Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Stanovy Společnosti pro církevní právo, z. s.

I. Cíle a činnost Společnosti

§ 1

Společnost pro církevní právo, z. s. (dále jen „Společnost“) napomáhá studiu a bádání v oborech církevního práva a v oborech s ním souvisejících na fakultách právnických, teologických, filosofických, pedagogických a jiných, na České akademii věd, České křesťanské akademii, z. s., a v dalších školských a vědeckých zařízeních a spolcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Společnost navazuje na tato studia a bádání svou vlastní studijní, badatelskou a osvětovou činností a přispívá k prohloubení znalostí církevního práva mezi právníky, duchovními a ostatní veřejností.

Společnost spolupracuje se zahraničními spolky a institucemi věnujícími se podobné činnosti.

§ 2

Předmětem studijního a badatelského zájmu Společnosti jsou hlavně tyto obory a problémové okruhy:

1. platné právo církví a náboženských společností registrovaných v České republice,

2. právní dějiny církví,

3. platné konfesní předpisy České republiky a jejich příprava,

4. konfesní předpisy států nám geograficky či kulturně blízkých,

5. dějiny vztahu státu a církví u nás a v dalších zemích,

6. instituty různých oborů sekulárního práva související s instituty práva církevního,

7. instituty mezinárodního práva týkající se víry a náboženství,

8. právní teorie a účast církevního práva na její tvorbě,

9. právní komparatistika mezi oběma historickými učenými právy: mezi právem římským a kanonickým, jakož i komparatistika mezi platným církevním a sekulárním právem i uvnitř církevních právních systémů.

§ 3

Společnost používá k dosažení svých uvedených cílů zejména těchto forem činnosti:

1. Pořádá vědecké konference na oblastní, národní nebo mezinárodní úrovni, případně se na jejich pořádání spolu s jinými institucemi podílí.

2. Zprostředkovává výuku a osvětovou činnost v oborech církevního práva ve prospěch institucí, které o to požádají.

3. Vydává časopis Revue církevního práva, v němž uveřejňuje

a) články odborníků v oborech a problémových okruzích shora uvedených,

b) vybrané seminární práce studentů, případně vybrané části diplomových či disertačních prací,

c) upozornění na právní normy, judikaturu, českou i zahraniční literaturu ve sledovaných oborech.

4. Vytváří vlastní odbornou knihovnu. Získává a poskytuje informace o odborné literatuře i textech právních norem. Spolupracuje s dalšími odbornými knihovnami.

 

II. Působnost, sídlo a organizační struktura Společnosti

§ 4

Společnost působí na celém území České republiky. Její sídlo se nalézá v Praze.

 

Členství ve Společnosti

§ 5

1. Za člena Společnosti může být přijata každá fyzická osoba starší 18 let a každá právnická osoba.

2. O přijetí nebo vyloučení člena rozhoduje pracovní výbor.

3. Každý člen má právo:

a) volit a být volen do všech orgánů Společnosti,

b) podílet se na všech činnostech Společnosti,

c) přednostně získávat odborné informace ze zdrojů Společnosti.

4. Každý člen má povinnost napomáhat realizaci cílů Společnosti a plnit závazky, které vyplývají z usnesení její Valné hromady.

5. Členství ve Společnosti zaniká vystoupením, či vyloučením člena. Členství zaniká také smrtí člena, jde-li o fyzickou osobu, a zánikem u právnických osob.

6. Pracovní výbor přistoupí k vyloučení takového člena, který vyvíjí jménem Společnosti jinou činnost, než kterou předpokládají její stanovy a programové prohlášení, a to i přes napomenutí ze strany předsedy nebo jím pověřeného zástupce. Vyloučit lze také člena, který déle než tři roky nezaplatil příspěvky a na upomínky nereaguje.

 

Valná hromada

§ 6

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Tvoří ji všichni členové Společnosti. Schází se jednou za dva roky.

2. K výlučným pravomocem Valné hromady patří

a) volba řídících orgánů a kontrolní komise,

b) schválení stanov a jejich změn,

c) rozhodnutí o rozpuštění Společnosti nebo o jejím sloučení s jiným spolkem.

3. Valná hromada spolu s řídícími orgány dotváří koncepci činnosti Společnosti určenou stanovami. Účastní se především tvorby programu Společnosti a vyhodnocování činnosti dosavadní.

4. Valná hromada dohlíží s pomocí kontrolní komise na hospodaření Společnosti.

5. Valná hromada je schopná se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Společnosti. Po uplynutí půlhodiny od předem ohlášeného započetí schůze za jakéhokoliv počtu členů.

6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

Řídící orgány Společnosti

§ 7

1. Řídícími orgány Společnosti jsou: předseda, místopředseda a pracovní výbor, volení Valnou hromadou na dobu dvou let. Předseda a místopředseda jsou členy pracovního výboru. Předseda nebo místopředseda zastupují Společnost navenek jako její statutární orgán. Každý z nich tak může činit samostatně. Pracovní výbor má nejméně šest členů. Na stejné období se volí nejméně tři náhradníci. Poklesne-li počet členů výboru pod šest, zvolí pracovní výbor z řad náhradníků nového člena výboru.

2. Valná hromada rozhodne aklamací o počtu členů pracovního výboru na příští období a tajným hlasováním zvolí předsedu, místopředsedu a členy pracovního výboru i náhradníky.

3. Kandidátní listinu pro volby předsedy, místopředsedy, členů pracovního výboru a náhradníků navrhuje dosavadní pracovní výbor. Kandidáty může navrhovat i kterýkoli člen Společnosti.

4. Pracovní výbor je svoláván a řízen předsedou Společnosti, případně místopředsedou. Podle potřeby jsou na porady pracovního výboru zváni i jednotliví náhradníci.

5. Pracovní výbor přijímá programové prohlášení Společnosti a je povolán k stanovení výše a splatnosti členských příspěvků. Pracovní výbor svolává Valnou hromadu. Je povinen Valnou hromadu svolat, jakmile o to požádá alespoň dvacet členů Společnosti.

6. Pracovní výbor se usnáší za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů pracovního výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, a není-li přítomen, místopředsedy. Přítomní náhradníci mají poradní hlas. Pracovní výbor se může usnášet rovněž per rollam; usnesení je v takovém případě přijato většinou jeho členů, kteří se k návrhu ve stanoveném termínu vyjádřili.

7. Uvolní-li se místo předsedy Společnosti, vykonává jeho funkci do řádné volby nového předsedy místopředseda.

 

Kontrolní komise

§ 8

1. Valná hromada volí na dobu dvou let kontrolní komisi o třech členech. Na stejné období zvolí dva náhradníky, kteří jsou povoláváni na uvolněná místa členů kontrolní komise v pořadí, v jakém byli zvoleni. Kandidátní listinu pro volbu členů kontrolní komise i jejich náhradníků navrhuje pracovní výbor.

2. Kontrolní komise sleduje hospodaření a dodržování předpisů orgány Společnosti a předkládá Valné hromadě kontrolní zprávu. Valná hromada udělí v případě souhlasu s kontrolní zprávou pracovnímu výboru absolutorium.

3. Předseda Společnosti, případně místopředseda, informuje členy kontrolní komise o svolání porady pracovního výboru. Ti se porad účastní podle svého uvážení nebo na výzvu předsedy, případně místopředsedy Společnosti.

 

Místní skupiny

§ 9

1. V jednotlivých městech a obcích, v nichž vznikne zájem o činnost Společnosti, pracovní výbor na návrh předsedy Společnosti ustaví místní skupiny a jmenuje i odvolává jejich předsedy.

2. Předsedové místních skupin jsou zváni na porady pracovního výboru a mohou se jich účastnit buď osobně, nebo prostřednictvím určeného zástupce. V pracovním výboru mají poradní hlas.

3. Místní skupina v Praze je řízena přímo předsedou Společnosti a jejím pracovním výborem.

 

III. Seznam členů Společnosti

§ 10

1. V seznamu členů Společnosti se povinně vedou

a) údaje o jménu, příjmení, datu narození, zaměstnání,

b) údaje o adrese pro doručování, pokud možno též údaj o emailové adrese a telefonu, a

c) údaje o platbách členských příspěvků.

Údaje uvedené v písm. a) a b) a jejich změny je člen povinen Společnosti oznámit bez zbytečného odkladu.

2. Zápis do seznamu členů se provede na základě rozhodnutí o přijetí za člena. Již zapsané údaje se vymazávají po zániku členství.

3. Seznam členů není veřejně přístupný a je využíván pouze pro potřebu orgánů Společnosti.

 

IV. Závěrečná ustanovení

§ 11

1. V případě zániku Společnosti se likvidátor ve smyslu příslušných právních předpisů postará o majetkové vyrovnání pohledávek a dluhů Společnosti.

2. Veškerý majetek Společnosti bude po vyrovnání všech závazků nabídnut Univerzitě Karlově v Praze, Praha 1, Ovocný trh 5.

§ 12

Tyto Stanovy nabývají účinnosti přijetím Valnou hromadou (24. dubna 2014). Dosavadní Stanovy Společnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků, pozbývají platnosti.

 

***

Programové prohlášení Společnosti pro církevní právo, z. s.

1. Společnost pro církevní právo, z. s. (dále jen: Společnost) je budována na principu úcty a přátelského vztahu k církvím a náboženským společnostem (dále jen: náboženská společenství).
2. K členství ve Společnosti jsou zváni zájemci bez ohledu na studium, zaměstnání a náboženskou příslušnost.
3. Společnost podporuje ekumenický přístup ve vztahu mezi církvemi a solidaritu mezi náboženstvími.
4. Společnost není součástí žádného náboženského společenství a pracuje nezávisle na politických stranách a hnutích.
5. Společnost podporuje vnější působení náboženských společenství ve veřejné sféře, zejména ve zdravotnictví a školství.