Sb.
  Vyhláška Ministerstva financí ČR o osvobození zboží od dovozního cla
  text § 118 zde
  Pozn: zrušena Vyhl. MF č. 247/2002 Sb.
  111/1998 Sb.
  zákon o vysokých školách
  text § 33
  91/1998 Sb.
  Zákon Parlamentu České republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
  vybraná ustanovení
  1995
  318/1995 Sb.
  Vyhláška Mšmtv, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
  par. 1 pis. c)
  Zrušen předpisem: 183/1998 Sb.
  262/1995 Sb.
  nařízení vlády České republiky o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
  text předpisu ve formátu Ms-dos text
  248/1995 Sb.
  o obecně prospěšných společnostech
  text předpisu ve stavu k 1.12.1999
  273/1995 Sb.
  Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
  text předpisu
  89/1995 Sb.
  zákon o státní statistické službě
  § 22 odst. 1 písmena c) a d)
  (Ve znění novely provedené zákonem č. 411/2000 Sb. s účinností od 1.1. 2001) § 22 odst. 1 ve znění novely zákonem 230/2006 Sb.
  49/1995 Sb.
  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
  kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení text par. 1 a 3
  40/1995 Sb.
  zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
  text § 2 odst. 2
  37/1995 Sb.
  zákon o neperiodických publikacích
  text par. 1 odst. 3
  1993
  283/1993 Sb.
  Zákon o státním zastupitelství
  text § 24 ve znění zákona č. 14/2002 Sb., účinný od 1. 3. 2002
  1994
  42/1994 Sb.
  zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (znění zákona č. 36/2004 Sb.)
  § 2a
  110/1994 Sb.
  Vyhl. MS, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
  text vyhl. č. 110/1994 Sb. - §§ 2, 55-58, 66, 70, 93
  • vyhláška byla zrušena vyhl. č. 345/1999 Sb.
  • vyhláška č.110/1994 Sb. nahradila dosud platnou vyhlášku č. 247/1992 Sb.

  A

  109/1994 Sb.
  Vyhl. MS, kt. se vydává řád výkonu vazby
  text vyhl. 109/1994 Sb. - §§ 1/2, 55 a 56, 68/2 a 80/4
  Vyhl. č. 377/2004 Sb., kterou se mění vyhl. č. 109/2004 Sb. - text nového § 4a

  • vyhl. nahradila rozkaz ministra spravedlnosti České republiky č. 4/1969, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 25/1969 Sb., ve znění rozkazů ministra spravedlnosti č. 5/1988, č. 20/1990 a č. 15/1992 o Řádu výkonu vazby.

  související předpisy: č. 345/1999, 169/1999, 293/1993, 247/1992 a 59/1965

  71/1994 Sb.
  zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
  text předpisu ve formátu Ms-dos text
  1993
  334/1993 Sb.
  nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
  Zrušen předpisem: 145/1995 Sb.
  § 1 odst. 2 pís. c)

  a

  186/1993 Sb.
  vlády České republiky
  nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
  Zrušen předpisem: 334/1993 Sb.
  § 1 odst. 2 pís. c)

  294/1993 Sb.
  zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
  změna § 48
  293/1993 Sb.
  zákon o výkonu vazby
  vybraná ustanovení předpisu č. 293/1993 Sb.
  (ve znění zákona č. 208/2000 Sb. a č. 3/2002 Sb.)
  Změna: zákonem č. 52/2004 Sb.
  208/1993 Sb.
  sdělení ministerstva zahraničních věcí
  o Úmluvě o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícím se právního postavení uprchlíků
  text čl.3, 4 a 33 Úmluvy
  198/1993 Sb.
  zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu
  text předpisu ve znění k 1. 12. 1999
  93/1993 Sb.
  Vyhláška Ministerstva financí ČR o osvobození zboží od dovozního cla
  text § 122 zde
  (došlo jí k osvobození náboženských předmětů od dovozního cla)
  Předpis byl zrušen vyhl. MF č. 136/1998
  č. j. 19 260/93-40; Věstník MŠMT ČR č. 7-8/1993
  Vztah školských úřadů k církevním školám při poskytování a vyúčtování dotací, včetně doporučení způsobu hospodaření pro církevní školy.
  metodický návod z 24.3.1993 text předpisu
  86/1993 Sb.
  Nařízení vlády ČR o osobních požicích poskytovaných duchovním církve a náboženských společností (zrušeno od 1.1.2007)

  text původního znění předpisu 86/1993 Sb. (účinnost od 1.3.1993)
  text znění po novele č. 273/1995 Sb. (účinné od 1.12.1995) nebo samostatný text novely č. 273/1995 Sb.
  po novele č. 322/1998 Sb. účinné od 1.1. 1999 nebo samostatný text novely č. 322/1998 Sb.
  text předpisu č. 86/1993 Sb. v současnosti platném a účinném znění (od 1. března 2002; po novele č. 68/2002 Sb.) nebo text novely č. 68/2002 Sb.
  text předpisu č. 86/1993 Sb. v současnosti platném a účinném znění (od 1. ledna 2003; po novele č. 586/2002 Sb.) nebo text novely č. 586/2002 Sb.
  text předpisu č. 86/1993 Sb. v současnosti platném a účinném znění (od 1. ledna 2004; po novele č. 465/2003 Sb.) nebo text novely č. 465/2003 Sb.
  text předpisu č. 86/1993 Sb. v současnosti platném a účinném znění (od 1. ledna 2005; po novele č. 636/2004 Sb.) nebo text novely č. 636/2004 Sb.
  zrušeno od 1. ledna 2007 nařízením vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností


  Toto nařízení nahradilo původní nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 578/1990 Sb., o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností.

  2/1993 Sb.
  Usnesení předsednictva ČNR
  o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
  jako součásti ústavního pořádku ČR
  vybraná ustanovení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD v platném znění

   Pozn:
   Jde o republikaci podle původního znění v ústavním zákoně č. 23/1991 Sb., který uvozuje Listinu základních práv a svobod (po vzniku ČR došlo k recepci právního řádu, na zákl. čl. 112/3 Ústavy ČR 1/93 Sb. se stal původně ústavní zákon č. 23/91 Sb. zákonem a republikovaná Listina (bez tohoto zákona) se stala dle čl. 112/1 Ústavy součátí ústavního pořádku ČR, viz též čl. 3 Ústavy)

  120/1976 Sb.
  Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ( viz zejm. 18 čl.)
  (schválen roku 1966, pro ČR závazný od 23.3.1976)
  (v souč.. je závazný na základě č. 10 Ústavy ČR)
  Text předpisu ve formátu MS Word 6.0 a vyšší
  1992
  634/1992 Sb.
  zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  § 23c zákona ve znění zákona 229/2006 Sb.
  588/1992 Sb.
  zákon ČNR o dani z přidané hodnoty
  § 43 odst. 5
   Související předpis:
  • 93/1993 Sb. Vyhláška MF ČR o osvobození zboží od dovozního cla
  • 136/1998 Sb. Vyhláška MF ČR o osvobození zboží od dovozního cla
  587/1992 Sb.
  zákon CNR o spotřebních daních
  586/1992 Sb.
  zákon o daních z příjmů
  text § 15, 18, 19 a 20 ve znění před novelou č. 492/2000 Sb.
  (zejm. viz § 19 odst. 1 pís. a) a b) a § 20 odst. 8 a dále pak §§ 15/8, 18/3-7, 27)

  • zavedl možnost odečtení hodnoty darů ve prospěch mj. církví a nábožsnkých spol. z daňového základu v určeném rozmezí
  • osvobodil od zdanění výnosy z kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů reg. církví a náb. spol.
  357/1992 Sb.
  zákon o dani dědické a darovací
  text § 19 a 20 v platném znění (zde je otázka upravena v § 20 odst. 4) text změny § 20 odst. 3 a 4, provedené zákonem č. 476/2009 Sb.
  • osvobodil od daně dědické a darovací bezúplatná nabytí majetku státem registrovaných církví a náb. společností
  338/1992 Sb.
  zákon o dani z nemovitostí
  text §§ 4 a 9 (zejm. viz jejich odst.1 pís. e)
  288/1992 Sb.
  vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o úplném osvobození od dovozního cla zboží dováženého do záznamního oběhu v tuzemsku za účelem dočasného použití
  zejm. § 1 pis. c) a § 33
  Zrušen pro ČR předpisem: 13/1993 Sb.
  286/1992 Sb.
  zákon FS o daních z příjmů
  Zrušen pro ČR předpisem: 323/1993 Sb.
  278/1992 Sb.
  Zákon České národní rady o státní statistice
  Zrušen předpisem: 89/1995 Sb.
  text § 5
  256/1992 Sb.
  zákon FS o ochraně osobních údajů v informačních systémech
  text § 16 tohoto zákona
  247/1992 Sb.
  Vyhláška ministerstva spravedlnosti ČR, kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech České republiky
  vybraná ust. vyhl. č. 247/1992 Sb. - § 6 odst. 3, § 23-28 a 53 odst. 3

  • vyhl. byla zrušena vyhl. č. 110/1994 Sb.
  • vyhláška č. 247/1992 Sb. nahradila dosud platný Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech (vydaný sbírkou rozkazů ministra spravedlnosti ČSR č. 17 ze dne 6. 8. 1973 a registrované v částce 32 Sbírky zákonů z roku 1973. )
  246/1992 Sb.
  zákon na ochranu zvířat proti týrání
  viz § 5 (o rituálním porážení dobytka)
  Změna: zákonem č. 77/2004 (změna § 5 a § 5e)
   Související předpisy:
  • § 60 vyhlášky č. 287/1999 Sb. o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
  • § 4 vyhlášky č. 245/1996 Sb.
  234/1992 Sb.
  Zákon Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.
  text normy
  226/1992 Sb.
  zákon FS, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
  Zrušen pro ČR předpisem: 221/1999 Sb.
  par. 2c odst. 1
  222/1992 Sb.
  zákon FS o dani z přidané hodnoty
  viz § 45 odst. 4 pis. b) a d)
  Zrušen pro ČR předpisem: 196/1993 Sb.
  213/1992 Sb.
  zákon FS o spotřebních daních
  § 8 odst. 1 lit. a) sub. 1 a 4
  Zrušen pro ČR předpisem: 199/1993 Sb.
  209/1992 Sb.
  Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí
  o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
  zejm. viz text Čl 9 - 11
  text ve formatu MS-Word 6.0
  161/1992 Sb.
  Zákon ČNR o registraci církví a náboženských společností
  zákon č. 161/1992 Sb. - zrušen předpisem č. 3/2002 Sb.
  text důvodové zprávy
  123/1992 Sb.
  o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky
  (§ 18 - Překážky vyhoštění pro ohrožení z důvodu náboženství...)
  Zrušen pro ČR předpisem: 326/1999 Sb.
  115/1992 Sb.
  vyhl. MPSV ČR o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností
  (zejm: §§ 1 a 3 o spolupůsobení církví a náb. společností)
  114/1992 Sb.
  Zákon o ochraně přírody a krajiny
  § 23 tohoto zákona
  18/1992 Sb.
  o civilní službě
  § 1 - podmínky pro civilní službu (náb. důvody...)
  Zákon byl zrušen s účinností od 1.1.2005 zákonem č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů
  1991
  582/1991 Sb.
  zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  text § 36
  563/1991 Sb.
  zákon o účetnictví
  text § 9 v původním znění
  ve znění novely č. 353/2001 Sb. (s účinností od 1. ledna 2002)
  Změna: Zákonem č. 437/2003 Sb. (změna § 9)
  celý text zákona o účetnictví v aktuálním znění
  483/1991 Sb.
  zákon o České televizi
  ustanovení § 2 a 4 po novele č. 39/2001 Sb.
  468/1991 Sb.
  zákon FS o provozování rozhlasového a televizního vysílání
  viz § 6 a 6a - omezení vysílání reklamy
  Zrušen zákonem č. 231/2001 Sb. s účinností od 4.7.2001
  452/1991 Sb.
  VYHLÁŠKA MŠMTV o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství
  v platném znění (po novele č. 138/1995)
  v původním znění platném do 26.7.1995 vyhláška byla zrušena vyhláškou č. 224/2005 Sb.
  související předpisy:
  • § 57b odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon),
   v platném znění (zejm. podle zákona č. 171/1990 Sb.)
  • § 10 předpisu č. 564/1990 Sb.o státní správě a samosprávě ve školství
  • Nařízení vlády č. 245/1993 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým předškolním zařízením a soukromým školským zařízením.
  • Nařízení vlády ČR č. 379/1990 Sb., o poskytování dotací soukromým školám.
  • Vyhl. 49/1995 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení (text par. 1 a 3)
  • Vyhláška č. 139/1997 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců
  • Pokyn 36 318/97-22-23 ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR k náboženské výchově v základních, středních a speciálních školách
  424/1991 Sb.
  zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
  viz § 1odst. 3 pís. a)
  308/1991 Sb.
  Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností
  zákon č. 308/1991 Sb. - předpis byl zrušen zákonem č. 3/2002 Sb.
  důvodová zpráva k tomuto zákonu

  související předpis:

  • Příkaz Ministra kultury č. 8/1993 o zřízení rejstříku právnických osob podle zákona č. 308/1991 Sb..
   (účinnosti nabyl dne 1. ledna 1994.)
   (vztahuje se k § 19 odst. 1 písm. g) zák. č. 308/1991 Sb.)
  292/1991 Sb.
  vyhláška o základních uměleckých školách, ve znění pozdějších předpisů
  text § 11 ve znění vyhlášky č. 155/2004 Sb.
  276/1991 Sb.
  Vyhláška MPSV ČR o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky
  Zrušen předpisem: 1/1992 Sb.
  par. 1 odst. 1 pis. d)
  229/1991 Sb.
  FS o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
  (zejm. viz § 6 odst. 1 pis. b), 29 - omezení převodu pův. majetku církví a par. 32)
  text předpisu ve stavu k 1. 12. 1999 v plném znění ve formátu ms-word 6.0
  182/1991 Sb.
  MPSV ČR, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
  (viz §§ 8, 9, 12, 56 a 91)
  172/1991 Sb.
  Zákon České národní rady
  o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
  text předpisu ve formátu MS-Word 6.0
  117/1991 Sb.
  Vyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí
  text § 2 tohoto předpisu
  104/1991 Sb.
  Sdělení FMZV o Úmluvě o právech dítěte
  vybraná ustanovení
  92/1991 Sb.
  zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
  viz § 3 odst. 1
  text předpisu ve formátu MS-WORD 6.0/95
  87/1991 Sb.
  zákon FS o mimosoudních rehabilitacích
  text předpisu ve znění k 1.12.1999 ve formátu Ms-dos text
  43/1991 Sb.
  Vyhláška č federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon
  (Zrušen předpisem: 13/1993 Sb. ),
  text § 45 tohoto předpisu
  23/1991 Sb.
  Ústavní zákon, kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod
  (čl. 112/3 Ústavy ČR (č. 1/93 Sb. nezařadil tento zákon do ústavního pořádku ČR, avšak jím publikovanou Listinu ANO (viz čl. 112 a čl. 3 Ústavy)
  text předpisu ve formátu MS-dos text
  Pozn: text Listiny (vybr. ustanovení) viz předpis č. 2/1993 Sb.)
  1/1991 Sb.
  Zákon Federálního shromáždění o zaměstnanosti
  vybraná ustanovení zákona o zaměstnanosti
  (Předpis byl zrušen zákonem č. 435/2004 Sb.)
  1990
  578/1990 Sb.
  Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností.
  text předpisu
  norma byla zrušena předpisem 86/1993 Sb.
  572/1990 Sb.
  Vyhláška FMZO o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních zařízení od dovozního cla
  ztráta platnosti k 31.12.1993
  text vyhl.
  571/1990 Sb.
  Vyhláška FM práce a soc. věcí o odměňování učitelů náboženství
  Vyhláška č. 571/1990 Sb. v aktuálním znění
  564/1990 Sb.
  o státní správě a samosprávě ve školství
  Vybraná ustanovení zákona v posledním platném a účinném znění
  Změna § 12, 17c a § 24 uskutečněná zákonem č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  § 10 a 19e tohoto předpisu ve znění novely č. 3/2002 Sb.
  § 12 pis. a) a b) podle novely č. 132/2000 Sb. účinné ode dne 1.1. 2001
  celý text předpisu ve formátu ms-word 6.0/95 a vyšší účinný k 7.1. 2002
  498/1990 Sb.
  zákon FS o uprchlících
  (viz § 2 odst. 1 - důvod pro poskytnutí azylu je i obava z pronásledování z nábož. důvodů)
  par. 2 a 17
  Zrušen pro ČR předpisem: 325/1999 Sb.
  427/1990 Sb.
  Zákon Federálního shromáždění
  o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
  text předpisu ve formátu MS-WORD 6.0/95
  403/1990 Sb.
  Zákon Federálního shromáždění
  o zmírnění následků některých majetkových křivd
  text předpisu ve formátu MS-WORD 6.0/95
  298/1990 Sb.
  Zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
  (novela č. 338/1991)
  a) v původním znění (tj. ve znění zákona 298/1990 Sb.)
  b) v aktuálním znění (tj. ve znění zákona č. 338/1991 Sb.)

  a

  307/1990 Sb.
  zákonné opatření předsednictva ČNR o působnosti orgánů ČR při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
  (viz z. 298/1990 Sb.; schváleno usnesením ČNR č. 61/1990 Sb.)
  opatření č. 307/1990 Sb. v aktuálním znění
  202/1990 Sb.
  zákon o loteriích a jiných podobných hrách
  text par. 17 odst. 11
  200/1990 Sb.
  zákon o přestupcích
  text § 32 odst. 1 lit. c) - přestupek na úseku kultury
  179/1990 Sb.
  Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
  text změny § 48
  173/1990 Sb.
  Zákon Federálního shromáždění
  kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
  text předpisu ve form. MS-Word 6.0
  172/1990 Sb.
  zákon FS o vysokých školách
  text § 2 a 32 předpisu
  Předpis byl zrušen novým zákonem o Vysokých školách č. 111/1998 Sb.
  163/1990 Sb.
  Zákon o bohosloveckých fakultách
  zákon č. 163/1990 Sb. v aktuálním znění

  Nahradilo a zrušilo dosavadní:
  1. § 104 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách;
  2. § 33 a 34 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách;
  3. vládní nařízení č. 112/1950 Sb., o bohosloveckých fakultách.
  161/1990 Sb.
  Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb.
  text předpisu
  119/1990 Sb.
  zákon FS o soudní rehabilitaci
  text předpisu k 1.12.1999 ve formátu ms-dos text
  zejm. viz §§ 2 pís. b),c),d),g),h) a 4 pís. d),e)
  85/1990 Sb.
  zákon o právu petičním
  text předpisu ( k 1.12.1999)
  (zejm. viz 1 odst. 4)

  A

  84/1990 Sb.
  o právu shromažďovacím
  text předpisu (k 1.1. 2003) ve formátu MS-Word; ve znění z. č. 175/1990 Sb., 151/2002 Sb. a 259/2002 Sb.
  text předpisu v posledním znění
  (zejm. viz § 4 a § 10)

  A

  83/1990 Sb.
  o sdružování občanů
  text předpisu (k 1.12.1999)
  (zejm. viz § 1 odst. 3 pís. c a § 12 odst. 3 pís. a)

  73/1990 Sb.
  zákon o civilní službě
  vybraná ustanovení § 1 a § 6
  Zrušen pro ČR předpisem: 18/1992 Sb.
  72/1990 Sb.
  Zákon ze dne 14. března 1990, kterým se mění a doplňuje branný zákon
  text změny § 9 branného zákona
  16/1990 Sb.
  Zákon ze dne 23. ledna 1990, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
  text předpisu


  © 1999, 2000 Adam Furek, Praha