Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Etický kodex Revue církevního práva

§ 1

Revue církevního práva (dále jen „RCP“) publikuje články v oborech práva církevního a konfesního a právních dějin, jejichž vysoká kvalita je zajištěna oboustranně anonymním recenzním řízením. Recenzní řízení se řídí zásadami objektivity a spravedlnosti.

§ 2

Tento etický kodex popisuje principy etického jednání všech účastníků recenzního řízení při hodnocení rukopisů. Autoři, redaktoři a recenzenti jsou povinni dodržovat pravidla tohoto kodexu. V případě výskytu jednání v rozporu s tímto etickým kodexem se uplatní mezinárodní standardy COPE.

Autoři

§ 3

Každý rukopis zaslaný redakci k hodnocení musí být originálním dílem. Rukopis nesmí být publikován ani přijat k publikaci v jiném časopise, s výjimkou následujících případů:

  1. výstup z vědecké konference publikovaný na webových stránkách konference,
  2. nepublikovaná kvalifikační (bakalářská, magisterská, doktorská) nebo habilitační práce.

Autor nesmí zaslat redakci rukopis, který již byl zaslán k hodnocení jinému časopisu, nebo naopak zaslat rukopis, který již je v procesu hodnocení redakce RCP, jinému časopisu.

§ 4

Rukopis nesmí být plagiátem, nesmí obsahovat nepravdivá tvrzení nebo závažná opomenutí. Autoři jsou povinni citovat díla jiných autorů, jestliže je citují doslova nebo parafrází jejich myšlenek. V případě plagiátorství nebo autoplagiátorství bude rukopis odmítnut.

§ 5

Autoplagiátorství (duplicitní publikace vlastního díla) je principiálně nepřijatelné. V případě, že rukopis čerpá z jiného autorova díla, které již bylo zveřejněno, autor musí na tuto svou práci odkázat.

§ 6

Autoři mohou zveřejňovat dílčí výstupy svých výzkumů v různých publikacích. Každá z těchto publikací však musí zachovat svou originalitu. Texty se musí odlišovat cílem výzkumu, strukturou, obsahem i jazykem.

§ 7

Autor musí zajistit soulad textu s ustanoveními autorského práva. Používá-li autor cizí díla (grafiku, tabulky), jejichž použití vyžaduje souhlas autora, je autor rukopisu odpovědný za opatření potřebných povolení před zasláním rukopisu. Společnost pro církevní právo, jakožto vydavatel RCP, vlastní majetková autorská práva k článkům publikovaným v RCP. Přetištění článku již publikovaného v RCP, např. ve formě kapitoly v knize nebo překladu do jiného jazyka je možné. Autor však musí získat výslovný souhlas vydavatele ještě před přetištěním článku v jiném díle. Žádosti o vyjádření souhlasu s přetištěním článku publikovaného v RCP podávají autoři redakci časopisu.

Redaktoři

§ 8

Členové redakční rady si zachovávají svou nezávislost. Redaktoři nezneužívají svého postavení a přistupují k autorům diskrétně, nestranně, promptně, konstruktivně a citlivě. Redaktoři hodnotí rukopisy na základě svých odborných znalostí, bez ideologických předpojatostí a osobní zaujatosti. Redaktoři podporují různorodost teoretických a metodologických přístupů, dbají však také na to, aby byl článek prospěšný čtenářům časopisu.

§ 9

Součástí recenzního řízení je posouzení rukopisu dvěma renomovanými odborníky, jejichž profesní profil koresponduje s tématem hodnoceného rukopisu. Redakce vybírá recenzenty na základě jejich dosavadní publikační činnosti, akademické kvalifikace a předcházejících zkušeností s nimi jakožto autory nebo recenzenty článků publikovaných v RCP.

§ 10

Autor může požádat redakci, aby rukopis nebyl posuzován určitými recenzenty, konečné rozhodnutí ve věci si však vyhrazuje redakce.

§ 11

Odpovědnost za přijetí nebo odmítnutí rukopisu nese šéfredaktor, který jedná po vyslechnutí doporučení redakční rady. Redaktor informuje autory o výsledku recenzního řízení a konečném rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí rukopisu.

Recenzenti

§ 12

Vypracování recenzních posudků je v zájmu autorů, časopisu i celé vědecké obce. Redaktoři oceňují čas, který recenzenti stráví hodnocením rukopisů a vyjádřením svých názorů. Recenzenti se vyhýbají přijímání rukopisů k recenzi, jestliže jejich postavení může představovat potenciální střet zájmů. V takovém případě informují o potenciálním střetu zájmů redakci.

§ 13

Recenzenti hodnotí rukopisy nestranně, objektivně, spravedlivě a profesionálně. Recenzenti sdělují otevřeně redakci své pochybnosti o kvalitě rukopisu. Recenzenti své doporučení redakci ohledně publikace rukopisu adekvátně odůvodní, poskytnou dostatečný komentář, kterým doporučí, jak má autor změnit text. Redakce dbá, aby recenzenti doručili svůj posudek ke stanovenému datu. V případě pochybností o recenzním posudku redakce ustanoví třetího recenzenta.

Při sestavování tohoto kodexu jsme se inspirovali následujícími zdroji:
Czech Yearbook of Public & Private International Law

Mezinárodní vztahy