Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

FOTOGALERIE

87. večer SPCP

8. prosinec 2023. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Oslava 30. výročí založení Společnosti pro církevní právo. Prof. Jiří Rajmund Tretera na začátku přečetl 20 jmen členů a příznivců SPCP, kteří poslali své gratulace. Na to navázal napínavou četbou úryvků ze své knihy České paměti. Dobrodružný život právníka, profesora právnické fakulty a kněze a jeho rodičů v posledních 120 letech, které mapovaly historii Společnosti pro církevní právo a byly prokládány hrou na ukulele a zpěvem doc. Záboje Horáka. Po skončení pokračoval přátelský rozhovor při číši vína a drobném občerstvení. Oslavám předcházela mše svatá v křižovnickém kostele sv. Františka u paty Karlova mostu slavená 7. prosince 2023, kterou koncelebrovalo sedm kněží.

Další fotografie

86. večer SPCP

7. červen 2023. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Obsahem večera, který navázal na výstavku publikací z církevního a konfesního práva, bylo promítání prezentace s názvem Něco více k výstavce literatury k profilačnímu modulu Církevní právo, Přehled literatury kanonického a konfesního práva, která vyšla v češtině a slovenštině v době 1990–2023. Na začátku večera připomněl prof. Tretera jedenáct autorů, kteří zesnuli v letech 2000–2022. Poté byla promítána prezentace 76 knižních titulů. Na začátku, uprostřed a na konci výkladu zahrál na ukulele a zazpíval doc. Záboj Horák. Večer byl zakončen přátelskými rozhovory nad připraveným pohoštěním.

Další fotografie

Vernisáž výstavky publikací z církevního práva, 7. června 2023

Vernisáž výstavky Publikace z oborů církevního a konfesního práva III, Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy

V předsálí Knihovny PF UK byla otevřena již třetí výstavka publikací z oborů církevního a konfesního práva, připravená pracovníky fakultní knihovny a vedením Společnosti pro církevní právo. Na obrázcích jsou prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., pracovníci knihovny a další členové a příznivci Společnosti pro církevní právo. Výklad k výstavce přednesl prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera.

Další fotografie

85. večer SPCP

14. prosince 2022. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Slavnostní večer byl věnován prezentaci a udělení svátostiny žehnání nejnovější knize J. R. Tretery České paměti, Dobrodružný život právníka, profesora právnické fakulty a kněze a jeho rodičů v posledních 120 letech. Po představení knihy, poděkování všem, kteří se na jejím vzniku podíleli a přečtení prvního úryvku, přistoupili přítomní kněží a jáhnové v čele s kardinálem Dominikem Dukou k požehnání knihy. Následovala série autorských čtení, kterou hudebně doprovodil doc. Záboj Horák zpěvem a hrou na ukulele. Na závěr pronesl Mgr. Jan Hájek, jáhen a námořník, slavnostní přípitek. Neformální část večera pokračovala autogramiádou knihy a přátelskými rozhovory nad občerstvením. Večera se zúčastnilo téměř sedm desítek členů a příznivců Společnosti pro církevní právo.

Další fotografie

84. večer SPCP

9. listopadu 2022. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po zahájení slavnostního večera na téma Ekologie a ekologická ohrožení, související s válkou na Ukrajině vyslechli přítomní hosté mešní perikopu z Matoušova Evangelia (Mt 11, 25–30) a záznam kázání Mons. Tomáše Halíka proneseného při slavnostní bohoslužbě 4. října 2022, na svátek sv. Františka z Assisi, patrona ekologie a ochránců přírody. Následovala přednáška doc. Vojtěcha Stejskala, vedoucího Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy s názvem Dopady války na Ukrajině na životní prostředí a přírodu z pohledu práva. Poté vystoupil Matouš Horák, majitel statku v Přešíně v západních Čechách, který pojednal o Praktických dopadech války na Ukrajině na české zemědělství. Večer byl zakončen přátelskými rozhovory nad číší vína a chlebíčky.

Další fotografie

83. večer SPCP

27. června 2022. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v jehož čele se nalézá reliéf JUDr. Milady Horákové. Řádné zasedání valné hromady Společnosti pro církevní právo. Druhou část večera tvořilo uctění památky JUDr. Milady Horákové a tří spolu s ní 27. června 1950 popravených mučedníků. Následovalo požehnání knihyJ. R. Tretery: Ukončete návštěvy, dveře se zavírají aneb osmnáct balad a romancí z nemocničních sálů a předsálí, která vyšla jako třetí svazek Knižnice církevního a konfesního práva. Večer byl ukončen přátelským rozhovorem nad číší vína.

Další fotografie

Výroční konference Církev a stát v Brně - 27 ročník

15. září 2021. Reprezentační místnost Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Veveří 70, Brno. 27. ročník vědecké konference Církev a stát. Téma: Právní a lidské zajištění kategoriální pastorace ve zdravotnictví, na železnici a hasičských záchranných sborech a Majetkové vyrovnání s náboženskými společenstvími. Konferenci uspořádala Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Společnost pro církevní právo.

Další fotografie

Počátky výuky církevního práva - rozhovor s prof. JUDr. Jiřím Rajmundem Treterou OP

22. července 2021, kancelář Společnosti pro církevní právo, Sudoměřská 25, Praha 3. Evropská společnost pro právní dějiny, z. s., se sídlem v Brně udělila prof. Jiřímu Rajmundu Treterovi Ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie. Její představitelé doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., a doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M., vedoucí Katedry právních dějin Právnické fakulty Masarykovy univerzity, předali téhož dne oceněnému skleněnou plastiku a diplom. Při této příležitosti doc. Tauchen nahrál záznam rozhovoru mezi oběma předsedy společností, který je k dispozici na internetových stránkách SPCP v rubrice O NÁS/VIDEA.

Další fotografie

Výroční konference Církev a stát v Brně - 26. ročník

17. září 2020. Reprezentační místnost Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Veveří 70, Brno. 26. ročník vědecké konference Církev a stát. Téma: Duchovní služba u policie. Náboženství a mimořádné stavy. Konferenci uspořádala Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Společnost pro církevní právo.

Další fotografie

Mše svatá 28. července 2020

Ze mše svaté sloužené pod patronátem Řádu sv. Lazara Jeruzalémského v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici v Praze na Malé Straně, slavené 28. července 2020 za účasti studentů a absolventů Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Kázání pronesl P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP.

Další fotografie

82. večer SPCP

6. listopad 2019. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Společnost pro církevní právo uspořádala toto setkání ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze. Po úvodním slovu moderátora večera prof. Jiřího Rajmunda Tretery OP vystoupil dr. Martin Slaboch, předseda České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Ve svém příspěvku nejprve představil činnost Společnosti a poté se věnoval zásadám genealogie a heraldiky. Dalším přednášejícím byl Roman Bláha, genealog specializující se na dokumentaci českých hřbitovů, který vlastní jejich rozsáhlou fotodokumentaci. S účastníky večera se podělil o toto své bohatství promítnutím většího počtu snímků. Na závěr vystoupil Pavel Hnízdil, který představil jednotlivé pomocné vědy historické, sloužící genealogům k porozumění rodopisných zkoumání. Na závěr večera se konala diskuse a následovalo přátelské setkání nad číší vína.

Další fotografie

Výroční konference Církev a stát v Brně - 25. ročník

5. září 2019. Sál Masarykovy univerzity, Brno, Komenského náměstí 2.
25. ročník vědecké konference Církev a stát. Téma: Náboženství a ozbrojené síly. Konferenci uspořádala Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Společnost pro církevní právo.

Další fotografie

Čtvrtý ročník Pražských rozhovorů o vztahu církví a státu: mezinárodní konference Spiritual Care in Public Institutions,
2. den

Společnost pro církevní právo a Právnická fakulta Univerzity Karlovy zorganizovaly ve dnech 13. až 15. června 2019 mezinárodní konferenci na výše uvedené téma. Konference se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1 - Staré Město, v sále č. 38.

Další fotografie

Čtvrtý ročník Pražských rozhovorů o vztahu církví a státu: mezinárodní konference Spiritual Care in Public Institutions,
1. den

Společnost pro církevní právo a Právnická fakulta Univerzity Karlovy zorganizovaly ve dnech 13. až 15. června 2019 mezinárodní konferenci na výše uvedené téma. Konference se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1 - Staré Město, v sále č. 38.

Další fotografie

81. večer SPCP

19. únor 2019. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V první části promluvil Prof. Jiří Rajmund Tretera o diskusi v rámci akreditačního řízení o zavedení církevního práva jako povinného předmětu na právnické fakultě. Následovala panelová diskuse na téma Ekologie, křesťanství a právo, v níž vystoupili RNDr. Jiří Nečas, matematik z Vysoké školy ekonomické v Praze, Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., z Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Matouš Horák, majitel statku v Přešíně v západních Čechách. Program se těšil velkému zájmu více než padesáti účastníků, z nichž mnozí vystoupili během plodné a přátelským porozuměním naplněné diskuse. Večer doprovodil svou hrou na ukulele doc. Záboj Horák, zahrál a zazpíval tři písně z různých konců světa.

Další fotografie

80. večer SPCP

22. listopad 2018. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. První část večera tvořila prezentace nových internetových stránek Společnosti pro církevní právo (české, anglické a italské verze) a rozšířené výuky kanonického a konfesního práva na Právnické fakultě UK. V druhé části byly prezentovány nové knihy: Ignác Antonín Hrdina, Miloš Szabo Teorie kanonického práva, Stanislav Přibyl The Early Church Order. Beginnings of Formation of Canon Law a Die Rechtsstellung der Kirchen und Religionsgesellschaften in Tschechien. Večer doprovodilo svou hrou Duo semplice (Lukáš Dobrodinský: harfa; Vít Homér: flétna).

Další fotografie

Den spolků na právnické fakultě v Praze, 29. října 2018

V pondělí dne 29. října 2018 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnila celodenní prezentace studentských spolků, jak se stalo v posledních letech pravidelným zvykem vždy na počátku akademického roku.

U stolečku Společnosti pro církevní právo ve vstupní hale fakulty zvané „bazén“ se vystřídali studenti právnické fakulty Kateřina Křížová, která převzala celodenní záštitu nad celou akcí, Anežka Straková, Jakub Nagy, Jan Procházka, Vojtěch Círus a Miroslav Nerad, vesměs členové Společnosti.

Další fotografie

Výroční konference Církev a stát v Brně - 24. ročník

Další fotografie

Mše svatá 8. srpna 2018

Ze mše svaté slavené 8. srpna 2018 v den památky sv. Dominika v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Královských Vinohradech za účasti kroužku studentů a učitelů práv. Káže P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP.

Další fotografie

79. večer SPCP

15. květen 2018. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Řádné zasedání valné hromady Společnosti pro církevní právo. Druhou část tvořil rozhovor o koncepci činnosti Společnosti pro církevní právo pro příští dvouleté období. Večer doprovodil na sólovou kytaru Štěpán Korenec.

Další fotografie

78. večer SPCP

20. únor 2018. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Prezentace knihy JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D., s názvem Autonomie církví. Součástí večera bylo autorské čtení. V závěru večera následoval rozhovor při číši vína.

Další fotografie

Den spolků na právnické fakultě v Praze, 23. října 2017

Dne 23. října 2017 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jako každý akademický rok uskutečnila celodenní prezentace studentských spolků. U stolečku Společnosti pro církevní právo se vystřídali studenti právnické fakulty Jan Beránek, Adam Csukás, Jakub Kaňa, Štěpán Korenec, Jakub Nagy a Marek Novák, členové Společnosti. Osvěžením prezentace byl kytarový doprovod Štěpána Korence.

Další fotografie

Výroční konference Církev a stát v Brně - 23. ročník

Další fotografie

77. večer SPCP

7. červen 2017. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Prezentace nových knih: Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák Církevní právo, Stanislav Přibyl Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi a Antonín Ignác Hrdina, Hedvika Kuchařová Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové. Večer doprovodil hrou na klavír Stanislav Přibyl.

Další fotografie

Vernisáž výstavky publikací z církevního práva, 13. dubna 2017

Vernisáž výstavky Publikace z oborů církevního a konfesního práva II, Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy
V předsálí Knihovny PF UK byla po roce otevřena již druhá výstavka publikací z oborů církevního a konfesního práva. Na obrázcích jsou prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., studenti Vědeckého semináře z církevního a konfesního práva a pracovnice knihovny, které ve spolupráci s učiteli Katedry právních dějin a vedením Společnosti pro církevní právo výstavku připravily. Výklad k výstavce přednesl prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera.

Další fotografie

76. večer SPCP

28. březen 2017. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Večer byl připraven ve spolupráci se Spolkem českých právníků Všehrd. V první části předali starosta a emeritní starosta Všehrdu prof. Jiřímu Rajmundu Treterovi diplom čestného člena spolku. Druhou část tvořila přednáška a diskuse o nové instrukci Kongregace pro nauku víry Ad resurgendum cum Christo (o pohřebnictví a zpopelňování) z 15. srpna 2016. Vystoupili prof. Jiří Rajmund Tretera a ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. Večer doprovodil na sólovou kytaru Alexandre Glize z Paříže.

Další fotografie

75. večer SPCP

12. prosinec 2016. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. S přednáškou na téma 800. výročí potvrzení Řádu bratří kazatelů – dominikánů vystoupil P. Augustin Prokop OP, dlouholetý novicmistr a převor, představený dominikánského kláštera v Jablonném. Na závěr večera převzal doc. Stanislav Přibyl u příležitosti svých 50. narozenin stříbrnou medaili Společnosti pro církevní právo "Za průkopnickou činnost ve vědě církevního a konfesního práva a za obětavou práci ve vedení Společnosti a časopisu Revue církevního práva."

Další fotografie

Výroční konference Církev a stát v Brně - 22. ročník

Další fotografie

74. večer SPCP

3. květen 2016. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, posluchárna č. 243. První část večera tvořila valná hromada Společnosti pro církevní právo. Následovala přednáška PhDr. Drahomíra Suchánka, Ph.D., Th.D., z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy na téma Odkaz Karla IV.: teorie a praxe vlády středověkého panovníka. Večer doprovodil na sólovou kytaru Štěpán Korenec.

Další fotografie

73. večer SPCP

5. duben 2016. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. S přednáškou na téma Význam oboru konfesního práva vystoupil doc. Stanislav Přibyl. Na závěr večera byla prezentována nová monografie Jiřího Rajmunda Tretery a Záboje Horáka Konfesní právo.

Další fotografie

Vernisáž výstavky publikací z církevního práva, 5. dubna 2016

Vernisáž výstavky Publikace z oborů církevního a konfesního práva I, Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy

V předsálí Knihovny Právnické fakulty UK byla otevřena výstavka publikací z oborů církevního a konfesního práva. Na zahájení výstavky promluvil doc. Záboj Horák a poděkoval jménem Společnosti pro církevní právo vedení fakultní knihovny za umožnění výstavky a spolupráci při její instalaci. Vernisáže se zúčastnili studenti Vědeckého semináře z církevního a konfesního práva a pracovnice knihovny.

Další fotografie

Výroční konference Církev a stát v Brně - 21. ročník

Další fotografie

Výroční konference Církev a stát v Brně - 20. ročník

Další fotografie

Výroční konference Církev a stát v Brně - 19. ročník

Další fotografie

9. večer SPCP

6. prosinec 1995. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Cyril Svoboda, první náměstek ministra spravedlnosti České republiky na téma Aktuální problémy přípravy rekodifikace manželského práva v České republice.

Další fotografie

8. večer SPCP

8. listopad 1995. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel prof. Dr. Herbert Kalb, ředitel Institutu církevního práva Právnické fakulty Univerzity Jana Keplera v Linci a předseda rakouské Společnosti pro církevní právo, na téma Rakouské konfesní právo v současné politické diskusi, věcná podstata a kritická stanoviska.

Další fotografie