Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Sdružení pro hmotnou podporu náboženských institucí (desátkové hnutí)

Z připravovaného programového prohlášení

Každému, kdo má před očima úkol církve
1. financovat bohoslužby a duchovní správu, stavbu a udržování kostelů a far,
2. poskytovat zaopatření duchovním a ostatním církevním pracovníkům,
3. konat díla apoštolátu a lásky (Kodex kanonického práva z roku 1983, kánon 1254 § 2),
by mělo být zřejmé, že finanční prostředky, které má církev v současné době k dispozici, mohou pokrýt nynější potřeby jen z malé části. Situace se ještě podstatně zhorší, jakmile úplně skončí splátky z dluhu státu na vyrovnání škod, které zaručuje zákon o majetkovém vyrovnání z roku 2012.

Nezbývá nic jiného než podstatné zvýšení dosavadní podpory, kterou věřící své církvi poskytují. A protože již od starozákonní doby nejlepším a výslovně tradičním prostředkem je odevzdávání desetiny svých příjmů zvané desátek, doporučujeme sobě i svým spoluvěřícím obnovit tento dávný závazek. Příkladem jsou některé evangelické reformační církve vyznavačského charakteru, které desátky již od svého založení vybírají, nebo ho zavedly v posledních letech. Nebo jako Českobratrská církev evangelická, která se zavázala žádat od svých členů salární příspěvek ve výši 5 procent z jejich příjmů.

Zakládáme proto v rámci Společnosti pro církevní právo Sdružení pro hmotnou podporu náboženských institucí (desátkové hnutí) a vyzýváme jak členy Společnosti pro církevní právo, tak i další příznivce uvedené myšlenky, aby se do našeho sdružení přihlásili.

Členové Sdružení se zavazují, že
1. sami budou své církvi nebo institucím církevní činnost podporujícím platit jako dary a příspěvky až deset procent ze svých příjmů, přičemž tyto dary mohou rozdělit mezi několik církevních institucí nebo také instituce církevní činnost podporující např. svou vydavatelskou činností,
2. budou ve svém okolí, zejména mezi věřícími, myšlenku desátkového hnutí propagovat.

Dovolujeme si upozornit, že pro pražské diecézany je velice vhodné podporovat Fond sv. Vojtěcha – fond mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi, který byl zřízen rozhodnutím pražského arcibiskupa ze dne 4. března 2021.

O slavnosti Nanebevstoupení Páně 13. května 2021

P. Jiří Rajmund Tretera OP, Záboj Horák

Z článků: Investice do školství a charitativní činnosti: tři a půl miliardy, in: Zrcadlo církve č. 11/2021/2, http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.11.2.pdf