Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Statut redakce a redakční rady Revue církevního práva

  1. Vydavatelem časopisu Revue církevní právo je zapsaný spolek Společnost pro církevní právo (dále jen SPCP).
  2. Za vydávání časopisu a soulad jeho obsahu se stanovami SPCP a platnými právními předpisy odpovídá šéfredaktor. Šéfredaktora jmenuje pracovní výbor SPCP (dále jen pracovní výbor) na dobu neurčitou. Šéfredaktor vykonává svou funkci bezplatně. Šéfredaktor jmenuje zástupce šéfredaktora a informuje o tom pracovní výbor. Zástupce pomáhá šéfredaktorovi s výkonem funkce a zastupuje ho v nepřítomnosti.
  3. Šéfredaktor jmenuje výkonného redaktora a informuje o tom pracovní výbor.
  4. Šéfredaktor, zástupce šéfredaktora a výkonný redaktor tvoří redakci.
  5. Šéfredaktor může jmenovat redakční radu jako svůj poradní a současně pracovní orgán. Počet členů redakční rady není stanoven.
  6. Šéfredaktor, případně jeho zástupce, svolává redakci a redakční radu podle svého uvážení. Redakční rada činí doporučení za jakéhokoliv početního stavu, protože její hlas má jen poradní charakter.
  7. Šéfredaktor pořizuje na konci každého kalendářního roku harmonogram prací na jednotlivých číslech pro příští ročník a dává ho na vědomí zástupci šéfredaktora, redaktorovi, redakční radě i pracovnímu výboru.
  8. Členem redakce a redakční rady může být kdokoliv bez ohledu na členství v SPCP.

 

2014-06-27