Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

14. ročník konference Církev a stát v Brně

Čtrnáctý ročník konference Církev a stát se konal na Právnické fakultě MU v Brně dne 18. září 2008. Konference se zúčastnily dvě desítky odborníků z akademické obce, studentů a duchovních. Konferenci pořádala jako obvykle místní skupina Společnosti pro církevní právo ve spolupráci s Katedrou ústavního práva a politologie.

Nejprve vystoupil advokát z Prahy JUDr. Lubomír Müller na téma Odpírači z důvodu svědomí. Velmi fundovaný příspěvek představil problematiku odpíračů vojenské služby z řad Náboženské společnosti svědkové Jehovovi. Přednášející zasadil problematiku odpíračství ve všech dosud existujících politických a ústavních režimech, a to na konkrétních soudních případech. Autor se nevyčerpával pouze jednotlivými případy, ale přecházel i na pozici citlivého analytika, který je schopen i srovnat různé jevy soudní praxe.

Příspěvek vzbudil bohatou diskusi. Ta se nesla též ve snaze poznat poněkud zevrubněji učení Náboženské společnosti svědkové Jehovovi, jejíž jeden člen z brněnské komunity v Hálkově ulici se diskuse rovněž zúčastnil. Členové Společnosti pro církevní právo tak plní své předsevzetí se postupně seznámit se členy všech českých tradičních náboženských komunit a s jejich učením.

S druhým příspěvkem vystoupila studentka místní fakulty Martina Cirkusová na téma Mečiar a mečiarismus. Studentka poměrně podrobným způsobem načrtla hlavní okruhy problematiky. Významného politika načrtla z pohledu osobních i společenských jevů, které utvářely jeho lidský a politický profil. Vše bylo pečlivě zasazeno do doby vytvářející polistopadový politický systém Československa a Slovenska. V diskusi byly vzneseny četné dotazy i paralelní charakteristiky.

Ve třetím příspěvku prezidentka Moravskoslezské křesťanské akademie Jiřina Štouračová seznámila přítomné s konáním druhého ročníku série diskusí Tajemný svět víry.Ten se bude konat pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka a rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy. Bude zahrnovat všechny významné obory, včetně práva.

Poté vystoupila JUDr. Margita Čeplíková ,CSc., z Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Jejím tématem byla tradičně oblast vztahu mezi Slovenskou republikou a církvemi a náboženskými společnostmi. Tentokrát promluvila na téma Smlouva státu s registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi. Věnovala se podrobně účelu smlouvy a významu smlouvy pro právní řád. Na příspěvek reagovala diskuse.

Následoval příspěvek Ing. Jaroslava Nováka na téma Elektrosmog. Zabýval se danou problematikou po stránce právní i technické, srovnávací i mezinárodněprávní. Příspěvek se vyznačoval pro většinu zúčastněných novostí obsahu. Byl doplněn pomocí audiovizuální techniky. Také v tomto případě následovala diskuse.

Šestým byl příspěvek Mgr. Martina Smutného na téma Georgij Markov a disent v jihovýchodní Evropě. Autor seznámil přítomné s životem, dílem i tragickou smrtí literáta z Bulharska. Na konkrétním příkladě vylíčil obecné i zvláštní rysy disentu v Bulharsku a zemích na Balkáně.

Závěrem účastníci konstatovali spokojenost s průběhem čtrnáctého ročníku konference. Shodli se na přání sejít se za rok na ročníku patnáctém. Dík patří všem zúčastněným, organizátorům i příznivcům konference.

 

Michal Lamparter