Společnost pro církevní právo (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Společnost pro církevní právo (dále jen SPCP) je zapsaný spolek, založený roku 1994 při Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Cílem SPCP je napomáhat studiu a bádání v oborech církevního práva, konfesního práva, právních dějin církví a v právních oborech s nimi souvisejících.

SPCP se skládá z pražské, brněnské a olomoucké místní skupiny.

SPCP má 500 členů (1. 9. 2018). Je kolektivním členem České křesťanské akademie, z. s. (1995) a členem Rady vědeckých společností České republiky (2014). V České křesťanské akademii plní úlohu její právní sekce.

SPCP tvoří studenti, pedagogové, vědečtí pracovníci, právníci z různých oborů praxe, pracovníci duchovních správ různých církví a zájemci z nejrůznějších profesí. Je budována na principu úcty a přátelského vztahu k církvím a jiným náboženským společenstvím. Členství v SPCP není vázáno na příslušnost k církvi nebo jinému náboženskému společenství.

SPCP spolupracuje

s mnoha vědeckými institucemi v České republice i v zahraničí. Jsou to především:

Svých cílů SPCP dosahuje

SPCP vydává
• recenzovaný vědecký časopis Revue církevního práva v nákladu 1 000 výtisků o rozsahu 120–150  stránek čtyřikrát ročně, a to v tištěné formě a současně v internetové formě
• internetové periodikum Aktuality – Internetový zpravodaj Společnosti pro církevní právo Praha – Brno – Olomouc dvakrát měsíčně (24x do roka)
• internetové periodikum Newsletter for the English Speaking Members and Friends of the Church Law Society Prague – Brno – Olomouc jednou měsíčně (12x do roka)
• samostatné neperiodické publikace v řadě nazvané Knižnice církevního a konfesního práva.

Revue církevního práva získala v soutěži Společnosti německých, českých, slovenských a rakouských právníků Karlovarské právnické dny o nejlepší odborný právnický časopis vydávaný v České republice první místo za rok 2003, druhé místo za rok 2014 a třetí místo za rok 2017.

SPCP organizuje
• veřejné celovečerní přednášky a diskuse v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi v Praze několikrát do roka
• mezinárodní výroční konferenci Církev a stát v Brně každé září ve spolupráci s Katedrou ústavního práva a politologie Masarykovy Univerzity
• několikadenní mezinárodní konference Pražské rozhovory o církvích a státu jednou za několik let.