Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

REVUE CÍRKEVNÍHO PRÁVA

je recenzovaný odborný časopis. Založen byl roku 1995. Vychází čtyřikrát ročně. Věnuje se kanonickému či církevnímu právu různých církví a náboženských společností a konfesnímu právu. Kromě zásadních statí, které se zabývají současnou problematikou, přináší i původní práce právněhistorického rázu.

Každý článek je publikován na základě výsledku posudků nejméně dvou nezávislých odborných recenzentů, stanovených redakční radou, recenzní řízení je oboustranně anonymní. Recenzenti nejsou zaměstnáni na stejném pracovišti jako autor článku ani nejsou zaměstnanci vydavatele.

Časopis recenzuje a anotuje českou i zahraniční literaturu v uvedených oborech. Zveřejňuje dokumenty zásadního významu, podává informace o vědeckých konferencích a nové literatuře v předmětných oborech.

Revue církevního práva je recenzovaný odborný časopis uvedený v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice vyhlášeném Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády České republiky. Je zařazena do mezinárodní citační databáze Web of Science, databáze odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) a Index to Foreign Legal Periodicals.

Revue církevního práva získala v soutěži Společnosti německých, českých, slovenských a rakouských právníků Karlovarské právnické dny o nejlepší odborný právnický časopis vydávaný v České republice první místo za rok 2003, druhé místo za rok 2014 a třetí místo za rok 2023.

Vydává:
Společnost pro církevní právo, Sudoměřská 25, 130 00, Praha 3,
kolektivní člen České křesťanské akademie (1995) a člen Rady vědeckých společností České republiky (2014).
E-mail: spcp@prf.cuni.cz
Telefon: 222 220 203

Vedení redakce:
šéfredaktor P. Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP
zástupce šéfredaktora Doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.                                        výkonný redaktor Mgr. Jakub Nagy

Členové redakční rady:

P. Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.,
Rada Evropské unie, Brusel

P. prof. Damián Němec, dr OP,
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.,
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

R. D. Doc. ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.,
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.,
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě

Administrace:
Tomáš Grundza

Redaktor anglických textů:
Gareth Davies

Distribuce:
Jana Nosková, Tomáš Grundza

Grafická úprava obálky:
† Ing. arch. Josef Hyzler

Webmaster:
Tomáš Grundza

Foto:
Antonín Krč

Sazba:
Antonín Plicka

Tisk:
Tomos Praha, a.s., Ohradní 59, 140 21 Praha 4

Náklad 1 000 výtisků

ISSN 1211-1635 (tištěná verze)

ISSN 2336-5609 (elektronická verze)

Reg. č. MK ČR E 7429