Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Pokyny pro autory platné k 1. lednu 2023

 1. Příspěvky pište v textovém editoru Microsoft Office Word. Písmo Times New Roman.
 2. Články nemají překračovat délku 40.000 znaků vlastního textu i poznámek pod čarou, včetně mezer.
 3. Nadpis ať je stručný, v rozsahu několika slov. Je-li to nutné, přidejte ke stručnému nadpisu delší podnadpis.
 4. Pod nadpisem následuje jméno a příjmení autora (bez titulů). Případný odkaz na grant, v jehož rámci byl text připraven, uveďte drobným písmem pod jméno a příjmení autora.
 5. V průběhu textu typ písma neměňte. Tučné písmo používejte jen pro nadpisy oddílů a případně podkapitol. Jednotlivá slova v textu můžete zdůraznit použitím netučné kurzívy. Nepoužívejte kurzivu pro citáty. V textu i v poznámkách pod čarou uvádějte celá jména a příjmení, a to alespoň při první zmínce.
 6. Článek pište česky, slovensky nebo anglicky. Cizojazyčné citáty (včetně latinských) překládejte do jazyka článku.
 7. Spojení mezi čísly a letopočty provádějte pomlčkou –, a to bez mezer, nikoliv tedy spojovníkem -.
 8. Poznámky uvádějte na téže stránce, ne na konci článku. V poznámkách pod čarou neodkazujte z jedné na druhou. Opakuje-li se název publikace v bezprostředně následující poznámce, stačí napsat: Tamtéž. Pořadí v poznámkách: všechna příjmení velkým písmem, pak čárka, potom všechna jména obyčejným písmem, pak čárka. Následuje název díla kurzívou, pak město vydání, čárka, rok vydání, čárka, nakonec strana nebo strany. Nepoužívejte kapitálky. Spoluautory oddělujte čárkou, nikoliv pomlčkou.
 9. Vzory citací poznámek pod čarou:
  Monografie: CELIS BRUNET, Ana María, La relevancia canónica del matrimonio civil a la luz de la teoría general del acto jurídico, Roma, 2002, s. 131.
  Sborníku: STINTON, Diane, Africa, East and West, in: PARRATT, John (ed.), An Introduction to Third World Theologies, Cambridge, 2004, s. 129.
  Časopisu: ADAM, Miroslav Konštanc, Nadobudnutie príslušnosti k cirkvi vlastného obradu, in: Revue církevního práva č. 45–1/2010, Praha, s. 42–43.
  Webové stránky: <http://spcp.prf.cuni.cz> (1. 1. 2024).
 10. Čísla poznámek v textu uvádějte horním indexem bezprostředně za výrazem, ke kterému se vztahují, resp. bezprostředně za interpunkčními znaménky, která následují, např. mmm,1 nebo „... mmm.“2
 11. Poznámky pod čarou mají být stručné a obsahovat pouze označení pramene, z něhož autor cituje, nebo na který odkazuje nebo drobné glosy, ne však delší citáty.
 12. Uvozovky v českých a slovenských článcích: vnější „ “ a vnitřní ‚ ‘. Uvozovky v anglických článcích vnější ‘ ’ a vnitřní “ ”.
 13. K článku připojte resumé v délce asi 5–10 řádek, 7–10 klíčových slov, oddělených čárkami (ne pomlčkami) a stručnou biografii autora, včetně jeho zaměstnání, v délce asi 4–8 řádek. Uveďte akademické tituly. Názvy fakult a univerzit vypisujte v plném znění (ne zkratkami). Na závěr uveďte svou poštovní a e-mailovou adresu.
 14. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky, ortograficky a typograficky upravit.
 15. Autor posílá redakci svůj příspěvek sám, nikoliv prostřednictvím třetí osoby. Průvodní text musí obsahovat prohlášení, že článek dosud nebyl publikován. Autor přikládá svou fotografii, která bude publikována v záhlaví článku.
 16. Pravidla postupu redakce a zásady recenzního řízení jsou uvedeny na webových stránkách <https://spcp.prf.cuni.cz/zasady-recenzniho-rizeni>.


Instructions for Authors of Articles in English are available at <https://spcp.prf.cuni.cz/en/instructions-for-authors>.