Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Institut konfesního práva při Společnosti pro církevní právo
The Church Law Society - Institute for Religion Law


Institut konfesního práva při Společnosti pro církevní právo (IKP) je výzkumné pracoviště, které se zabývá sledováním české konfesněprávní legislativy a judikatury a poskytuje právní rady v koncepčních záležitostech církevním institucím. IKP byl založen 19. 6. 2000 na zasedání pracovního výboru Společnosti pro církevní právo jako její vědecké pracoviště. V současné době má sedm členů, z nichž každý zpracovává určitou konfesněprávní problematiku. Jedná se o následující oblasti: ústavní právo a ochrana náboženské svobody, financování, majetek, půdní fond, školství, zdravotnictví, sociální péče, vězeňství, manželské a rodinné právo, armáda, veřejné sdělovací prostředky.

IKP navázal spolupráci s Českou biskupskou konferencí a jejími komisemi, s Českou křesťanskou akademií, s Českobratrskou církví evangelickou a s Ekumenickou radou církví v ČR. IKP se podílel na tvorbě připomínek k návrhu zákona o církvích, k návrhu školského zákona a vypracoval několik posudků k záležitostem financování církví a církevních právnických osob. IKP spolupracuje s podobnými institucemi v Německu, Velké Británii, na Slovensku a v USA.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Moderátor:
Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

Vědečtí pracovníci:

Mgr. Jan Czernin, LL.M.
Doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.
JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D, LL.M.
Doc. lic. Damián Němec, dr
Mgr. Jan Šafránek
JUDr. Tomáš Zadražil

ZPRÁVY O ČINNOSTI

1. V lednu 2014 Mgr. Stanislav Pšenička, člen pracovního výboru SPCP, sestavil návrh změn stanov České křesťanské akademie podle nového občanského zákoníku, projednal úpravy s Akademickým výborem ČKA a pronesl odůvodněně na valné hromadě ČKA.

2. V březnu 2015 poskytl doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., místopředseda SPCP, konzultaci ve prospěch pracovníků rektorátu Univerzity Karlovy ve věci systematiky recentních vysokoškolských předpisů.

3. Člen pracovního výboru SPCP JUDr. Miloš Holub, Ph.D., advokát a vyučující občanského práva na Panevropské vysoké škole v Praze pronesl na vikariátní konferenci III. pražského vikariátu (okrskový vikář ThLic. Miloš Szabo, Th.D.) přednášku o psaní závěti s přihlédnutím k potřebám kněží Katolické církve. Přednáška byla provedena na katolické faře v Praze-Čakovicích dne 16. dubna 2015 od 10. hodin.


KONTAKT NA IKP

Institut konfesního práva
při Společnosti pro církevní právo
Sudoměřská 25
130 00 Praha 3

tel.: +420 222 220 203
e-mail: spcp@prf.cuni.cz