Společnost pro církevní právo (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Pokyny pro autory

(platné od 1. 1. 2018)

 1. Příspěvky pište v textovém editoru Microsoft Word. Písmo Times New Roman.
 2. Články nemají překračovat délku 40.000 znaků vlastního textu i poznámek pod čarou, včetně mezer. Kratší články jsou vítány.
 3. Nadpis má být stručný.
 4. Odkaz na grant, v jehož rámci byl text připraven, uveďte drobným písmem přímo pod nadpis článku a jméno a příjmení autora.
 5. V průběhu textu typ písma neměňte. Tučné písmo používejte jen pro nadpis a názvy kapitol. Jednotlivá slova v textu můžete zdůraznit použitím netučné kurzívy.
 6. V textu uvádějte celá jména a příjmení. U členů řádů uvádějte jména v pořadí: křestní jméno, řádové jméno, příjmení.
 7. Článek pište česky nebo slovensky. Citáty pište obyčejným písmem (ne kurzívou) přímo v textu (ne v poznámkách pod čarou) a uvádějte v uvozovkách. Cizojazyčné citáty (včetně latinských) překládejte do jazyka článku. Citáty ve slovenštině nebo češtině můžete ponechat v originále.
 8. Větu s odkazem v závorce ukončujte tečkou až za závorkou podle tohoto vzoru: Adam a Eva byli stvořeni, aby byli obrazem Božím (Gn 1, 26–27; 5, 1–2). Zkratky biblických knih uvádějte ve standardu Českého ekumenického překladu.
 9. Spojení mezi čísly a letopočty provádějte pomlčkou –, a to bez mezer, nikoliv tedy spojovníkem -. Výjimku tvoří ISBN a ISSN, kde se spojovník používá.
 10. Poznámky uvádějte vždy pod čarou (ne na konci článku). V poznámkách pod čarou neodkazujte z jedné na druhou. Při odkazech uveďte nejprve příjmení (případně všechna příjmení), poté jméno (případně všechna jména, u řeholníků nejprve křestní a poté řádové).
  Vzor citace monografie: CELIS BRUNET, Ana María, La relevancia canónica del matrimonio civil a la luz de la teoría general del acto jurídico, Roma, 2002, s. 131.
  Vzor citace ze sborníku: STINTON, Diane, Africa, East and West, in: PARRATT, John (ed.), An Introduction to Third World Theologies, Cambridge, 2004, s. 129.
  Vzor citace z časopisu: ADAM, Miroslav Konštanc, Nadobudnutie príslušnosti k cirkvi vlastného obradu v Československu (1918–1983), in: Revue církevního práva č. 45–1/2010, Praha, s. 42–43.
  Vzor citace webové stránky: <http://spcp.prf.cuni.cz> (1. 1. 2018).
  Používejte velká písmena, nikoliv kapitálky.
 11. Pro označení stránek užívejte zkratku s., nikoliv str.
 12. Čísla poznámek uvádějte v textu bezprostředně za výrazem, ke kterému se vztahují, resp. bezprostředně za případnými interpunkčními znaménky, která následují (např. citát končící uvozovka, tečka, číslo poznámky).
 13. Poznámky pod čarou nemají přesahovat délku několika málo řádek. Mají obsahovat pouze a) označení pramene, z něhož autor cituje, nebo na který odkazuje, nebo b) drobné glosy.
 14. K článku připojte resumé v délce asi 5–10 řádek, 7–10 klíčových slov a stručnou biografii autora, včetně zaměstnání, v délce asi 4–8 řádek, uveďte akademické tituly.
  Názvy fakult a univerzit vypisujte v plném znění (ne zkratkami). Připojte svou poštovní a e-mailovou adresu.
 15. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky, ortograficky a typograficky upravit.
 16. Autor posílá redakci svůj příspěvek sám, nikoliv prostřednictvím třetí osoby, na e-mail spcp@prf.cuni.cz. Průvodní text musí obsahovat prohlášení, že článek dosud nebyl publikován.