Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Pravidla postupu redakce a zásady recenzního řízení

  1. Časopis Revue církevního práva vychází čtyřikrát do roka v pravidelných přibližně tříměsíčních intervalech. Jde o recenzovaný vědecký časopis uvedený v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice vyhlášeném Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády České republiky.
  2. Časopis je zařazen do databází odborných časopisů Web of Science, European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) a Index to Foreign Legal Periodicals.
  3. V každém čísle Revue je v tiráži uvedena elektronická adresa vydavatele, na kterou autoři zasílají svůj odborný článek nabízený k publikaci. O této adrese informují také internetové stránky vydavatele, na kterých se autoři mohou seznámit s obsahovým zaměřením časopisu. Stránky obsahují také pokyny pro autory, jejichž dodržení je po autorech žádáno. Pokyny pro autory lze nalézt také na třetí stránce obálky každého čísla časopisu.
  4. Redakce potvrdí autorovi, že návrh článku redakci došel. Je-li evidentní, že obsah článku neodpovídá zaměření časopisu, nebo navrhovaný článek z nějakého jiného závažného důvodu nemůže být do edičního programu zařazen, je na to autor ihned upozorněn.
  5. Redakce v blízké době návrh článku prostuduje. Zkoumá, zda byly dodrženy pokyny pro autory, aby jednotnost každého čísla časopisu byla zachována, a studuje obsahovou stránku; v případě potřeby konzultuje s dalšími členy redakční rady. Je-li třeba, požádá autora o úpravu či doplnění textu. Do dvou měsíců je případné zařazení článku projednáno v redakční radě. V případě předběžného zařazení článku rozhodne redakce nebo redakční rada o zadání recenzních posudků. Autorovi je podána zpráva o zahájení recenzního řízení.
  6. Recenzenti (nejméně dva pro každý článek) jsou požádáni o písemný posudek. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Recenzenti nesmějí být z pracoviště autora anebo být s autorem ve střetu zájmů. Recenzní posudky jsou bez uvedení jmen recenzentů zaslány autorovi, spolu s rozhodnutím redakce o dalším postupu.
  7. V případě, že recenzenti doporučí uveřejnění článku v odborném recenzovaném časopisu Revue církevního práva, ale upozorní na nějaké nedostatky nebo navrhnou nějaká doplnění, jsou autorovi tato upozornění zaslána se žádostí o zohlednění v konečném textu.
  8. Jakmile dojde ke kladnému ukončení recenzního řízení, redakce a redakční rada rozhodnou, do kterého z budoucích čísel bude článek zařazen. Přihlíží se k tomu, aby témata v jednom čísle byla pokud možno různorodá, i k pořadí, v jakém návrhy článků redakci došly. Autorovi je výsledek sdělen, včetně plánovaného termínu uveřejnění.
  9. Za dodržení uvedeného postupu zodpovídá redakce (šéfredaktor, zástupce šéfredaktora a redaktor) a redakční rada. Na jejich činnost dohlíží tříčlenná kontrolní komise vydavatele časopisu, tj. Společnosti pro církevní právo.
  10. Jakmile číslo časopisu je doručeno z tiskárny, administrace zašle každému autorovi zdarma nejméně 5 autorských výtisků. Autorské honoráře se nevyplácejí.

 

V Praze dne 1. srpna 2019