Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Cyklus přednášek a diskusí v Praze na téma
Působení práva ve společnosti a církvi

2023

87. večer SPCP

8. prosinec 2023. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Oslava 30. výročí založení Společnosti pro církevní právo. Prof. Jiří Rajmund Tretera na začátku přečetl 20 jmen členů a příznivců SPCP, kteří poslali své gratulace. Na to navázal napínavou četbou úryvků ze své knihy České paměti. Dobrodružný život právníka, profesora právnické fakulty a kněze a jeho rodičů v posledních 120 letech, které mapovaly historii Společnosti pro církevní právo a byly prokládány hrou na ukulele a zpěvem doc. Záboje Horáka. Po skončení pokračoval přátelský rozhovor při číši vína a drobném občerstvení. Oslavám předcházela mše svatá v křižovnickém kostele sv. Františka u paty Karlova mostu slavená 7. prosince 2023, kterou koncelebrovalo sedm kněží.

   

86. večer SPCP

7. červen 2023. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Obsahem večera, který navázal na výstavku publikací z církevního a konfesního práva, bylo promítání prezentace s názvem Něco více k výstavce literatury k profilačnímu modulu Církevní právo, Přehled literatury kanonického a konfesního práva, která vyšla v češtině a slovenštině v době 1990–2023. Na začátku večera připomněl prof. Tretera jedenáct autorů, kteří zesnuli v letech 2000–2022. Poté byla promítána prezentace 76 knižních titulů. Na začátku, uprostřed a na konci výkladu zahrál na ukulele a zazpíval doc. Záboj Horák. Večer byl zakončen přátelskými rozhovory nad připraveným pohoštěním.

       

2022

85. večer SPCP

14. prosince 2022. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Slavnostní večer byl věnován prezentaci a udělení svátostiny žehnání nejnovější knize J. R. Tretery České paměti, Dobrodružný život právníka, profesora právnické fakulty a kněze a jeho rodičů v posledních 120 letech. Po představení knihy, poděkování všem, kteří se na jejím vzniku podíleli a přečtení prvního úryvku, přistoupili přítomní kněží a jáhnové v čele s kardinálem Dominikem Dukou k požehnání knihy. Následovala série autorských čtení, kterou hudebně doprovodil doc. Záboj Horák zpěvem a hrou na ukulele. Na závěr pronesl Mgr. Jan Hájek, jáhen a námořník, slavnostní přípitek. Neformální část večera pokračovala autogramiádou knihy a přátelskými rozhovory nad občerstvením. Večera se zúčastnilo téměř sedm desítek členů a příznivců Společnosti pro církevní právo.

      

84. večer SPCP

9. listopadu 2022. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po zahájení slavnostního večera na téma Ekologie a ekologická ohrožení, související s válkou na Ukrajině vyslechli přítomní hosté mešní perikopu z Matoušova Evangelia (Mt 11, 25–30) a záznam kázání Mons. Tomáše Halíka proneseného při slavnostní bohoslužbě 4. října 2022, na svátek sv. Františka z Assisi, patrona ekologie a ochránců přírody. Následovala přednáška doc. Vojtěcha Stejskala, vedoucího Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy s názvem Dopady války na Ukrajině na životní prostředí a přírodu z pohledu práva. Poté vystoupil Matouš Horák, majitel statku v Přešíně v západních Čechách, který pojednal o Praktických dopadech války na Ukrajině na české zemědělství. Večer byl zakončen přátelskými rozhovory nad číší vína a chlebíčky.

      

83. večer SPCP

27. června 2022. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v jehož čele se nalézá reliéf JUDr. Milady Horákové. Řádné zasedání valné hromady Společnosti pro církevní právo. Druhou část večera tvořilo uctění památky JUDr. Milady Horákové a tří spolu s ní 27. června 1950 popravených mučedníků. Následovalo požehnání knihy J. R. Tretery: Ukončete návštěvy, dveře se zavírají aneb osmnáct balad a romancí z nemocničních sálů a předsálí, která vyšla jako třetí svazek Knižnice církevního a konfesního práva. Večer byl ukončen přátelským rozhovorem nad číší vína.

      

 

2019

82. večer SPCP

6. listopad 2019. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Společnost pro církevní právo uspořádala toto setkání ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze. Po úvodním slovu moderátora večera prof. Jiřího Rajmunda Tretery OP vystoupil dr. Martin Slaboch, předseda České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Ve svém příspěvku nejprve představil činnost Společnosti a poté se věnoval zásadám genealogie a heraldiky. Dalším přednášejícím byl Roman Bláha, genealog specializující se na dokumentaci českých hřbitovů, který vlastní jejich rozsáhlou fotodokumentaci. S účastníky večera se podělil o toto své bohatství promítnutím většího počtu snímků. Na závěr vystoupil Pavel Hnízdil, který představil jednotlivé pomocné vědy historické, sloužící genealogům k porozumění rodopisných zkoumání. Na závěr večera se konala diskuse a následovalo přátelské setkání nad číší vína.

      

 

81. večer SPCP

19. únor 2019. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V první části promluvil Prof. Jiří Rajmund Tretera o diskusi v rámci akreditačního řízení o zavedení církevního práva jako povinného předmětu na právnické fakultě. Následovala panelová diskuse na téma Ekologie, křesťanství a právo, v níž vystoupili RNDr. Jiří Nečas, matematik z Vysoké školy ekonomické v Praze, Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., z Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Matouš Horák, majitel statku v Přešíně v západních Čechách. Program se těšil velkému zájmu více než padesáti účastníků, z nichž mnozí vystoupili během plodné a přátelským porozuměním naplněné diskuse. Večer doprovodil svou hrou na ukulele doc. Záboj Horák, zahrál a zazpíval tři písně z různých konců světa.

      

 

2018

80. večer

22. listopad 2018. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. První část večera tvořila prezentace nových internetových stránek Společnosti pro církevní právo (české, anglické a italské verze) a rozšířené výuky kanonického a konfesního práva na Právnické fakultě UK. V druhé části byly prezentovány nové knihy: Ignác Antonín Hrdina, Miloš Szabo Teorie kanonického práva, Stanislav Přibyl The Early Church Order. Beginnings of Formation of Canon Law a Die Rechtsstellung der Kirchen und Religionsgesellschaften in Tschechien. Večer doprovodilo svou hrou Duo semplice (Lukáš Dobrodinský: harfa; Vít Homér: flétna).

      

79. večer

15. květen 2018. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Řádné zasedání valné hromady Společnosti pro církevní právo. Druhou část tvořil rozhovor o koncepci činnosti Společnosti pro církevní právo pro příští dvouleté období. Večer doprovodil na sólovou kytaru Štěpán Korenec.

      

78. večer

20. únor 2018. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Prezentace knihy JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D., s názvem Autonomie církví. Součástí večera bylo autorské čtení. V závěru večera následoval rozhovor při číši vína.

      

2017

77. večer

7. červen 2017. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Prezentace nových knih: Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák Církevní právo, Stanislav Přibyl Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi a Antonín Ignác Hrdina, Hedvika Kuchařová Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové. Večer doprovodil hrou na klavír Stanislav Přibyl.

      

76. večer

28. březen 2017. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Večer byl připraven ve spolupráci se Spolkem českých právníků Všehrd. V první části předali starosta a emeritní starosta Všehrdu prof. Jiřímu Rajmundu Treterovi diplom čestného člena spolku. Druhou část tvořila přednáška a diskuse o nové instrukci Kongregace pro nauku víry Ad resurgendum cum Christo (o pohřebnictví a zpopelňování) z 15. srpna 2016. Vystoupili prof. Jiří Rajmund Tretera a ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. Večer doprovodil na sólovou kytaru Alexandre Glize z Paříže.

      

2016

75. večer

12. prosinec 2016. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. S přednáškou na téma 800. výročí potvrzení Řádu bratří kazatelů – dominikánů vystoupil P. Augustin Prokop OP, dlouholetý novicmistr a převor, představený dominikánského kláštera v Jablonném. Na závěr večera převzal doc. Stanislav Přibyl u příležitosti svých 50. narozenin stříbrnou medaili Společnosti pro církevní právo "Za průkopnickou činnost ve vědě církevního a konfesního práva a za obětavou práci ve vedení Společnosti a časopisu Revue církevního práva."

     

74. večer

3. květen 2016. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, posluchárna č. 243. První část večera tvořila valná hromada Společnosti pro církevní právo. Následovala přednáška PhDr. Drahomíra Suchánka, Ph.D., Th.D., z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy na téma Odkaz Karla IV.: teorie a praxe vlády středověkého panovníka. Večer doprovodil na sólovou kytaru Štěpán Korenec.

      

73. večer

5. duben 2016. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. S přednáškou na téma Význam oboru konfesního práva vystoupil doc. Stanislav Přibyl. Na závěr večera byla prezentována nová monografie Jiřího Rajmunda Tretery a Záboje Horáka Konfesní právo.

      

2015

72. večer

25. listopad 2015. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Prezentace knihy Jiří Rajmund Tretera, Církve a právo – Miscellanea. S projevem vystoupili arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka OP a JUDr. Jana Sladká-Hyklová, šéfredaktorka nakladatelství Leges, které knihu vydalo.

71. večer

23. březen 2015. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Prezentace knih Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák, Religion and Law in the Czech Republic, a Antonín Ignác Hrdina, Jindřicha Kolda, Historická knihovna Hospitalu Kuks a její romanisticko-kanonistický fond.

2014

70. večer

2. prosinec 2014. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. PhDr. Stanislav Balík, advokát, emeritní soudce Ústavního soudu České republiky, na téma Vývoj judikatury Ústavního soudu České republiky ve věcech církví a církevních restitucí.

69. večer

24. duben 2014. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, posluchárna č. 243. Programem večera byla Valná hromada Společnosti pro církevní právo, která schválila změny stanov Společnosti odpovídající novému občanskému zákoníku z roku 2012. Společnost se stala zapsaným spolkem. Výklad ke změnám stanov provedl člen pracovního výboru Mgr. Stanislav Pšenička.

68. večer

24. březen 2014. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel P. Benedikt Mohelník, Th.D., OP, z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, provinciál české provincie dominikánského řádu, na téma Složitá situace svátosti biřmování ve světle současných církevních předpisů.

2013

67. večer

15. prosinec 2013. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Oslava 20. výročí založení Společnosti pro církevní právo. Prof. Jiří Rajmund Tretera obdržel zlatou medaili „Za zásluhy o založení a vedení Společnosti pro církevní právo“, Ing. Jiří Vaingát diplom za práci tajemníka Společnosti pro církevní právo v letech 2006–2013 a Ing. Stanislav Hruška diplom za práci knihovníka Společnosti pro církevní právo v letech 2007–2013. Součástí večera byla děkovná mše svatá v kostele sv. Jiljí.

66. večer

4. březen 2013. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, posluchárna č. 243. Prezentace knihy dr. Tomáš Kotrlý, Pohřebnictví. Úvodní proslovy pronesli prof. Jiří Rajmund Tretera a prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., garantka studijního programu aplikovaná etika a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Publikaci představil a autorské čtení provedl autor.

2012

65. večer

26. listopad 2012. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, posluchárna č. 220. Panelová diskuse na téma Výuka církevního a konfesního práva v českých zemích od roku 1918. Diskutující a jejich témata: Záboj Horák, Pražské fakulty za první republiky; Jiří Rajmund Tretera, Pražská a brněnská právnická fakulta od roku 1990; Damián Němec, Olomoucká teologická fakulta od roku 1990; Jiří Kašný, Teologická fakulta v Českých Budějovicích a Pražské soukromé vysoké školy; Monika Menke, Olomoucká teologická fakulta za první republiky.

64. večer

16. duben 2012. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, posluchárna č. 243. První část večera tvořila Valná hromada Společnosti pro církevní právo. V druhé části přednášel doc. Stanislav Přibyl na téma Profétické a hierarchické služby v rané církvi.

2011

63. večer

14. listopad 2011. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, posluchárna č. 220. Prezentace publikací: Záboj Horák, Církve a české školství. Právní zajištění působení církví a náboženských společností ve školství na území českých zemí od roku 1918 do současnosti; Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Slovník církevního práva; Stanislav Přibyl: Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989.

2010

62. večer

29. listopad 2010. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, posluchárna č. 220. Přednášel Vojtěch Kunčar, soudce Metropolitního soudu v Praze, na téma Nezpůsobilost pro uzavření manželství z psychických příčin a její aplikace kanonickém soudním řízení. V druhé části večera obdržel Jiří Rajmund Tretera stříbrnou medaili Společnosti pro církevní právo „Za zásluhy o obnovení výuky církevního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v zimním semestru akademického roku 1990/1991“.

61. večer

19. duben 2010. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, posluchárna č. 220. Na téma Aktuální otázky českého konfesního práva přednášel Mgr. Jakub Kříž, zástupce ředitelky Odboru církví Ministerstva kultury České republiky.

2009

60. večer

30. listopad 2009. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, posluchárna č. 220. Přednášel doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., z Katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy na téma Rozhodnutí Ústavního soudu České republiky v konfesněprávních záležitostech.

59. večer

31. březen 2009. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, posluchárna č. 100 –Collegium maximum. Přednášel Dr. jur. Wolfgang Wieshaider z Právnické fakulty Univerzity ve Vídni na téma Současné rakouské konfesní právo.

2008

58. večer

26. březen 2008. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Záboj Horák, Ph.D., ICLic, z Právnické fakulty Univerzity Karlovy na téma Náměty k novelizaci zákona o církvích.

2007

57. večer

22. listopad 2007. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášela JUDr. Ing. Marie Kolářová, ThLic., kancléřka Arcibiskupství pražského, na téma Žena v církvi z pohledu kanonického práva.

56. večer

1. březen 2007. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel prof. Adrian Loretan z Katolické teologické fakulty univerzity v Lucernu na téma Společně v pastorační službě. Duchovní a laici v pastoraci.

2006

55. večer

6. prosinec 2006. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel doc. Jiří Rajmund Tretera na téma Milníky vývoje státní a církevní správy v českých zemích. Státoprávní a církevněprávní uspořádání zemí Koruny české od počátku do současnosti.

54. večer

25. říjen 2006. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel doc. Jiří Rajmund Tretera, na téma Práce s Biblí. České překlady a výklady biblických textů, biblických konkordancí a biblických slovníků jako pramenů exegeze. Dějinné převraty v přístupu k textové kritice.

53. večer

25. duben 2006. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Prezentace knihy ICDr. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D. Ekumenismus a právo, prvního svazku edice Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy Deus et gentes. Přednášeli doc. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, proděkan fakulty, a autor Stanislav Přibyl.

52. večer

26. leden 2006. Posluchárna Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Konferenci na téma Inkorporované farnosti připravila Společnost pro církevní právo ve spolupráci s uvedenou fakultou. Na konferenci vystoupili doc. Jiří Rajmund Tretera a ICLic. Josef Jančář, generální prokurátor Řádu karmelitánů, Řím.

2005

51. večer

6. prosinec 2005. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel prof. JUDr. Valentin Urfus, emeritní děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na téma Drobné sakrální památky a právo v české minulosti.

50. večer

8. listopad 2005. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. ICDr. Stanislav Přibyl, Ph.D. z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma Novela zákona o církvích a Mgr. Jan Klail, advokát z Plzně, na téma Pochybení při aplikaci předpisů o církevních právnických osobách.

49. večer

20. duben 2005. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., z Katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy na téma Islám a islámské právo v historii a v současnosti.

48. večer

16. březen 2005. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel Mgr. Ing. Miloš Kačírek z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy na téma Zákon a spravedlnost ve starověké hebrejské tradici.

2004

47. večer

8. prosinec 2004. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel prof. JUDr. Valentin Urfus, emeritní děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na téma Pragmatická sankce a české země.

46. večer

3. listopad 2004. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel doc. Jiří Rajmund Tretera na téma Právní dějiny starověkého Izraele.

45. večer

12. květen 2004. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášela Mgr. Michaela Moravčíková, ředitelka Ústavu pro vztahy státu a církví v Bratislavě na téma Stát a církve v současném Slovensku.

44. večer

14. duben 2004. Rakouské kulturní fórum, Praha-Nové Město, Jungmannovo nám. 18. Prezentace kolektivní monografie 14 českých a dvou rakouských autorů Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa, Band 2–Tschechien, vydané nakladatelstvím Univeritätsverlag Wien, pod redakcí doc. J. R. Tretery z pražské právnické fakulty a dr. Wolfganga Wieshaidera z právnické fakulty ve Vídni. Hlavní projev pronesl ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2003

43. večer

10. prosinec 2003. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Slavnostní večer k 10. výročí založení Společnosti pro církevní právo. Přednášeli prof. JUDr. Valentin Urfus, emeritní děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na téma Právo a tak zvaná druhá scholastika na prahu raného novověku a JUDr. Cyril Svoboda, z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, ministr zahraničních věcí České republiky, na téma Mezinárodní smlouva mezi Apoštolským stolcem a Českou republikou.

42. večer

29. říjen 2003. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Antonín Procházka, emeritní soudce Ústavního soudu České republiky, na téma Důsledky nálezu Ústavního soudu k zákonu o církvích č. 3/2002 Sb.

41. večer

28. květen 2003. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel prof. JUDr. Valentin Urfus, emeritní děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na téma Císař Josef I., církev a duchovní stav v pobělohorských Čechách.

40. večer

9. duben 2003. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel Dr. Wolfgang Wieshaider, z Institutu pro právo a náboženství Právnické fakulty Vídeňské univerzity, na téma Právo ochrany památek v Rakouské republice.

2002

39. večer

4. prosinec 2002. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Cyril Svoboda, z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, ministr zahraničních věcí České republiky, na téma Ústava, konfesní právo a mezinárodní smlouvy.

38. večer

6. listopad 2002. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Panelová diskuse na téma Zákon o církvích č. 3/2002 Sb. a mezinárodní smlouva s Apoštolským stolcem. Moderoval doc. Jiří Rajmund Tretera.

37. večer

24. duben 2002. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Prezentace knih Gerhard Robbers (ed.), Stát a církev v zemích EU, přeložili Petr Kolář a Markéta Kolářová, a Jiří Rajmund Tretera, Stát a církve v České republice. Knihy představili doc. Jiří Rajmund Tretera a doc. Antonín Ignác Hrdina.

36. večer

20. březen 2002. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Panelová diskuse na téma: Konfesněprávní aspekty formy uzavírání sňatku. Diskusi moderoval doc. Jiří Rajmund Tretera.
2001

35. večer

12. prosinec 2001. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Cyril Svoboda z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, na téma Aktuální otázky české legislativy.

34. večer

24. říjen 2001. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel prof. Dr. Martin Heckel z Univerzity v Tübingenu, na téma Postavení teologických fakult v německém právním řádu.

33. večer

23. květen 2001. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Panelová diskuse na téma Právní aspekty působení církví ve školství ve vztahu k nové zamýšlené legislativní úpravě a vzdělávací politice Evropských společenství. Vystoupili RNDr. Marie Civínová z Národního katechetického centra České biskupské konference, RNDr. Vladimír Roskovec, ředitel Vyšší sociálně-pedagogické a teologické školy JABOK a Mgr. Jaroslav Kaďůrek, ředitel Evangelické akademie. Diskusi moderoval doc. Jiří Rajmund Tretera.

32. večer

21. březen 2001. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel Rev. Mgr. Michael Otřísal z redakce náboženského vysílání České televize, na téma Poslání veřejnoprávní televize v demokratickém státě.

2000

31. večer

6. prosinec 2000. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Cyril Svoboda, poslanec Parlamentu České republiky, na téma Aktuální otázky legislativy České republiky.

30. večer

25. říjen 2000. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel Mgr. Vojtěch Vlček, historik a gymnaziální profesor v Ostravě, na téma Likvidace klášterů v Československu v roce 1950.

29. večer

15. květen 2000. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel Prof. Dr. Gerhard Robbers z univerzity v Trevíru, na téma Stát a církev v evropských zemích.

28. večer

1. březen 2000. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel ThDr. Ing. Anselmo Ulbrich, pracovník duchovní správy Opus Dei v Praze, na téma Vztah mezi státem a církví v Brazílii.

1999

27. večer

1. prosinec 1999. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Cyril Svoboda, poslanec Parlamentu České republiky, na téma Aktuální otázky legislativy České republiky.

26. večer

20. říjen 1999. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel doc. Jiří Rajmund Tretera z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na téma Právnické osoby v církvích a náboženských společnostech a jejich postavení v právním řádu České republiky.

25. večer

12. květen 1999. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel Prof. JUDr. Valentin Urfus, emeritní děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na téma Právo a náboženství v době českého baroka.

24. večer

17. březen 1999. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel doc. JUDr. Jiří Kejř, právní historik, na téma Husitství a právo.

1998

23. večer

9. prosinec 1998. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Cyril Svoboda, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, na téma Připravované změny v české legislativě.

22. večer

11. listopad 1998. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel prof. Bronislaw Zubert, OFM, profesor Katolické university v Lublinu, na téma Význam kanonického práva; sbírka předpisů kanonického práva v Opolí.

21. večer

13. květen 1998. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášeli MUDr. Petr Příhoda, Olga Waleská-Kopecká a Ing. Jiří Florian, na téma Právní možnosti obrany etických norem v médiích.

20. večer

4. březen 1998. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášeli doc. RNDr. Jozef Nagy, Anna Kopecká a Eva Bartoňová, na téma Právní aspekty působení církví ve školství.

1997

19. večer

10. prosinec 1997. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Cyril Svoboda, náměstek ministra zahraničních věcí České republiky, na téma Aktuální problémy legislativy České republiky.

18. večer

5. listopad 1997. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášeli MUDr. Zdeněk Bašný, ředitel Psychiatrické léčebny Praha-Bohnice, a MUDr. Marie Svatošová, ředitelka hospice sv. Anežky České v Červeném Kostelci, na téma Právní aspekty sekulárního a církevního zdravotnictví.

17. večer

28. květen 1997. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Prezentace monografie Jiřího Rajmunda Tretery a Stanislava Přibyla Konfesní právo a církevní právo. Vystoupili Prof. JUDr. Valentin Urfus, vedoucí Katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Stanislav Přibyl, doktorand, spoluautor a JUDr. Miroslav Černý, z Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

16. večer

2. duben 1997. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášeli mjr. PaeDr. Mgr. Lubomír Bajcura a R. D. Tomáš Vlasák, pracovníci vězeňské správy, na téma Právní regulace vězeňství a duchovní služba ve věznicích.

15. večer

26. únor 1997. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášela Ing. Hana Demlová, náměstkyně ministra obrany České republiky, na téma Humanitární a duchovní služba v armádě. Plánovaný příspěvek ministra obrany České republiky JUDr. Miloslava Výborného, který se pro zaneprázdnění nedostavil, o připravované úpravě služby vojenských kaplanů, byl přečten.

1996

14. večer

4. prosinec 1996. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Cyril Svoboda, náměstek ministra zahraničních věcí České republiky, na téma Integrace České republiky do evropských společenství.

13. večer

6. listopad 1996. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášeli Mons. doc. Jozef Jarab, rektor spišského bohosloveckého semináře, na téma Konfesněprávní systémy evropských zemí a USA, a Rev. Mgr. Miroslav Brož, mluvčí synodní rady Českobratrské církve evangelické, na téma Situace církví v Maďarsku, Německu a v některých jiných zemích.

12. večer

15. květen 1996. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Vojen Güttler, soudce Ústavního soudu České republiky, na téma O funkci ústavního soudu v současné demokratické společnosti.

11. večer

24. duben 1996. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel
Dr. jur. Richard Buchsbaum, ministerský rada z Bonnu, na téma Hospodářské zajištění přiměřeného bydlení ve Spolkové republice Německo – zákon o finanční podpoře bydlení.

10. večer

6. březen1996. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Pavel Zeman, ředitel odboru církví Ministerstva kultury České republiky, na téma Otevřené problémy konfesněprávního zákonodárství v České republice.

1995

9. večer

6. prosinec 1995. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Cyril Svoboda, první náměstek ministra spravedlnosti České republiky na téma Aktuální problémy přípravy rekodifikace manželského práva v České republice.

8. večer

8. listopad 1995. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel prof. Dr. Herbert Kalb, ředitel Institutu církevního práva Právnické fakulty Univerzity Jana Keplera v Linci a předseda rakouské Společnosti pro církevní právo, na téma Rakouské konfesní právo v současné politické diskusi, věcná podstata a kritická stanoviska.

7. večer

15. květen 1995. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel prof. Jan Śliwa OP z Akademie katolické teologie ve Varšavě na téma Právní postavení osob zasvěceného života v právu církevním i sekulárním.

6. večer

19. duben 1995. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel Dr. jur. Wolfgang Loskand, vrchní církevní rada Arcibiskupství v Kolíně nad Rýnem, na téma Správa církevního majetku ve Spolkové republice Německo.

5. večer

15. březen 1995. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel Prof. Remigiusz Sobański ze Slezské univerzity v Katovicích na téma Vztah státu a církví v euroamerických zemích od 18. století do současnosti.

4. večer

15. únor 1995. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Michal Lamparter z Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na téma Ústava, její postavení v právním systému, a lidská práva.

3. večer

11. ledna 1995. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Panelovou diskusi na téma Připravovaná rekodifikace právního řádu České republiky vedli JUDr. Cyril Svoboda, náměstek ministra spravedlnosti a JUDr. Jindřich Urfus, ředitel odboru legislativy Ministerstva zemědělství České republiky.

1994

2. večer

14. prosinec 1994. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Cyril Svoboda, první náměstek ministra spravedlnosti České republiky, na téma Rekodifikace právního řádu České republiky v oblasti veřejného práva.

1. večer

9. listopad 1994. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Jindřich Urfus, ředitel odboru legislativy Ministerstva zemědělství České republiky na téma Rekodifikace právního řádu České republiky v oblasti soukromého práva.