Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Společnost pro církevní právo, z. s. (dále jen SPCP) je zapsaný spolek, založený roku 1994 při Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Cílem SPCP je napomáhat studiu a bádání v oborech církevního práva, konfesního práva, právních dějin církví a v právních oborech s nimi souvisejících.

SPCP se skládá z pražské, brněnské, olomoucké a stříbrské místní skupiny.

SPCP má 500 členů (1. 1. 2020). Je kolektivním členem České křesťanské akademie, z. s. (1995) a členem Rady vědeckých společností České republiky (2014). V České křesťanské akademii plní úlohu její právní sekce.

SPCP tvoří studenti, pedagogové, vědečtí pracovníci, právníci z různých oborů praxe, pracovníci duchovních správ různých církví a zájemci z nejrůznějších profesí. Je budována na principu úcty a přátelského vztahu k církvím a jiným náboženským společenstvím. Členství v SPCP není vázáno na příslušnost k církvi nebo jinému náboženskému společenství.

SPCP spolupracuje

s mnoha vědeckými institucemi v České republice i v zahraničí. Jsou to především:

Svých cílů SPCP dosahuje

SPCP vydává
• recenzovaný vědecký časopis Revue církevního práva v nákladu 1 000 výtisků o rozsahu 120–180  stránek čtyřikrát ročně, a to v tištěné formě a současně v internetové formě, ISSN 1211-1635 (tištěná verze), 2336-5609 (elektronická verze)
• internetové periodikum Aktuality – Internetový zpravodaj Společnosti pro církevní právo Praha – Brno – Olomouc – Stříbro dvakrát měsíčně (24x do roka), ISSN 2336-5595
• internetové periodikum Newsletter for the English Speaking Members and Friends of the Church Law Society Prague – Brno – Olomouc – Stříbro jednou měsíčně (12x do roka), ISSN 2464-7276
• samostatné neperiodické publikace v řadě nazvané Knižnice církevního a konfesního práva, ISSN 2464-8558.

Revue církevního práva získala v soutěži Společnosti německých, českých, slovenských a rakouských právníků Karlovarské právnické dny o nejlepší odborný právnický časopis vydávaný v České republice první místo za rok 2003, druhé místo za rok 2014 a třetí místo za rok 2017.

SPCP organizuje
• veřejné celovečerní přednášky a diskuse v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi v Praze několikrát do roka
• mezinárodní výroční konferenci Církev a stát v Brně každé září ve spolupráci s Katedrou ústavního práva a politologie Masarykovy Univerzity
• několikadenní mezinárodní konference Pražské rozhovory o církvích a státu jednou za několik let.

Výše členských příspěvků a jejich splatnost


Základní příspěvek člena Společnosti pro církevní právo (dále je Společnosti) činí 400 Kč nebo 15 € ročně. Důchodci, studenti a osoby bez vlastního příjmu platí snížený členský příspěvek 200 Kč nebo 7,50 € ročně. Členové mohou platit i zvýšený příspěvek, tj. základní příspěvek zvýšený o libovolnou částku.

Členský příspěvek je splatný kdykoliv během kalendářního roku. Může být uhrazen i dopředu, zvýšením základního příspěvku o příslušnou částku. Příspěvek, který člen dluží za předchozí rok, nahradí zvýšeným příspěvkem v následujícím kalendářním roce. Takto lze nahradit i členské příspěvky dlužné za několik let.

Povinnost zaplatit členský příspěvek se nevztahuje na čestné členy Společnosti a na ty členy, které z důvodů hodných zvláštního zřetele pracovní výbor od placení členských příspěvků výslovně osvobodil.

V členském příspěvku jsou započteny náklady na časopis Revue církevního práva a jeho zasílání.

Číslo účtu u České spořitelny pro platby v českých korunách: 1939518309/0800

Číslo účtu pro platby v eurech (pro SEPA platby): IBAN: CZ62 2010 0000 0025 0114 3973,
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX