Společnost pro církevní právo (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Pokyny pro autory platné k 1. 8. 2019

1. Příspěvky pište v textovém editoru Microsoft Word. Písmo Times New Roman.
2. Články nemají překračovat délku 40.000 znaků vlastního textu i poznámek pod čarou, včetně mezer.
3. Nadpis ať je stručný a nepřesahuje 65 znaků včetně mezer. Pod nadpisem následuje jméno a příjmení autora. Odkaz na grant, v jehož rámci byl text připraven, uveďte drobným písmem pod jméno a příjmení autora.
4. V průběhu textu typ písma neměňte. Tučné písmo používejte jen pro nadpis a názvy kapitol. Jednotlivá slova v textu můžete zdůraznit použitím netučné kurzívy. V textu uvádějte celá jména a příjmení, a to aspoň při první zmínce.
5. Článek pište česky, slovensky nebo anglicky. Citáty pište obyčejným písmem (ne kurzívou) přímo v textu (ne v poznámkách pod čarou) a uvádějte v uvozovkách. Cizojazyčné citáty (včetně latinských) překládejte do jazyka článku. Citáty ve slovenštině nebo češtině v českém nebo slovenském článku ponechte v originále.
6. Větu s odkazem v závorce ukončujte tečkou až za závorkou podle tohoto vzoru: Adam a Eva byli stvořeni, aby byli obrazem Božím (Gn 1,26–27; 5,1–2). Zkratky biblických knih uvádějte ve standardu Českého ekumenického překladu.
7. Spojení mezi čísly a letopočty provádějte pomlčkou –, a to bez mezer, nikoliv tedy spojovníkem -.
8. Poznámky uvádějte na téže stránce, ne na konci článku. V poznámkách pod čarou neodkazujte z jedné na druhou. Opakuje-li se název publikace v bezprostředně následující poznámce, uveďte: Tamtéž. Pořadí v poznámkách: všechna příjmení velkým písmem, všechna jména malým písmem (u řeholníků nejprve křestní a poté řádové). Používejte velká písmena, nikoliv kapitálky. Spoluautory oddělujte čárkou, nikoliv pomlčkou.
Vzory citací
monografie: CELIS BRUNET, Ana María, La relevancia canónica del matrimonio civil a la luz de la teoría general del acto jurídico, Roma, 2002, s. 131.
sborníku: STINTON, Diane, Africa, East and West, in: PARRATT, John (ed.), An Introduction to Third World Theologies, Cambridge, 2004, s. 129.
časopisu: ADAM, Miroslav Konštanc, Nadobudnutie príslušnosti k cirkvi vlastného obradu v Československu (1918–1983), in: Revue církevního práva č. 45–1/2010, Praha, s. 42–43.
webové stránky: <http://spcp.prf.cuni.cz> (1. 1. 2019).
9. Pro označení stránek užívejte zkratku s., nikoliv str.
10. Čísla poznámek uvádějte v textu bezprostředně za výrazem, ke kterému se vztahují, resp. bezprostředně za případnými interpunkčními znaménky, která následují (např. citát končící uvozovka, tečka, číslo poznámky).
11. Poznámky pod čarou mají být stručné a obsahovat pouze označení pramene, z něhož autor cituje, nebo na který odkazuje, a drobné glosy, ne citáty.
12. K článku připojte resumé v délce asi 5–10 řádek, 7–10 klíčových slov, oddělených čárkami (ne pomlčkami) a stručnou biografii autora, včetně zaměstnání, v délce asi 4–8 řádek, uveďte akademické tituly. Názvy fakult a univerzit vypisujte v plném znění (ne zkratkami). Samostatně uveďte svou poštovní a e-mailovou adresu.
13. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky, ortograficky a typograficky upravit.
14. Autor posílá redakci svůj příspěvek sám, nikoliv prostřednictvím třetí osoby. Průvodní text musí obsahovat prohlášení, že článek dosud nebyl publikován. Autor přikládá svou fotografii, která bude publikována v záhlaví článku.
15. Pravidla postupu redakce a zásady recenzního řízení jsou uvedeny na stránkách <http://spcp.prf.cuni.cz/zasady-recenzniho-rizeni/>.