Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Poslední aktualizace: 11. ledna 2023.

Společnost pro církevní právo, z. s. (dále jen SPCP) je zapsaný spolek, založený roku 1994 při Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Cílem SPCP je napomáhat studiu a bádání v oborech církevního práva. Jde o kanonické právo katolické, reformačních a dalších církví. A také o civilní právo konfesní, které pojednává o uplatňování lidských práv na svobodu vyznání a vztahu státu a církve.

SPCP se skládá z pražské, brněnské, olomoucké, stříbrské a českobudějovické místní skupiny.

SPCP má 541 členů (1. 1. 2023). Je kolektivním členem České křesťanské akademie, z. s. (1995) a členem Rady vědeckých společností České republiky (2014). V České křesťanské akademii plní úlohu její právní sekce.

SPCP tvoří příslušníci rozmanitých konfesí, kteří v církevním právu nalezli zálibu, ba možno říci, že církevní právo se stalo jejich koníčkem. Jsou to studenti, učitelé, vědečtí pracovníci, praktičtí právníci a pracovníci ve všech možných humanitních, přirodovědných a technických oborech. A také příslušníci duchovních správ různých církví, úředníci místních správ a zaměstnanci dopravy. Je budována na principu úcty a přátelského vztahu k církvím a jiným náboženským společenstvím. Členství v SPCP není vázáno na příslušnost k církvi nebo jinému náboženskému společenství.

SPCP spolupracuje

s mnoha vědeckými institucemi v České republice i v zahraničí. Jsou to především:

Svých cílů SPCP dosahuje

SPCP vydává
• recenzovaný vědecký časopis Revue církevního práva v nákladu 1 000 výtisků o rozsahu 120–180  stránek čtyřikrát ročně, a to v tištěné formě a současně v internetové formě, ISSN 1211-1635 (tištěná verze), 2336-5609 (elektronická verze)
• internetové periodikum Zrcadlo církve - Aktuality Společnosti pro církevní právo Praha – Brno – Olomouc – Stříbro – České Budějovice jednou měsíčně (12x do roka), ISSN 2695-0111,
• internetové periodikum Church Reporter - Newsletter for the English Speaking Members and Friends of the Church Law Society Prague – Brno – Olomouc – Stříbro – České Budějovice jednou měsíčně (12x do roka), ISSN 2695-012X,
• samostatné neperiodické publikace v řadě nazvané Knižnice církevního a konfesního práva, ISSN 2464-8558.

Revue církevního práva získala v soutěži Společnosti německých, českých, slovenských a rakouských právníků Karlovarské právnické dny o nejlepší odborný právnický časopis vydávaný v České republice první místo za rok 2003, druhé místo za rok 2014 a třetí místo za rok 2017.

SPCP organizuje
• veřejné celovečerní přednášky a diskuse v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi v Praze několikrát do roka
• mezinárodní výroční konferenci Církev a stát v Brně každé září ve spolupráci s Katedrou ústavního práva a politologie Masarykovy Univerzity
• několikadenní mezinárodní konference Pražské rozhovory o církvích a státu jednou za několik let.

Výše členských příspěvků a jejich splatnost


Základní příspěvek člena Společnosti pro církevní právo (dále je Společnosti) činí 500 Kč nebo 20 € ročně. Důchodci a studenti bez příjmu ze zaměstnání nebo z vlastního majetku a ostatní bez příjmu ze zaměstnání nebo z vlastního majetku mohou platit snížený členský příspěvek 250 Kč nebo 10 € ročně. Členové mohou platit i zvýšený příspěvek, tj. základní příspěvek zvýšený o libovolnou částku.

Členský příspěvek je splatný kdykoliv během kalendářního roku. Může být uhrazen i dopředu, zvýšením základního příspěvku o příslušnou částku. Příspěvek, který člen dluží za předchozí rok, nahradí zvýšeným příspěvkem v následujícím kalendářním roce. Takto lze nahradit i členské příspěvky dlužné za několik let.

Povinnost zaplatit členský příspěvek se nevztahuje na čestné členy Společnosti a na ty členy, které z důvodů hodných zvláštního zřetele pracovní výbor od placení členských příspěvků výslovně osvobodil.

V členském příspěvku jsou započteny náklady na časopis Revue církevního práva a jeho zasílání.

Číslo účtu u České spořitelny pro platby v českých korunách: 1939518309/0800

Číslo účtu pro platby v eurech (pro SEPA platby): IBAN: CZ62 2010 0000 0025 0114 3973,
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX